Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 16 Iulie 2017 19:59

Rambo de RomaniaArmata este din nou pe buzele politicienilor. A?a trebuie, este momentul, d? bine s? te pretinzi patriot un pic, dar f?r? s? spui c? e?ti patriot ?i mai ales f?r? s? o dovede?ti, po?i pretinde c? e?ti patriot vorbind despre armat?, despre ap?rarea ??rii, despre înzestrarea armatei ?i ?i .. cam atât.

Contribu?ie cu cântec

De 28 de ani încoace armata s-a mic?orat nu numai ca efective ci ?i ca interes, ca respect-chiar dac? sondajele de opinie spun c? oamenii au încredere în armata, ei spun ca au încredere pentru c? toate celelalte institu?ii s-au dovedit false, corupte ?i tr?d?toare ?i mai ales ca posibilit??i. Nu mai avem industrie na?ional? de ap?rare, nu mai avem independen?? militar?, ne subordon?m proiectele ?i strategia de ap?rare pe nevoile ?i interesele altora, ale unui imperiu militar c?ruia îi spunem eufemistic alian?? de ap?rare, dar este în fapt o alian?? expansionist? al c?rei unic scop a fost s? cuprind?, supravegheze ?i controleze toat? lumea. Alian?a Atlanticului de Nord a devenit Imperiu Universal pentru c? a dep??it de mult grani?ele ?i principiile enun?ate la înfiin?are. Chiar actualul pre?edinte al S.U.A. recuno?tea în campania electoral? c? N.A.T.O. este dep??it?, c? ar trebui desfiin?at? din mai multe motive, iar unul din ele era cel financiar. S.U.A. nu mai face fa?? finan??rii tuturor zonelor de conflict în care e angajat? în numele Alian?ei ?i a luptei împotriva unui terorism impus, instruit ?i finan?at chiar de serviciile secrete ale S.U.A.

Toate aceste lucruri sunt cunoscute în mediul politic românesc dar nu e bine s? fie spuse pentru c? nici un regim nu s-a men?inut pân? acuma f?r? sprijinul, indica?iile, coada ?i sforile acelora?i servicii secrete ?i dirijori. De când Trump a cerut bani pentru N.A.T.O., liderii politici români au luat foc. ?i s-au conformat. Nici nu a cântat coco?ul de trei ori c? românii s-au ?i gr?bit s? cear? partenerului s? le primeasc? patru miliarde de dolari cu care nu au ce face. În fapt, tot scandalul lui Trump privind rolul N.A.T.O. ?i „contribu?iile" ??rilor membre se limiteaz? la cump?rarea de tehnic? militar? american? dac? se poate de mâna a doua, pentru c? ei nu mai au unde s? le arunce ?i nu au nici „mondiali" s? le cumpere ca fier vechi. Polonezii ?i românii au r?spuns prezent ?i au fost mângâia?i pe cre?tet, iar nem?ii, francezii ?i ceilal?i europeni mai din Vest, care î?i produc propriile rachete, avioane, nu sunt bine v?zu?i, ei nu contribuie la prosperitatea industriei de ap?rare americane. Pân? ?i arabii, amenin?a?i ?i ei de Trump în campania electoral? cu suspendarea vizelor, au scos ni?te petrodolari pentru achizi?ionarea de armament american, pentru a se ap?ra de „terori?ti" ?i gata problema vizelor. Totul s-a rezolvat de la sine. Vede?i ce simplu e s? intri în gra?iile americanilor?

Unii mor, al?ii se înzestreaz?

În urma accidentului din Arge? în care au murit trei militari români care veneau de la o aplica?ie de care nu avea nimeni nevoie, televiziunile au l?crimat decent dar nu exagerat câteva secunde, vorbind la modul general despre înzestrarea armatei f?r? a cere îns? ministrului ap?r?rii s? spun? care sunt cauzele accidentului, de?i acestea se ?tiu. Fiecare a în?eles ce voia sau ce trebuia din asta.
- C.S.A.T. a în?eles c? trebuie s? retrag? planul înzestr?rii armatei de pe agenda de discu?ii, pentru c? nu cuprindea sintagma 2% din PIB, de fapt pentru c? nu prevedea cei 2% pentru achizi?ionarea rachetelor patriot.
- Guvernul a în?eles c? trebuie s? înzestreze for?ele ?i a luat m?suri pentru înzestrarea for?elor M.I. cele care intervin la nevoie pentru ap?rarea „statului de drept", adic? a guvernan?ilor. De ap?rarea ??rii, a independen?ei, suveranit??ii ?i teritoriului nu îi mai pas? nim?nui, oricum astea sunt vândute de mult.
- Pre?edintele statului, cel care este garantul aplic?rii ?i ap?r?rii Constitu?iei ?i al drepturilor cet??enilor, inclusiv dreptul la integritatea ?i securitatea grani?elor, se plimb? prin armat?, pe la bazele americane ca s? vad? toate trampele cât de iubitor de cizme str?ine e el ?i cum face el praf bugetul ??rii pentru umplerea buzunarelor patronilor de la Lockheed. Acuma are asigurat al doilea mandate, 4 miliarde de dolari e o sum? rezonabil? pentru alte câteva milioane de like-uri în 2019.

Looserul de D?buleni iese pe post ?i spune ceea ce se ?tie dar nu ar recunoa?te nici un politician cât este la putere, a?a cum nu a recunoscut nici el când era pre?edinte de partid sau ministru, ?i anume c? armata este la p?mânt la toate capitolele. Dar nu o face pentru c? îl doare sau pentru c? ar vrea s? fac? ceva real pentru ap?rarea ??rii, ci pentru c? vrea s? î?i fac? ?i el lobby prin cabinetele ale?ilor americani pentru c? ?i el, ca ?i Iohannis, prin înzestrarea armatei în?elege acela?i lucru: cump?rarea de tehnic? militar? american?. Ni se spune c? ?i polonezii au cump?rat faimoasele „Patriot", a?a c? musai s? cump?r?m ?i noi, c? doar e concurs între noi ?i polonezi, care se plocone?te mai mult în fa?a strategicului partener. ?i totu?i, ei parc? nu stau chiar a?a de coco?a?i, dar ?i ei a?teapt? vizele ca mortul coliva, adic? tot ca noi, ?i le vor primi doar dup? ce va ajunge un polonez la conducerea S.U.A.

Înzestrarea cu pupili

Mai suntem anun?a?i cu surle ?i trâmbi?e c? M.Ap.N. a dat drumul programului de „înzestrare" a armatei cu personal calificat, profesionist, gata s? lupte, dar mai ales s? moar?, dar pentru cine, nu se spune. Cic? de s?pt?mâna asta intr? în dotarea armatei rezervistul voluntar, adic? câteva mii de „Rambo", „Soldatul Universal", „Omul P?ianjen", „Iron-Man", ?i „Cat-Woman" la un loc. Ce s? spun, cu cele câteva ore de „instruc?ie" pe s?pt?mân? sâmb?ta ?i duminica, f?cute mai în dorul lelii decât concentr?rile dinainte de 89, dar f?r? baza material? de atunci, armata se va înt?ri ca fularul în dung?. Unde mai pui c? „la nevoie", adic? la interven?ia factorilor politici, unii dintre ei, adic? pupilii ?i pupilele (am scris bine?) vor fi activa?i ?i chiar trimi?i în teatrele de opera?ii s? câ?tig? ?i ei un ban cistit. În primele zece misiuni nu vor fi trimi?i în patrulare, c? trebuie s? se obi?nuiasc? cu via?a cazon? cu tab?ra ?i cu birourile ?i nu trebuie s? plâng? mamele lor, las? s? plâng? ale pro?tilor. Dup? cele zece misiuni vor fi declara?i eroi, veterani, decora?i ?i l?sa?i la vatr?, c? doar ?i-au f?cut suma, poate unii dintre ei vor lua locul celor care i-au ajutat s? intre în armat?, vor deveni ?i ei ale?i ai neamului c? uite a?a au ajuns ?i ?oferii, secretarele, finii altora care, repeten?i repeten?i, dar au condus sau conduc, Camera Deputa?ilor. Pe lâng? pupili ?i pupile, vor mai intra în mândra rezerv? ?i oarece bolovani, din cei pe a c?ror frunte scrie „carte mult? nu se cere..." c? doar e nevoie s? se vad? ?i ceva mu?chi care s? dea bine pe sticl?. ?i cu asta ne-am înzestrat, suntem numai buni de atacat, c? motive erau dinainte, pân? acum nu am fost ataca?i din motive umanitare, citiser? ?i du?manii Carta Alb? a Ap?r?rii ?i au realizat c? nu e fair-play s? atace o armat? care nu exist?. Dar de acuma, gata ! Avem rezervi?ti, avem patrio?i ?i patrioate, am intrat în rândul celor ce pot fi b?ga?i în seam?. P?zea!

Atacator sau atacat?

Apropo de atacuri ?i ataca?i, aud c? prin unele jude?e foste de munte, primarii cer derog?ri de la mediu, s? omoare ur?ii care le atac? tomberoanele. E adev?rat mai întâi ar trebui s? cear? derogare de la mediu pentru schimbarea încadr?rii, din localit??i de munte cu zone împ?durite, în localit??i defri?ate. Dar eu m? întreb a?a ca prostul, oare ur?ii ?ia care pân? acuma aveau p?durile lor, zonele lor de responsabilitate, bîrlogurile lor hrana lor, habitatul lor, siguran?a ?i viitorul lor, nu se simt amenin?a?i de Vere?toy, Du?a, Is?rescu sau Holzen, nu cumva ei sunt cei ataca?i care trebuie proteja?i ?i ap?ra?i de cei de la mediu? Mâine poimâine am?râ?ii ?ia c?rora le intr? dealul în curte, vor fi ?i ei considera?i agresori pentru c? vor trebui s? î?i caute locuin?e, locuri de munc? ?i mâncare prin tomberoanele altora. ?i nu ?tiu de ce, cred c? în curând ne vom trezi ?i cu Ursul Siberian peste noi, c? uite, se apropie „Patrio?ii" de el ?i va fi nevoit s? î?i caute bârlog prin alte p?r?i. ?i atunci iar? vor striga „ale?ii" c? le este amenin?at habitaclul ?i vor cere salarii ?i pensii asiguratoare. Asta da tactic?, distrugi p?durile, sco?i ursul din bârlog îl la?i f?r? nici o posibilitate de supravie?uire, apoi când el vine s? î?i caute mâncare strigi c? te atac? ?i chemi patrio?ii s? te apere, apoi iei pielea de pe bietul urs. De?teapt? lucrare ! Hai înzestrarea!

Grafica - I.M.

footer