Revista Art-emis
Patru cet??eni de onoare, ?i to?i patru, post-mortem PDF Imprimare Email
Lucia Bacalu, Chi?in?u   
Duminică, 16 Iulie 2017 19:46

Vulcanescu-Galopentia-Stahl-BermanÎn timp ce în România contemporan?, sub patronajul Guvernul României, poli?ia ?.K.?.?.-Gestapo de la Institutul Na?ional (al c?rei na?iuni? - n.n.) pentru Studierea Holocaustului în România, cu nume controversat a dat liber la vân?toarea valorilor cultural-spirituale ale Neamului Românesc, patrio?ii de pe malul stâng al Prutului le fac recunoa?terea oficial?. Chiar dup? decenii, dar o fac. Pe partea dreapt? a Prutului, li se demoleaz? busturile, li se ?terg numele str?zilor, dorindu-se ?i ?tergerea definitiv? din lista valorilor na?ionale. I.N.S.H.R.-E.W. continu? opera înainta?ilor alogeni veni?i pe malurile Dâmbovi?ei c?lare pe turelele blindatelor T.34 sovietice. Pentru criminalii de r?zboi declara?i precum Wass Albert ?i al?ii se g?sesc locuri pentru a le fi expuse busturile. Pentru Mare?alul Antonescu, nu ! Pân? când vei r?bda, popor român s? fii dus la abator f?r? a te opune? (Ion M?ld?rescu).

Patru cet??eni de onoare într-o comun? basarabean?

Cornova ?i-a dublat cet??enii de onoare. Mai exact, de la patru au ajuns la nou?. S-a întâmplat pe 15 iunie, când consiliul local a decis s? acorde titlul de cet??ean de onoare al comunei Cornova, post-mortem, unor fo?ti membri marcan?i ai ?colii de sociologie române?ti, participan?i activi la cea de-a ?aptea edi?ie a expedi?iei sociologice de la Cornova din 1931. Este vorba de: Mircea Vulc?nescu, Anton Golopen?ia, Iosif Berman ?i Henri H. Stahl.

„Am onorat o datorie de acum 85 de ani. Da, celor patru li s-a conferit acest titlu post mortem. Evident c? lor nu le ajut? cu nimic. Noi, îns?, ne vom mândri c? avem al?turi sufletul acestor oameni care au onorat o Românie întreag?", a declarat Vasile ?oimaru, doctor în economie, semnatar al Declara?iei de independen??, ?i el cet??ean de onoare al satului Cornova. Fiind originar din Cornova, Vasile ?oimaru a contribuit semnificativ la editarea monografiei „Cornova 1931", elaborat? de marele sociolog român Dimitrie Gusti ?i colaboratorii s?i. Lui Vasile ?oimaru îi apar?ine ?i ideea de a le conferi celor patru titlul respectiv. Actele ce confirm? acordarea titlului de cet??ean de onoare al comunei Cornova vor fi transmise rudelor celor patru, a f?cut o precizare primarul de Cornova, ?tefan Ro?ca. Cine sunt proaspe?ii cet??eni de onoare ai comunei Cornova?

Mircea Vulc?nescu

Un b?rbat al neamului, de care mai rar întâlne?ti în întreg spa?iul românesc. A de?inut func?ia de subsecretar de stat la Ministerul de Finan?e în Guvernul Ion Antonescu în perioada ianuarie 1941-1944. A fost un mare specialist. Fiica lui, M?riuca, în vârst? de 89 de ani, tr?ie?te la Bucure?ti. I-am telefonat ?i i-am spus despre decizia consiliului local Cornova. Dar ar fi fost video, s-ar fi v?zut lacrimile ei de bucurie. Mircea Vulc?nescu a murit, bolnav de pl?mâni, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus în temni?ele comuniste din România. Avea 48 de ani.

Anton Golopen?ia

Unul din fondatorii ?colii române?ti de geopolitic?. A fost o personalitate ?tiin?ific? complex?, licen?iat în drept ?i filosofie, cu doctoratul ob?inut în Germania. ?i el a fost victim? a regimului comunist din România, ?i el a murit în penitenciar. Avea doar 49 de ani. Fiica lui, Sanda, e profesor universitar în S.U.A. Acum câ?iva ani, i s-a conferit titlul de cet??eanc? de onoare a satului Cornova, înaintea tat?lui ei.

Iosif Berman

Nici nu v? imagina?i ce personalitate a fost. Fotograf al Cur?ii Regale, dar ?i fotograful echipei Gusti. Am avut noroc ca un fotograf de prim? m?rime în România s? ajung? la Cornova. A r?mas de la el 160 de fotografii ale str?bunilor no?tri. Toate se vor reg?si într-un album monografic, pe care sper?m s?-l putem edita la aniversarea de 90 de ani a expedi?iei sociologice de la Cornova, în anul 2021.

Henri H. Stahl

Lui i-a apar?inut metodologia cercet?rilor din cadrul campaniei sociologice de la Cornova. O minune de om. A cercetat la Cornova vatra satului, adic? a fost primul om care s-a ocupat de cadastru, a l?sat date exacte despre mo?iile oamenilor din sat. El a constat c? la Cornova locuiau trei p?trimi de urma?i ai mazililor, fo?ti slujitori la curtea domneasc?.

Anterior, titlul de cet??ean de onoare al comunei Cornova a mai fost acordat: Zamfirei Mihail, profesor universitar la Bucure?ti, fiica preotului savant Paul Mihail, originar din Cornova; lui Dimitrie Gusti (post-mortem), fondatorul ?colii române?ti de sociologie, academician; Sandei Golopen?ia, profesor universitar în S.U.A., fiica lui Anton Golopen?ia; lui Vasile ?oimaru, economist, publicist, mare promotor al valorilor române?ti; lui Dumitru Sclifos, pre?edintele Societ??ii Orbilor din Republica Moldova, mare filantrop, originar din Cornova.

Not?: referin?ele despre cei patru noi Cet??eni de onoare ai comunei Cornovo apar?in conf. univ. dr. Vasile ?oimaru.

footer