Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 02 Iulie 2017 18:30

Accident rutier Arge?Acum ?ase luni, prin decembrie 2016 scriam dou? articole[1] legate de înzestrarea cu tehnic? a armatei române ?i printre altele spuneam: „Nu v-am dori s? fi?i aproape,/ Când vom claca extenuate/ ?i-o vom lua pe ar?tur?/ Când vom pleca'n ultima tur?./ Dac? de noi nu v? mai pas?/ C?ci rânza a ajuns prea gras?,/ Atunci m?car s? v? gândi?i/ La cei ce ne conduc smeri?i/ ?oferii, slugile plecate,/ Doar ei ne ?tiu bolile toate/ La ei s? v? gândi?i c? mor/ Din vina voastr? domnilor". Uite c? s-a întâmplat. Mor solda?i în sicrie pe patru ro?i.

Armata, fabric? de diplome de doctor, grade ?i eroi

Nu am fost niciodat? de acord cu împ?r?irea de grade ?i func?ii în armat? sau afara ei tuturor neaveni?ilor. Aceast? activitate s-a dezvoltat ?i perpetuat pân? a devenit regul?, în special sub conducerea lui Oprea, acest maimu?oi sau papagal ajuns pe cele mai înalte crengi ale ierarhiei militare f?r? a avea m?car competen?ele unui osp?tar de la Haiducului. Nu mai comentez au spus prea mul?i, prea multe despre aceast? cium? a armatei române. Aproape simultan cu acordarea de grade ?i func?ii în armat? s-au înmul?it doctorii pe probleme de securitate ?i ap?rare, sco?i la „înaltele universit??i" ale sistemului, unde politicienii sunt în?ira?i pe sfoar? iar ni?te „b?ie?i buni" din armat? le fac lucr?rile de doctorat, cele mai multe la copy- paste. Cei care au lucrat ?i lucreaz? prin academiile militare ?tiu despre ce e vorba. Tot a?a, dar în procent mai mic se „fabric?" ?i „Eroii" armatei române. Cei mai mul?i s-au „eroit" prin teatrele de opera?ii din Irak , Afganistan, iar în viitor Siria sau Qatar, sau prin unele misiuni O.N.U. Eu dac? a? fi fost la conducerea ministerului, a? fi cerut ca cei c?zu?i în teatrele de opera?ii din afara grani?elor s? fie declara?i eroi ai S.U.A. pentru c? la cererea sau ordinul dar mai ales pentru interesele S.U.A. au plecat în misiune ?i au fost uci?i, iar pensia militar? ?i toate onorurile s? le fie acordate conform standardelor ?i legilor partenerului strategic, cel care a cerut participarea României la aceste misiuni.

Asta pe de o parte. Pe de alt? parte îns?, consider c? prea repede jongl?m cu ni?te calit??i care ar trebui s? fie clar definite dar mai ales cu o no?iune care are în ea o înc?rc?tur? deosebit?. Am mai atins eu în câteva rânduri a?a mai timid acest subiect ?i asta din respect pentru memoria ?i celor deceda?i, ca s? nu folosesc sintagma lui Du?a dar ?i pentru durerea familiilor. Dar este timpul totu?i s? punem punctul pe I. Prea u?or declar?m erou orice militar decedat în misiuni, aplica?ii, exerci?ii, misiuni de diferite forme.

Cum se fabric? „eroii"

Merge un militar în misiune undeva, se ceart? cu un localnic, acela îl taie sau îl Împu?c?? De?i este caz de Curte Mar?ial? noi îl face erou, pentru c? nu are rost s? îl mai ?i pedepsim, l-a pedepsit ?i a?a Dumnezeu, ?i „are ?i el familie, r?mân copiii pe drumuri". P?i, asta ar fi trebuit s? se gândeasc? el.
Merge un militar în patrulare, i se pare c? e ceva în neregul?, sare din ma?in? în timpul mersului, în teren accidentat ?i moare. În loc s? declare incidentul a?a cum s-a întâmplat ?i s? arate c? vina îi apar?ine militarului, M.Ap.N. acoper? realitatea ?i îl declar? erou, de?i fapta sa nu a fost una de eroism ci de la?itate. Asta, pentru a nu strica imaginea armatei.
Merge un militar în misiune, acolo se apuc? s? fac? o lucrare f?r? a-?i lua m?surile de protec?ia muncii, nu se asigur?, nu are pe nimeni lâng? el, nu are nici aprobare s? execute acea lucrare, este curentat ?i moare. Este declarat erou, pentru c? a decedat în misiune, de?i comisese o înc?lcare grav? a procedurilor. Astea sunt doar câteva exemple.

Ace?ti „pseudo-eroi" sunt pu?i astfel pe aceea?i treapt? cu cei care chiar au comis fapte de eroism, au salvat vie?i omene?ti, au preîntâmpinat dezastre, au intrat în foc sau zone minate pentru a salva copii sau colegi, chiar cu pre?ul vie?ii lor. Cum po?i pune pe aceea?i treapt? aceste cazuri ? Este ca ?i cum ai pune semnul egalului între generalul Ilie Marin ?i cârn??arul On?anu, doar pentru c? poart? aceea?i uniform?. Dac? noi, cei din interiorul armatei nu mai ?tim ce înseamn? erou ?i nu îi apreciem pe cei adev?ra?i, punându-i pe aceea?i treapt? pe adev?ra?ii eroi cu incon?tien?ii, incompeten?ii sau „ghinioni?tii", atunci la ce respect ne mai putem a?tepta din partea societ??ii civile, cu atât mai mult cu cât pân? la urm? cunoscu?ii, neamurile, vecinii, afl? cum a murit fiecare ?i încep s? ?u?oteasc?: „... ei, erou, aiurea, a adormit sub transportor ?i mecanicul nu l-a v?zut ?i a dat peste el. A murit din prostia lui ?i ??ia l-au ?i f?cut erou. Vai de ea armat?".

Acum mai bine de 30 de ani, ca tân?r locotenent am fost trimis cu ni?te militari în Cimitirul Sineasca din Craiova s? cur?? monumentul eroilor Sovietici pentru c? urma s? se desf??oare o activitate comemorativ? acolo. Ajuns acolo am pus militarii la treab? când s-a apropiat de mine un b?rbat în vârst? ?i am intrat în vorb?. Era un veteran de r?zboi ?i mi-a dep?nat multe din amintirile sale. Ajungând lâng? crucea unui maior sovietic, îmi spune:
- Uite a ajuns ?i ?sta erou. ?ti?i cine e maiorul ?sta c?ruia îi cur??a?i mormântul ?i pe care îl sl?vi?i? ?ti?i cum a murit?
- Nu, am r?spuns, b?nuind c? va urma o poveste frumoas?.
- P?i s? v? spun eu, acesta f?cea parte din armata de ocupa?ie, „eliberatoare". Aveau sediul în centru, ?i î?i b?teau joc de tot. Maiorul acesta se legase de femeia unui vecin de-al meu. Omul a aflat. L-a a?teptat s? vin? în curte noaptea ?i la b?gat cu?itul în el. A?a a ajuns erou al Uniunii Sovietice."
Nu am uitat niciodat? aceast? poveste ?i sunt sigur c? exemple de genul ?sta sunt foarte multe.

Când le ve?i trage pe dreapta?

Recent, un camion al armatei care aducea militari de la o aplica?ie din Cincu se r?stoarn? într-o pr?pastie. Trei militari mor în accident ceilal?i sunt interna?i cu r?ni care totu?i nu le pun via?a în pericol. Unul dintre ei, din câte am aflat a refuzat s? fie dus la spital el a stat acolo tot timpul ajutând salvatorii s?-i ridice ?i scoat? pe colegii r?ni?i mai grav din pr?pastie. Eu pe acest militar l-a? declara erou, pentru c? a dat dovad? de spirit de sacrificiu, altruism spirit camaraderesc, loialitate. De ce trebuie s? moar? cineva pentru a-l declara erou, dac? faptele sale îl calific? s? poarte acest titlu ?i în timpul vie?ii? De ce îi „eroiz?m" pe to?i cei care mor, indiferent de modul în care se întâmpl?, poate din neglijen??, sau chiar neexecutarea unor ordine, dar trecem pe lâng? cei care chiar dau dovad? de adev?rate acte de eroism ?

Cred c? undeva la nivelul conducerii armatei ar trebui s? se lucreze la acest capitol, s? se fac? o diferen?iere între modul în care au loc decesele. Nu v?d nimic eroic în accidentele de ma?in?. Nu am nimic cu bie?ii militari, Dumnezeu s? îi odihneasc?, Armata trebuie s? pl?teasc? pensie de urma? familiei, egal? cu pensia de vârst?, toat? via?a so?iei, pentru c? au murit în misiune ?i nu din cauza lor, dar mai u?or cu eroii, c? ne batem joc de no?iune. ?i pentru c? am pomenit ceva de cauza decesului celor trei militari, s? ne oprim la un alt aspect. Sunt multe cazurile în care accidentele de munc? sau decesele unor militari sunt acoperite cu flori, grade onorifice avans?ri post mortem ?i transformarea celor deceda?i în eroi, dar nu din respect sau empatie ci pentru a acoperi adev?rata cauz? ?i adev?ra?ii responsabili ai mor?ii acestora. Armata român? este dotat? mai prost ca în 1918 dac? ne raport?m la diferen?ele de dotare dintre armata român? ?i cele occidentale atunci ?i acum. Nu ?tiu care va fi pân? la urm? raportat? „cauza" accidentului dar sunt convins sut? la sut? c? nu se va recunoa?te c? ma?ina este veche, c? racordurile erau învechite, c? nu se mai g?sesc piese de schimb, c? se mai blocheaz? direc?ia, frânele, c? cineva undeva prin forurile de decizie, chiar dac? i s-a spus c? ma?ina nu mai prezint? siguran??, a spus „las? b? c? merge-asa, ce pân? acum nu a mers, nu m? intereseaz?, f?ce?i-o s? mearg?. Nu am de unde s? v? dau alta, ce, eu am fabric? de ma?ini?".

Ei bine, pentru ace?ti trei mor?i ar trebui s? r?spund? cineva pentru c? chiar dac? acum e posibil s? fi fost de vin? condi?iile de trafic, oboseala ?oferului, sau mai ?tiu eu ce, s-au întâmplat ?i se vor întâmpla accidente datorate proastei înzestr?ri. Culmea este c? totu?i DAC-urile 6×6 sunt ma?ini bune, numai c? nu mai exist? piese de schimb, sunt cârpite iar de înlocuirea lor nici nu poate fi vorba, efortul principal este orientat pe Marea Neagr?, la câmpie, se descurc? fiecare cum poate. Stima?i conduc?tori ai armatei, nu v? mai ascunde?i incompeten?a ?i lipsa de interes fa?? de nevoile armatei sub ni?te decrete preziden?iale de înaintare în grad post mortem sau medalii! Odat? cu militarii moare ?i Armata.

Ce o s? face?i când nu o s? mai avem nici armat?, o declara?i Eroin??
Domnilor guvernan?i, nu v? mai sp?la?i pe mâini, considerând c? dac? i-a?i declarat eroi, nu mai ave?i mâinile p?tate de sânge !
Lipsa de preocupare fa?? de reala înzestrare a Armatei se nume?te Crim? cu premeditare.
Nu ar fi mai bine pentru to?i ca în loc de eroi post mortem s? producem tehnic? militar? de calitate?

-----------------------------------------------
[1] http://www.in-cuiul-catarii.info/2016/11/06/trei-mesaje-11577 ?i http://www.in-cuiul-catarii.info/2016/11/07/apelul-unui-aro-cazon-11585

footer