Revista Art-emis
Cu U.E. sau cu S.U.A. ? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 18 Iunie 2017 14:36

SUA-UEOricât de r?i ar fi germanii (Trump dixit), americanii ar trebui s? afle cumva c? nu pot domina imperial un popor, poporul german, 100 de ani numai pentru c? au câ?tigat în 1944 un r?zboi mondial. ?i c? acordurile avantajoase pentru economia ?i pentru dolarul lor nu au cum s? fie eterne. Totul are o limit?. Încercarea pre?edintelui Donald Trump de a le b?ga nem?ilor mâna în buzunar în numele N.A.T.O. are ?i ceva comic. Poate el rezolva astfel faraonicele datorii acumulate în ultimii 16 ani (mandatele lui George W. Bush ?i Barack Obama) ? Dup? 70 de ani, Germania a reu?it s?-?i recucereasc? suveranitatea ?i independen?a fa?? de puterile de ocupa?ie - S.U.A., Marea Britanie, Fran?a, pe de o parte, ?i Rusia în fostul R.D.G., pe de alt? parte. ?ansa Germaniei a fost construc?ia european?. Fiecare dintre marile ??ri europene a v?zut în U.E. altceva. Fran?a, de pild?, a crezut c? va redeveni marea putere imperial? care a fost ?i c? Parisul va deveni noua capital? a Europei, iar prin euro va ?ine în frâu, va controla Germania. Perfidul Albion a crezut c? poate s? p?c?leasc? pe toat? lumea, inclusiv pe nepo?ii s?i cam simplu?i de peste Ocean. Singur? Germania a avut un obiectiv cu adev?rat m?re?. Liderii s?i, începând cu Konrad Adenauer ?i, mai ales, cu legendarul Reinhard Gehlen, un genial maestru al informa?iilor, au în?eles c? sub „umbrela" european? î?i pot redobândi libertatea economic? ?i politic?, suveranitatea ?i independen?a. Înc? o dat? germanii au f?cut lucrurile atât de bine, de „nem?e?te", încât au ob?inut mult mai mult. Ei conduc ast?zi Europa, iar capitala Europei este la Berlin, ?i nu la Londra sau la Paris. Cum arat? în realitatea ei profund? aceast? Europ? german? e o alt? problem?. E problema celorlal?i, mai ales a periferiilor, iar nu a Germaniei, care tr?ie?te un moment fast.

România se g?se?te azi în fa?a unei dileme hamletiene. S? mearg? cu America ? S? mearg? cu Germania ? Pentru c? începe s? fie clar, îndeosebi dup? alegerea impetuosului Donald Trump în S.U.A., c? nu peste multi timp va trebui s? opt?m. ?i obliga?ia de a opta devine sigur? dac? franco-germanii î?i fac un N.A.T.O. al lor, o armat? european? care s? nu mai fie controlat? de americani. ?i, de asemenea, un puternic serviciu de informa?ii european. Oricât de „inteligen?i" (cite?te „?mecheri"...) ?i de oportuni?ti ar fi românii, nu vor putea fi parte în acela?i timp din dou? organiza?ii de ap?rare ?i securitate diferite. Chiar dac? cele dou? organiza?ii se vor pretinde partenere sau chiar prietene. De altfel, a?a ceva în istorie nu s-a v?zut. Dar cine s? anticipeze la Bucure?ti ? Klaus Iohannis, pre?edinte, sau Sorin Grindeanu, prim-ministru, dou? non-personalit??i plasate pe scaune de mâini nev?zute din spatele cortinei ? Eternul ?i fascinantul Teodor Mele?canu ? Un Minister de Externe îmb?trânit în mediocritate, inclusiv în alegerea tinerilor n?scu?i deja b?trâni ? Desigur, b?trânii sunt întotdeauna necesari (dac? nu ai b?trâni...), dar ei nu îi pot înlocui la infinit ?i complet pe cei înc? tineri, mult mai activi, imaginativi ?i responsabili de destinul lor ?i al copiilor lor. Un serviciu de informa?ii externe care prefer? s? manevreze propaganda ?i s? fac? business în interiorul frontierelor române?ti, c?lcând în picioare libera concuren?? capitalist?, pentru c? în afara grani?elor ar fi mult mai periculos ?i pentru c?, de fapt, spionii no?tri habar nu au de economie ?

Mai e timp s? schimb?m ceva ? România se macin? în lupte interne cu mize mici. Arest?rile pe band? rulant? par s? fie singura prioritate. În interesul cui ? Laura Codru?a Kövesi, D.N.A., r?posata S.I.P.A., Sebastian Ghi??, Dan Andronic ?i serialul s?u, spectacolele de sear? de la Antena 3 ?i România TV nu ?in loc de economie ?i de via?? politic? real?. Gerontocra?ii de la Bucure?ti ?i oligarhii lor interpu?i, mul?i azi ajun?i în pu?c?rii, se apropie de un final previzibil ?i foarte trist. Din p?cate, îi duc cu ei în dezastru ?i pe românii care nu au reu?it înc? s? plece în patru z?ri. România se apropie de un fiasco, de un faliment în zona deciziei. Ce ai întârziat s? faci zeci de ani nu se mai poate repara pe buza pr?pastiei. Iar pr?pastia actual? nu e doar una româneasc?, ci, dup? cum se vede cu ochiul liber, una planetar?.

Deocamdat?, România nu este for?at? s? aleag?, ?i deci nici nu trebuie s?-?i manifeste clar vreo preferin??. Avem pe teritoriu trupe americane, deci militar suntem cu S.U.A., iar economia româneasc?, atâta cât? mai este, e legat? prin mii de fire de economiile ??rilor din Uniunea European?. Totu?i, un r?zboi economic cu consecin?e înc? necunoscute st? s? izbucneasc? între Germania ?i S.U.A., deci între Uniunea European? ?i S.U.A.. Un asemenea r?zboi economic a fost evocat, temut înc? de acum vreo 30 de ani. Dou? dintre cele mai mari economii, cea european? ?i cea american?, nu au cum s? aib? interese identice ?i integral pa?nice. Împotriva avantajelor evidente de care s-au bucurat americanii dup? ce au câ?tigat cel de-al doilea r?zboi mondial contra Germaniei, Italiei ?i Japoniei, ast?zi economia european? e capabil? s? înfrunte cu succes economia american?.

De?i unele ??ri periferice ale U.E. - cum e Grecia, de exemplu - au mari probleme legate de datorii nesustenabile, iar mari dificult??i întâmpin? ?i Italia, Spania, Portugalia, ??rile din Europa de Est, datoriile ?i încurc?turile pe care S.U.A. le are nu sufer? compara?ie. În acela?i timp, atât Rusia, cât ?i, mai ales, China se pozi?ioneaz? natural împotriva S.U.A. ?i par s? colaboreze f?r? mari rivalit??i cu Europa. În primul rând, rela?iile germano-ruse, bazate pe gaze, petrol ?i alte resurse naturale, sunt foarte solide. Investi?iile chineze în Europa de Vest mai ales au c?p?tat o amploare nemaiv?zut?.

Din punct de vedere militar, în Europa, dup? plecarea Marii Britanii, singura armat? care mai conteaz? e cea francez?. E binecunoscut faptul c? Germania s-a dezvoltat ?i pentru c? nu a avut cheltuieli militare importante în ultimii vreo 70 de ani. O armat? integrat? european?, bazat? pe motorul economic ?i politic franco-german, e foarte probabil doar o fata morgana care nu se va materializa prea curând, poate niciodat?. România nu se poate sprijini deci decât pe americani, de?i Rusia nu e nici pe departe marele du?man descris de establishment-ul nord-american ?i de presa mainstream din Europa Occidental? ?i din America. Vladimir Putin a e?uat pentru Rusia în Ucraina ?i ?i-a creat o ostilitate care va dura în vecin?tatea apropiat?. Ostilitatea unui mare popor, un popor mândru ?i foarte capabil, cu mari resurse de dezvoltare, ucrainenii. Sau, de fapt, planul americano-german, a reu?it în Ucraina ? Pe lâng? ocuparea Crimeii, ru?ii au fost atra?i în Ucraina de Est, unde s-au împotmolit ?i ?i-au atras un blam diplomatic general, f?r? s? câ?tige nimic. S-au oprit la mijloc de drum, nici nu au pus în aplicare celebrul plan „Novorossiya" ?i au ?i rede?teptat violent na?ionalismul ucrainean. Poate Turcia, dac? Erdogan î?i continu? ascensiunea spre dictatur?, s? devin? mai periculoas? în regiune. Mai ales dac? va reu?i s? ias? de sub „protec?ia" ?i tutela americane.

Pentru înc? o vreme, ?ara noastr? are dou? avantaje paradoxale pe care ar trebui s? le p?streze cât mai mult : nu are multcontroversata moned? unic?, euro, ?i nu a fost admis? în Spa?iul Schengen - o prostie cras? a îngâmfa?ilor vest-europeni. Cam asta era ?i situa?ia Marii Britanii înainte de Brexit. Pe lâng? c? ar trebui s? ne p?str?m moneda na?ional? pân? vedem ce se întâmpl? cu euro, dac? rezist? sau dac? va fi abandonat, pe lâng? parteneriatul strategic cu S.U.A., România î?i poate înt?ri rela?iile pe mai multe planuri cu Marea Britanie ?i cu Israelul, parteneri tradi?ionali ai ??rii noastre. De altfel, dup? unele informa?ii, Klaus Iohannis ?i-ar datora vizita la Washington lui Nicolae Ceau?escu, care nu a rupt rela?iile cu Israelul dup? R?zboiul de ?ase zile din 1967 ?i a fost un factor decisiv în negocierile ulterioare. Tot Comitetului Evreiesc American i s-ar datora, pe lâng? diploma acordat? la a 50a aniversare a R?zboiului de ?ase zile, ?i introducerea lui Klaus Iohannis la Casa Alb?. Rela?iile alternative cu Marea Britanie ?i Israelul ne pot ajuta s? sc?dem presiunea tot mai mare pe care Germania, împreun? cu Austria, o Germanie mai mic?, o exercit? asupra periferiilor. Austria, printr-o firm? privat?, ne devasteaz? p?durile. E de necrezut cât de mult poate s? amâne guvernul de la Bucure?ti o decizie care s? blocheze aceast? catastrof? de o gravitate intolerabil?.

Dac? nu am fi ie?it atât de sl?bi?i din ultimii ani de dictatur? iresponsabil? a lui Ceau?escu, modelul ideal pentru România ar fi fost acela de Elve?ie a Europei de Est. Un vis pe care l-a visat ?i Ceau?escu. Mai ales în rela?iile cu economiile ?i banii ??rilor din lumea a treia. România are azi angajamente deopotriv? cu U.E. ?i cu S.U.A., iar rivalit??ile economice, militare sau financiare dintre cele dou? mari blocuri nu pot fi rezolvate de noi. ?i nici nu e prudent s? lu?m partea unora sau altora. În starea actual? de lucruri, nici America nu pare capabil? de un plan Marshall pentru Europa de Est, în primul rând pentru Polonia ?i România, ?i nici U.E. nu va avea o armat? credibil? mâine sau poimâine.

footer