Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 18 Iunie 2017 14:18

Inalta Poart?De la aselenizare nu am mai v?zut atâta tevatur? ?i orgasm mediatic asupra unui eveniment, ca dup? vizita lui Iohannis în America. Nici plimbarea lui Nicu cu calea?ca regal? britanic? nu a suscitat atâta interes ca intrarea lui Iohannis sub, pardon, în Biroul Oval. S-a mai mimat ceva asem?n?tor când cu vizita lui B?sescu în S.U.A., o vizit? atât de chinuit? ?i for?at?, în care o fotografie a lui B?se cu Obama a fost prezentat? ca cea mai mare inven?ie c?ci de fapt inven?ie ?i fusese. Daca s-ar fi putut, atunci B?sescu ar fi acceptat s? fie fotografiat ?i în pozi?ia Monic?i Lewinski, numai s? se vad? ca a fost ?i el pe acolo. Mentalitate de slug?. De data asta Iohannis nu a trebuit s? se roage s? fie primit în birou, nici s? îngenuncheze în fa?a sultanului, însu?i sultanul a avut nevoie de acest lucru, pentru c? ?i el trece prin furcile Caudine ?i avea nevoie de ceva lingu?eal? oficial? ?i demonstra?ii de putere pentru a mai atenua efectele scandalului alegerilor.

Respectarea tradi?iilor

Spuneam c? presa român? e în delir, sau m?car cea pro –Iohannis, ca ?i cum pân? acuma nici un pre?edinte roman nu a mai câ?tigat un turneu de Mare Slam, adic? nu a mai ajuns la Washington DC. Senza?ional, epocal, istoric, sunt epitetele folosite, dare Eu nu în?eleg de ce. De la Mircea cel B?trân încoace, domnitorii români care doreau s? cucereasc? scaunul ?i s? î?i cumpere case din medita?ii, erau chema?i sau mergeau periodic la Înalta Poart? pentru a depune jur?mânt de supunere, sau a reînnoi sau chiar accepta m?rirea haraciului. În ce consta haraciul atunci ? P?i bunuri alimentare, resurse ale solului, ?i vie?i omene?ti, b?ie?i pentru armata de ieniceri fete pentru Sarai ca ?i promisiuni c? vor pune la dispozi?ie osta?i pentru luptele imperiului împotriva du?manilor Por?ii. Ce a promis Iohannis acuma? Un parteneriat consolidat, adic? disponibilizarea tuturor resurselor ??rii, preten?iilor ?i necesarului Înaltei Por?i, carne de tun pentru Afganistan, Siria ?i mai nou Qatar, mobilizarea efortului ?i cheltuielilor armatei române c?tre bazele, sau exerci?iile Înaltei por?i în zona M?rii Negre. Cât despre Sarai, nu mai e nevoie s? trimitem fetele la Washington, vin 40.000 de solda?i prin România ?i se vor forma cozi pentru satisfacerea pohtelor carnale ?i "detensionarea" st?rii de stress ale bravilor spahii. Chestia cu cei 2% pentru armat? nu trebuie v?zut? altfel decât drept contribu?ia în bani la între?inerea armatei Înaltei Por?i, pe de o parte pentru c? de fapt acei bani intr? nu în bugetul militarilor români ci în sus?inerea exerci?iilor N.A.T.O. (care nu este altceva decât un imens imperiu militar), pe de o parte pentru c? Armata român?, atât cât mai exist? ea, nu mai urm?re?te interesul na?ional, nu mai lupt? pentru ap?rarea grani?elor na?ionale ci pe cele ale imperiului N.A.T.O., lucru declarat oficial chiar cu ocazia acestei vizite. Deci nimic nou pe flancul de Est. Culmea este c? de?i de 15 ani încoace suntem declara?i anual cel mai ascult?tor ?i docil,important ?i nepre?uit partener al SUA,c? am f?cut progrese pentru ap?rarea statului de drept ?i uciderea corup?iei, cu oamenii sus?inu?i sau mai bine spus impu?i de ei dar f?r? rezultate, când e vorba de vize ni se spune invariabil „vom discuta". ?i atunci de ce atâta tremurici ?i vânzoleal?, dac? asist?m la acelea?i evenimente pe care le exers?m de sute de ani? M? întreb dac? vechii cronicari prezentau la fel "în presa vremii" aceste prostern?ri în fa?a sultanilor ?i ce ar fi spus Vrâncioaia dac? ar fi citit în pres? sau v?zut la tv c? ?tefan s-a dus la Istanbul s? semneze un „parteneriat strategic" cu Sultanul. De când a devenit supunerea, umilin?a, vânzarea intereselor ?i resurselor ??rii, un obiect de mândrie na?ional? ?i o mare realizare? De când mersul cu c?ciula în mân? ?i depunerea armelor ?i a resurselor la picioarele conduc?torului altui stat a devenit un eveniment senza?ional ?i o realizare epocal?? Nici m?car nu este o noutate, pupincurismul ?i tr?darea au intrat de mult în tradi?ia celor mai viteji ?i mai drep?i dintre traci.

Conferin?a constipa?ilor

Am urm?rit cu curiozitate declara?iile de pres? ale celor doi constipa?i ?i controversa?i ?efi de stat ?i am re?inut urm?toarele:
1. Donald Trump a l?udat pozi?ia (de vasalitate necondi?ionat?) a României afirmând c? suntem cel mai fidel colaborator (a se citi supus) al S.U.A. Era normal, asta se vede din Groapa Marianelor.
2. Donald Trump era crispat, poate constipat, poate diareic, invitând presa s? îi pun? întreb?ri lui Iohannis. ?tia el de ce, presa american? era mai interesat? de scandalul alegerilor ?i anchetei privind rela?iile cu Putin ale staffului s?u de campanie.
3. Donald Trump îl trata pe Iohannis cu paternitate, îl încuraja când spunea ceva ce îi pl?cea, dar nu se uita la el, era mereu cu privirile în jos. Apropo, „m?re?ul" gest de b?taie pe um?r de la intrarea în Casa Alb?, atât de l?udat de mister Gu?? ca fiind un gest de apreciere, arat? nu respect, ci condescenden??, superioritate, indulgen??, ceva în genul, „hai s? mergem, c? pierdem prea mult timp, urmeaz?-m?!" Un gest de apreciere ?i respect ar fi fost dac? Trump l-ar fi luat de umeri sau mijloc ?i i-ar fi f?cut semn cu cealalt? mân? s? intre înaintea lui sau ar fi intrat amândoi odat?. Dar b?taia aia pe um?r ?i intrarea în fa?a lui în interior, nu înseamn? nimic altceva decât „hai c? am treab?".
4. Iohannis era la fel de constipat dar la el figura aia crispat? ?i zâmbetul cr?pat, fals, pref?cut, sunt ceva ce face parte din cotidian. Atâta poate atâta arat?.
5. Iohannis vorbe?te engleza mai bine decât româna. S? fiu sincer îns?, mi-a pl?cut r?spunsul dat de Iohannis vizând o presupus? stare de îngrijorare fa?? de declara?iile lui Putin. Nu ?tiu dac? întrebarea ?i r?spunsul au fost fabricate ?i preg?tite din timp, dar r?spunsul a fost cel corect.
6. M-a surprins absen?a din alaiul preziden?ial a rezisten?ilor ?i ONG-urilor care l-au propulsat, consiliat ?i sus?inut pe Iohannis. S? se fi plictisit de ei, sau ?ia sunt buni numai pe teritoriul na?ional? De fapt nu m-a surprins, am min?it, ar fi fost o mare gaf? s? mearg? la Washington înconjurat de oamenii lui Soro?. Oricum ace?tia ar trebui s? în?eleag? c? dragostea lui Iohannis fa?? de ei merge doar acolo ?i pân? unde se împlete?te cu interesul personal.

Cam asta se poate spune despre „senza?ionala" vizit? a lui Iohannis. Marele lingu?itor Rare? Bogdan se întrece pe sine declarând c? se poate vorbi de acuma, despre perioada „înainte ?i dup? Trump", dar uit? sau nu vede c? luminoasa epoc? Trump are mari ?anse s? ?in? mai pu?in decât renumitele baterii Duracell ?i atunci s? vedem cum va prezenta el întâlnirea dintre t?tucul Iohannis ?i renegatul Trump. A s? nu uit, am râs cu poft?, cu toate re?inerile fizice, în momentul în care Trump a declarat c? Iohannis este un pre?edinte popular. Nu îl ?tiam pe Trump capabil de atâta subtilitate. Sau poate a tras concluzia asta în urma ?epei tras? de Iohannis comunit??ii române?ti din S.U.A. pe care a învitat-o la discu?ii dar s-a limitat la fotografii de album. ?i am mai râs când domnul Trump a l?udat lupta lui Iohannis împotriva corup?iei. Abia a?tept s? v?d probe video ale acestui efort, adic? s? îl v?d pe Klauss dându-?i palme.

footer