Revista Art-emis
Desfiin?area S.I.P.A. este ilegal? PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 28 Mai 2017 19:31

Arhiva-SIPAScrisoare deschis? adresat? Pre?edintelui României, Prim ministrului, Ministrului Justi?iei ?i Procurorului general

Desfiin?area Serviciului de Informa?ii ?i Protec?ie Anticorup?ie al Ministerului Justi?iei (S.I.P.A.) este ilegal?, iar consecin?ele generate favorizeaz? înalta corup?ie politic? transpartinic? ?i re?elele criminalit??ii organizate transfrontaliere. Serviciul de Informa?ii ?i Protec?ie Anticorup?ie al Ministerului Justi?iei a fost conceput ca parte a sistemului securit??ii na?ionale, iar desfiin?area acestuia constituie un atentat care a generat ?i continu? a genera vulnerabilit??i ?i pericole majore pentru ordinea de drept.

Starea de drept

Art. 6 ?i art. 9 din Legea nr. 51 /1991 privind securitatea na?ional? a României, republicat?, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190, din 18 martie 2014, stipuleaz?:
Art. 6
(1) Organele de stat cu atribu?ii în domeniul securit??ii na?ionale sunt: Serviciul Român de Informa?ii, Serviciul de Informa?ii Externe, Serviciul de Protec?ie ?i Paz?, precum ?i Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Afacerilor Interne ?i Ministerul Justi?iei, prin structuri interne specializate.
(2) Activitatea pentru realizarea securit??ii na?ionale este organizat? ?i coordonat? de c?tre Consiliul Suprem de Ap?rare a ??rii.
Art. 9
(1) Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, Ministerul Afacerilor Interne ?i Ministerul Justi?iei î?i organizeaz? structuri de informa?ii cu atribu?ii specifice domeniilor lor de activitate.
(2) Activitatea de informa?ii a acestor organe se desf??oar? în conformitate cu prevederile prezentei legi ?i este controlat? de Parlament.

Starea de fapt

În contradic?ie cu dispozi?iile legale mai sus men?ionate, din arhitectura sistemului institu?ional al securit??ii na?ionale lipse?te structura departamental? de informa?ii a Ministerului Justi?iei, aceasta fiind desfiin?at? abuziv ?i ilegal printr-un act juridic nul de drept, deoarece o hot?râre de guvern sau un ordin al ministrului nu pot desfiin?a dispozi?iile unei legi organice. Or, potrivit Constitu?iei României, sistemul securit??ii na?ionale ?i organizarea administra?iei publice sunt reglementate prin legi organice. Luând act de declara?iile publice ale ministrului Justi?iei în func?ie la data desfiin??rii Serviciului de Informa?ii ?i Protec?ie Anticorup?ie al Ministerului Justi?iei, doamna Monica Macovei, potrivit c?rora ar fi luat decizia respectiv? la liberul-arbitru al Domniei Sale, consider?m c?, în respectul Constitu?iei României, al suprema?iei legii ?i al interesului public, autorit??ile vizate de aceast? scrisoare deschis? s? intervin? neîntârziat ?i necondi?ionat pentru restabilirea legalit??ii ?i stabilirea r?spunderilor juridice, precum ?i a m?surilor legale în leg?tur? cu to?i mini?trii ?i prim-mini?trii vinova?i de crearea ?i men?inerea st?rii de fapt men?ionate ?i a consecin?elor conflictuale care au inflamat agenda public?.

Scandalul premeditat indus în leg?tur? cu arhiva Serviciului de Informa?ii ?i Protec?ie Anticorup?ie al Ministerului Justi?iei este expresia victoriei corup?iei asupra Justi?iei. Starea de lucruri generat? de desfiin?area abuziv? ?i ilegal? a respectivului serviciu era foarte bine cunoscut?, dar nicio autoritate public? în drept nu ?i-a asumat atribu?iile legale pentru restabilirea ordinii legale ?i de drept grav perturbate. Trebuie s? realiz?m c? mult mai grave, fa?? de chestiunea arhivei, sunt consecin?ele destructur?rii sistemului institu?ional al securit??ii na?ionale, faptul c? atribu?iile Ministerului Justi?iei în acest domeniu, cu suport în Legea Securit??ii Na?ionale, au fost obstruc?ionate pân? la completa lor anulare.

Informa?ia secret? este o radiografie a unei realit??i

Este necesar a realiza din partea autorit??ilor publice competente o informare corect? în leg?tur? cu situa?ia creat?, deoarece spa?iul comunic?rii publice este agresat informa?ional, fiind induse mesaje ?i teme prin care, pe de o parte, se vizeaz? escamotarea unor acte de mare corup?ie la nivelurile superioare ale puterilor statului, identificate prin cercetarea de informa?ii din mediul penitenciarelor, iar pe de alt? parte, exonerarea de r?spundere a celor care au suprimat activitatea legal? de informa?ii stabilit? de Legea Securit??ii Na?ionale în competen?a Ministerului Justi?iei. Tema informa?iilor sau a dosarelor compromi??toare este totalmente fals?. Informa?ia secret? este o radiografie a unei realit??i. Compromi??toare pot fi actele de conduit? incompatibile cu un anumit statut profesional, iar relevarea sau ascunderea acestora se cuantific? dup? cum dispune legea.

Suntem nevoi?i a re?ine aten?ia ?i asupra faptului c? activitatea de informa?ii desf??urat? de Serviciul de Informa?ii ?i Protec?ie Anticorup?ie, precum ?i arhiva acestuia, intr? sub inciden?a art. 10 ?i, respectiv, art. 28 din Legea Securit??ii Na?ionale a României, ra?iune pentru care orice declara?ii publice în leg?tur? cu declasificarea ?i destina?ia arhivei ar trebui s? fie f?cute numai ?i numai dup? o atent? cercetare a legii.

footer