Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 26 Aprilie 2017 19:58

Giovani Sartori Politologul italian Giovanni Sartori considerat unul dintre cei mai importan?i exper?i în ?tiin?e politice la nivel interna?ional ?i un fin observator al problemelor-cheie contemporane (decedat pe 4 aprilie 2017, la vârsta de 93 de ani) a acordat un interviu jurnalistului Luigi Mascheroni de la cotidianul „Il Giornale"[1]. V? prezent?m opiniile politologului privind imposibila coabitare între Islam ?i societatea occidental?. S? sper?m c? Parlamentul, Guvernul României ?i robotul de la Cotroceni vor în?elege ceva ?i nu vor executa ad-literam „cotele obligatorii" de migran?i impuse de „binomul" Mutti Merkel - Jean Claude Juncker, dar ?i de alte or?t?nii, cu dou? sau mai multe viteze de la Bruxelles. Cu turcii ?i t?tarii „p?mânteni" românii tr?iesc de secole în pace, dar marea moscheie de la Bucure?ti nu-?i are justificare ?i... aten?ie ce se vrea de c?tre musulmanii arabi de import, la Voluntari. (Ion M?ld?rescu)

În Fran?a, intelectualii de stânga încep s? vorbeasc? asemenea colegilor lor de dreapta. Multiculturalismul a e?uat, fluxurile migratorii din ??rile musulmane nu mai pot fi suportate, Islamul nu se poate integra în Europa democratic?... Spun aceste lucruri de zeci de ani. Stânga, dreapta, lucrurile astea nu m? intereseaz?. Ce m? intereseaz? este bunul sim?. Vorbesc din experien??, pentru c? studiez acest lucruri de ani de zile. Încerc s? în?eleg care sunt mecanismele politice, etice ?i economice care regleaz? raporturile dintre Islam ?i Europa, pentru a propune solu?ii la dezastrul de a ne imagina c? putem integra în mod pa?nic o vast? comunitate musulman?, fidel? unui monoteism teocratic, care refuz? s? separe puterea politic? de cea religioas? într-o societate occidental? democratic? este o mare iluzie. Din aceast? fantasm? s-a declan?at r?zboiul, tot mai deschis, pe care îl tr?im acum, pentru c? Islamul, în cursul ultimilor 30 de ani, s-a trezit într-o manier? agresiv?. ?i-a inflamat adep?ii, gata s? se arunce în aer, ajuta?i de noi tehnologii din ce în ce mai periculoase. Este un islam incapabil s? evolueze. Este un monoteism teocratic în?epenit în secolul VII, incompatibil cu monoteismul occidental. Dup? victoria de la Viena în 1683, aceste dou? realit??i s-au ignorat reciproc; ast?zi se înfrunt? din nou.

Coabitarea este imposibil? pentru c? societ??ile libere occidentale sunt întemeiate pe democra?ie, pe suveranitatea poporului. Islamul este întemeiat pe suveranitatea lui Allah. Iar dac? musulmanii pretind s? aplice acest principiu în Occident, atunci conflictul este inevitabil. Integrarea musulmanilor în societatea noastr? va fi imposibil?. De la anul 630 dup? Hristos, istoria nu a înregistrat nici o integrare islamic? reu?it? în sânul societ??ilor nemusulmane. Privi?i ,la India sau la Indonezia. Deci, dac? în ??rile lor musulmanii tr?iesc f?r? probleme sub suveranitatea lui Allah, dimpotriv?, în Occident... Dac? musulmanul imigrant din Occident continu? s? adere la un asemenea principiu ?i refuz? valorile noastre etice ?i politice, aceasta înseamn? c? nu se va putea integra niciodat?.

Se vorbe?te de „multiculturalism", dar ce numim noi multiculturalism? Ce înseamn? el? MulticulturalismulMerkel Juncker-Iohannis nu exist?. Stânga, care flutur? f?r? încetare acest termen, nu ?tie nimic despre Islam, ea ?ine discursuri de ignoran?i. Chinezul a continuat s? r?mân? chinez chiar ?i dup? 2000 de ani ?i coabiteaz? pa?nic în ora?ele noastre cu tradi?iile ?i obiceiurile lui. La fel ?i europenii evrei. Nu ?i muslmanii. În sfera privat? au dreptul de a-?i profesa religia, dar politic trebuie s? accepte suveranitatea popular?. Altfel, nu au ce c?uta în Occident. Stânga este scandaloas?. Nu are curajul de a înfrunta problema. ?i-a pierdut ideologia ?i pentru a p?rea progresist? se aga?? în mod ru?inos de cauza nefast? a „por?ilor deschise tuturor". Solidaritatea este bun?, dar ea nu este de ajuns.

Trebuie s? se stabileasc? reguli ?i s? se vegheze ca ele s? fie respectate. Imigra?ia în Europa a atins cifre de nesuportat. Orice imigrant trebuie s? primeasc? o viz?, documente în regul?, o identitate clar?. Clandestinii, ca ?i orice persoan? care tr?ie?te ilegal într-o ?ar?, trebuie expulza?i. Iar cei care r?mân nu trebuie s? ob?in? dreptul de vot, c?ci dac? le acord?m acest drept, musulmanii î?i creeaz? propriul partid politic ?i gra?ie ritmului natalit??ii lor, mortal pentru noi, peste 30 de ani vor avea majoritatea absolut?. Iar noi, deveni?i minoritari la noi acas?, vom fi obliga?i s? tr?im sub legea lui Allah, sharia... Am tr?it 30 de ani în Statele Unite. Am beneficiat de toate drepturile, cu excep?ia dreptului de vot. ?i totu?i am tr?it foarte bine.

În ce prive?te debarc?rile masive de imigran?i pe ??rmurile noastre, fiecare urgen?? are etapele sale. Noi am ajuns în ultimul stadiu: cel de r?zboi. Trebuie trimise avioane asupra coastelor libiene, trebuie scufundate ambarca?iunile lor goale. Este singurul mijloc de descurajare a invaziei asupra Europei. Dup? dou? trei atacuri vor renun?a. Astfel, dac? vor dori s? intre în Italia, vor trebui s? g?seasc? alte c?i, mai u?or de controlat.

Exist? intelectuali stupizi, autodistructivi care sus?in c? tot Occidentul este responsabil. ?tiu ?i eu c? Inchizi?ia a fost o oroare. Dar aceast? perioad? de fanatism Occidentul a dep??it-o de secole. Islamul nu. Islamul este incapabil s? evolueze ?i va r?mâne mereu anchilozat în scolul al VII-lea. Este o lume imobil?, care nu a intrat niciodat? în societatea industrial?, nici m?car ??rile cele mai bogate, ca Arabia Saudit?. Au petrol ?i averi colosale, dar nu produc nimic, ?i cump?r? din str?in?tate toate produsele finite. Simbolul economiei lor nu este produc?ia, ci pia?a, „suk".

Dac? exist? un respct reciproc ?i voin?a de a tr?i împreun?, atunci schimbul între civiliza?ii diferite ar fi o surs? de prosperitate, altminteri, nu este altceva decât r?zboi. Un r?zboi în care arma cea mai puternic?, demografia, este de partea lor. Din p?cate, Europa nu exist?. Nu s-a mai v?zut o institu?ie politic? mai stupid? decât aceast? Europ?. Favorizeaz? imigra?ia persoanelor, gata s? munceasc? pentru un salariu mai mic decât cel al mâinii de lucru europene, devastând astfel economia continentului, favorizând ?omajul concet??enilor no?tri ?i s?r?cia. Eu v?d altfel lucrurile. O Europ? confederal?, compus? doar din primele ?apte state membre, al c?rei Pre?edinte ar trebui s? fie ?i directorul B?ncii Europene ?i o singur? Curte Suprem?, ca în Statele Unite. Europa actual? a Bruxelles-ului, care num?r? 28 de state (curând doar 27) ?i 28 de limbi diferite este o entitate defunct?. Aceast? Europ? care vrea s? continue s? se extind?, integrând ?i ??ri musulmane, dar în acela?i timp ne?tiind cum s? se apere în fa?a fanatismului islamic, este ridicol? ?i iresponsabil?. Povestea asta cu Islamul este grav?. Când am ajuns la bomba uman?, la martiriul în numele lui Allah, aceasta înseamn? c? înfruntarea se apropie de punctul culminant. Deja ceasul tic?ie.

--------------------------------------------------------
footer