Revista Art-emis
Media alternativ? versus media compromis? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 19 Aprilie 2017 15:49

Petru Romo?an„Ce-i lipse?te chelului? Tichia de m?rg?ritar", bineîn?eles. Chiar a?a. Nou? ne cam lipse?te media alternativ?, „alter media" (de dreapta sau de stânga), media „underground". Desigur, media alternativ? nu ne lipse?te cu des?vâr?ire, are câ?iva reprezentan?i deja frecventa?i, dar parc? e înc? destul de firav?. Nu ne gândim aici la re?elele sociale, extrem de personalizate dar aflate înc? în afara r?spunderii pentru comunicarea public?. Dup? ce România a fost ocupat? de Occident prin integrarea în U.E. ?i în N.A.T.O., ocupa?ie care s-a produs mai întâi printr-o propagand? violent anticomunist? f?cut? dup? c?derea de facto a comunismului ?i apoi printr-o devastatoare subordonare economic?, finan?atorii occidentali ai marilor ziare au decis c? acestea sunt inutile, ba chiar pot încurca treaba ocupan?ilor, ?i deci le-au închis. Patronii români ai acestor ziare, simpli interpu?i, s-au umplut de bani ?i nu ?i-au pus prea multe întreb?ri. Fuseser? plasa?i pe ni?te scaune pe care nu le prea meritau ?i, contra unor mari sume, au renun?at la „misiunea" lor postrevolu?ionar?. Aproape to?i proveneau din vechea pres? comunist? unic? - „Scânteia", „România liber?", „Scânteia Tineretului"... -, unde prestaser? îndelung. De ani buni în România nici un ziar nu mai are o autentic? acoperire na?ional?. Tirajele celor care înc? se tip?resc sunt ridicole pentru o ?ar? cu aproape 20 de milioane de locuitori.

Unul dintre ace?ti patroni de pres?, Dumitru Tinu, care-?i cump?ra sau î?i vindea ziarul, nu se ?tie prea bine - despre „Adev?rul" e vorba -, a murit într-un accident de ma?in? care nu a fost elucidat nici pân? azi. Marile trusturi de pres? au intrat pe mâna celor mai dubio?i oligarhi ai tranzi?iei, azi aproape to?i cu pu?c?rie la baz?, urm?ri?i penal sau chiar mor?i : Sorin Ovidiu Vântu, Dan Voiculescu, Adrian Sârbu, Cristian Burci, Sebastian Ghi??, Dinu Patriciu, Dan Adamescu... etc. O asemenea list?, de altfel, e de-ajuns pentru a schi?a un tablou moral al mediei „mainstream". Ace?ti patroni „mainstream" s-au pretat la orice aducea profit, rela?ii, putere personal?: colabor?ri strânse cu serviciile speciale (?i contra cost), propagand? murdar? pentru un partid sau pentru adversarul s?u, ?antaje la adresa firmelor române?ti ?i str?ine, execu?ii la comand?, parteneriate bine mascate cu alia?i sau cu inamici ai României. Azi nimeni nu mai ?tie cine cu cine lucreaz?, care e linia editorial? (nici una !) ?i cât vor mai rezista întreprinderile lor de carton, fabricate de miliardari de carton. Miliardari de carton - crea?i de Sistem pentru a alinia România postcomunist? la capitalismul occidental.

Ce este media alternativ?? „Mediile alternative vehiculeaz? informa?ii alternative la cele vehiculate de media comercial? sau de cea de stat. Adesea gratuite sau f?r? publicitate, aceste medii se prezint? ca medii cet??ene?ti diferite de marile grupuri de pres?. Ele au o altfel de linie editorial?, care se opune mediei de mas?, mediei « mainstream ». Media alternativ? ofer? informa?ii care se doresc a fi contracurentul tendin?elor dominante. Ast?zi, mediile alternative se pot manifesta în formate « tradi?ionale » (ziare, reviste, posturi de radio) sau în formate mai noi: jurnalism online ?i celelalte suporturi virtuale, mai ales multimedia pe Internet. Istoric, mediile alternative au înso?it evolu?ia tehnicilor de comunicare : pres? alternativ?, radiouri alternative, asocia?ii (începând din anii '70), televiziuni alternative, Internet alternativ. Internetul a dat un suflu nou mediei alternative". Am tradus din francez? aceast? descriere didactic? ?i cuprinz?toare a mediei alternative.

Într-o Românie a „binoamelor" ?i a „trinoamelor", a ofi?erilor acoperi?i, agen?ilor de influen??, informatorilor plasa?i în aproape toate firmele de pres?, pl?ti?i ?i de institu?iile de for?? pe multiple canale, media alternativ? poate fi marea ?ans? a relans?rii unui autentic proces de democratizare. Aproape fiecare ziarist activ mai important are azi o „treab?", o agend?. El, ziaristul, serve?te la punct fix pe cineva, un interes anume. Singurul care r?mâne nereprezentat e interesul general. Cu modestie, f?r? spectacol, cu mijloace reduse, media alternativ? poate prelua acest rol esen?ial pentru ap?rarea libert??ii. Media alternativ? are deja bloguri interesante, bine alimentate, are site-uri care func?ioneaz? ritmic. Dar nu e vorba aici, bineîn?eles, de trolli angaja?i de partide sau de institu?ii „umbroase", ci de media produs? de oameni cu adev?rat independen?i, care fac uz de profesionalism, cultur?, argument, cuno?tin?e adev?rate despre contextul istoric, economic ?i social.

Înainte de 1989, „disiden?ii" (mul?i, fo?ti membri de partid) au fost foarte rari, în vreme ce slujitorii obedien?i ai statului totalitar, ai clanului Ceau?escu erau cât? frunz? ?i iarb?. „Rezisten?ii" (cei care nu au f?cut niciodat? parte din P.C.R. ?i nu au colaborat cu Securitatea) erau mult mai numero?i dar nu se prea manifestau public. Cu tot zgomotul produs de cei pu?i acum în fa??, la manete ?i care se bat zilnic cu „c?r?mida în piept", peisajul public moral nu e azi foarte schimbat. Altrui?tii, oamenii cinsti?i, muncitorii one?ti în slujba interesului general sunt la fel de pu?ini ca înainte de 1989. De la cei îmb?trâni?i în rele, farisei, impostori, îmbog??i?i ai tranzi?iei nu ne mai putem a?tepta la nimic bun. R?mâne de v?zut dac? România mai are ?i alte resurse pentru a ie?i din marasmul falsei democra?ii ?i al pseudocapitalismului în care a intrat inocent ?i în care se zbate azi terminal, agonic.

footer