Revista Art-emis
Mai mult? lumin? PDF Imprimare Email
Nicolae Rusu, Chi?in?u   
Joi, 06 Aprilie 2017 20:42

Chi?in?uInvestiga?ia jurnalistic? declan?at? de Vasile ?oimaru este motivul apari?iei unei replici colective semnat? de 31 de persoane ?i pus? pe contul de facebook al directorului Institutului de Filologie al Academiei de ?tiin?e din Chi?in?u Vasile Bahnaru, (publicat? într-o variant? mai redus? ?i în revista „Literatura ?i arta" din 2 februarie 2017). Personajul Investiga?iei Jurnalistice ?oim?rene (abreviat, P.I.J.) a preferat, modest, (ceea ce nu-l caracterizeaz?) s? nu polemizeze cu autorul investiga?iei, unu la unu, ca în basme. P.I.J.-ul a ales bine-cunoscutul procedeu de scrisoare colectiv?, textul în cauz? fiind o disperat? încercare de a restaura un monument de mucava, pe care V. ?oimaru în inten?ia de a-l sp?la pu?in l-a cam ?ifonat. Autorul textului, Vasile Bahnaru, trece cu vederea multe ?i grave pete din cariera P.I.J.-ului ?i încercând s? se sprijine pe ni?te „argumente" total nesemnificative ?i derizorii îl învinuie?te pe V. ?oimaru chiar de... antiromânism!

Ca ?i în alte cazuri, toat? mizeria care iese la iveal? în urma diverselor investiga?ii se încearc? a fi acoperit? cu... românism, cauz? na?ional?, credin?? neamului etc., etc. Aceste deziderate sfinte au fost ?i sunt în continuare terfelite într-un hal f?r? de hal, fiind invocate de cele mai multe ori atunci când nu e nici cazul, ?i nici locul. În acest context, îmi amintesc de toamna anului 1998, când redactorul-?ef al editurii „Litera" din Chi?in?u s-a opus s? semneze pentru tipar manuscrisul romanului „?obolaniada", motivând c? „apari?ia acestei c?r?i va aduce prejudicii cauzei na?ionale". Nici mai mult, nici mai pu?in! În realitate, era vorba despre un personaj, al c?rui prototip era amicul redactorului ?i, în viziunea acestuia, întruchiparea cauzei na?ionale. De?i, personajul cu pricina era unul ordinar ?i f?r? preten?ii de erou na?ional. Oricât ar p?rea de straniu, dar aceea?i „întruchipare a cauzei na?ionale" este invocat? ?i în cazul P.I.J.-ului ?oim?rean. Autorul textului aten?ioneaz?, c? „ura cumplit? a lui V. ?oimaru este nu numai fa?? de Valeriu Matei, dar ?i fa?? de românism". Mai mult, el precizeaz?, c? „V. ?oimaru este cunoscut mai mult ca atacator de serviciu al unor grup?ri obscure". S? faci abstrac?ie de atâtea ?i atâtea ac?iuni de anvergur? ale lui V. ?oimaru din ultimii ani, e chiar o mostr? de tenden?iozitate cras?. În schimb, meritele P.I.J.-ului sunt elogiate excesiv, amuzant fiind faptul, precum c? acesta „a pus printre primii problema adopt?rii unei legi a lustra?iei". O fi pus, nu neag? nimeni acest detaliu, mai ales dânsul având siguran?a c? nimeni ?i niciodat? dintre fo?tii ?i actualii (probabil ?i viitorii) parlamentari n-ar fi votat o asemenea lege. E ceva similar cu basmul despre ho?ul care strig?: „Prinde?i ho?ul!"

Îi în?eleg ?i nu-i judec pe cei 31 de semnatari ai textului compus de V. Bahnaru, deoarece marea lor majoritate au ni?te rela?ii mai speciale cu I.C.R.-ul din Chi?in?u, institu?ie finan?at? de statul român ?i diriguit de P.I.J. Unii dintre ei au ob?inut de la I.C.R. din Chi?in?u sus?inerea financiar? a diverselor proiecte, al?ii sper? s-o aib? în cel de-al doilea mandat al P.I.J.-ului, acesta având în acest sens asigurarea protectorilor s?i din Bucure?ti. Deja e lansat zvonul, precum c? PIJ-ul este aprobat pentru înc? un mandat la gestionarea I.C.R.-ului din Chi?in?u ?i, cu siguran??, acum sunt unii care-?i regret? impruden?a de a nu semna scrisoarea colectiv?. Oricum, e pur ?i simplu aberant ca semnatarii s? cread? c? Vasile ?oimaru ar fi un românofob. În context, nu-i judec ?i-i în?eleg chiar ?i pe cei 10 colegi din Consiliul U.S.M. care, la ini?iativa P.I.J.-ului, au votat la 03 iunie 2010 excluderea subsemnatului din Uniunea scriitorilor din Moldova. În toamna acelui an urma s? aib? loc Adunarea general? a USM, la care pentru al ?aselea mandat candida ilustrul critic literar M. Cimpoi, iar P.I.J.-ului i se garantase func?ia de vicepre?edinte al U.S.M. Pentru ca subsemnatul s? nu-i complice ascensiunea ierarhic?, P.I.J.-ul a g?sit u?or un pretext, nimic în leg?tur? cu literatura, iar dup? acea ?edin?? a Consiliului U.S.M. deja se ?i vedea în scaunul de vicepre?edinte, de iure, ?i de pre?edinte al U.S.M., de facto. Dar scriitorii au votat altfel ?i, dup? ce s-a implicat în stupide ?i nenum?rate ?edin?e de judecat? cu noua conducere a U.S.M., PIJ-ul a în?eles c? e mai ra?ional s?-?i canalizeze energia ?i talentele pentru a cuceri alte piscuri ierarhice. Presupun c?, actualmente, P.I.J.-ul nu regret? destinului aceast? fulminant? cotitur?, deoarece actuala sa func?ie e mult mai important? ?i mai valoroas?. Nu se ?tie dac?, ob?inând mân? liber? la managementul U.S.M., P.I.J.-ul ar fi reu?it s? devin? „membru de onoare al Academiei Române din Bucure?ti ?i membru al Academiei de ?tiin?e din Chi?in?u" (vezi Wikipedia, aceste „performan?e", de fapt, fiind opera na?ului s?u M. Cimpoi), s?-?i editeze un volum de trei kilograme la o editur? din Ia?i (dar poate ?i mai multe, nu am informa?ii), s?-i poarte numele o ?coal? din raionul Sângerei (posibil, mai sunt ?i alte institu?ii publice), s? beneficieze de timp nelimitat de anten? la postul de radio „Vocea Basarabiei"(de unde ?i premiul I.C.R.-.ului pentru doamna moderatoare a emisiunii, care nu îndr?znea s?-i întrerup? efuziunile de lustruire a propriei lui imagini) ?i multe înc? alte beneficii. E clar pentru oricine, c? din cele trei probe, pe care le are omul de sus?inut în via?? - de ap?, de foc ?i a goarnelor de alam? - la cea din urm?, adic? a gloriei, P.I.J.-ul a dat chix. Din acest motiv, n-o s? m? mire deloc faptul, dac? într-o bun? diminea??, trecând prin Gr?dina Public? „?tefan cel Mare ?i Sfânt" din Chi?in?u lumea va descoperi pe Aleea clasicilor literaturii române bustul P.I.J.-ului, care, probabil, e deja confec?ionat ?i a?teapt? momentul oportun undeva în vreun depozit din Ploie?ti. Nu este exclus, c? ?i Biserica Ortodox? Român? este deja aten?ionat?: în eventualitatea unor canoniz?ri, s? se ?tie c? în Basarabia exist? un martir (b?tut la Lubeanka) pentru cauza na?ional? ?i credin?ei str?mo?e?ti...

E regretabil, c? autorul textului n-a în?eles esen?ialul din investiga?ia jurnalistic? a lui Vasile ?oimaru. Nu e vorba de „tentativa de distrugere a tot ceea ce este cultur? ?i spiritualitate româneasc?", precum i se pune în cârc? lui V. ?oimaru. „Antiromânismul" invocat de V. Bahnaru se refer? doar la marea corup?ie român?, cu care se lupt? (cu succes!) D.N.A., printre „ai no?tri ca brazii" fiind ?i politicianul ploie?tean Mircea Cosma, judecat recent la opt ani de r?coare ?i al c?rui protejat ?i amic este P.I.J.-ul ?oim?rean. Iar pentru societatea civil? dintre Nistru ?i Prut important este de a se salva de impostori, patrio?i de meserie, salvatori ai na?iunii, grandomani ?i tot felul de al?i profitori ordinari. V. Bahnaru crede c? „în situa?ia confuz? ?i incert? ce s-a creat în urma alegerilor preziden?iale" nu e momentul de r?fuieli fratricide. Dar cine e vinovat, c? timp de un sfert de secol avem parte doar de situa?ii confuze ?i incerte? Oare nu cumva cineva are interes ca ele, situa?iile, s? nu se mai limpezeasc? niciodat?, f?cându-se apel chiar la sfânta sfintelor: cultur? ?i spiritualitate, românism, cauz? na?ional?? Or, investiga?iile de genul celei pornite de V. ?oimaru sunt necesare tocmai pentru a pune cap?t acestei situa?ii, pentru a face lumin?, vorba lui Val Butnaru dintr-o emisiune televizat? de autor, cât mai mult? lumin?.

footer