Revista Art-emis
Igor Dodon - un arlechin al clasei politice basarabene PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chi?in?u   
Miercuri, 22 Martie 2017 20:03

Vinul lui Putin de la CricovaConform DEX, arlechin înseamn?: 1. „Personaj comic din vechea comedie italian?, înf??i?at întotdeauna într-o costuma?ie pestri?? ?i viu colorat?" („bufon", „paia??"), dar, totodat?, mai înseamn? ?i 2. „Om (politic) f?r? principii, care a trecut prin mai multe partide politice". Cunoscând cariera politic? a lui I. Dodon ?i analizând recentele demersuri ale lui, putem conchide c? ambele calificative, oferite de DEX, i se potrivesc de minune. S? exemplific?m.
1. Pe data de 17 martie 2017, Igor Dodon a mers la Moscova ?i s-a întâlnit cu Pre?edintele Federa?iei Ruse, Vladimir Putin. A?a cum relateaz? presa, I. Dodon l-a a?teptat patru ore pe V. Putin, ceea ce, bineîn?eles, este un gest jenant pentru un ?ef de stat (I. Dodon). Dar nu-i bai: ambii sunt pre?edin?i, doar c? unul din ei conduce o mare putere mondial? (V. Putin), iar altul (I. Dodon) - un stat artificial, creat de stalini?ti în 1940, pe teritoriu românesc, anexat de U.R.S.S., ?i care - stat -, ca întindere teritorial?, este mai mic decât multe gubernii ruse[1]. A?a c? sup?rarea nu e mare, am putea spune - nici nu este.

În cadrul celei de-a doua întâlniri Dodon-Putin, în calitatea lor de pre?edin?i de state, deosebit de interesant a fost „cadoul" adus de ?eful de stat al Republicii Moldova ?i oferit omologului s?u rus. Dodon spune: „Ast?zi eu v-am adus un cadou. Dvs. ave?i o colec?ie personal? de vinuri la Cricova. [O ave?i] înc? din 2002 sau 2003[2]. Eu v-am adus câteva zeci de sticle de vin din colec?ia Dvs. personal?..." Zâmbind, V. Putin intervine: „Din colec?ia mea, mi-a?i adus cadou?"[3]. I. Dodon nu a r?spuns la întrebarea lui V. Putin, ci ?i-a continuat discursul triumfalist, referitor la cât de bune au devenit raporturile ruso-moldovene?ti de la venirea lui la putere.

Cazul este de-a dreptul ?ocant. Imagina?i-v?: vecinul dumneavoastr?, f?r? voia dumneavoastr?, într? în livada dumneavoastr?, adun? o c?ldare cu mere, de pild?, vine la dumneavoastr?. ?i v? spune: „Vecine, am adunat o c?ldare cu mere din livada matale ?i ?i le-am adus cadou". Dumneavoastr?ce ve?i zice? Sau dac? la Igor Dodon ar intra în cas? un prieten de-al lui, ar lua din dulap o c?ma?? ?i i-ar întinde-o, zicând: „Din colec?ia matale de c?m??i, Igor Nicolaevici, ?i-am adus un cadou!". Ce ar zice Igor Nicolaevici Dodon? Pentru c? asta a f?cut I. Dodon: din colec?ia personal?, oferit? de V. Voronin liderului de la Kremlin[4], f?r? ca s?-l întrebe pe V. Putin, st?pânul colec?iei de sticle de vin, depozitate în subteranele de la Cricova, Dodon a luat ?i a adus la Moscova câteva zeci de sticle de vin. Aducându-le, el le-a prezentat drept „cadou" din partea pre?edintelui Republicii Moldova. Lui I. Dodon nu i-a trecut prin cap s? ia ni?te vin de la el, din Sadova, sau din propriile lui colec?ii, ale lui Dodon, dac? le are, ?i s? le ofere liderului Federa?iei Ruse drept cadou.
Mare ru?ine!

2. Cu o zi mai devreme de a pleca la Moscova, la 16 martie 2017, I. Dodon i-a adresat primului ministru al Republicii Moldova Pavel Filip o scrisoare în care a cerut eliminarea din programa ?colar? a obiectului de studiu „Istoria Românilor" (gre?it: obiectul care este predat ast?zi în ?colile din Republica Moldova se nume?te „Istoria Românilor ?i Istoria Universal?") ?i introducerea, în locul acesteia, a disciplinei „Istoria Moldovei". În calitate de „argument" I. Dodon recurge la o minciun? sfruntat?, cum c?: „În cei 25 de ani de existen?? a Republicii Moldova ca stat independent, nou?, cet??enilor acestei ??ri, ni se impune o concep?ie ce nu recunoa?te poporul moldovenesc ?i statalitatea lui". Este de prisos, cred, s? insist asupra tezelor cominterniste, cum c? România ar fi fost un stat „multina?ional", iar românii din Basarabia ar fi fost o „na?iune" aparte – „moldoveneasc?"-, care vorbe?te o limb? deosebit? de cea român?, - limba „moldoveneasc?" etc. În ceea ce prive?te Statul Republica Moldova, de la proclamarea Independen?ei fa?? de fostul Imperiu sovietic pân? în prezent, istoria acestuia este suficient de bine expus? în programele ?colare ?i în manuale de istorie.

În privin?a numitei „Istorii a Moldovei" nu e secret pentru nimeni c? aceast? viziune separatist? fa?? de istoria Neamului nostru românesc este împ?rt??it? de Partidul Sociali?tilor din Republica Moldova (P.S.R.M.), al c?rei lider a fost (iar acum este neformal) I. Dodon. Este dreptul membrilor ?i simpatizan?ilor P.S.R.M. s? considere c? trecutul nostru poate fi redus doar la Istoria Moldovei. Asta, îns?, nu înseamn? c? sociali?tii, inclusiv I. Dodon, pot impune aceast? ideologie a lor (ideologie de partid) întregii popula?ii, aflate în spa?iul Pruto-nistrean. Articolul 5 al Constitu?iei Republicii Moldova stipuleaz? limpede: „Nici o ideologie nu poate fi instituit? ca ideologie oficial? a statului". Asta se refer? direct la tentativa lui I. Dodon de a ne impune „ideologia" moldovenismului primitiv ?i agresiv drept ideologie de stat, primul pas fiind înlocuirea obiectului ?colar cu o denumire de compromis „Istoria Românilor ?i Istoria Universal?". Este de compromis, pentru c? în mod firesc, în institu?iile de înv???mânt din R. Moldova ar trebui studiate dou? obiecte separate - „Istoria Românilor" ?i „Istoria Universal?".

Amintim domnului I. Dodon c? în scurta noastr? istorie ca stat „independent", au mai fost cazuri de înlocuire a „Istoriei Românilor" cu o istorie falsificat?, ideologizat?, numit? „Istoria Moldovei". În prim?vara ?i toamna anului 1995, zeci de mii de protestatari au fost capabili s? opreasc? ini?iativa neinspirat? agrarienilor de a introduce în ?coli numita „Istorie a Moldovei". ?i dac? ne amintim bine, Partidul Democrat Agrar de atunci era mult mai puternic decât P.S.R.M. de ast?zi. Iar Comitetul Republican de Coordonare a Grevei Generale nu a fost dizolvat de nimeni ?i nu s-a autodizolvat. Închei cu o fraz?, ce-i apar?ine actualului pre?edinte socialist al Republicii Moldova: „Nu v? juca?i cu focul!"
19 martie 2017

Grafica - I.M.

----------------------------------
[1] Actuala Republica Moldova are o suprafa?? de 33, 8 mii km˛, în compara?ie, de exemplu, cu Regiunea Tiumen - 554,1 km˛, sau Regiunea Tomsk – 316, 9 km˛, sau Regiunea Omsk - 141, 1 km˛.
[2] Aten?ie! Dl I. Dodon, ori nu s-a documentat, ori s-a documentat, dar nu a re?inut data exact? când i s-a f?cut acest cadou lui V. Putin.
[3] http://dodon.md/provyol-vtoruyu-ofitsialnuyu-vstrechu-v-etom-godu-s-prezidentom-rossijskoj-federatsii-vladimirom-putinym/#next - accesat pe 19 martie 2017
[4] Câ?iva dintre cei mai puternici oameni de pe Planet?, Vladimir Putin sau Angela Merkel de pild?, î?i p?streaz? în beciurile str?vechi colec?iile personale.
Vezi: http://www.digi24.ro/special/reportaje/reportaj/reportaj-cricova-orasul-subteran-cu-un-milion-de-sticle-de-vin-si-120-de-kilometri-de-strazi-558895 (accesat pe 19 martie 2017).

footer