Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Conf. univ. dr. Vasile Soimaru   
Miercuri, 22 Martie 2017 19:19

Conf. univ. dr. Vasile ?oimaruZece spa?ii albe în biografia tricolor? a unui „dublu academician" cu trei doctorate neterminate

IX. Opera?iunea „Apartament bucure?tean" cu orice pre?, dar...pe gratis

În compara?ie cu altele, opera?iunea „Apartamentul bucure?tean" pare a fi una minuscul? în biografia secret? a lui Valeriu Matei, care a avut loc în perioada campaniei electorale din toamna anului 2000 ?i a venirii în fruntea Guvernului român a regelui Zambakcianului, Adrian N?stase. Cheile de la acest apartament bucure?tean Valeriu Matei le-a ob?inut dup? ce i-a reu?it victimizarea familiei, într-un simplu incident automobilistic din Pia?a Marii Adun?ri Na?ionale din capitala Basarabiei. Incidentul s-a întâmplat în ziua de duminic?, 22 octombrie 2000. ?tiu cu exactitate, pentru c? în acele clipe, conduceam autoturismul prin Pia?a nominalizat?, stopând ma?ina la culoarea ro?ie a semaforului de la intersec?ia cu str. Pu?kin. Întorcând capul la dreapta am observat so?ia poetului, conduc?toarea autoturismului de culoare vi?inie, Volkswagen Golf-5, cu numere de înmatriculare CWW 500, dialogând pa?nic cu poli?istul de la intersec?ie. ?oferi?a înc?lcase regulile de circula?ie ?i a fost tras? pe dreapta pentru întocmirea unui proces-verbal. În ma?in? se afla fiica lor. La culoarea verde a semaforului mi-am continuat drumul l?sându-i pe cei doi s? dialogheze mai departe. Am citit mai târziu în presa româneasc? o informa?ie c? în timpul acelui dialog pa?nic so?ia ?i fiica lui Valeriu Matei ar fi fost b?tute pân? la sânge de c?tre poli?ie, ?i c? Voronin, vecinul s?u de palier, pusese la cale lichidarea fizic? a familiei „patriotului basarabean". Acest „pericol" a fost folosit pentru argumentarea ob?inerii unui apartament la Bucure?ti, în care s?-?i protejeze familia de r?fuiala comunist? de la Chi?in?u.

Având bune rela?ii cu Adrian N?stase, înc? de la Conferin?a P.D.S.R. din iunie 1997, la care a luat cuvântul ?i „liberalul" basarabean Valeriu Matei, având ?i sprijinul liderului social-democra?ilor prahoveni, Mircea Cosma, Matei a ob?inut cheia de la un apartament de 68,33 de metri p?tra?i în blocul R.A.-A.P.P.S. din centrul Bucure?tiului. Urm?torul premier al României, C. Popescu-T?riceanu, când a început s? fac? ordine în casa respectiv?, primul care a fost avertizat s? p?r?seasc? apartamentul a fost Valeriu Matei, dar crede?i, c? l-a p?r?sit? Ba! A organizat un nou „spectacol", de aceast? dat? nu cu so?ia, fiica ?i poli?istul, ci cu ambulan?a, producând „trei grave atacuri cerebrale succesive". Jurnalistul bucure?tean Dan Mircea Cipariu, de la cotidianul „Ziua", revenit chiar în acele zile de la Chi?in?u unde a participat la Festivalul Interna?ional de Poezie „Nichita St?nescu", dar ?i la masa organizat? de familia Matei, primul a strigat „S.O.S.!" publicând a doua zi, dup? cele „trei atacuri cerebrale succesive", un articol întitulat „Valeriu Matei, evacuat de Guvernul României!", articol în care autorul a criticat dur „atitudinea pe care Guvernul României o are fa?? de unul dintre cei mai importan?i patrio?i români, lupt?tor pentru cauza românismului în Basarabia, poetul ?i fostul vicepre?edinte al Parlamentului de la Chi?in?u, Valeriu Matei, b?tut de K.G.B. în 1988 (Sic! - n.n.), r?mânând atunci jum?tate orb ?i surd (Sic!-n.n.), a fost b?tut el ?i familia lui, în 2002, pentru c? era împotriva sistemului comunist de la Chi?in?u. Dup? grave incidente, în care so?iei poetului i-au fost înscenate 3 accidente de ma?in? (Sic!-n.n.), a fost b?tut? bestial (Sic!-n.n.), familia Matei s-a refugiat la Bucure?ti primind din partea Guvernului, prin RA-PPS, un apartament de dou? camere... Luni, dup? ce organizase la Chi?in?u, între joi, 6 aprilie 2006, ?i sâmb?t?, 8 aprilie 2006, Festivalul „Nichita St?nescu", Valeriu Matei e întâmpinat de autorit??ile române cu un ordin de evacuare din casa unde se retr?sese din fa?a orgiilor comuniste de la Chi?in?u. Vestea îi produce trei atacuri cerebrale succesive"[1].
Nicolae Dabija, a fost primul de la noi care a s?rit în sprijinul moral al amicului Valeriu Matei, publicând la numai dou? zile dup? „accidentul" cu pricina un articol cre?tinesc în „Literatura ?i arta". Iat? un pasaj din acel articol: „Mar?i, 11 aprilie 2006, poetul ?i prietenul nostru Valeriu Matei a suferit un grav accident cerebral ?i în aceste ore se afl? internat într-o stare foarte grav? în Spitalul Floreasca din Bucure?ti. Ne rug?m Celui-de-Sus s?-l ajute s? se întremeze cât mai curând. Frate Valeriu, f?-te s?n?tos, te a?tept?m, avem nevoie de tine, te iubim!"[2]. Toat? lumea s-a speriat c? moare Matei, iar Premierul T?riceanu a fost nevoit s?-?i retrag? decizia. Peste ?apte ani, ?i guvernul Ponta a încercat s? scoat? „chiria?ul patriot" din apartamentul de stat, dar pân? la urm? se pare c? pe Matei, „nevoit s? se refugieze în România ca urmare a presiunilor la care a fost supus în Republica Moldova" l-au iertat ?i de aceast? dat?, egalându-i cauza cu cea a adev?ratului patriot Ilie Ila?cu, ?i el locatar în casa cu pricina, condamnat la moarte de regimul separatist ?i criminal de la Tiraspol. În viitorul apropiat cei doi locatari ai „apartamentului bucure?tean" cu bucluc se vor muta într-un „p?l??el bucure?tean" ca pe viitor s? nu mai fie deranja?i de premierii României. Tot atunci va muri ?i povestea „apartamentului bucure?tean" ?i se va na?te o nou? poveste, cea a „p?l??elului bucure?tean" dar, mai ales, a provenien?ei exorbitantei sume pentru construc?ia acestuia (b?nuiesc dou? variante posibile de unde chipurile au ap?rut ace?ti bani: de la nunta fiicei cu un ginere mai bogat ca socrul mic sau din nou pe seama economiilor harnicei so?ii, inclusiv din proiectele ei b?noase de la Academia Român?, dar de fapt din alte surse).

X. Opera?ia de transplant hepatic care a salvat o via?? ?i o afacere de milioane

Un exemplu mai elocvent decât cel care urmeaz? cu privire la posibilit??ile folosirii publicit??ii despre starea s?n?t??ii unor indivizi în scopul c?p?tuirii materiale n-au auzit nici absolven?ii de la Facultatea de Drept, la cursul de Criminalistic?, nici cei de la Facultatea de Management, la cursul de Administrarea afacerilor. Dar mai întâi de toate s?-i oferim cuvântul jurnalistului Mihai Sultana Vicol: „Ast?zi, Valeriu Matei continu? lupta sa aflându-se acolo de unde nu s-a retras niciodat?, ?inând flac?ra românismului aprins?. A trecut printr-o încercare dur? a destinului. A suportat o opera?ie, un transplant de ficat, dovedind mai mult decât oricare un umanism ortodox rar întâlnit: Lâng? patul lui de suferin?? s-a aflat un tân?r care trebuia s? suporte aceea?i opera?ie. De?i medicii îl preg?tiser? pe Valeriu Matei pentru opera?ie, el a spus c? cedeaz? ficatul tân?rului, dovedind prin asta c? este cu adev?rat un mare sufletist, o con?tiin??"[3]. Sultana semneaz? acest text în pofida altei informa?ii, conform c?reia primul ficat donat nu era compatibil ?i, Valeriu Matei, nici nu era proprietarul acelui ficat ca s?-l doneze vecinului de camer?. Mi-am amintit de unde putea fi plagiat acest exemplu de umanism: de la marele filosof ?i patriot român Mircea Vulc?nescu, care ?i-a oferit corpul s?u, în calitate de saltea, cu r?m??i?ele de c?ldur? pe care le mai avea, unui vecin de celul? în pu?c?ria kominternist? de la Aiud. Poate pentru acest act de adev?rat umanism cre?tin ortodox nemaiîntâlnit pe Terra, Alexandru Florian-holocaustologul, fiul ?i apologetul profesorului marxist ?i ideologului comunist, Radu Florian, vrea s? arunce azi în aer monumentele lui Mircea Vulc?nescu?

Dar poate Valeriu Matei de la Valeriu Gafencu a „împrumutat" exemplul s?u cre?tinesc: cel în care sfântul închisorilor, aflându-se în pu?c?ria cominternist? din Târgu Ocna într-o stare foarte grav?, practic, nemaiavând speran?? de via??, ?i nu se ?tia dac?, medicamentul minune la acea or?, streptomicina, pe care o avea, l-ar mai fi salvat de la moarte, i-a oferit-o colegului de celul?, evreului Richard Wurmbrandt, salvându-i astfel via?a. Ca mul?umire pentru salvarea lui Wurmbrand, peste ani (2013), Florianii din România, au protestat vehement împotriva conferirii postmortem lui Valeriu Gafencu a titlului de cet??ean de onoare al ora?ului Târgu Ocna. Iar Wurmbrand nici m?car n-a amintit de aceast? fapt? cre?tineasc? în memoriile sale de mai târziu, chiar dac? umanismul lui Gafencu l-a salvat de la moartea sigur?. Dar dac? aceast? fapt? ar fi fost posibil? ?i dac? Valeriu Matei ar fi dorit cu adev?rat s? dea un exemplu de umanism, el nu ar fi ratat o ?ans? real? în acest sens ?i ar fi cedat rândul la transplantul de ficat patriotului basarabean Andrei Vartic care s-a stins din via?? cu acela?i diagnostic. În perioada 2008-2009, cei de la Spitalul Fundeni, care decideau pe cine s? pun? în rând la opera?ia de transplant, la un moment dat aveau de ales între pacientul Valeriu Matei, care avea cet??enia statului român, sprijinul masiv al organiza?iei P.S.D. Prahova, avea ?i bani, dar ?i perspectiva de a mai avea, ?i patriotul român Andrei Vartic, care nu avea bani ?i a?tepta cet??enia român? de ani buni de zile, f?r? de care, nici teoretic nu putea fi ajutat de c?tre Statul Român.

Când am aflat c? din cauza lipsei cet??eniei române Andrei ar putea ??-?i piard? via?a am plecat urgent, în aceea?i zi, la Bucure?ti, ?i pân? în sear? am ?i intrat în casa regretatului poet Adrian P?unescu, care m-a întâlnit noaptea în pragul casei îngrijorat de graba mea nocturn? pe drumurile aglomerate ale României. Când i-am explicat de pericolul mor?ii lui Andrei, poetul a pus mâna pe receptor ?i nu l-a împiedicat ora târzie s?-l sune pe ministrul de externe Cristian Diaconescu, încercând s? urgenteze rezolvarea problemei cet??eniei lui Andrei Vartic. Ministrul n-a fost capabil s? fac? un bine pentru un adev?rat patriot basarabean, grav bolnav. Poate de aceea acest ministru n-a înc?lzit prea mult locul de la M.A.E. Nu ?tiu dac? acei doi oameni îl salvau pe Andrei de la moarte, dar ?tiu cu siguran?? c? Andrei ar fi murit fericit având cet??enia ??rii pe care o iubea la fel de mult ca pe cei doi copii ai s?i, Ilinca ?i Ion. Dup? acest e?ec Adrian P?unescu a scris un articol în „Flac?ra" sa, ?i republicat în „Timpul" lui Costel T?nase, deja, la o s?pt?mân? dup? moartea lui Andrei Vartic: „Iart?-ne, române eminent, refuzat de România birocratic?"[4], în care, indignat la maximum, a condamnat birocra?ia româneasc? postdecembrist?.

La începutul anului 2011 starea s?n?t??ii lui Valeriu Matei se agravase ?i el cu so?ia sa ?i-au intensificat în mai multe direc?ii activitatea de colectare a sumelor necesare pentru opera?ia de transplant de ficat: la guvernul României, la cel al Republicii Moldova, la Academia de ?tiin?e a Moldovei, la organiza?ia prahovean? a Partidului social-democrat ?i la Funda?ia „Mihai Viteazu" din Ploie?ti, apelând ?i la marea interpret? Irina Loghin s?-i organizeze concerte de binefacere pentru colectarea celor 50-70 de mii de euro, necesari opera?iei. Au fost deschise cu acest scop dou? conturi bancare:
- BRD: 300SV04482433000 Cod IBAN: RO38BRDE300SV04482433000 B.R.D. Groupe Societe Generale Bucure?ti[5];
- B.C.R.: 225 980 11 590 cod fiscal: 0971 7058 80250. B.C.R. Chi?in?u SA RNCBMD 2x
[6].

Mult? lume s-a însp?imântat de posibila pierdere a lui Valeriu Matei ?i oamenii i-au s?rit în ajutor. Social-democra?ii ploie?teni, ca întotdeauna, au reac?ionat primii, dând un exemplu demn de urmat pentru guvernele celor dou? state române?ti, transferând cea mai frumu?ic? sum?, care dep??ea de câteva ori costul real al opera?iei (nu cunosc dac? exist? ?i în acest domeniu a?a-zisul „otkat" pentru cel ce sponsorizeaz?, sau organizeaz? sponsorizarea, ?i, dac?, da, cât la sut? alc?tuie?te acesta). În asemenea caz n-ar mai fi fost nevoie de continuarea colect?rii mijloacelor b?ne?ti. Pacientul îns? nu s-a gr?bit s? închid? conturile bancare, sumele colectate în plus n-au fost întoarse sponsorilor dar nici n-au fost donate unor case de copii orfani sau satului natal pentru asfaltarea unui kilometru de drum, din sat pân? la ?oseaua Hânce?ti-Leova, sau pentru elaborarea unei monografii a satului natal ?i a neamului Maticiuc-Matei (despre care istoricul Vlad Ciubucciu scria f?r? acoperire documentar? în campania electoral? preziden?ial? din toamna anului 1996: „Valeriu Matei este urma?ul unui membru al Sfatului Domnesc din timpul lui ?tefan cel Mare ?i Sfânt - Pan Matei Stolnic"), sau pentru repara?ia bisericii în care a fost botezat pruncul Valeric?, însfâr?it, pentru construc?ia unor monumente în cimitirul din sat, dedicate p?rin?ilor deceda?i ?i „celor ?apte fr??iori mor?i de foame în anii 1946-1947".

Cunoscând bine capacit??ile intelectuale ?i faptele lui Valeriu Matei nu ne vom mira dac? se vor adeveri zvonurile despre achitarea opera?iei de transplant hepatic din bugetul Casei Na?ionale a Asigur?rilor în Medicin? din România, conturile pline ochi ale familiei r?mânând neatinse. Dup? doi ani de la anun?ata opera?ie Valeriu Matei a solicitat ?i a publicat în s?pt?mânalul „Literatura ?i arta" dou? interviuri cu chirurgii de la Fundeni, basarabeanul Vlad Bra?oveanu[7] ?i academicianul Irinel Popescu[8] , interviuri din care a?teptam informa?ii despre succesul opera?iei, ?i exprimarea recuno?tin?ei pentru reu?ita transplantului. Am r?mas profund mirat s? nu g?sesc în textul interviurilor nicio referin?? la opera?ie ?i nicio expresie de recuno?tin??, de parc? ea nici n-a avut loc. Nu ne-am pus scopul s? inform?m cititorii despre sumele adunate pe cele dou? conturi indicate mai sus, ele fiind secrete. (Valeriu Matei s-a l?udat îns? unor admiratori ai licoarei lui Bachus, poten?iali bolnavi de ficat, c? dac? nu se vor potoli vor fi nevoi?i s? colecteze ?i ei suma de 400 de mii de Euro pentru un transplant de ficat). Ceea ce putem face azi cu siguran?? pentru satisfacerea curiozit??ii cititorilor este s? prezent?m un calcul elementar, punând la socoteal? pre?ul automobilului cump?rat în zilele transplantului (f?r? a fi indicat în Declara?ia de avere), cu care operatul a fost adus de so?ie acas? la Chi?in?u dup? opera?ie, pacientul l?udându-se cunoscu?ilor c? so?ia i-a f?cut aceast? surpriz? costisitoare din propriile economii, care n-au fost folosite pentru opera?ia dificil?, sume din care probabil f?ceau parte ?i colect?rile de bani de la pensionarii A.?.M., inclusiv câte o mie de lei de la pensionarii din rândul cercet?torilor ?tiin?ifici ai Institutului de filologie. Abia în Declara?ia de avere din 25 mai 2015, Valeriu Matei a indicat un alt automobil, nou-nou?, Volkswagen Tiguan, procurat în 2014, ?i care a costat mai multe zeci de mii de Euro. F?r? restric?ii ne putem referi doar la cel de-al treilea cont, cel de la BC Moldova Agroindbanc, la care se adun? economiile curente ?i nesecretizate ale familiei Matei[9] , deschis în anul 2013, cu prilejul numirii în func?ia de director al I.C.R.-Chi?in?u. Sumele din acest cont sunt indicate în Declara?ia de avere a lui Valeriu Matei prezentat? pe data de 2 iunie 2014[10] sau în cea prezentat? pe data de 25 mai 2015[11] Dar s? vede?i ce declara?ie de avere a prezentat V.M. pentru anul financiar 2015, publicarea c?reia pe saitul M.A.E. a întârziat ca niciodat?, cu mai bine de o lun? fa?? de termenul prev?zut de lege ?i s-o compara?i cu declara?iile altor bie?i func?ionari ai M.A.E.[12].

Nu-l invidiez deloc pe acest „acad.", care s-a umilit peste m?sur?, cer?ind pentru opera?ia de transplant sume mari, având suficien?i bani pentru orice opera?ie, oricât de scump? ar fi fost ea. ?i ar fi putut s? scape de aceast? ru?ine dac? ar fi cedat m?car vreo sut? de mii de dolari din pre?ul imobilului de 320,1 metri p?tra?i, din str. Alexandru cel Bun, nr. 42, fostul sediu al Partidului For?elor Democratice, privatizat cu succes, judecându-se pentru asta ?i cu Doini?a Sulac. Pentru c? suma de câteva sute de mii de dolari pe care o putea liber incasa vânzând acest imobil cu un pre? mai mic i-ar fi fost suficient? pentru achitarea transplantului, pentru construc?ia unui „cuibu?or de nebunii" în Marea Capital? ?i pentru achitarea celor 240 de mii de lei, datorii istorice din Electorala - 2001 fa?? de Tipografia „Universul" din Chi?in?u. La câ?tigul men?ionat mai sus se adaug? ?i frumu?ica sum? incasat? de la A.R.din vânzarea apartamentului de 139,7 metri p?tra?i de pe str. Serghei Lazo, din blocul preziden?ial (imobil disp?rut împreun? cu suma ridicat? din vânzare din Declara?ia de avere pe anul 2015), un milion ?i 300 de mii de lei moldovene?ti, venitul anual (2015) al familiei de la ICR, 26 400 lei române?ti alc?tuie?te îndemniza?ia anual? (2015) de membru de onoare al Academiei Române, 64 mii de dolari depu?i pe contul de la Agroindbank (a.2013, 24 mai) ?i 14 mii de euro pe contul de la B.C.R. (a.2015). Suma de 25 de mii de euro depu?i în 2015, 25 mai, pe contul de la B.R.D. au disp?rut din Declara?ia completat? pe 25 mai 2016, fiind, probabil, cheltuit? pe materiale de construc?ie pentru p?l??elul din Marea Capital?. Un mic adaos la averea agonisit? pân? în prezent ar putea aduce o eventual? vânzare a colec?iei de art? de 21 de mii de euro, casa de 60,9 m.p. ?i lotul de 16 ari de teren din comuna Bardar. Mai pe scurt, iat? un nou „unionist" basarabean, Maticiuc-Matei, devenit peste noapte milionar al?turi de multimilionarul, ?i el „unionist convins", Plahotniuc-Ulinici.

Acumulând cu sudoarea frun?ii a?a sume fabuloase ar fi fost mare p?cat s? nu foloseasc? o parte din ele pentru procurarea sau construc?ia unui imobil luxos la curte, ca s? nu se strâmtoreze în apartamentul de serviciu al I.C.R. de pe strada Eminescu din Chi?in?u sau în cel de „patriot basarabean" din Bucure?ti. Dar ?i mai mare este p?catul îmbog??irii astronomice, dintr-o singur? opera?ie de transplant, fie ea ?i complicat?, dup? care s? te faci a uita s? exprimi public profund? recuno?tin?? chirurgilor de la Fundeni, s? nu le mul?ume?ti donatorilor pentru binele f?cut, a?a cum s-a întâmplat de exemplu cu marea interpret? Irina Loghin, care i-a cântat pân? a r?gu?it în concertele de binefacere înmul?indu-i considerabil sumele de pe cele dou? conturi, ca mai târziu s?-i mul?umeasc? interpretei în emisiunea din 28 septembrie 2013, de la Vocea Basarabiei, cu urm?toarele cuvine: „Irina Loghin, s-o spunem a?a cum este, a cântat ?i mai cânt? ?i kitsch-iuri, a încurcat genurile, stilul înalt cu altul de mahala, care nu întotdeauna este de bun gust... S? nu se supere nimeni pe mine, dar dac? facem o analiz? a produc?iei muzicale de multe ori avem ce le repro?a unor mari interprete, cum ar fi Irina Loghin. Eu îi cunosc repertoriul ?i-l interpretez chiar din copil?ria mea".

Nelimitat? neru?inare: s?-?i cânte „kitsch"-iuri de poman? o interpret?-stea a folclorului românesc, s?-?i adune atâ?ia lei, ?i s?-i mul?ume?ti pentru asta în a?a hal la un post de radio care este ascultat de românii de pe ambele maluri ale Prutului?! (Putem doar b?nui care-i maneaua care l-a sup?rat atât de mult pe Valeriu Matei: „Banii, banii, banii/ Mi-am distrus via?a ?i anii". ?i mai putem b?nui de ce interpreta i-a cântat manele la concertele de binefacere: ca s? adune cât mai mul?i bani pentru transplant de la fanii ei români care nu-s pu?ini, mul?i dintre ei preferând manelele în loc de muzica adev?rat?, iar ea înc? ne?tiind c? la acel moment prahovenii ei deja îi donase lui Valeriu Matei suma care dep??ea cu mult suma necesar? pentru opera?ie. Cât prive?te sumele adunate în anii 2011-2014 pe alte dou? conturi bancare ale familiei Matei, î?i va spune cuvântul, la primul control, Agen?ia Na?ional? de Integritate de la Bucure?ti. Poate doar atunci vor afla radioascult?torii care îi suport? emisiunile ?i P.S.D.-i?tii prahoveni cât de bogat? este aceast? familie basarabean?. Dup? care Valeriu Matei are toate ?ansele s? fie acuzat pentru fals în declara?ia de avere, urm?rile devenind imprevizibile. În acest caz excludem un scenariu pentru alte „trei accidente cerebrale" pentru c? ?i r?bdarea Lui Dumnezeu are limite ?i nici D.N.A.-ul, dup? cum ne-a convins pân? acum, nu doarme. Iat? o concluzie pe care am f?cut-o de multe ori în via?a mea, despre astfel de oameni: n-a rezistat omul ispitei ?i a mu?cat din m?rul l?comiei infinite, iar l?comia n-a dus la bine pe nimeni niciodat?.

Este cunoscut faptul c? V.M. posed? o memorie deosebit? a textelor lecturate sau audiate. El poate memoriza, ca un dictafon, un dialog de ore întregi cu intervievatul, apoi, venind acas?, îl poate stenografia pân? în am?nunte pe zeci de pagini. Dac? ar fi devenit actor de teatru, V.M. ar fi cunoscut pe de rost toate rolurile femeie?ti ?i b?rb?te?ti din dramaturgia româneasc? ?i o parte din cea ruseasc?. În acest sens ne pare r?u c? azi înc? nu-i putem citi memoriile scrise în vara anului 1978 la Festivalul din Havana. Azi putem judeca doar calitatea poeziilor scrise în acea var? splendid? pe „Insula Libert??ii" ?i publicate în compartimentul „Stea peste mare" din volumele sale, în?elegând perfect de ce nicio poezie publicat? din ciclul cubanez nu este dedicat? Festivalului de neuitat. Dar, cu cât interes am citi noi azi memoriile scrise de V.M. în perioada „exilului moscovit", dup? întâlnirile sale întâmpl?toare din metropola rus? cu scriitori ?i frunta?i din România socialist? ?i Moldova sovietic?: Lauren?iu Fulga, Mircea Ciobanu, Anghel Dumbr?veanu, Ion Cocora, Ioan Alexandru, Mircea Cosma, Grigore Vieru, Liviu Damian, Nicolae Rusu ?.a.! Drept c? Valeriu Matei, având o bun? memorie, deseori exagereaz? ?i spune minciuni f?r? limit?. Bun?oar?, numai cât face perla ie?it? din gura lui în emisiunea, din 28 septembrie 2013, „Ora de cultur?", despre Maria T?nase, protagonistul men?ionând: „Eu pot s? v? dau vreo 5 mii de texte/cântece geniale, folclor autentic, pe care le-am înv??at de la maic?-mea, le ?i interpretez uneori..." (Sic! Caz demn de Cartea recordurilor! - n.n.). În concertul electoral de la Manej, din 21 februarie 2001, al „L?utarilor" lui Nicolae Botgros, în care a evoluat ?i „solistul" Valeriu Matei, acesta anun?ase c? ?tie 500 de cântece (Maria T?nase avea un repertoriu de doar 400 de cântece), interpretând atunci doar dou? din ele. Deci, din 2001 pân? în 2013 a mai înv??at 4500 de cântece, inexistente, (când s? mai scrie ?i diserta?ia bietul „interpret" ?), folclor autentic, nu kitsch-uri ca la Irina Loghin. Nici m?car Maestrul-l?utar Nicolae Botgros care candida atunci pe o list? electoral? cu Valeriu Matei, nu i-a fost de mare folos P.F.D.-ului, acumulând doar 1,22% din electoratul basarabean la alegerile parlamentare din 25 februarie 2001.

Sau o alt? perl?, cea din 13 februarie 2015, de la emisiunea dedicat? poetului Grigore Vieru la 80 de ani de la na?tere, „Loc de dialog. Conteaz? argumentul", de la Radio Moldova, în care protagonistul Valeriu Matei, pe parcursul celor circa dou? ore de emisie, nu mai contenea s? oboseasc? radioascult?torii cu ale sale merite, uitând c? a fost invitat la emisiune s? vorbeasc? despre Grigore Vieru (exact ca în emisiunea recent? de la 10TV, consacrat? memoriei Maestrului Ion Ungureanu, în care Valeriu Matei în loc s? vorbeasc? despre regretatul om de cultur? româneasc? s-a l?udat cu b?t?ile pe care le-a primit la Lubeanca când lupta cu imperiul sovietic al r?ului pentru idealurile noastre na?ionale). Uneori exagerând, ca atunci când men?iona c? în perioada 1980-1989, fiind interzis la Chi?in?u, a publicat în periodicele din România 90 de poezii. Nu ?tiu dac? Valeriu Matei avea scrise atâtea poezii, dar dac? le ?i avea scrise ?i erau publicate, apoi apare un mare semn de întrebare: cum po?i s? fii interzis „acas?", la Moscova, pentru na?ionalism ?i antisovietism, ?i, totodat?, s? publici în presa româneasc? 90 de poezii ?i s? nu fii închis la balamuc? Dar poate c? Valeriu Matei avea „permis" s? publice în România, mai ales c? Mihai Cimpoi l-a tr?dat într-o emisiune de la Vocea Basarabiei c? Valeriu Matei p?stra în garsoniera sa din or. Istra o ma?in? de dactilografiat cu litere latine, pentru care avea la Moscova autoriza?ie legitim?, deci cu permis de la regimul sovietic, ca s?-?i îns?ileze mai productiv scrierile „na?ionaliste" ?i „antisovietice" (nepublicate pân? ast?zi). Mai fiind cunoscut ?i faptul c? pe atunci f?ceai duba dac? î?i g?seau acas? o ma?in? de scris cu litere „burghezo-mo?iere?ti" române?ti...

- Va urma -

-----------------------------------------
[1] [1] Cotidianul ZIUA, 12 aprilie 2006, republicat în „Gazeta liber?", Chi?in?u, 13 aprilie 2006.
[2] „Literatura ?i arta", 13 aprilie 2006.
[3] „Literatura ?i Arta, 4.12.2014.
[4]„Timpul", 9 iunie 2009
[5] vezi: http://www.asociatiatighina.ro/donatii-pentru-valeriu-matei/
[6]vezi http://apropomagazin.md/2011/04/01/scriitorul-si-ex-deputatul-valeriu-matei-grav-bolnav-intinde-i-o-mana-de-ajutor/
[7] Literatura ?i Arta, 21.02.2013.
[8] Literatura ?i Arta, 21.03.2013
[9] http://www.mae.ro/sites/default/files/file/DADI/2013/2014.07.10_matei_valeriu.pdf
[10] http://www.mae.ro/sites/default/files/file/DADI/2013/2014.07.10_matei_valeriu.pdf
[11] http://www.mae.ro/sites/default/files/file/DADI/2014/05.06.2015_matei_valeriu.pdf
[12] https://www.mae.ro/sites/default/files/file/DADI/2015/2016.06.24_matei_valeriu.pdf

footer