Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Joi, 16 Martie 2017 19:44

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisPeriodic, când guvernarea merge prost, nu mai sunt bani prin buget, lumea începe s? î?i pun? întreb?ri pe probleme care nu trebuie s? preocupe prostimea, în spa?iu public sunt scoase probleme cu armata. De ce ? Simplu, am mai spus, pentru c? armata, (de?i Recomandarea 1572 din 2002, aprobat? în Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei din 3 septembrie 2002 specific? dreptul) , nu are sindicat dar mai ales nu poate face grev? ?i nu poate bloca nici drumurile, nici anul de înv???mânt, nici sistemul de s?n?tate, nici ap?rarea. S? fiu sincer nici s? vrea, militarii nu pot s? mai blocheze ceva, sau s? mai scad? capacitatea de ap?rare a ??rii prin proteste ?i eventuale demonstra?ii pentru c? mai mult decât au f?cut-o politicienii ?i guvernele din 89 încoace, nu se poate, oricât ar fi încercat chiar ?i Putin, sau Stalin.

Dar armata a r?mas o porti?? de sc?pare pentru guvernan?i în toate situa?iile de criz? indiferent de natura lor. De la armat? se pot t?ia salarii, pensii, drepturi, f?r? nici un risc pentru c? nu are cine s? le revendice drepturile. Asocia?iile militarilor sunt atât de multe, atât de divizate, ?i atât de prost conduse încât chiar dac? ar vrea primul ministru, indiferent de unde ar fi el, s? vorbeasc? sau s? negocieze ceva referitor la drepturile militarilor, nu ar ?ti ?i nu ar avea cu cine, pentru c? aproape to?i d?ogarii din fruntea diferitelor forme de asociere se cred cei mai reprezentativi ?i sar de cur în sus dac? nu sunt chema?i ei la negocieri. S? ne amintim c? primul proiect de lege a pensiilor militare ini?iat de Dobri?oiu a fost boicotat de ?efii celor dou? „mari" forme asociative, S.C.M.D. ?i A.N.C.M.R.R., ai c?ror ?efi ?i-au dat în cap ?i la gioale pân? a murit copilul cu buricul net?iat. La fel s-a întâmplat ?i cu al doilea proiect, devenit lege, unde acelea?i personaje se înghesuiau care s? par? mai de?tept ?i s? pun? mai multe frâne proiectului. În aceste condi?ii e normal ca toat? lumea s? dea în armat?, mai ales c? partea activ? a armatei este de mult trecut? în rezerv?, practic nu se mai vede, nu se mai aude, nu se mai simte nici un generalisim activ care s? dea peste nas politicului cum a f?cut-o pe vremuri Chelaru. Armata nu mai are vârfuri, are cel mult rotunjimi.

?ar?, ?ar?, vrem rezervi?ti

Dup? aprobarea legii privind statutul rezervistului voluntar, când toat? lumea credea c? se va umple armata de meseria?i voluntari, situa?ia nu e prea roz? ?i nici nu va fi chiar dac? se vor înghesui tinerii frumo?i ?i protestatari s? se îmbarce ?i îmbrace militari, pentru c? legea este atât de proast? iar selec?ia atât de lipsit? de posibilit??i reale de selec?ie încât ne vom trezi cu rezervi?ti „profesioni?ti" de calibrul (mai ales la propriu) celor care încadreaz? poli?iile locale sau firmele de paz?, adic? b?ie?i cu ceafa rotund?, pe care mai bine îi ocole?ti decât s? îi sari. Cine se va înscrie? Cei care nu au nici o alt? solu?ie sau nici un chef s? munceasc? real, dar vor s? aib? ?i ei ni?te haine cu care s? impresioneze, o legitima?ie militar? ca domnul Turcescu, cu care s? se laude c? este undercover ?i ni?te bani pe care s? îi primeasc? f?r? s? fac? nimic. Cei mai noroco?i, sau cu pile pe la partide, vor fi transforma?i, gra?ie aceleia?i legi, în militari activi sau vor prinde o misiune prin Afganistan sau Siria, dar nu ca lupt?tori, pentru c? ar trebui s? î?i schimbe izmenele din or? în or?, ci pe unele posturi la fereal?, c? nu degeaba au fost selec?iona?i. Cine pierde aici? Armata, bineîn?eles, pentru c? se va umple de nulit??i, doctori în t?iat frunz? la câini iar militarii vor fi de acum compara?i sau asimila?i acestor „profesioni?ti", a?a cum românii sunt asimila?i în Europa, rromilor.

Din nou despre „salariile nesim?ite" ale militarilor

Un alt cal de b?taie de b?taie este scos din nou din manejul canalelor media, salariile ?i pensiile nesim?ite ale militarilor. România tv anun?a ast?zi cu surle ?i trâmbi?e c? vor cre?te cu peste 2650% salariile poli?i?tilor „?i militarilor". Este interesant, ori de câte ori trebuie lovit în „pensiile speciale" se pomene?te despre militari dar când trebuie s? creasc? salariile ?i pensiile celor cu statut special, totul se face pe ?est, militarii nu le cre?te nimic, doar cap?tul r?bd?rii. De unde o fi auzit Cre?uleasca asta c? vor cre?te salariile militarilor nu ?tiu, dar când o v?d cum î?i desface ea buzele a pricin? cu astfel de ?tiri, parc? parc? i-a? recomanda o întâlnire cu nenea ?la cu mitraliera la purt?tor, parc? R?dulescu îl cheam?. Acest individ dovede?te faptul c? ?ara asta are o resurs? inepuizabil? de Canachei, „auto", funerii, mareani , etc etc. Auzi ce spune hahalera, da-i-a? un ?ut în br?cinari, c? cic-ar scoate mitraliera, s? trag? în protestatari. ?i se mai laud? "stimatul"c-a fost cu ea în 89, c? a f?cut pe democratul, ca s? ne fie bine nou?. Eu cred c? s-a umplut paharul, ce, ?ar?-i asta, de rahat, s? spânzuri ?i protestatarul ?i s? te dai ?i democrat? Oricum, doamna Cre?ulescu vorbe?te pe nas, pentru c? de fapt chestia cu salariile alea m?rite este ca în bancul cu Volga, nu li se d?, li se ia ?i nu Volg?, ci biciclet?. Eu am auzit c? prin noua lege a salariz?rii unice, singurele categorii de bugetari care vor pierde din nou, sunt militarii. Pân? acuma nu m-am prea în?elat în ceea ce am spus. Sper s? m? în?el acuma.

Jianu, haiduc sau zapciu?

Probabil îns? c? doamna Cre?ulescu o fi citit comunicatul de pres? nr. 74 din 11.03.2017 al Ministrului Ap?r?rii Na?ionale privind zvonurile cu legea salariz?rii ?i a pus botul. P?i numai o minte crea?? mai pune botul la asemenea comunicate. Iat? cam ce spune acest comunicat de adormit copiii: „În cadrul tuturor negocierilor ?i discu?iilor purtate pe tema viitoarei legi a salariz?rii unice, atât la nivel politic, cât ?i între exper?ii institu?iilor implicate, Ministerul Ap?r?rii Na?ionale a sus?inut constant principiul nediscrimin?rii între corpurile de cadre ?i categoriile de personal care îndeplinesc func?iuni ?i misiuni similare în institu?iile din sectorul public. Pe parcursul întregului proces de negociere ?i elaborare a noii legi a salariz?rii unice, Ministerul Ap?r?rii Na?ionale va milita pentru implementarea unor principii juste în salarizarea personalului militar ?i civil, în concordan?? cu specificul misiunilor încredin?ate, riscurile asumate ?i restric?iile impuse prin lege". Frumos spus, mai s? îmi vin? s? plâng aflând cât? grij? va avea fostul secretar de stat ajuns ministru, de armat?. Da, dar uite c? rana din pulp? nu m? las?. Iat? ce afl?m de fapt din presa mai pu?in oficial? ?i care e realitatea: „Militarii profesioni?ti au primit ast?zi o lovitur? teribil?, chiar de la ?efii lor din M.Ap.. Afla?i la negocieri la Ministerul Finan?elor, reprezentan?i din conducerea M.Ap.N. s-au opus la acordarea salariului minim pe economie de 1.450 lei, f?r? sporuri ?i indemniza?ii, militarilor profesioni?ti. Surse aflate la negocieri ne-au declarat c? generalul Florin Jianu, ?eful Direc?iei financiar-contabile din MApN, a precizat c? Ministerul Ap?r?rii nu achieseaz? la aplicarea HG1/2017 ?i pentru militarii profesioni?ti, al c?ror salariu minim este în prezent de 900 lei. Ca de fiecare dat?, din partea S.G.P. nu a participat niciun reprezentat la întrevederi sau negocieri".

P?i cum se îmbuc? asta cu acel frumos comunicat de pres? ?i cu m?rirea salariilor militarilor cu peste 250%? Eu zic c? nu se îmbuc?, iar domnul Jianu este zapciu în toat? regula. Numai Cre?uleasca ?i Le? v?d lucrurile altfel. Apropo de domnul ministru, dup? croitora?ul Du?a, cel care l-a adus pe Le? prin M.Ap.N. ?i care s-a preocupat de cadavrele trupurilor celor deceda?i, le?ul mai lipsea la ap?rare. Nu m? mir? c? domnul Le? i-a întors favoarea numindu-l pe Du?a pe o func?ie similar? celei pe care fusese ?i el numit, de secretar de stat. A?a se fac afacerile în familie ?i poate domnul Le? se referea în comunicatul s?u la salariul ?i drepturile domnului Du?a. Chiar ?i-a?a! Apropo de negocieri ?i discu?ii privind legea salariz?rii, pe surse am auzit c? în timp ce discuta cu Coarn? despre salariile poli?i?tilor, Olgu?a a întrebat: „dar din partea militarilor cine negociaz?", întrebare r?mas? f?r? r?spuns. Ceea ce f?cut domnul Jianu (?i nu de capul lui, sunt convins) nu a fost negociere, a fost lovitur? dub centur?.

Aceea?i gargar?

?i pentru ca lucrurile s? fie ?i mai clare, pe 14 Martie s-a discutat în Senat ?i s-a votat mult discutata O.U.G. 57/2015 cu mult hulitul articol 40 despre care se d?duser? (pe surse) asigur?ri c? nu va fi votat pentru c? o O.U.G. nu poate modifica o lege organic?. Ete c? se poate, Senatul a aprobat-o, e drept cu ceva amendamente fa?? de varianta propus? de guvern, dar nu v? bucura?i, nu e obligatoriu ca varianta aprobat? de Senat s? fie aprobat? în C Deputa?ilor, forul decizional. V? aminti?i de legea 223 cum a fost aprobat? de Senat ?i apoi modificat? de Oprea în Camera Deputa?ilor? Cred c? istoria se va repeta. Curios este faptul c? membrii guvernului nu ?tiu ce voteaz? în ?edin?ele de guvern pentru c? unul din ei declara c? habar nu a avut de prevederile art 66 din Legea Bugetului. P?i vot de foc, cum ar spune Olgu?a în limba lui ?ecspir, ?i acolo s? se voteze tot la deget ca în Parlament?

Uite corveta, nu e corveta

Citesc ?i m? minunez c? M.Ap.N. a declan?at anularea HG 906 a fostului Guvern Ciolo? din noiembrie 2016 prin care o firm? olandez? trebuia s? ne dea ni?te cop?i în genul celor primite de la Bri?i. Acuma nu c? m-ar întrista vestea, dar nu pot s? nu întreb, retoric, ca orice român:
- Propunerea de achizi?ionare nu a fost aprobat? de C.S.A.T.? Dac? da, ce va face C.S.A.T.-ul acuma ?
- Propunerea de achizi?ionare nu a fost discutat? ?i analizat? de "speciali?tii" în achizi?ii ai M.Ap.N. în Noiembrie anul trecut? Dac? da, ce aviz au dat ?i ce aviz vor da acuma ?i de ce?
- Cine era secretar de stat la Departamentul de Armamente din cadrul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale ?i ce pozi?ie a avut privind achizi?ionarea acelor corvete în noiembrie 2016?
- Cât o s? mai fie Armata b?taia de joc a politicienilor ?i câ?i vor mai face averi ?i afaceri de pe urma contractelor M.Ap.N.?
- Dac? afacerea cu corvetele a fost o afacere proast?, cine va pl?ti oalele sparte, rezilierea contractului sau anularea proiectului, cine va fi tras la r?spundere penal pentru aceast? b?taie de joc ?i tr?darea interese4lor de stat ? În final, la fel de retoric întreb: oare mai avem oameni responsabili în M.Ap.N., oameni care s? se gândeasc? la interesele na?iunii , oameni cu coloan? vertebral? dreapt?, nu coco?at? de grade ?i tras? în jos de ?unci, exist? în Armat? un general, m?car unul, care s? î?i dea demisia demonstrativ, pentru incompeten?a ?i iresponsabilitatea cu care este condus acest minister ?i s? refuze s? se mai fac? p?rta? la actul de tr?dare na?ional??
A.R.U

P.S. Aud c? s-a perdut documentele prin care a fost avansa?i domnii Oprea ?i On?anu, „fala" armatei române. Domnul Le?, nu investigheaz? nimeni cine ?i cum pierde documente în armat? sau nu e voie?

Bibliografie web

http://www.mapn.ro/cpresa/15408_COMUNICAT-DE-PRESA
http://www.cugetliber.ro/stiri-eveniment-vesti-proaste-pentru-militari-mapn-se-opune-acordarii-salariului-de-baza-minim-de-1450-lei-pentru-sgp-314182
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx
https://www.senat.ro/legis/PDF/2015/15L665FS.pdf
http://www.asociatiaromil.ro/filiale/filiala-bucuresti.html
http://www.gandul.info/politica/armata-a-initiat-abrogarea-hotararii-de-achizitie-a-corvetelor-dragnea-il-grabeste-pe-grindeanu-sa-reia-procedura-raspunsul-premierului-16193019

footer