Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 12 Martie 2017 15:06

Petru Romo?an Cum se poate explica fierberea în care a intrat U.E. în apropierea declan??rii efective a Brexit-ului? Evident, cea mai mare noutate e dispari?ia aproape complet? a S.U.A. de pe scena politico-economic? european?. Mai ales dup? alegerea lui Donald Trump la pre?edin?ia american?. Deja începând din al doilea mandat Obama S.U.A. se retr?seser? sensibil din afacerile europene. Iar Germania, singura mare beneficiar? a construc?iei europene ?i mai ales a introducerii monedei euro (de fapt, vechea marc? german?!), nu era înc? preg?tit? s? preia la vedere conducerea imperiului european ?i s? lanseze etapa urm?toare, aceea a statului federal european. Fran?a pare incapabil? s?-?i mai afirme o politic? proprie, pre?edintele francez - mai întâi Sarkozy ?i acum Hollande - pare s? accepte rolul de vicecancelar ?i s? ia lumina ?i ordinele de la Berlin.

De ce apropiata ie?ire a Marii Britanii din U.E. este resim?it? în establishment-ul din Germania, Fran?a, Olanda, Luxemburg ca un mare ?oc ? Marea Britanie nu f?cea parte din Zona Euro, avea în continuare lira sterlin? ?i nu se g?sea în Spa?iul Schengen, deci înc? avea controlul frontierelor proprii, al circula?iei persoanelor, al capitalurilor ?i al m?rfurilor în general. Plecarea Marii Britanii, cu o contribu?ie anual? de 9 miliarde de euro la bugetul comunitar, e descris? ca un cataclism pentru U.E. De fapt, Germania reu?ise, la câ?iva ani de la lansarea monedei euro, s?-i transforme în subalterni pe principalii s?i concuren?i din Europa, Fran?a ?i Marea Britanie. Atât Fran?a, cât ?i Regatul Unit au armate complete, foarte puternice. Germania nu are o armat? care s? conteze, de?i este un mare produc?tor ?i exportator de arme. În plus, prin Regatul Unit, releul cu marea economie american? era mult mai func?ional pentru Germania. Marile investi?ii în UE se f?ceau cel mai adesea prin City-ul londonez. F?r? Marea Britanie, enorma pia?? unic? european? devine mult mai provincial?, mai izolat?, mult mai la îndemâna Rusiei, ea îns??i o mare putere militar? ?i principala posesoare de resurse prime pentru economia german?. F?r? Marea Britanie, care reprezenta cureaua de transmisie principal?, influen?a american? asupra UE scade semnificativ.

Cele dou? mari succese ale clasei politice române?ti de tranzi?ie, integrarea în N.A.T.O. ?i în U.E., se transform? sub ochii no?tri în dou? posibile catastrofe cu urm?ri imprevizibile, unele foarte periculoase. „Europa ap?r?rii", pus? recent pe tapet de Germania ?i Fran?a, în special în avantajul economic al Fran?ei, care e o mare putere nuclear? ?i are o armat? capabil? s? suplineasc? N.A.T.O.-ul american pentru Europa, ne anun?? sfâr?itul N.A.T.O. a?a cum îl cunoa?tem azi. De exemplu, România nu va putea cotiza simultan la „Europa ap?r?rii" ?i la NATO. Donald Trump ?i administra?ia sa nu se vor mai opune proiectului de ap?rare franco-german. Pentru c? pur ?i simplu S.U.A. nu mai au mijloace s? se opun?. Germania ?i Fran?a au în?eles c? Regatul Unit ?i S.U.A. au abandonat deja Europa continental?. Pentru a o ?ine aproape, ca s? nu urmeze exemplul Regatului Unit, Germania îi va ceda Fran?ei, pentru o lung? perioad?, rolul de protector militar al Noii Europe.

Noua Europ?? Cea cu dou? viteze, cu boga?ii din Nord ?i cu s?racii periferici din Sud ?i din Est ? Germania a trecut recent, prin vocea lui Jean-Claude Juncker, în viteza a cincea la construc?ia imperiului s?u european. Instrumentul prin care a reu?it s? îngenuncheze de câ?iva ani buni Fran?a ?i Italia, ??ri fondatoare ale Comunita?ii Europene, e chiar moneda euro, euro-marca. O moned? pentru un întreg continent, f?r? stat, f?r? Constitu?ie, f?r? armat? proprie (sub umbrela protectoare N.A.T.O.), f?r? politic? fiscal? comun? ?i unic ministru de Finan?e, f?r? o politic? extern? unic? ?i f?r? puternice servicii secrete proprii. Dar toate aceste ingrediente care dau via?? unui stat, unui imperiu, ?i deci ?i monedei emise, le are Germania. Mai pu?in armata. Dar armat? solid?, serioas? are azi Fran?a. Iar Germania a ad?ugat la construc?ia proprie Fran?a pentru a avea o popula?ie suficient de numeroas?, o economie suficient de întins? ?i consistent? în competi?ia cu celelalte puteri cu impact global (S.U.A., China, Japonia, India, Rusia, Coreea de Sud, Brazilia, Turcia, Republica Sud-African?). Cuplului franco-german i s-au ad?ugat Olanda ?i ducatul-banc? Luxemburg, ?i nucleul viitorului imperiu a fost gata !

Uniunea European? nu a fost gândit? ca o cas? de binefacere sau ca un pension pentru ??ri f?r? o minim? tradi?ie democratic?, lipsite de politicieni patrio?i, competen?i, lupt?tori, ci exact pe dos, în interesul Centrului. Uniunea European? a fost conceput? ca un imperiu colonial, dar nu în Africa sau în Oceania, ci la doi pa?i, în Europa de Sud ?i în Europa de Est. „Europa este China Germaniei", spune demograful francez Emmanuel Todd. Cu alte cuvinte, ce a fost China pentru S.U.A. în ultimii 20 de ani e ast?zi Europa pentru Germania. La a treia ei încercare de a-?i face imperiu, Germania pare s? reu?easc?. Ce se va alege de România? Multe Casandre discrete din cancelariile europene avanseaz? varianta cea mai rea: Europa se va opri la Bra?ov, la Mun?ii Carpa?i. Dincoace de Carpa?i se va trece la viteza a doua de integrare sau poate chiar mai r?u. În Muntenia, la Deveselu ?i la Mihail Kog?lniceanu, lâng? Constan?a, avem baze americane. Americanii nu vor renun?a prea u?or la aceste avantaje câ?tigate. Nu imediat în orice caz. În ceea ce prive?te Moldova, Vladimir Putin i-a ar?tat pre?edintelui Basarabiei, Igor Dodon, harta Moldovei Mari. Exist? ni?te în?elegeri care nu ne sunt cunoscute între Germania, S.U.A. ?i Rusia ? Sau se va negocia curând?

R?mânem cu multe întreb?ri f?r? r?spuns. De pild?, cine ne-a împiedicat în ultimii 27 de ani s? facem ?osele adev?rate care s? lege Transilvania de Muntenia ?i Moldova? Sau chiar Muntenia de Moldova? Dac? Europa se desface concentric, cum r?mâne cu activele majore pe care am fost obliga?i s? le ced?m unuia sau altuia pentru a fi accepta?i în U.E. ? De exemplu, pentru c? dup? Brexit e ?i ironic, am cedat Marii Britanii combinatul de la Gala?i. Regina Elisabeta l-a protejat pe lâng? guvernele României pe tristul s?u v?r, regele Mihai. Acum c? Marea Britanie p?r?se?te U.E., cum r?mâne cu cadourile „de nunt?" deja concedate? ?i dac? Germania Federal? va reu?i pân? la urm? s? pun? pe picioare o Europ? Federal?, cum se face c? noi, românii, avem cea mai tembel? clas? politic? din toat? istoria noastr? de la 1848 pân? azi? E o întâmplare sau for?e obscure, externe ?i interne, ne-au adus în aceast? dramatic? situa?ie? Singurul lucru sigur e c? România are deja un pre?edinte german (? - n.r.) ales la fix.

footer