Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 19 Februarie 2017 23:27

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisHolzindustrie Schweighofer rezist?

Mare g?selni??, un nou slogan face furori în România. Dup? „Jos comunismul!", „Nu ne vindem ?ara", „Mai bine golan decât comunist"„Dreptate ?i adev?r", „P?cat, p?cat de sângele v?rsat"..., în România se poart? rezisten?a. Ultimele demonstra?ii, pe lâng? spectacolele de umbre ?i lumini, cu „zeci de mii„ de protestatari „spontani" ca avorturile de pe vremea lui Ceau?escu, care f?r? s? se cunoasc?, f?r? s? discute unul cu altul, f?r? s? fie organiza?i sau condu?i de cineva (oare? - n.r.), într-o psihoz? neelucidat?, dar explicabil?, formeaz? într-o anumit? zi la o anumit? or? un tricolor în pia?a Victoria, au adus ?i un nou slogan, e adev?rat, mai recent, nu de la început, un alt slogan care va r?mâne în istorie: „Rezist?m". Mesajul este deja interna?ional a ajuns, purtat de „oameni de bine" ?i prin media ?i chiar parlamentul european, iar mai nou ?i pe pârtiile de schi de pe vârful ?ureanu. E adev?rat, fotografia cu mesajul nu a rezistat prea mult pe facebook, pentru c? ni?te oameni f?r? minte s-au apucat s? afle ei cu cine se afi?a pre?edintele României atât de îngrijorat pe pârtie ?i, surpriz?, îngrijorarea era justificat?, unul din cei care îi mi?caser? gura pre?edintelui pân? la urechi era un ceva prin firma aia austriac? de dragul, (unii spun la îndemnul) c?reia respinsese domnul Iohannis codul silvic. Ciudat, dup? deconspirarea identit??ii personajului lâng? care domnul Iohannis se „îngrijora" cu gura pân? la urechi, ca în seara în care ie?ise la proteste, fotografia nu a mai rezistat pe pagina celei care o postase cu mândrie cu mesajul, „rezist?m". Da, dar Holzindustrie rezist?. Ghinion.

F.D.G.R. rezist?

Dac? tot vorbim despre domnul Iohannis, uite c? nu mai târziu de Miercuri seara, pe postul B1 Tv, fost preziden?ial, actualmente post de opozi?ie, opozi?ie la tot ce nu are leg?tur? cu B?sescu, domnul Silviu M?n?stire, cel care combate atât de feroce dar uneori mai ?mechere?te, descoperise apa cald?. F?cuse cl?buci domnul M?n?stire ?i îl descoperise pe domnul Golban ?i afacerea cl?dirilor retrocedate de prim?ria Sibiu ?i alte prim?rii, Forumului Democrat al Germanilor din România, ca mo?tenitoare a fostei organiza?ii naziste Grupului Etnic German din România (G.E.C.R.). C? un judec?tor d?duse o decizie prin care declarase F.D.G.R. ca succesoare ?i mo?tenitoare a G.E.G.R., se ?tia ?i se ?tie de prin 2007. Pân? ?i eu scrisesem un articol pe aceast? tem?, prin 2014, când steaua lui Iohannis lic?rea la r?s?rit. Întrebam atunci, prevestind ce va fi azi, „Iohannis über alles"?Ce nu a spus domnul M?n?stire, este c? acela?i F.D.G.R., mergând pe stilul celui care i-a fost pre?edinte, c?ruia nu i-a ajuns o cas?, nu s-a mul?umit s? ia numai bunurile fostei organiza?ii naziste, el, forumul, declarându-se mo?tenitorul tuturor organiza?iilor teutonilor care au p?scut iarb? prin România, revendicând, cerând ?i ob?inând în instan?e bunuri imobile pe care nici o alt? asocia?ie din România nu le are. Verifica?i de exemplu dosarul 8936/306/2008 ?i decizia final? prin care completul C10 Civil admite ac?iunea formulat? de reclamantul Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu ?i constat? c? reclamantul este succesorul în drepturi al fostei Asocia?ii pentru Înfiin?area ?i Între?inerea C?minului Femeiesc Evanghelic German din Sibiu. Ca ?i în cazul G.E.G.R., F.D.G.R. se judeca cu prim?ria Sibiu reprezentat? de domnul Iohannis care era ?i reprezentant al F.D.G.R. al c?rui pre?edinte era (perioada 2002-2013), deci practic se judeca el cu el. Ca ?i în cazul G.E.G.R., juri?tii prim?riei au f?cut figura?ie, în multe cazuri nici m?car act de prezen?? la procese ?i astfel F.D.G.R. a primit ce a cerut. Este ciudat c? unele din casele mo?tenite de F.D.G.R. de la G.E.G.R. erau ale evreilor deporta?i sau chiar elimina?i cu ajutorul G.E.G.R. ?i totu?i mo?tenitorii fo?tilor proprietari evrei nu le-au revendicat mai ales dup? ce au aflat pe mâna cui au ajuns. Oare pe evrei nu îi mai intereseaz? aceste imobile, sau cumva, atâta vreme cât nu mai sunt ale statului român nu îi mai intereseaz? s? le revendice? Totul de la români, nimic de la germani. Ghinion!

Justi?ia rezist?

Pe un alt canal tv acum câteva seri era adus în fa?? ?i frecat cu le?ie, un procuror D.N.A. de la Ploie?ti, filial? de suflet a doamnei Kovesi, unde se judec? toate dosarele grele, pentru c? acolo procurorii „fac o echip? foarte bun?, profesioni?ti, î?i prioritizeaz? activit??ile, colaboreaz? foarte bine ?i cu celelalte institu?ii ?i care se implic? în mod activ..." Îns? dintr-o înregistrare pus? la dispozi?ia presei, se demonstreaz? ce anume apreciaz? domna Kove?i la colegii de la Ploie?ti. Unul din procurorii atât de l?uda?i de doamna Kove?i, nu îi dau numele ca s? nu fie luat drept exemplu, discut? telefonic cu so?ia unui inculpat al unui dosar D.N.A. ?i o înva?? pe doamna, mascat, ce s? fac? so?ul ca s? câ?tige procesul, pe scurt, s? încerce s? se împace cu partea advers?, sau s? fac? plângere penal? împotriva unei „zdren?e" de procuror care nu d?dea sentin?e cum trebuie. Domnul procuror cu gura lui spune clar ?i r?spicat c? al?i procurori, nu el, bineîn?eles, sunt corup?i ?i fac jocul unor infractori m?sluind dosare ?i procese. P?i dac? o alt? persoan?, indiferent din ce domeniu ar fi spus asta, doamna Kove?i, domnul Laz?r, C.S.M.-ul, Cotroceniul ?i mai ?tiu eu ce alte institu?ii sau persoane sus puse, ar fi s?rit în aer, c? este atacat? justi?ia, c? se urm?re?te decredibilizarea sistemului bla bla bla, dar acuma, nu iese nimeni pe post s? se pronun?e, toat? protipendada a?teapt? s? teaca iufa, s? uite românul ?i probabil la contrapartid? se vor mai arunca ni?te dosare sau va mai lua foc ceva pe undeva. Ghinion!

Oprea rezist?

Recent, Magistra?ii de la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie (Sec?ia Penal?) au deschis un dosar penal privind modul în care au fost f?cute, de c?tre procuratura militar?, cercet?rile privind ni?te activit??i nu tocmai curate ale fostului Ministru al Ap?r?rii ?i apoi viceprim-ministru Gabriel Oprea, împreun? cu domnul general H?p?u, fost ?ef al D.G.I.A. Pe scurt, cei doi folosiser? tehnica de interceptare a armatei, mascat, într-o a?a zis? aplica?ie, pentru a intercepta ni?te polioticieni pe undeva prin Bragadir. Trecând peste faptul c? se comisese un abuz în serviciu (care îns? este dezincriminat ?i nu va mai face obiectul unei condamn?ri, pentru c? nu s-au înregistrat pagube peste 200.000 lei) fapta se constituie în ceva mult mai grav, deoarece armata prin personal ?i tehnic? a fost folosit? în jocuri politice. Acuma, hai s? fim serio?i, domnul Oprea nu este la prima abatere de genul ?sta, este ?tiut de exemplu c? a fost la Timi?oara cu elicopterul armatei, pentru a participa la Conferin?a Jude?ean? a U.N.P.R. Bineîn?eles c? cu aceea?i ocazie a f?cut o vizit? la o unitate militar?, dar asta a?a, pentru acoperire. Toate astea se ?tiu, ?i nu de azi de ieri ?i totu?i Oprea rezist? ?i pe lâng? el, to?i cei planta?i, inflitra?i, folosi?i promova?i, doctora?i de el prin armat?, servicii sau partide politice. Ghinion!

S.R.I. rezist?

Dup? dezv?luirile lui Ghi??, unii spun c? f?cute din ordinul lui Iohannis, ca s? scape de Coldea, dar prea e tras de p?r, se p?rea c? S.R.I. va intra în dizgra?ia cel pu?in a cet??enilor ?i c? domnul Helvig va fi nevoit s? dea explica?ii ?i eventual s? î?i dea ?i demisia. A urmat bâlba cu inform?rile din Pia?a Victoriei ?i colaborarea dintre M.I. ?i S.R.I. ?i toat? lumea se preg?tea s? aprind? o lumânare pe culcu?ul lui Helvig. Etee. pâr?. Domnul Helvig a venit cu dou? valize cu „dosare" dosare care au avut darul s? blocheze toate telefoanele ?i sistemele de înregistrare-interceptare din Parlament, ca s? nu afle nimeni, cum îi ceart? domnul Helvig pe membrii comisiei parlamentare. Dup? ce i-a mu?truluit ?i le-a adus aminte c? dac? nu d?dea el avizul nici unul din ei nu ajungea nici parlamentar, nici membru al comisiei ?i nici acoperit, domnul Helvig a ie?i în fa?a reprezentan?ilor presei, o pres? la fel de acoperit? ca ?i comisia, care ?i ea a avut grij? s? nu îl supere ?i s? nu pun? întreb?ri sup?r?toare, ca s? nu î?i piard? pâinea. ?i uite a?a serviciile au r?mas cu imaginea nep?tat?, Coldea cic? ar fi demis dar de fapt ?i-a schimbat doar ma?ina, programul de lucru, poarta de intrare ?i ie?ire de la serviciu ?i biroul. Ghinion. P?i în condi?iile astea, dac? Holzindustrie rezist?, Codru?a rezist?, Coldea rezist?, F.D.G.R. rezist?, protestatarii rezist? din ce în ce mai frumos ?i mai artistic, concurând chiar la o nominalizare la Bollywood,Oprea ?i toate cârti?ele lui din sistem rezist?, nu putem decât s? ne bucur?m: România rezist?.

Nu mai conteaz? c? nu mai avem armat?, c? americanii mai au un pic ?i î?i mut? toat? tehnica la noi, c? serviciile secrete germane, franceze, ruse?ti, evreie?ti ?i americane se bat pe conducerea serviciilor secrete române?ti, c? firmele germane fac concurenn?? celor americane pentru suprema?ia asupra tehnicii militare cu care s? doteze comandamentele multina?ionale din România, nici c? nu mai avem practic nici o ramur? industrial? cu care s? putem ie?i pe pia?a extern?, c? ne înglod?m în datorii ?i c? orice portar de ambasad? poate chema la ordin un ministru, un senator, nu mai conteaz? nici c? în curând nu vom mai avea nici ce vinde, nici ce fura din ?ara asta, România rezist?, a? putea spune c? cea din Pia?a Victoriei chiar jubileaz?.

Iohannis a promulgat bugetul e adev?rat scremut, cu sânger?ri, cu regrete eterne, dar l-a promulgat, nu f?r? a cere guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate, responsabilitate. De ce de trei ori? Simplu, lui trebuie s? îi spui de trei ori, „pas cu pas", ca s? priceap? ?i crede c? to?i sunt la fel. Imediat, blonda de serviciu de la P.N.L., Mioara Raluca, a preluat termenul ?i a spus c? actul domnului pre?edinte este un act de responsabilitate. Vaaaaaai, doamn?, nu v? credeam a?a de subtil?. A?i vrut s? spune?i cumva c? amân?rile de pân? acuma, începând cu numirea premierului pân? la promulgarea bugetului au fost acte de iresponsabilitate? Gura lingu?itorului adev?r gr?ie?te!

Bibliografie web
http://portal.just.ro/306/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000028242&id_inst=306
http://www.in-cuiul-catarii.info/2014/06/06/iohannis-uber-alles-7084
http://ziaruldevalcea.ro/2017/02/15/procuror-dna-despre-procurorul-general-e-o-zdreanta-reactia-lui-augustin-lazar-ancheta-disciplinara-si-extinderea-cercetarilor-video/
http://www.romanialibera.ro/special/dezvaluiri/exclusiv--%E2%80%9Ewatergate-de-romania%E2%80%9C--spionii-lui-gabriel-oprea-au-interceptat-politicieni-440903

footer