Revista Art-emis
Membri U.E. ?i N.A.T.O., dar foarte neferici?i PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 19 Februarie 2017 23:20

Petru Romo?anNu exist? om public român - politician, ziarist, intelectual – care s? nu fi declarat m?car o dat? c? România are în ultimii 27 de ani, „democratici", dup? decembrie 1989, dou? mari realiz?ri : acceptarea ei în N.A.T.O. ?i în UE. A?a s? fie? Mai întâi merit? s? subliniem : cele dou? decizii istorice nu îi apar?in poporului român. Nu îmi amintesc s? fi avut vreun referendum pe cele dou? teme (nu-i nimic, Traian B?sescu ?i Klaus Iohannis au organizat ?i vor organiza referendumuri f?r? nici un rost, din capri?). Cele dou? hot?râri istorice îi apar?in Sistemului ?i au fost implementate cu ajutorul unor campanii de propagand? f?r? egal. Propaganda a fost organizat? de la Washington, Berlin ?i Bruxelles, cu acordul deplin al Sistemului intern, devenit mielu?el din câine turbat. Mai e nevoie s? descriem Sistemul („statul", „Securitatea", „binomul", „Republica procurorilor", „institu?iile de for??", ministerele fundamentale, plus politicienii corup?i, interfe?e palide ale adev?ratului Sistem) ? Cele dou? hot?râri „istorice" au fost luate numai în interesul Sistemului. Ca s? se apere de popula?ia pe care o fur? ?i o terorizeaz? de 70 de ani. S? aib? alia?i puternici ?i credibili, s? aib? unde s? se ascund?, ei ?i banii lor. S? aib? unde s? fac? odraslele lor ?coli bune, ?coli care nu mai exist? în România. De fapt, Sistemul a recunoscut la lumina zilei c? nu se descurc? singur. Ca elve?ienii, de exemplu. Pentru c? Sistemul e majoritar compus înc? din 1945 din incapabili, rebuturi, corup?i, retarda?i, tic?lo?i irecuperabili, criminali etc.

Odat? cu venirea lui Donald Trump la Casa Alb?, N.A.T.O. nu mai e ce-a fost. ?i nu din vina lui. În 8 ani de pre?edin?ie, Barack Obama nu a reu?it s? scad? datoria faraonic? a S.U.A. Dimpotriv?, aproape a dublat-o („President Obama has almost doubled our national debt to more than $19 trillion, and growing", a zis Trump - adic? a preluat S.U.A., în 2009, la o datorie de 10,6 mii de miliarde de dolari ?i a adus-o, în iulie 2016, la una de 19,4 mii de miliarde). E doar un motiv printre altele pentru care Barack Obama poate fi considerat unul dintre cei mai slabi pre?edin?i din istoria ??rii sale. ?i el venea dup? dou? mandate nefericite ale lui George W. Bush... S? revenim. N.A.T.O. e azi o organiza?ie pus? serios sub semnul întreb?rii. Singura ?tire bun? e c? guvernul P.S.D. a alocat în bugetul pe 2017 2 % pentru cheltuielile militare. Dar România nu va putea salva N.A.T.O.(!). O organiza?ie dep??it?, „obsolet?", cum a spus cu sinceritate ?i bazându-se pe informa?ii verificate Donald Trump în recenta campanie electoral?. Iar zilele trecute, la întâlnirea de la München a N.A.T.O., John McCain, fost candidat republican la pre?edin?ia S.U.A. ?i ?eful „r?zboinicilor", al „uliilor" de la Washington, a f?cut câteva declara?ii brutale: „Make no mistake, my friends : These are dangerous times..." – „Nu v? l?sa?i în?ela?i, prieteni : tr?im vremuri periculoase...". Sau : „Even now, when the temptation to despair is greatest, I refuse to accept the end of the West." – „Chiar ?i acum, când tenta?ia de a dispera e pe culmi, eu refuz s? accept sfâr?itul Vestului". Între timp, Regatul Unit va pleca din U.E., iar Marea Britanie este, al?turi de Fran?a, statul european care are o armat? adev?rat?. Prin plecarea Marii Britanii, implicarea N.A.T.O. în protejarea U.E. va fi diferit?. Adio U.E.! Adio N.A.T.O.!

Mediocritatea catastrofal? a elitei politice ?i birocratice române?ti se poate observa cu ochiul liber când vine vorba de Euro. Foarte contestat? în Fran?a ?i Italia, ca ?i în toat? Europa de Sud, moneda Euro continu? s? fie un mit intact pentru deciden?ii români, între al?ii ?i pentru guvernatorul B.N.R., Mugur Is?rescu, o relicv? a epocii Ceau?escu, educat la A.S.E.-ul epocii dar preluat de institu?iile globaliste (Clubul de la Roma, Trilaterala, Bilderberg, F.M.I., Banca Mondial? etc.). F?r? îndoial?, cele mai afectate în acest moment de moneda prea abstract? Euro sunt Fran?a, Italia ?i ??rile europene sudice. Dar ?i ??rile care se tot preg?tesc s? adere la Euro, ca România, care men?in un curs mult prea ridicat, asfixiant, monedei na?ionale. Euro a fost un costum anume croit pentru exporturile industriale germane în Europa. F?r? nici o leg?tur? cu tradi?ia din sudul Europei, dar nici cu cea a Fran?ei, de a-?i devalua, deprecia oportun moneda atunci când economia real?, crizele, ?omajul o cer. Chingile severe ale euro-m?rcii, împreun? cu politica dur? ?i iresponsabil? de austeritate dus? de liderul european Germania, s-au dovedit fatale pentru ??rile din sudul Europei ?i în egal? m?sur? pentru ??rile periferice ale Europei. Germania ?i-a consumat cu mare pl?cere toate beneficiile construc?iei europene dar pare complet incapabil? s?-?i asume ?i responsabilit??ile care îi revin liderului U.E.

În 2017 ?i 2018, U.E. ?i mai ales Euro vor fi puse la grea încercare. Diluarea N.A.T.O. ?i abandonarea Europei Occidentale vor fi, în sfâr?it, vizibile pentru toat? lumea. Dar clasa conduc?toare din România nu cite?te nici m?car presa str?in? relevant?. Habar n-are c? în ultimul deceniu lumea s-a schimbat în jurul ei. ?i-a g?sit oportunist un pre?edinte neam? tocmai acum când Germania e contestat? de peste tot. În Europa, dar ?i în America de Nord. Sistemul din România e foarte îmb?trânit, dep??it, dar respect? cu sfin?enie op?iunile f?cute în urm? cu 10-20 de ani: România merge disciplinat aliniat? pe Germania. Care sunt beneficiile pe care le-a adus ??rii noastre aderarea la U.E., în afara protec?iei-beton ob?inut? de oamenii Sistemului ? Peste 4 milioane de români pe drumuri, dintre care mul?i doctori, ingineri, matematicieni, oameni supracalifica?i, dar ?i oameni tineri ?i oameni harnici. Defri?area s?lbatic? a p?durilor române?ti, distrugerea biosistemului care a ?inut în via??, în orice condi?ii, geniul na?iunii noastre. F?r? p?durile b?trâne, cu biotopul lor bogat (care se reface în multe sute de ani, nu printr-o simpl? reîmp?durire), nu vom mai avea nici olimpici la matematic?-fizic?, informatic?, economie, chimie, nici mari sportivi ?i nici o popula?ie s?n?toas?. Sistemul a cedat pe nimic, în afar? de interesul s?u de protec?ie ?i lamentabile avantaje de corup?ie, majoritatea activelor importante ale solului ?i ale subsolului. A dat liber la vânzarea p?mântului. Nu avem infrastructur?, s?n?tatea ?i educa?ia au dec?zut dramatic, cultura ?i presa practic au disp?rut. Marea problem? a zilei pentru toat? ?ara a devenit cea a noilor pu?c?rii ?i a amenzilor pe care urmeaz? s? le încas?m de la U.E. Ce am primit în schimb ? Fonduri structurale europene pe m?sur?? Nein! Am primit D.N.A., S.R.I. ?i cele mai extinse arest?ri din Europa. Am c?p?tat ?i cele mai înfl?c?rate discursuri g?unoase despre democra?ie, stat de drept, justi?ie. Ca pe vremea lui Lenin!

Ce face Sistemul acum ? Disperat, dezorientat, pe marginea pr?pastiei, Sistemul face ce ?tie dintotdeauna : î?i trimite trâmbi?ele ?i tobo?arii atitra?i ?i bine pl?ti?i pe televiziuni ?i în pres? s?-i preseze pe intelectuali, pe speciali?ti s? furnizeze proiecte ?i liste de oameni de valoare care s? salveze înc? o dat? co?melia. Ca de obicei, vrea s? scoat? la suprafa?? ideile utile dar mai ales pe cele periculoase pentru el însu?i ?i s? identifice oamenii care-l pot pune în dificultate. Ca s?-?i lichideze înc? o dat? oponen?ii ?i s? se eternizeze fericit. Deocamdat? nu se întrevede nimic bun pentru ?ara noastr?. Decât falimentul general al Sistemului, vetust ?i amatoristic, care se autogenereaz? în forme mereu adaptate contextului de la începutul ocupa?iei sovietice ?i pân? azi, în perfect? simbioz? cu alte puteri str?ine de ocupa?ie, numite elegant ?i respectuos U.E. ?i N.A.T.O.

footer