Revista Art-emis
Ceremonia de instalare a pre?edintelui Trump PDF Imprimare Email
Ing. Ovidiu M. Curea   
Luni, 06 Februarie 2017 00:54

Casa Alba - investire TrumpUn adev?r urât nu are nici o ?ans? în fa?a unei minciuni frumoase, iar o minciun? frumoas? p?le?te în fa?a banilor.

Ne duel?m sau ne scuip?m?

Frumoas? ceremonia de investire a lui Donald Trump ca pre?edinte al Statelor Unite. Grandioas?, fastuoas? ?i în acela?i timp decent?. Hot?rât?, tran?ant?, dar civilizat?. Femei frumoase, elegante, inteligente preocupate de succesul evenimentului la care participau, grijulii cu imaginea so?ilor, a familiilor ?i a ??rii lor. B?rba?i coco?i, cu haine cusute impecabil, dar purtate neîncheiate la nasturi pentru a nu renun?a de tot la lejeritatea stilului american, anima?i de spiritul cavaleresc adus de str?mo?ii lor din Europa acolo unde acest spirit ast?zi e cam demodat. Aten?i ?i amabili cu prieteni, cu adversari, cu so?ii ?i cu personalul auxiliar. Era s?rb?toare, doar. Discursuri conven?ionale, dar sim?ite, declara?ii cu adev?ruri trântite cinic, dar ?tiute de majorit??ile s?tule de ipocrizii. Decoruri istorice, somptuoase, scene preg?tite cu grij? ?i înl?n?uite regizoral ca într-un scenariu de Hollywood premiat cu Oscar. E acesta un lucru de blamat, de râs sau de ironizat? Nu-i totul un spectacol? Ori spectacolul, fastul, grandiosul nu au reprezentat dintotdeauna setea omului de estetic, n?zuin?a lui de în?l?are deasupra propriei condi?ii? Ori nu cu ele au operat ?i opereaz? în continuare religiile P?mântului? C?ci, ce ar fi via?a noastr? f?r? spectacol? Cine dintre noi nu „s-a dat în spectacol" m?car o dat? în via?? pentru a atrage aten?ia celor din jur? Cine nu a încercat s? regizeze, m?car o dat? în via?a lui, o scen? de spectacol pentru a justifica sau a sublinia o idee, opinie sau un comportament propriu? În fond, scenele, personajele, dialogurile ?i decorurile nu sunt cele care ne definesc întreaga via??? A, c? unii sunt mai buni scenari?ti decât al?ii, c? unii sunt mai buni regizori sau mai buni actori decât al?ii? Ghinion! Cum ar spune clasic un politician român în via??. C? nu to?i avem un Hollywood la Buftea? De asemenea, ghinion, dar nu ne ?ine nimeni s? ne facem ?i noi un Hollywood, dac? am ?ti apoi ce s? facem cu el, altceva decât s? film?m înmormânt?ri, incendii, catastrofe, violuri ?i omoruri ?i, mai ales, pumni ?i sânge în arena politic?.

Dar s? revenim la Washington unde a fost mai frumos decât la incendiul pornit de nu se ?tie unde, la Clubul Bamboo, ca s? ne aduc? poate aminte de incendiul de la Clubul Colectiv, mai ales de la demisia guvernului de atunci, ?i s? ne sugereze poate c? n-ar fi r?u, ba chiar ar fi recomandat (de c?tre unii) ca actualul guvern s? fac? ?i el la fel ca cel de atunci, adic? s?-?i dea demisia de?i poporul l-a ales ca s?-l guverneze pentru patru ani. Ce dac? l-a votat majoritatea, ei, „tinerii frumo?i ?i liberi" nu l-au votat, nu l-au vrut ?i nici nu-l vor ?i-l vor contesta pân? când î?i va da demisia ca s? vin? un nou guvern de tehno-democra?i. În paralel, al?i „tineri frumo?i ?i liberi" (c?ci globalizarea i-a globalizat ?i pe ei peste tot) d?deau foc la magazine ?i se b?teau cu poli?ia pe str?zile din Washington ca s? împiedice desf??urarea paradei ce urma s? se desf??oare în cadrul manifest?rilor prilejuite de investirea pre?edintelui Trump. C? ce dac? el a fost constitu?ional ales? Ei, „tinerii frumo?i ?i liberi" din America, nu-l vor. ?i-l vor contesta pân? când acesta î?i va da demisia ca s? vin? un guvern de demo-tehnocra?i. Dar ziceam c? revenim la frumoasele scene de la investirea celui de al 45-lea pre?edinte american. A?i v?zut cum a fost condus la plecare fostul pre?edinte Barack Obama ?i so?ia sa Michelle? Au fost condu?i de noul cuplu preziden?ial, Donald Trump ?i Melanie, pân? la scara elicopterului preziden?ial (de?i Obama nu mai era pre?edinte) care i-a luat de pe platforma Congresului ?i i-a dus la Baza Militar? Andrews de unde au fost prelua?i de avionul preziden?ial „Air Force One" (de?i Obama nu mai era pre?edinte) spre o destina?ie de vacan?? în California. V? aduce, cumva, aminte aceast? scen? de ceva similar de la noi? Sunt sigur c? nu, pentru c? noi nu avem un avion „Air Force One", de?i, dup? unii, tare ne-a mai trebui ?i nou?, un „Air Force" de orice num?r, numai preziden?ial s? fie. ?i apoi, înc? ceva! Familia Obama a folosit avionul preziden?ial în interes personal. S? plece în vacan??. De unde concluzia c? americanii nu au ?i ei un D.N.A. al lor ?i c? de aceea, probabil, ?in atât de mult la D.N.A. - ul nostru.

A?i v?zut la manifest?rile de la Capitoliu fo?ti pre?edin?i democra?i printre invita?ii de onoare ai noului pre?edinte republican? A?i v?zut-o pe Hillary Clinton, apriga adversar? a lui Trump din campania preziden?ial?, a?ezat? la masa festiv? al?turi de familia acestuia? Ei, ?i ce-i cu asta?, ve?i spune. Nu ?i pre?edintele B?sescu era gata-gata s? dea mâna cu fo?tii pre?edin?i de dinaintea lui, cu Ion Iliescu ?i cu Emil Constantinescu, la manifest?rile de la Arcul de Triumf organizate cu ocazia zilei na?ionale a României? Ei, ?i ce-i cu asta?, ve?i spune din nou. Nu ?i pre?edintele Iohanis era cât pe-aci s?-i invite la Cotroceni, cu ocazia recep?iei organizate cu prilejul zilei na?ionale, pe C?lin Popescu T?riceanu, pre?edintele senatului, ?i pe Liviu Dragnea, pre?edintele Camerei Deputa?ilor, chiar dac? ace?tia f?ceau parte din alte partide decât cel agreat de pre?edinte? P?i, ce s? fie cu asta!? Nu-i nimic, decât c? unii se dueleaz?, iar al?ii se scuip?.

Protec?ionism în loc de globalizare

Din mijlocul s?rb?torii, în primul s?u discurs în calitate de pre?edinte al Statelor Unite, Donald Trump a transmis lumii dou? mesaje clare. În primul rând, propune o lume bazat? pe ordine, rigurozitate ?i protec?ionism orientate dup? vectorul na?ional. Experimentul numit globalizare îl consider? e?uat ?i compromis din cauza aplic?rii lui în mod egoist ?i agresiv de c?tre societ??ile multina?ionale, care n-au nici un dumnezeu, sunt demolatoare de na?iuni, ??ri, state, tradi?ii ?i identit??i. Într-un fel, o astfel de reac?ie de respingere era de a?teptat în fa?a amenin??rilor crescânde ?i tot mai reale ale globaliz?rii, de pierdere a specificului local ?i de înregimentarea necondi?ionat? fa?? de a?a-zisele motoare ale acestui proces presupus uniformizator, reprezentate de mult prea concretele centre multina?ionale, în schimbul unor teoretice promisiuni generale, care se acoper? pe zi ce trece în tot mai mult? cea??, contradic?ii ?i arbitrar.

Atâta timp cât globalizarea se producea sub guvernarea imperiilor subsumate unei na?iuni dominante, fie c? aceasta era na?iunea american? sau englez?, nimeni nu cârcnea. Atunci când ea a trecut, îns?, în mâinile multina?ionalelor ?i acestea au ajuns s? loveasc? în chiar imperiile care le-au dat na?tere, lucrurile s-au complicat. Un exemplu gr?itor în acest sens îl ofer? chiar adversitatea acerb? dintre fo?tii parteneri de afaceri, Donald Trump ?i George Sörös, primul exponent al imperiului financiar na?ional american, iar cel de-al doilea, reprezentant de frunte în noul imperiu financiar al multina?ionalelor, promotorul „societ??ilor deschise" care au cuib?rit în chiar inima Americii, pe Wall Street. Dac? ar fi s? credem c? demonstra?iile uria?e anti - Trump organizate a doua zi dup? investirea sa ca pre?edinte nu au presupus ?i serioase cheltuieli, ar însemna s? credem c? ?i cele dou? r?zboaie mondiale s-au f?cut pe gratis. Ne-am putea face o imagine despre pre?ul acestor demonstra?ii dac? ne amintim de informa?ia lansat? în 10 noiembrie 2016 de World Tribune, conform c?reia Soros a pl?tit 16 dolari de protestant-or? în mar?urile anti--Trump din timpul campaniei electorale. Altfel ar fi greu de imaginat c? milioane de americani au protestat a doua zi împotriva lui Trump, pentru c? i-a apucat a?a..., dintr-o dat?, ru?inea ?i revolta fa?? de na?ionalismul pre?edintelui lor, cel care declara c? dou? sunt regulile dup? care se va ghida în mandatul s?u: „S? cumperi produse americane ?i s? angajezi for?? de munc? american?", c? „Orice decizie în problemele de comer?, finan?e, emigra?ie sau afaceri externe o va lua în beneficiul muncitorilor americani ?i a familiilor americane" ?i c? principiul care va sta la baza ac?iunilor sale va fi „America first" (Mai întâi America). Ciocnirea dintre cele dou? curente se anun?? a fi una deosebit crunt?, iar „victime colaterale" nu vor fi pu?ine.

O reac?ie de respingere asem?n?toare cu cea din S.U.A. lui Trump a venit ?i din partea Marii Britanii care s-a retras din Uniunea European?, cu deosebirea c?, dac? în cazul americanilor amenin?area principal? venea din partea multina?ionalelor, în cazul englezilor ea venea din partea Germaniei ce preluase ini?iativa a?a-zisei globaliz?ri la nivelul limitat al Uniunii Europene, nivel limitat doar pentru membrii ei, nu ?i pentru Germania care dezvolta tacit rela?ii privilegiate cu zone ipocrit dezavuate public precum Rusia sau China. Nu ?tiu de ce, dar mie globalizarea asta tare îmi aduce aminte de vremea colectiviz?rilor for?ate din România anilor '50.

Cinism în loc de ipocrizie

În al doilea rând Trump proclam? renun?area la ipocrizie ?i trecerea direct? la realismul cinic. „America first." Zicea el Trump în amintitul discurs. Na?ionalist! Curat na?ionalist!, au s?rit globali?tii. A?a a început ?i na?ional-socialistul Hitler ?i cu to?ii ?tim unde a ajuns. ?tim, dar asta nu înseamn? c? dac? cineva începe masa cu un pahar de ?uic?, neap?rat o va încheia beat, c?zut de pe scaun. P?i, de ce s? zic? Trump „America first" în loc de Uniunea American? first sau, dup? cum e cazul, Uniunea European? first? S? zic?, pentru c? nu-l doare gura, ?i abia pe urm?, de dragul acestei uniunii, care o fi ea, s? rad? totul din jur, s? taie p?durile din vecini ?i s? le duc? în ograda proprie, s? le distrug? industriile ?i s?-i împrumute cu bani ca apoi ace?tia s? cumpere de la el ?i numai de la el, c? altfel n-ar mai fi solidaritate în Uniune. E mult mai frumos, mai rafinat, mai elevat ?i mai politically correct s? conferen?iezi pe tema „Ce-i al vostru e al nostru ?i ce-i al nostru nu-i de nasul vostru", decât s?-i îndemni ?i pe al?ii s?-?i p?zeasc? singure avutul (dac? pot) pentru c? de la str?ini n-au la ce bun s? se a?tepte sau e acela?i lucru?

E mai frumos, mai rafinat, mai elevat ?i mai politically correct s? f?r?mi?ezi statele Europei în timp ce tu î?i l?rge?ti frontierele cu aproape o jum?tate din cât aveai? Chiar o fi mai frumos, mai rafinat, mai elevat ?i mai politically correct s? refuzi unirea românilor de dincolo ?i de dincoace de Prut, în timp ce tu ?i-ai unit fiii de dincolo ?i de dincoace de linia de demarca?ie trasat? de puterile înving?toare? A?a e mai corect sau e mai corect s? recuno?ti deschis ?i lipsit de ipocrizie c?, da, vrei s? pui pe primul plan interesele tale na?ionale, dar ?i s? recuno?ti dreptul tuturor na?iunilor de a pune pe primul plan propriile lor interese (the right of all nations to put their own interests first)?

„La mine în cas?", pare s? zic? Trump, „st?pân sunt eu ?i cu familia mea. Tu intri numai dac? î?i dau eu voie, stai unde î?i ar?t eu ?i faci numai ce î?i dau eu voie s? faci. Nu vii tu s? îmi faci mie legea în casa mea". Nu ?tiu cine nu ar fi aici de acord cu Trump, cine nu l-ar crede sau cine nu i-ar da dreptate. Ce pare mai greu de crezut este urm?toarea lui fraz?: We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example for everyone to follow. (Noi nu c?ut?m s? impunem modul nostru de via?? nim?nui, ci vrem s?-l facem s? fie un exemplu de urmat pentru to?i). N-ar fi mai bine s? nu da?i exemple? ?i dac? exemplul vostru nu place, ce-o s? se întâmple? Dac? exemplul vostru e chiar respins pe alocuri, ce se va întâmpla cu acele locuri? Asta, a?a..., amintind cinic ?i f?r? ipocrizie de atâtea ?i atâtea exemple triste din trecut ?i din prezent.

În rest, elegan??, muzic?, ?ampanie, zâmbete ?i scrâ?nete din din?i, cinism ?i protec?ionism ?i... s?n?to?i s? ne vedem la urm?toarele alegeri de la Washington, din Bruxelles sau de la Moscova.

footer