Revista Art-emis
O victorie aproape inutil? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Luni, 06 Februarie 2017 00:35

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisCeea ce p?rea aproape imposibil s-a întâmplat, Ordonan?a cu num?r ghinionist a guvernului Grindeanu urmeaz? a fi anulat?, abrogat?, sau cine mai ?tie ce. Toate astea nu s-ar fi întâmplat dac? Hamsterul ar fi fost suficient de în?elept încât s? nu for?eze impunerea acestor legi noaptea, la lumina lumân?rilor ?i cu numai 12 de ore înainte de intrarea Parlamentului în lucr?ri. Despre gre?elile ?i prostia lui Dragnea îns?, am mai vorbit. Nu am spus nimic îns? despre cei care au ini?iat ?i apoi participat la proteste.

Interna?ionala în variant? Sörö?

A spune c? cei care au ie?it în strad?, în special în ultimele zile au fost to?i pl?ti?i sau cump?ra?i, de indiferent cine, ar fi nu doar o gre?eal? ci o abera?ie. Dar c? aceste proteste au fost ini?iate de oamenii lui Iohannis indiferent c? fac parte din sistem sau simpli simpatizan?i ?i finan?ate în parte de O.N.G.-urile lui Sörö?, nu este doar plauzibil ci chiar u?or de dovedit. Bineîn?eles c? unii spun c? acest lucru nu e dovedit sau nu ar putea fi dovedit. Da, nici ini?ierea protestelor din decembrie 89 de la Timi?oara nu s-a dovedit sau recunoscut c? au avut la baz? servicii secrete str?ine, în special ungure?ti, dar toat? lumea ?tie asta. C? apoi unii oameni, manevra?i sau s? zicem exalta?i, apoi încuraja?i, dar de bun? credin??, s-au al?turat protestelor ini?iatorilor ?i au transformat o manevr? antiromâneasc? într-un protest anti-Ceau?escu ducând la schimbarea unui om, nu a unui regim, este adev?rat ?i în fapt asta se va întâmpla ?i acum. C? protestele au început cu protestatari pl?ti?i o spune - în afar? de unele declara?ii ?i probe ap?rute pe internet - ?i faptul c?, pentru prima oar?, s-a încercat „interna?ionalizarea" protestelor ?i la Sofia ?i la Cern?u?i, adic? acolo unde O.N.G.-urile lui Sörö?, înc? mai ac?ioneaz?. Ciudat, tocmai în Ungaria, care de regul? moare „de dragul drepturilor românilor", nu au avut loc proteste. Oare de ce? P?i simplu, Orban a interzis activitatea O.N.G.-urilor lui Sörö?.

Ve?nica manipulare

La protestele de zilele acestea au participat oameni de diferite vârste, profesii, convingeri, de la ini?iatorii (pl?ti?i), la galerii sportive înclinate spre violen??, dar folosite de sistem ori de câte ori a fost nevoie, la homele?i -nelipsi?i de la astfel de evenimente, indiferent cine le organizeaz?, care sper? ?i ei s? pice câte ceva-, pân? la ideali?ti, oameni cinsti?i care tot sper? c? pân? la urm? vom intra pe drumul cel bun. Trebuie s? îi dezam?gesc pe cei din urm?, dar a?a ceva nu se va întâmpla prea curând în România, pentru c? indiferent câte guverne cad, indiferent ce partid e la conducere, legile se fac la fel, abuzurile nu vor înceta, furturile ?i corup?ia vor dirija via?a politic?. Acest lucru este u?or de sesizat dac? ne gândim c? ceea ce a încercat s? fac? Guvernul Grindeanu a f?cut, f?r? s? ias? nimeni în strad?, ?i doamna Prun? ?i guvernul Boc, cel care a înfiin?at tot prin O.U.G. o structur? care se spunea c? va ajuta Procurorul general al României s? stârpeasc? corup?ia, e vorba de D.N.A. Dup? ani de lupt? „împotriva corup?iei" mica structur? (constestat? azi de chiar tat?l ei) nu doar c? nu a stârpit corup?ia dar a deveni generatoare de corup?ie, înc?lecând justi?ia român? prin toate cotloanele, prin conexiunile, oamenii ?i metodele de lucru „specifice". Ast?zi D.N.A. a devenit nu o structur? generatoare de justi?ie, ci o structur? care schimb? politicieni ?i guverne care nu convin Palatului Cotroceni, indiferent cine locuie?te în el. Oamenii care a?teapt? eliberarea ?i schimbarea a?teapt? degeaba. Nu lipsit de interes este ?i faptul c?, a?a cum s-a mai spus ?i constatat, mai mult de 90% din participan?ii la proteste nu au citit con?inutul celor dou? ordonan?e bucluca?e, ei s-au luat dup? ceea ce au auzit. Personal am încercat s? dau pe internet de proiectul de ordonan?? aprobat de guvern ?i trimis Parlamentului, privind gra?ierea, dar a fost imposibil, nu l-am g?sit nic?ieri, nu exist? pe nici un site oficial pe nici o pagin? de internet. ?i atunci cum a fost contestat ceva ce nu se ?tia ce con?ine? ??tia sunt românii, spiritul de turm? este definitoriu. Mul?i au ie?it pe strad? pentru c? era de bon ton. Unii chiar au recunoscut, ie?ind cu copii în spinare ?i declarând apoi c? ?i-au f?cut selfie ca s? aib? ce ar?ta ?i s? povesteasc? copiilor peste ani, c? au fost ?i ei acolo.

To?i oamenii pre?edintelui

Ce se va întâmpla de acum încolo? Se va potoli lumea, se vor opri protestele ? Cei care au ie?it cu adev?rat pentru ordonan?e, poate manipula?i, sau doar împin?i emo?ional, se vor retrage, asta au vrut, au ob?inut, deci merg la treburile lor. Cei care de fapt nu urm?reau eliminarea unor ordonan?e (care chiar dac? aveau un suport real ?i o motivare justificat?, au fost prost gestionate ?i redactate dar ?i cu unele puncte ?i obiective ascunse deloc curate), ci au ie?it pentru realizarea visului lui Iohannis, acela al realiz?rii unui guvern supus Cotrocenilor, nu vor ceda, ei vor continua, pretinzând c? ei urm?resc principii, nu obiective de moment. În fapt ei se vor potoli doar când Iohannis va avea guvernul lui, parlamentul lui, justi?ia lui, serviciile lui, a?a cum a avut ?i oamenii lui în strad?. A spus-o el, pe când se afla în Malta: „Situa?ia din România este destul de complicat? ?i am sute de mii de români de-ai mei în strad?..." Dac? mai e cineva care are dubii vizavi de aceste obiective ale lui Iohannis ?i oamenilor lui, atunci are probleme mari de percep?ie. Ar mai fi ceva de spus ?i viazvi de "sutele de mii de români" ai lui Iohannis. Nu ?tiu ce suprafa?? a fost ocupat? de aceste sute de mii, dar ar fi interesant de calculat dac? suprafa?a respectiv? poate, matematic ?i fizic înghi?i suma declarat?. Poate prim?ria care are datele tehnice ale pie?ei încearc? un calcul. Indiferent ce se va întâmpla, c? va c?dea sau nu guvernul Grindeanu, acuma sau mai târziu, via?a românilor va fi aceea?i pentru c? oricine va veni, va lovi în am?râ?ii care au ie?it în strad?, nu în cei care fac c?r?ile.

Nici un pre? nu e prea mare

Adev?rul e c? atunci când au ap?rut acele acte violente la Victoria, am fost tentat în prim? instan?? s? cred c? aceia erau „oamenii lui Dragnea", trimi?i s? provoace jandarmii pentru ca ace?tia s? aib? motiv s? împr??tie demonstran?ii. Dup? ce îns? imediat a doua zi Iohannis a ie?it pe post s? învinuiasc? jandarmii c? nu au ac?ionat „profesional" ?i c? „i-au l?sat" pe protestan?ii violen?i (care nu ?tiu dac? au fost mai mult de 10-20 la cei 100.000 declara?i ca prezen?i) s? „sparg?" protestul, ceea ce îns? nu s-a întâmplat, mi-am dat seama c? de fapt tulburen?ii aveau alt? d?dac?. Ace?tia fuseser? trimi?i s? provoace jandarmii pentru ca ace?tia s? intre în for?? iar a doua zi ziarele ?i televiziunile s? titreze c? guvernul lui Dragnea a folosit for?a împotriva unor oameni pa?nici ?i c? ministerul de interne a folosit for?a nejustificat. Cum provocarea nu a dat rezultatele scontate, lui Iohannis nu i-a r?mas decât s? învinuiasc? internele c? nu au fost suficient de ferme, ceea ce nu a fost adev?rat jandarmii au ac?ionat cu adev?rat pe m?sura evenimentelor ?i cred c? e prima oar? când s-a întâmplat a?a ceva. Chestia cu informarea M.A.I. de c?tre S.R.I. privind apari?ia unor turbulen?i în zon?. Modul în care s-a realizat „informarea", la mi?to, fac parte din acela?i plan al lui Iohannis ?i decredibilizeaz? total conducerea S.R.I. Acest plan diabolic mi-a adus aminte de cuvintele rostite de Iohannis cu ceva zile înainte: „Orice altceva este prea pu?in, iar pentru a atinge acest obiectiv, pentru mine, niciun pre? nu este prea mare." El se referea atunci pas?mite, la corup?ie, dar nu corup?ia îl deranja, pentru c? st? cu corup?ia la mas? ?i cu penalii în pat scopul lui este „guvernul meu, parlamentul meu si România mea". Pentru a atinge acest obiectiv, nici un pre? nu va fi prea mare.

Pentru acest obiectiv s-a dus domnul Iohannis ?i în ?edin?a CSM unde, înc?lcând Constitu?ia, a început s? dea indica?ii pre?ioase membrilor C.S.M.: „Trebuie s? hot?râm împreun? cum putem continua. Singura cale pe care nu o accept este s? nu facem nimic. Este o ofens? adus? justi?iei.Dumneavoastr? r?spunde?i de independen?a justi?iei. Eu cred c? a fost încalcat? în mod grav. P?rerea mea este c? trebuie luat? atitudine nu doar declarativ, ci ?i institu?ional.Îmi imginez c? primul pas institu?ional este sesizarea C.C.R., este un conflict între sistemul de justi?ie ?i guvern. Acest lucru vi-l propun dar nu-l impun". P?i nu trebuie s? declare c? impune ceva ca s? în?eleag? tot C.S.M.-ul c? el nu admite alt? solu?ie, nu admite s? nu se ia nici o m?sur? ?i spune omul ?i ce m?sur? „î?i imagineaz?" el c? trebuie luat?. Dac? asta nu este amestec în treburile C.S.M. ?i înc?lcarea principiului separ?rii puterilor în stat, atunci B?sescu este cu adev?rat Alb? ca Z?pada. Mai e un aspect: cei de la P.N.L., ca ?i cei din U.S.R., au declarat la începutul protestelor c? ei nu au ini?iat ?i nu sunt în spatele protestelor. Doar Nicu?or, copil de cas? a venit ?i el apoi în mul?ime, ca simpu cet??ean, nu ca organizator s? vad? lumea c? nu se deosebe?te cu nimic de unii din homele?ii din pia??. Singurul om care ?i-a asumat de la început sprijinul, (ca s? nu spun ini?iativa) pentru proteste a fost tocmai cel care trebuia s? stea departe de ele, domnul Iohannis. Singurul care declar? ?i acuma c? acolo, în strad? sunt oamenii lui, este acela?i pre?edinte Iohannis. Întrebare: ce mai a?teapt? domnii Dragnea ?i T?riceanu de nu declan?eaz? procedura de suspendare a pre?edintelui, când, el, cu gura lui a recunoscut c? a sprijinit protestele înainte chiar de a se da O.U.G ?i a recunoscut apoi c? cei care cer c?derea guvernului sunt oamenii lui? Nici un pre? nu este prea mare.

T?riceanu spune acuma c? asteapt? s? vad? ce m?suri va mai lua Iohannis acuma, dup? ce guvernul a cedat presiunii oamenilor lui Iohannis. P?i ce s? fac? domnule T?riceanu, dac? nu ?ti?i, v? spun eu, va schimba Guvernul ?i va dizolva Parlamentul. Read my lips! P?rerea mea este c? nici protestele acestea ?i nici altele, indiferent împotriva cui, nu vor schimba cu adev?rat ceva de pe direc?ia pe care suntem împin?i, pentru c? în fapt aceste proteste, cât timp sunt ini?iate, apoi confiscate ?i dirijate de acelea?i structuri ?i politicieni, vor duce acolo unde vor cei care ne conduc sau vor s? ne conduc?. Lupta pentru putere domin? via?a româneasc? iar aceast? lupt? se duce nu doar sub privirea ci chiar îndrumarea celor c?rora le convine o ?ar? dezorientat?, instabil?, neguvernabil?, deci numai bun? de jefuit, cump?rat, distrus. Presupusa victorie a str?zii împotriva guvernului Grindeanu, a lui Dragnea sau a P.S.D., este de fapt prin urm?rile care vor urma, o mare pierdere, pentru c? indiferent ce se va întâmpla cu ordonan?a, sau chiar cu guvernul, România va fi paralizat?, r?zboiul abia a început ?i a?a cum am mai spus, nu se va sfâr?i pân? ce unul din combatan?i nu va mai r?sufla politic. De câ?tigat nu va câ?tiga nimeni, de pierdut pierdem to?i, fie ?i doar prin faptul c? am ajuns s? ne cert?m ?i s? ne batem între noi. Fere?te Doamne de mai mult! Vom asista la b?t?i între protestatari? Va trebui f?cut un zid la grani?a dintre România lui Iohannis ?i cealalt? sau celelalte Românii? Cioab? abia a?teapt? s? î?i ofere serviciile. Dac? e s? ne lu?m dup? afirma?iile pre?edintelui Iohannis, nici un pre? nu este prea mare.

Bibliografie web:
footer