Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Radu   
Duminică, 15 Ianuarie 2017 21:28

Prof. univ. dr.Nicolae Radu, art-emisAtentatele comise de gruparea Stat Islamic, în special cele din Paris, de la Berlin ?i Instanbul, vor determina schimbarea radical? a strategiei geopolitice occidentale, aducând terorismul din nou în centrul agendei interna?ionale[1]. În mod cert, lumea este în permanent? mi?care! La fel ?i România! Federa?ia Rus? se manifest? ca un juc?tor activ în scena puterii, ?tiut fiind c? Pre?edintele rus Vladimir Putin nu alearg? dup? fantome! S? fie adev?rat c? Europa poate înghe?a la ordin?! Dup? Brexit, victoria lui Donald Trump ?i c?derea guvernului Matteo Renzi în Italia, nimic nu mai poate fi o surpriz?. Partidele tradi?ionale din Fran?a - sociali?tii ?i republicanii - au c?zut în dizgra?ie dup? criz? economic? din 2008-2009. Atacurile teroriste sângeroase care au lovit recent Europa au pus paie pe foc, dup? ?apte ani de cre?tere economic? anemic?, ?omaj ridicat, mai ales în rândul tinerilor, ?i stagnarea sau sc?derea veniturilor pentru clasa de mijloc ?i pentru popula?ia s?rac?[2]. Emergen?a jihadismului ?i fragilitatea statal? din Africa Subsaharian? au consolidat rolul de jandarm al Africii al Republicii Franceze în anul 2016[3]. Grupul G.20 confirm? preocuparea pentru eficien?a controlului ?i asupra resurselor. China a ajuns în Africa, Statele Unite ale Americii lupt? pentru democra?ie, în timp ce Orientul Mijlociu înc? mai fierbe!

Geopolitic vorbind, România mai are o ?ans?!

Înc? nu se ?tie dac? pre?edintele ales al S.U.A. „Donald Trump, prieten sau nu al lui Vladimir Putin, va în?elege c? linia flancului estic al Europei cuprinde sau nu România"[4]. Reconfigurarea puterilor implic? proiecte pe termen mediu ?i lung! Liderul de la Kremlin, Vladimir Vladimirovici Putin l-a întrebat pe un elev de 9 ani unde se termin? grani?ele Rusiei; dup? ce a auzit rostite din gura copilului limitele geografice ale Federa?iei Ruse, l-a corectat spunându-i: „Grani?ele Rusiei nu se termin? nic?ieri!"[5]. S? fie întâmpl?toare o astfel de pozi?ie? România, cu p?duri furate, cu p?mânturi vândute, cu tineri valoro?i pierdu?i peste hotare, înc? mai este o ?ar? frumoas?! Vede cineva? Realit??ile ce se petrec în România trebuie s? ne îndemne s? privim spre viitor.

Ce se mai poate face?

În timp ce Ru?ii î?i cunosc interesele, iar maghiarii surprind prin flexibilitate, ne întreb?m dac? românii î?i mai cunosc interesele na?ionale? Mi-ar place s? cred c? da! Atunci cum a fost posibil? cedarea industriilor strategice c?tre multina?ionale?! „Industria de fire ?i fibre, de metale neferoase sau de prelucrarea cauciucului nu mai exist?. Industria de îngr???minte chimice, petrochimia ?i industria de utilaj greu au disp?rut în ceea mai mare parte. Nici marile combinate construite pe timpul lui Ceau?escu nu au trecut proba timpului. Cum a fost cel de la Timi?oara, COMTIM, cele de la C?lan, Zlatna, S?vine?ti sau Danubiana"[6]. Investitorii str?ini au cump?rat tot ce se putea cump?ra, dar nu cu inten?ia de a dezvolta astfel de industrii, ci doar de a demola ?i vinde la fier vechi o industrie capabil? s? fac? adev?rata concuren?a! Cine î?i mai aminte?te de Fabric? de diamante sintetice, de pe Bulevardul Timi?oara, nr. 8 A, cunoscut? drept Unitatea Militar? Special? 0920? De?i fabrica avea contracte în valoare de circa 240 de milioane de dolari pe an, aceasta a fost distrus? inten?ionat, imediat dup? 1989, tehnologia de ultim? or? ajungând în cele din urm? la fier vechi, iar terenul fiind privatizat ?i transformat într-un parc cu tobogane! Realitatea este crunt?! „O pres? Quintus de 2000 TF valora 300.000 dolari. În dosarul de privatizare piesa a fost evaluat? la 139 de lei" [...]. În fabrica exitau nu mai putin de 21 de prese cu 2.000 tone for??[7]. Acum nu mai este nimic. Ce se mai poate spune?!

Faptele r?mân fapte!

C? place sau c? nu place, istoria nu iart?! Primul pre?edinte al României, Nicolae Ceau?escu a fost condamnat la moarte ?i executat în Sfânta Zi de Cr?ciun! Era f?cut vinovat de genocid cu 64.000 de victime umane ?i de subminarea economiei na?ionale! Trecutul ne oblig? la reconsider?ri ?i la o multitudine de întreb?ri: ce pedeaps? se poate acorda celor ce se fac vinova?i de jaf la drumul mare?! Comentariile sunt inutile! Nu vân?toarea de corup?i salveaz? România! Onestitatea, ata?amentul fa?? de Neam ?i ?ar?, Credin?a ?i câteva pun?i de lag?tur? spre o lume mai bun?. Trebuie s? ne readucem aminte de regretatul journalist Octavian Paller, un observator incomod pentru mul?i dintre cei ce gândeau la o Românie capitalist?: „primul lucru care a fost privatizat în România este interesul na?ional. În România exist? doar demagogi, tr?g?tori de sfori ?i indivizi pu?i pe c?p?tuial?. România a devenit ?ara m?tu?ilor, ?ara soacrelor, ?ara nepo?ilor, ?ara cumna?ilor... nu se poate, e o b?taie de joc inadmisibil?! Mai apar?ine România, României?!"[8]. R?spunsurile pot fi multiple!

Cea?a este tot mai deas?!

Considerând c? se impune nevoia de adev?r, nu putem s? nu ne întrebam: ce l?s?m în urma noastr?? Nu am preten?ia c? ?tiu multe! Mul?i dintre dumneavostr? au f?cut ceva pentru aceast? ?ar?. Worldrecordsacademy.org[9]. înscrie Casa Poporului, respectiv Palatul Parlamentului, pe locul al II-lea în lume, dup? cl?direa Pentagonului ca suprafa??, dar ca volum, prima. În 1989 costurile cl?dirii, cu peste 1.100 de camera dispuse pe 12 etaje, erau estimate la 1.75 miliarde dolari, iar în 2006 la 3 miliarde de euro[10]. Lucr?rile au fost efectuate de circa 20.000 de oameni, mul?i dintre ace?tia rezervi?ti mobiliza?i în economia na?ional? ?i militari în termen. „La începutul anilor '70 au fost construite marile artere care legau cartierele de centrul ora?ului: Giurgiului, Iuliu Maniu, Colentina sau Calea Mo?ilor. În aceast? perioad? a fost înregistrat un record de locuin?e construite în Capital?. Conform datelor Institutului Na?ional de Statistic?, în perioada 1971-1980 au fost date în folosin?? 2.938 de blocuri de locuin?e, cu 65% mai mult decât în deceniul anterior. În anii '80 au fost finalizate 2.653 de blocuri, pentru c? dup? c?derea regimului comunist num?rul de proiecete s? fie redus considerabil, pân? la circa 800 de blocuri în perioada 1991-1999"[11]. Recuno?tin?a?! R?spunsurile le are oricare dintre dumneavoastr? distin?i cititori, cu prec?dere cei a c?ror existen?a a parcurs ambele sisteme.

Bate clopotul Costic??!

Guvernan?ii strig? ho?ii! În zadar îns?, cine mai crede c? ho?ii sunt ho?i?! Se aude c? nu mai pu?in de 10 miliarde de lei au fost „pierdu?i" de tehnocra?i pe drum într-un singur an de guvernare. Îmi este greu s? cred c? o astfel de sum? poate s? dispar? peste noapte! „Face?i singuri calculele... ce s-ar fi putut face cu 10 miliarde lei, pierdu?i pe drum de tehnocra?i"?[12] Paradoxul este c? în România se fur? din 1989 încoace ?i înc? mai exist? de furat! Fiecare se orienteaz? dup? cum poate, dup? func?ie ?i dup? putere. Adev?rul este c? am avut o ?ar? bogat?! Cine este de vin? pentru declinul României? Proast? guvernare! Unde sunt banii?! Cine sunt vinova?ii?! Dac? o biat? mam? fur? un salam pentru copiii fl?mânzi prime?te 4 ani cu executare, în timp ce 10 miliarde r?t?ci?i... câteva luni, cu „suspendare", dar f?r? recuperarea pagubelor materiale. Conteaz?!

România sub z?pezi!

Declara?ii sfor?itoare, demnitari încazarma?i prin birouri, priviri degerate fixate în studiouri TV, promisiuni goale de cele mai multe ori! Bunul Dumnezeu nu ?ine cu p?c?to?ii! O ninsoare u?or încrâncenata a încurcat a?tept?rile unor ale?i! Nu mai pu?in de 70 mii tone de material antiderapant BIO era preg?tit pentru interven?ii în for??! Ma?ini colorate, angaja?i filma?i în salopete scoase de la stoc! Cât o s? fi costatat toate acestea?! Ce mai conteaz?, când 18 km au fost parcur?i într-o or? ?i 30 de minute?! Din fericire, pompierii, poli?i?tii au fost ?i sunt mereu la datorie! Totu?i, unde sunt rezervele de sare ?i nisip?!

Curentul bate puternic!

Manageri de spital destitui?i pentru nonculoarea puterii, R.A.T.B. decapitat, al?i directori ale?i pe sprânceana!! Se schimb? ceva?! Da! Codul galben merge spre cel portocaliu, poate ro?u! Oamenii înghea??, ?colile stau închise! Mai nou, suntem sf?tui?i s? r?mânem baricada?i în case! Cu pu?in noroc, poate iese soarele ?i alung? z?pada! Ce poate s? mai în?eleag? bunica Zamfira?!

Cu ce a gre?it România?!

Amenin??rile vin de pretutindeni! Terorismul înseamn? singura amenin?are?! Doamne fere?te de cutremur sau de lovituri cu bombe! Îmi doresc s? nu avem parte de lucruri urâte! Îmi doresc s? avem identitate ?i peste 50 de ani. Socoteala din târg nu se potrive?te cu cea de acas?! Timpul nu ne a?teapt?! Ce este de f?cut? Interes pentru România, respect fa?? de Istoria Neamului, „unitate în cuget ?i în sim?ire"! S? nu uit?m c? optimismul românului nu se stinge la prima adiere de vânt! Ce ne-a mai r?mas? Credin?a ?i speran?a, cum spunea un bun prieten!

Cine are nevoie de adev?r?!

A?a cum am mai amintit, majoritatea românilor tr?iesc sentimente confuze: un amestec de triste?e, decep?ie, ru?ine, umilin?? ?i furie. Drumul spre „democra?ie" s-a soldat cu efecte secundare neb?nuite: prietenii dinamitate, familii destr?mate, apari?ia unor postrevolu?ionari agresivi ?i lipsi?i de scrupule, a unor noi specii de oportuni?ti. Anxietatea, suspiciunea, culpabilizarea, vân?toarea de vinova?i, m?surarea gradului în care suntem p?ta?i macin?, din p?cate, din ce în ce mai mult con?tiin?ele, disponibilit??ile constructive. Starea de insecuritate individual?, declinul demografic ?i deteriorarea st?rii de s?n?tate a popula?iei ?i îmb?trânirea acesteia, emigrarea tineretului instruit ?i superdotat ce nu mai are loc de munc? în ?ar?, diminuarea solidarit??ii na?ionale ?i a responsabilit??ii civice, diminuarea interesului pentru munc?, insuficient? consacrare, pe toate componentele, a societ??ii civile ?i absen?a unei clase de mijloc puternice, nu fac nimic altceva decât s? accentueze starea de vulnerabilitate, de anemie ce cuprinde domeniul social, în ansamblul s?u. Un distins cercet?tor[13] confirm? faptul c?: „tr?s?tura esen?ial? a românilor este neîncrederea în oameni. Preocuparea pentru binele altora nu dep??e?te zona familiei. ?i tot românii caut? puterea social? [...]. Românii au scoruri mai mici la valori ca universalism (preocuparea pentru binele general), benevolen?a (bun?voin?a, preocuparea pentru binele celor cunoscu?i), hedonism (c?utarea pl?cerii), stimulare (c?utarea noului) ?i autodeterminare (autonomie/independen?a), dar aparent, pentru a face o impresie bun?, se pot prezenta ca acordând importan?? acestor valori. Românii au îns? scoruri ridicate la realizare (a ar?ta c? sunt competen?i), putere (a ob?ine statut social) ?i conformism (la normele existente)".

Ce s? în?elegem din toate acestea?

Oamenii nu mai ?tiu s? zâmbeasc?! În fapt, nu mai pot s? zâmbeasc?! Creditele sunt tot mai ap?s?toare, locurile de munc? tot mai greu de p?strat. Studii? Valoare? Experien?a?! Cine te recomand??! În pofida hedonismului sau a benevolen?ei noastre, vremurile par a nu se schimb? niciodat?! Acoperi?i sau descoperi?i, „pleac? ai no?tri, vin tot ai no?tri"! Domni grizona?i par tot mai des lovi?i de spionit?! Distinse dudui?e coco?ate prin copacii puterii se doresc delicate, dar confund? datoria fa?? de ?ar? cu jocul cu bulg?rii de z?pad? prin cur?ile imperiale! Poli?i?tii sunt lovi?i în cap cu parul, dar cine s? condamne?! Intimideaz? culoarea verde atât de tare încât nimeni nu aude, nimeni nu vede?!

„Teoria conspira?iei" nu este un punct credibil pentru o Românie înconjurat? de promisiuni ?i de neprieteni, dar uitat? de mai marii Europei când este vorba de fapte. Gândurile mele nu doresc s? fie interpretate drept „declara?ie de r?zboi"! Polemica nu ajut?, a?a cum nu ajut? nici vrajba dorit? a fi între români! Iarna este prezent? ?i vremurile sunt tot mai incerte! În condi?iile în care clopotul întârzie s? dea semnalul revenirii la realitate, buna credin?? nu este suficient?! „B?ie?ii de?tep?i" au dovedit ?i dovedesc c? nimic nu este întâmpl?tor! Tr?im într-o lume trist?, agresiv? ?i zgomotoas? în care manipularea ?ine loc de „pâine ?i circ", iat minciuna este ridicat? la rang de virtute! În pofida neajunsurilor, marcate de neputin?e sau naivit??i controlate, m? bucur s? spun c? pentru mine, asemenea multor cet??eni ai ??rii, destinul României înseamn? ?idestinul meu[14].

-----------------------------------
[1] http://www.gandul.info/international/in-ce-fel-se-va-schimba-strategia-geopolitica-a-occidentului-in-urma-atentatelor-de-la-paris/ accesat la data de 07.01.2017
[2] http://jurnalmm.ro/noua-ordine-mondiala-cum-se-schimba-lumea-in-2017/ accesat la data 11.01.2017
[3] Popescu Stefan, Perspective geopolitice 2017, in, http://revista22.ro/70259469/lumea-n-2017l/ accesat 06.01.2017
[4] http://www.qmagazine.ro/lumea-se-schimba-ce-va-face-romania_334744.html, accesat la data de 09.01.2017
[5] idem
[6]https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/10/13/economia-romaniei-controlata-de-straini/ accesat 11.01.2017
[7] http://casajurnalistului.ro/parcul-de-distractii-din-fabrica-de-diamante/ accesat la data de 10.01.2017
[8] http://dantanasescu.ro/2011/05/11/octavian-paler-despre-romania.html/  accesat la data de 11.01.2017
[9] http://www.worldrecordacademy.com/ accesat la data de 05.01.2017
[10] http://a1.ro/news/inedit/ accesat la data de 07.01.2016
[11] http://www.zf.ro/proprietati/ce-blocuri-s-au-construit-in-bucuresti-dupa-cutremurul-din-1977/  accesat la data de 05.01.2017
[12] http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/liviu-dragnea-ce-s-ar-fi-putut-face-cu-10-miliarde-lei-pierduti-pe-drum-de-tehnocrati/ accesat la data 11.01.2017
[3] Daniel David, directorul fondator al Departamentului de Psihologie Clinica si Psihoterapie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, coordonatorul grupului de psihologi ce reface lucrarea filosofului Constantin Radulescu Motru - "Psihologia poporului roman", in, Psihologia Poporului Roman, Concluziile unei cercetari facute o data la 100 de ani: Cum suntem, cum credem ca suntem si cum vrem sa fim/ raluca pantazi/ http://www.hotnews.ro/stiri-esential/ accesat la data de 08.01.2017
[14] http://dantanasescu.ro/2011/05/11/octavian-paler-despre-romania.html/  accesat la 02.01.2017

footer