Revista Art-emis
Mo?teniri peste an PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 11 Ianuarie 2017 13:31

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisDe regul?, de Anul Nou oamenii î?i ureaz? unul altuia numai de bine, cel pu?in a?a de ochii lumii ?i î?i mai ureaz? ca toate cele rele s? r?mân? în spate în anul care trece. Asta fac oamenii de obicei ?i repet, oamenii. Nu ?tiu dac? regula este valabil? ?i la guvernan?i, nu ?tiu dac? ?i ei sunt oameni sau odat? cu intrarea în rândul celor care se ocup? de destinele altora, uit? sau nu cumva chiar nu mai au voie s? fie oameni. Dou? ve?ti, sau informa?ii auzite în ultimele zile ale lui 2016 m-au f?cut s? m? gândesc la acest aspect ?i f?r? s? vreau am constatat c? nu, guvernan?ii nu fac parte din categoria oamenilor, pentru c? ei nu numai c? nu doresc nimic bun la sfâr?it de an celor care vin sau r?mân dup? ei, dar fac tot posibilul s? le fac? via?a mai grea, s? le lase o mo?tenire cât mai vitreg?. Trecând peste sup?rarea pierderii puterii, ar fi de a?teptat ca cei care intr? în noul an de pe alte pozi?ii decât cele avute pân? atunci, ar trebui s? se gândeasc? ?i ei la binele celor în numele c?rora sau pentru care pretind c? au guvernat. Faptele dovedesc îns? c? nu e a?a.

Mo?tenirea lui Obama

Poate unii au fost surprin?i de m?sura anun?at? de Casa Alb? în ultimele zile ale lui decembrie, privind expulzarea a 25 de diploma?i ru?i din San Francisco ?i Washington. Pe mine nu m-a surprins de loc, pentru c? plecarea lui Obama, imediat dup? ce Trump a câ?tigat alegerile, în vizit? de „good bye" prin Europa a ar?tat cui avea ochi s? vad? c? acesta nu ?tie s? piard? ?i c? încearc? s? conving? lumea c? Trump este un monstru ?i c? nu trebuie s? coopereze cu el. Culmea culmilor, sus?inea c? face asta în numele bunelor rela?ii dintre S.U.A. ?i Europa ?i al dragostei fa?? de scumpa sa ?ar?. Cine pretindea asta? Cel care a dat foc Ucrainei, cel care a dat foc Nordului Africii, cel ai c?rui colaboratori spuneau „Fuck the U.E.!" ?i ale c?rui servicii spionaser? la greu cancelaria Germaniei. Toat? lumea s-a f?cut c? nu ?tie toate astea , pentru c? nu era „diplomatic" s? îi dea un ?ut în dos, era înc? pre?edintele S.U.A. Acum în 2017 se poate spune c? este deja fostul pre?edinte al S.U.A., dar în ultimele zile ale sale ca pre?edinte s-a gândit s? inflameze ?i mai mult nu numai rela?iile S.U.A. cu Rusia, ci ?i lini?tea propriilor cet??eni, pentru c? m?surile pe care le-a luat le-a luat pretextând c? ace?tia, diploma?ii, s-au amestecat în alegerile din S.U.A.Bineîn?eles c? mai e mult pân? ca acest lucru s? fie dovedit, poate nu va fi dovedit niciodat?, dar marele Obama ?i-a f?cut datoria, a aruncat benzina în societatea american?, a inflamat opinia public?, pentru c? sunt destui care s? spun? c? „în mod cert este ceva la mijloc, pentru c? altfel, unul Obama nu ar fi f?cut ce a f?cut". Nu ?tiu cât este adev?r, sunt convins c? oricum, ru?ii nu s-au amestecat în alegerile din S.U.A. decât s-au amestecat partenerii strategici în alegerile ?i via?a politic? din România, dar nu am v?zut pe nimeni în România s? îl expulzeze pe Ghitten?tein pentru c? a sus?inut-o pe madam Kovesi la D.N.A. sau pentru c? întreaga Comisie Juridic? era chemat? la Ambasada S.U.A. pentru a fi tras? de urechi ?i îndrumat?. Nu, toate astea li s-au p?rut normale marilor democra?ii ale lumii. Dar acum, pentru c? domnul Obama nu suport? înfrângerea, s-a gândit el s? lase o mo?tenire ?i mai grea viitorului pre?edinte, aruncând în aer rela?iile cu Rusia sub suspiciunea c? Trump ar fi pe mân? cu Putin. Ceea ce nu realizeaz? Obama este c? Putin este destul de mare ca s? îi vad? jocul ?i c? în felul acesta el ,marele Obama î?i arat? adev?rata valoare ?i caracterul de fitilist interna?ional.

Mo?tenirea lui Ciolo?

Cum e turcul ?i pistolul, spune un proverb românesc. E inutil s? mai amintesc cine conduce România în acest moment. Uita?i-v? la bazele militare din Bucure?ti, Deveselul, Kog?lniceanu, Câmpia Turzii, la sfaturile emisarilor americani date politicienilor, la tehnica de interceptare ?i ascultare ?i legile Big Brother, la comisarii, numi?i acum consilieri care mi?un? prin sistemele române de informa?ii ?i ve?i avea imaginea complet?. ?i ca un bonus, privi?i unde mor solda?ii români ?i ce ap?r?, în condi?iile în care por?ile aeriene, maritime ?i terestre sunt ?vai?er. Cu toate încerc?rile obamiste ale lui Iohannis, guvernul Ciolo? este istorie, iar posibilitatea unui nou guvern dirijat de Cotroceni, supus ?i inutil, este aproape de zero. Tot aproape de zero este ?i bugetul, iar un plan de buget pentru anul 2017 al guvernului tehnocrat este inexistent, de?i era normal ca acesta s? existe ?i s? fie chiar înaintat având în vedere c? planul ?la mare cu 100 de m?suri aruncat în campanie spunea c? totul este preg?tit. Cu toate astea, în ultimele zile, ca ?i administra?ia Obama, guvernul Ciolo? a dinamitat tot ce putea dinamita f?r? nici o remu?care, f?r? nici o cât de mic? compasiune fa?? de cei în numele c?rora pretindeau c? guverneaz?. A?a se face c? domnul Ciolo? a înghe?at, chiar ?i pentru o lun?, dar a înghe?at salariile ?i pensiile românilor numai a?a, ca s? fac? via?a mai grea celor care vor veni dup? ei. În ultima lor ?edin?? de guvern, tehnocra?ii au mai luat m?suri privind neacordarea de premii, prime de vacan??, ajutoare sau, dup? caz, indemniza?ii la ie?irea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezerv? ?i au mai stabilit c? munca suplimentar? efectuat? peste durata normal? a timpului de lucru de c?tre personalul din sectorul bugetar încadrat în func?ii de execu?ie sau de conducere, precum ?i munca prestat? în zilele de repaus s?pt?mânal, de s?rb?tori legale ?i în celelalte zile în care, în conformitate cu reglement?rile în vigoare, nu se lucreaz?, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunz?tor. Ei, tehnocra?ii, speciali?tii lui pe?te pr?jit, vor pleca înapoi la salariile lor europene iar românii vor r?mâne cu pensiile ?i salariile l?sate de tehnocra?i. Eu dac? a? face parte din noul guvern ?i mi-ar sta în putere le-a? retrage acredit?rile de pe unde sunt b?ga?i ?i i-a? lua pu?in la întreb?ri cu privire la ceea ce au primit ?i ceea ce au l?sat prin România în urma guvern?rii. Dac? Trump poate face asta cu Sörö?, poate face ?i noul Parlament cu Ciolo?.

Mo?tenirea lui Motoc

?i mergând pe acela?i proverb cu turcul ?i pistolul, ce a f?cut Ciolo? cu bugetul a f?cut ?i Motoc la Ap?rare, ca s? arate cât de fidel este el principiilor tradi?ionale cu capra vecinului, numai c? el a înfipt pumnalul în gâtul caprei pe care a muls-o cât a fost ministru. Nu a fost suficient c? a p?strat-o ?i a ridicat-o la grad de fac-tottum pe doamna Oti, care se ?tia c? a fost este ?i va fi unealta lui Oprea, nu a fost suficient c? a dat ordin celor din subordine, oameni cu grade ?i func?ii mari, s? îl albeasc? pe Oprea privind doctoratul lui ?i cele ale altora, c?rora Oprea le-a fost îndrum?tor, nu a fost de ajuns c? s-a f?cut c? nu vede câte avans?ri ilegale a f?cut acela?i Oprea ?i a f?cut pierdute chiar ?i documentele care ar?tau c? Oprea însu?i a fost avansat ilegal, la ordin politic, de un secretar de stat. Nu era de ajuns c? sub domnia lui, Armata a ajuns cu unit??ile înjum?t??ite, cu efectivele în unele structuri de sub 40 %, c? au plecat ?i pleac? din armat? pe capete atât ofi?eri cât ?i militari angaja?i, c? banii necesari pensiilor militarilor cresc vertiginos ca necesitate dar se sub?iaz? rapid ca posibilitate, din cauza ie?irilor masive la pensie în ultimul an, pe domnul Motoc nu l-a preocupat nimic din toate astea. Pe el l-a interesat s? asigure contracte b?noase firmelor de suflet, pentru „dotarea" armatei cu sicrie plutitoare sau zbur?toare, pentru aducerea de tehnic? german? în ?ar?, a?a cum voia scumpul Klauss ?i pentru producerea de ma?ini blindate tot prin firme germane, dar penale în Germania. ?i pentru c? toate astea nu erau suficiente, la plecare, domnul Motoc a avut grij? s? î?i lase capra pe butuci introducând o lege prin care militarii, pu?inii care au mai r?mas prin armat? ?i care sunt obliga?i s? plece unde îi trimite patria, departe de familie, s? nu mai primeasc? banii pe chirie, pentru c?, Doamne fere?te, se îmbog??esc dac? li se deconteaz? ace?ti bani pe care sunt nevoi?i s? îi dea nu pentru c? vor s? stea ei în chirie sau ar sta în hoteluri de 5 stele, ci pentru c? armata nu le poate oferi nici func?ii în garnizoanele unde au familiile, nici case, nici servicii pentru so?ii ?i atunci îi trimite unde ?i-a trimis mutu iapa, dar nu ?la de la Cotroceni. Dar, spre deosebire de stima?ii no?tri parlamentari, care primesc cam 1.000 de euro pe lun? numai pentru chirie, f?r? s? fie obliga?i s? justifice pe ce se duc ace?ti bani, militarii primesc numai o cot? parte din banii necesari chiriei, care este raportat? la solda, adic? dac? e?ti colonel prime?ti o anumit? sum?, iar dac? e?ti caporal, prime?ti alt? sum? pentru chirie, pentru c? nu e a?a, armata e f?cut? pe grade ?i func?ii, solda?ii s? locuiasc? în corturi, iar gradele mari au alte nevoi ?i necesit??i. Pe lâng? faptul c? legea este discriminatorie ?i nu deconteaz? nici aceea?i sum? ?i în cele mai multe cazuri nici întreaga sum? de chirie, acum va fi t?iat? ?i asta, pentru c? a?a a vrut domnul Motoc, dup? ce s-a sf?tuit el cu „speciali?tii din armat?", adic? slugoii care înghit orice g?ina? c?zut din cerurile puterii. Chestia este c? banii de chirie se vor diminua sau reteza înainte ca ministerul s? pun? la dispozi?ie varianta locuin?elor de serviciu. Adic? militarii vor fi chema?i, li se va ar?ta proiectul locuin?elor de serviciu ?i li se va spune: „vede?i, acestea sunt locuin?ele în care va trebui s? locui?i voi, dar nu ?tim când. V? plac? Da? Deci sunte?i de acord. O.K.! De mâine nu mai primi?i banii de chirie". Nu am nici o îndoial? c? va fi a?a, pentru c? acum 35 de ani, pe când locuiam la c?minul de garnizoan?, în Craiova, am fost chemat la comenduirea garnizoanei, unde tovar??ul Ionele, comandantul Comenduirii de Garnizoan? mi-a pus în mân? o hârtie prin care eram în?tiin?at c? mi s-a repartizat o garsonier? în bl 48 de pe Strada Caracal deci începând de a doua zi s? eliberez camera de la c?min. Fericit nevoie mare, plec val vârtej la adresa men?ionat? ?i v?d un bloc abia construit, la care se lucra la finisaje ?i lâng? el o funda?ie de bloc. Întreb pe muncitori dac? cel care se finisa este blocul 48 iar ei îmi spun c? acela era blocul 47. Am zis c? nu se poate, ei au spus c? se poate, apoi am întrebat care este blocul 48, iar ei mi-au ar?tat gaura unde urma s? se toarne funda?ia. Am crezut c? mor. Eram somat s? eliberez de a doua zi camera de la c?min în baza unei repartiz?ri într-un bloc care nu avea nici funda?ia turnat?. Ei bine, de?i au trecut 35 de ani de atunci, acela?i gen de oameni conduc destinele armatei pentru c? func?iile de decizie se las? sau se mo?tenesc an de an din om în om în baza unei selec?ii riguroase care nu d? gre?. La a?a mo?teniri, viitorul este asigurat.

Bibliografie web
http://www.agerpres.ro/externe/2016/12/29/sua-expulzeaza-35-de-diplomati-rusi-si-le-dau-72-de-ore-ca-sa-paraseasca-teritoriul-tarii-21-15-31
http://www.ziare.com/stiri/militari/militarii-nu-vor-mai-primi-bani-de-chirie-ci-direct-case-ministrul-apararii-spune-ca-e-mai-logic-asa-1444996

footer