Revista Art-emis
Asaltul minorit??ilor PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Vineri, 23 Decembrie 2016 21:09

Colonel (r) Marin Neac?u, art-emisCu riscul de a fi interpretat gre?it, nu pot s? nu constat, repet s? constat, nimic altceva, c? lista minoritatrilor care acced pe func?ii înalte la conducerea ??rii a mai ad?ugat un nume. Dup? cum se ?tie, Domnul Dragnea a f?cut o propunere pentru postul de prim ministru care nu poate fi refuzat? de Iohannis, din mai multe motive:
- nu mai poate spune c? propunerea nu are majoritatea parlamentar?, de vreme ce chiar pre?edin?ii celor dou? camere) reprezentan?i ai partidelor care au propus azi premierul, au trecut fluierând de votul camerelor iar U.D.M.R. a declarat c? sus?ine un guvern condus de P.S.D.;
- propunerea este o femeie fa?? de care Iohannis pân? la ora asta nu ce s? comenteze, refuzul nejustificat putând fi interpretat ?i ca misoginism;
- doamna reprezint?, ca ?i el o dubl? minoritate, atât etnic?, cât ?i religioas?, deci ar trebui s? fie mul?umit, minorit??ile conduc România, acesta e unul din visurile lui;
- cu sau f?r? propunerea pe care o va face mâine P.M.P., pe care el îns? teoretic ?i legal o poate îmbr??i?a dar cu mari riscuri, P.S.D. are majoritate ?i asta, a?a cum spuneam, s-a v?zut la votul pre?edin?ilor camerelor. Domnul Iohannis dac? vrea s? îi sape ?i mai mult propria groap? ar putea, a?a cum a inten?ionat pân? azi, ar putea s? mearg? pe mâna lui B?sescu, c?ci în ceea ce prive?te varianta Ciolo?, s-a v?zut azi ce sprijin a avut din partea „societ??ii civile". Dar, dup? ce ?i Hunor s-a dat cu Dragnea, doar un nebun ar putea s? mai propun? alt premier. Acum, s? fiu sincer nu bag mâna în foc c? nu m? a?tept de la el ca a?a ceva. Oricum, cert este c? nu se va l?sa ?i va lucra de acum încolo ?i mai vârtos, ?i mai dur la pedepsirea „ penalilor" care l-au pus momentan cu botul pe labe. Singura întrebare care se pune este dac? „sistemul" va mai executa orbe?te ordinele lui, pentru c? se clatin? cam de mult ?i spre deosebire de el, cei care îl slujesc sunt mult mai flexibili, c? altfel nu se men?ineau acolo unde sunt.

Ar putea domnul Iohannis s? o conteste pe doamna Shhaideh? Asta o pot spune numai cei care au toate datele ?i el le poate avea. Deocamdat? se discut? despre leg?tura de cununie dintre cuplul Dragnea-Nicu?or Constantinescu ?i doamna Shhaideh dar asta este ceva de ordin moral, nu legal a?a c? nu are sor?i de izbând?. Ar mai fi faptul c? este c?s?torit? cu un sirian, ceea ce ar putea ridica probleme de securitate în orice ?ar? civilizat?. Nu po?i trece cu vederea o asemenea ipotez? sau variant? chiar dac? ar fi s? te gânde?ti numai la problema securit??ii familiei premierului. S? nu uit?m ce a declan?at ?i unde a dus leg?tura fostei prin?ese Diana cu un ?eic arab pentru c? jum?tate din lume nu crede în varianta accidentului incluzând aici ?i anumite servicii secrete. La noi nu se va ajunge pân? acolo, nu avem o Cas? Regal? la mijloc, noi nu avem de fapt nici o cas? regal? nic?ieri, avem doar câteva familii regale, dar oricum exist? elemente de risc în plus. Al treilea fapt care ar putea cel pu?in ridica întreb?ri este dac? doamna Shhaideh are cumva dubl? cet??enie. Cineva din pres? l-a întrebat pe Dragnea despre acest lucru, ?i a fost prima oar? când l-am v?zut iritat, chiar foarte iritat f?cându-se c? nu a în?eles întrebarea. Din fericire pentru el, chiar dac? ar fi a?a, legea nu interzice, pentru c? de fapt Art. 2 din legea 90 cere ca membrii guvernului s? aib? cet??enie român?, nu „doar" cet??enie român?. Din modul în care a r?spuns Dragnea reiese c? doamna are dubl? cet??enie, dar oricum nu e singura. Ca s? parafrazez pe cineva, „este o cutum?" ca func?iile cheie din România s? fie ocupate de persoane cu dubl? cet??enie.

Ca s? r?mân strict în tema titlului, dup? o pauz? scurt?, U.D.M.R. revine la butoane, oficial sau neoficial, pe func?ii mai mici sau mai mari, dar va reveni ?i pot paria c? î?i va b?ga oamenii pe la cultur?, înv???mânt, s?n?tate, mediu, dar nu neap?rat mini?tri e suficient pentru ei ?i ceva secretari de stat. Apropo s? nu uit?m de nepotul domnului Marko Attila, fostul deputat r?t?cit prin Ungaria. Parc? v?d c? va fi reabilitat, a?a ca bonus. Deci vrem nu vrem vom fi din nou c?pu?a?i de minoritari. Apoi având în vedere ultimele evenimente din Germania ?i cruda constatare c? cel care a comis masacrul de acum câteva zile ar fi un azilant primit cu bra?ele deschise de doamna Merkel, e de a?teptat ca nem?ii s? se cam opun? programului de reciclare. Ce ?ar? crede?i c? ca prelua „opera de binefacere"? P?i atât pre?edintele care trebuie s? î?i ajute „mama" cât ?i premierul care trebuie s? î?i ajute fra?ii de credin??, vor aproba bucuro?i planul de „înt?rire" a na?iei cu oameni întreprinz?tori. ?i totu?i, înclin s? cred c? doamna Shhaideh nu va face mul?i purici la Victoria. Spuneam înc? de acum 10 zile c? având în vedere art. 2 din Legea 90, Dragnea nu poate s? se propun? premier, dar poate numi un iepura? care s? duc? func?ia pân? ce legea este amendat? ?i nu va mai fi banat. Spuneam atunci c? va fi foarte greu s? g?seasc? o persoan? care s? fie ?i capabil? ca s? nu fie forfecat? de pres?, ?i curat? ca s? nu fie t?iat? de Iohannis ?i fidel?, ca s? nu îl lase cu ochii în soare cum au f?cut el ?i Zgonea cu Ponta. Se pare c? a g?sit persoana, este o femeie, deci nu va ridica preten?ii mai mari, i-a fost martor la cununie, ceea ce la arabi e echivalent cu na? sau best-man deci este fidel?, ?i nu are bube cunoscute care s? opreasc? numirea. În plus, problemele de s?n?tate, deja date în vileag de mama acesteia pot fi o justificare perfect? pentru retragerea acesteia atunci când vor fi create condi?iile pentru Dragnea, care, culmea a ?i spus c? mult prea transparent c? urm?re?te s? schimbe legea. Aici nu a mai dat dovad? de în?elepciune, pentru c? dac? el poate face ?i schimba legi, Iohannis ?i Codru?a pot face dosare ?i schimba încadr?ri. Eu m? tem c? nu va apuca s? schimbe legea ?i se va trezi cu un alt dosar ?i o condamnare foarte rapid?, chiar ?i pentru un nimic, dar care îl va trimite dup? gratii.

Oricum Dragnea, chiar dac? nu va reu?i s? ajung? premier sper? s? conduc? guvernele prin comisia deja anun?at?. Aici îns? tare îmi e team? c? va comite o mare gre?eal?. El î?i poate supraveghea discret mini?trii pentru a vedea dac? î?i îndeplinesc sarcinile de partid dar nu se poate amesteca în activitatea acestora atâta vreme cât ace?tia au fost aproba?i de Parlament ?i investi?i de pre?edinte. Din momentul investirii membrii guvernului dau socoteal? Parlamentului. Ceea ce a anun?at Dragnea c? vrea s? fac?, chiar dac? neoficial se f?cea ?i înainte, în sensul p?str?rii direc?iei programului de guvernare, nu se poate ?i face prin for??, sau o comisie declarat? oricum s-ar numi ea ?i cine ar constitui-o f?r? a înc?lca legea. Ar fi de recomandat ca domnul Dragnea s? î?i revizuiasc? exprimarea ?i atitudinea. Ce va urma? Mai e un hop, ziua de mâine, mul?i spun c? Iohannis e înfrânt, c? nu mai are ce face, dar el se învârte acum ca o musc? f?r? cap. De la el nu te mai po?i a?tepta acum la ceva anume, orice reac?ie este posibil?, oricât de absurd? ar fi, dar cine crede c? a pierdut r?zboiul, nu îl cunoa?te. Dragne îns? va merge ca pe jar. A supralicitat cu m?surile pe care le-a promis cu termene ?i date precise, acum dac? nu se va ?ine de ele - ?i este aproape imposibil s? le respecte - va pierde pas cu pas începând din luna Ianuarie. Acesta este riscul celui aflat la guvernare, poate pierde mai repede decât a câ?tigat. Oricum va urma o perioad? foarte dificil? pe care o vor deconta tot românii „de jos".

footer