Revista Art-emis
Un vot foarte important PDF Imprimare Email
Eugen Zainea   
Joi, 08 Decembrie 2016 15:08

Eugen Zainea Au mai r?mas numai câteva zile pân? la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Care, în opinia mea au o miz? foarte important?. Poate, dup? alegerile din 20 mai 1990, sunt alegerile cu cea mai mare miz?, presiune asupra aleg?torilor ?i cu cele mai mari consecin?e pentru poporul român. Motiv pentru care fiecare dintre participan?ii la vot trebuie s? mediteze cu cea mai mare responsabilitate la op?iunea pe care o va face în cabina de vot. Voi încerca în cele ce urmeaz? s? argumentez aceste afirma?ii, astfel încât cititorii s? realizeze importan?a momentului. Nu ?tiu câ?i dintre cei care citesc aceste rânduri, în general dintre români, sunt con?tien?i de marea gravitate a situa?iei în care se g?se?te în acest moment România. Fiindc? dup? aproape 27 de ani de „tranzi?ie" buimac?, dar con?tient ?i premeditat organizat? ?i dirijat? cu mân? de fier din afara grani?elor, ?ara nu mai e st?pân? decât pe o foarte mic? parte din avu?iile cu care a fost binecuvântat? de Dumnezeu ?i pe care înainta?ii, condu?i ades de lideri patrio?i ?i responsabili (ceea ce nu este ?i cazul celor actuali) au reu?it, inclusiv în vremuri tulburi ?i pres?rate cu primejdii, s? le gospod?reasc? ?i sporeasc?.

În cea mai mare parte, z?c?mintele minerale au fost încredin?ate prin concesion?ri dubioase (de fapt, aproape f?cute cadou!) unor companii str?ine. A trecut deja ceva vreme de când, spre exemplu, trebuia, conform contractului ini?ial, renegociat? ridicola redeven?? în schimbul c?reia Austria devenea, nu se ?tie pân? când, dar dup? datele geologice, pân? la epuizare, st?pân? pe rezervele române?ti de ?i?ei ?i gaze naturale ?i nu avem cuno?tin?? s? se fi restabilit o cât de aproximativ? echitate în acest domeniu. Industria ??rii este o palid? umbr?, o caricatur? a ceea ce a fost ea într-un trecut nu tocmai îndep?rtat. ?i nu mai e capabil? s? mai asigure nici în mic? parte necesit??ile de bunuri ale popula?iei, necum s? mai fie sursa marilor exporturi pe pie?ele întregii lumi, cea superdezvoltat? inclusiv. În schimb, unii par a fi foarte mândri de exporturile uria?e de de?euri metalice, în care a fost transformat? fosta pomenit? industrie, respectiv de bu?teni ?i cherestea din mun?ii despuia?i ai României, fiecare dintre aceste „exporturi" valorând anual spre un miliard de euro, cea mai tragic? expresie a iresponsabilit??ii conduc?torilor vânz?tori nu doar de valori nepre?uite, ci în primul rând de ?ar?! Un cunosc?tor al domeniului ne atrage aten?ia c? în 10 ani, s-ar putea s? nu mai putem vorbi de români proprietari de terenuri agricole în propria lor ?ara! Un alt foarte bun cunosc?tor, economist de clas?, domnul C?lin Georgescu, - autor în anul 2008, la solicitarea guvernului de atunci, al unei foarte oneste, serioase ?i profesioniste strategii de dezvoltare economic? a ??rii, dosit? foarte bine de cârmuirile ulterioare -, ne spune, ?i are, din nefericire, foarte mare dreptate, c? România, practic, nici nu mai e o ?ar?, ci o uria?? corpora?ie. Îns? una dominat? de str?ini, care ne st?pânesc în propor?ie (deocamdat?, dar, vorba optimistului, se poate ?i mai r?u!) de 60%!

În aceste condi?ii, pare a fi cât se poate de normal ca noii „proprietari" ai României s? decid? ?i conduc?torii. A?a c? s? nu ne mir?m c? în Corpora?ia lucrului bine f?cut, jupân ne e domnul Iohannis, cel care a ajuns s? privatizeze pân? ?i s?rb?toarea na?ional?. Nu e vorba doar de sfidarea din acest an, când a decis cum a vrut mu?chiul dumnealui cine are ?i cine nu drept de participare la parad? ?i la recep?ia de la Cotroceni, nu la cea privat?, de la una din cele ?ase case iohannis-iene! Mul?i s-ar p?rea c? au uitat de gestul ignobil de anul trecut, când invocând un pretext ipocrit ?i mincinos, a ignorat, pur ?i simplu, marcarea s?rb?toririi Zilei Na?ionale! Dup? cum nu mai e cazul s? ne mai mir?m c? ajuns, ca o odrasl? r?zgâiat? de bani gata, s? aib? (?tim prea bine în ce condi?ii de diversiune ?i manipulare) juc?ria mult visat?, „guvernul meu", l-a instalat în frunte pe unul dintre exponen?ii nici m?car ascun?i ai Corpora?iei, care a alc?tuit o echip? guvernamental? din func?ionari inferiori ai acesteia! Numai c?, trebuie s? le atragem aten?ia celor, posibil foarte mul?i, care nu au observat, c? obr?znicia Corpora?iei a atins o asemenea dimensiune încât nu-i mai e de ajuns c? oricum a infiltrat partidele tradi?ionale cu agen?ii ei, dar a decis, ca s? ne fie lucrurile clare, s?-?i înfiin?eze chiar propriul partid! Alc?tuit din „oameni noi". Corporati?ti, adic?! Cu interese multe ?i mari în slujba acestei Corpora?ii.

N-ar fi vorba doar de doamna Matilde Clotilde, cet??ean str?in ?i dublu director corporatist ?i direct profitoare a uneia dintre marile în?el?torii c?reia i-a fost victim? ?ara pe care vrea s? o „salveze" de corup?ie. E vorba ?i de foarte mul?i al?ii, cu acela?i statut. Unii dintre dumnealor catinda?i la mandate în parlamentul care, probabil, ar trebui privatizat ?i el de Corpora?ie. Cum ar fi doamna Oana Bizgan Gayral. Care, înainte de intervalul-scurt-în care a încercat s? fie întreprinz?tor pe cont propriu, a fost unul dintre managerii Lafarge Ciment din România. (Probabil asta, ?i nu „tehnocra?ia", a ?i recomandat-o pentru postul de consilier al viceprim-ministrului Borc, fost director general al Lafarge! ?i fiindc? tot era atât de competent?, a fost împins? instantaneu în trei Consilii de Administra?ie - b?noase! - ale unor întreprinderi, înc? de stat, din subordinea vicelui pe care îl consilia!). Evident, e mult mai sigur a?a. S?-?i ai propriul partid, ?i el privatizat. Alc?tuit, precum institu?iile militare, din membri devota?i ierarhic Corpora?iei care le asigur? bun?starea net superioar? celei a naivilor români votan?i! Un partid care nici m?car nu se mai fere?te s?-?i mascheze preferin?ele ades flagrant opuse celor ale cet??enilor pe care vrea s?-i „salveze" ?i c?rora, totu?i, în acest scop, e nevoit s? le cer?easc? votul! Dovada? Atunci când chiar ?i doamna Matilde Clotilde a ar?tat realism ?i onestitate ?i, realizând c? nu pot fi ignorate peste trei milioane de semn?turi de cet??eni votan?i pe o peti?ie, a afirmat public c? e firesc s? se ofere poporului român dreptul, constitu?ional dealtfel, de a decide prin referendum modificarea articolului 48 din Constitu?ie, astfel încât s? defineasc? f?r? posibilitate de interpret?ri familia ca fiind unirea unui b?rbat cu o femeie, a fost prompt ?i vehement atacat? de ni?te candida?i la parlament ai Corpora?iei, partizani feroci ai „drepturilor minorit??ilor sexuale"!

?i tot legat de Corpora?ie, de partidul ei de salvamari ?i de candida?ii pentru parlament, un lucru pe care doar pu?ini-cei care sunt în mod special interesa?i de astfel de „am?nunte"- l-au putut remarca. Voi oferi cititorilor numai o parte dintre numele celor care candideaz? din partea Corpora?iei la alegerile din 11 decembrie: Gabriel Seidler, Adrian Echert, Wilhelm Schuster, Christian Schuster, Mirela Iank, Adrian Wiener, Nu?i Findrihan, Irina Wagner, Leonid Gorczynski, Siegfried Kloyber, Antonio Andrusceac, Anca Sawaia, Dominic David Teleki, Giuseppe Rino Sachetti, Marciana Ozmen. ?i, cum spuneam, sunt doar o parte... Nu vi se pare cam mult pentru un singur partid? Oare o fi considerând Corpora?ia c? au disp?rut chiar to?i românii din ?ara lor, s?-i considere, oare, pe to?i la fel de corup?i precum nedemnii conduc?tori care i-au vândut România sau, cel mai probabil, este con?tient? c? în românii obi?nui?i, necorporati?ti, nu are cum s? aib? încredere, neavînd pârghiile prin care s?-i poat? controla? Oricum, apari?ia brusc? pe o astfel de list? a unui num?r atât de mare de „pseudonime" este de natur? s? ne oblige s? devenim vigilen?i, fiindc? este mult prea asem?n?toare unei liste asem?n?toare (Ana Pauker, Luka Laszlo-Vasile Luca, Alexandru Nicolski, Pantelei Bodnarenco-Pantiu?a, rebotezat Gheorghe Pintilie, Nikanov-Nicolau, etc. ), atunci impus? f?r? alegeri la cârma ??rii, ocrotit? fiind de o armat? de ocupa?ie... Sau poate c? nu ?tim înc? noi c?, vorba unui cântec celebru al unui mare ?ansonetist francez, „inamicul este aici" sub forma unei noi armate de ocupa?ie? Oricum, marea majoritate a românilor cred c? sunt con?tien?i de cauzele care au împins România, în special în ultimii 10 ani, în fund?tura mizerabil? la care a fost condamnat? pân? acum. ?i, sper, au luat act de faptul c?, a?a cum spuneam într-un studiu amplu, totu?i lumea se mi?c?. În Marea Britanie, în Statele Unite, în Italia, în Fran?a, poate ?i în Germania. ?i, de ce nu, ?i în România!

În Statele Unite, Donald Trump a ob?inut victoria lui spectaculoas? cu dou? lozinci: „Make America great again!" adic? „S? facem din nou America mare!" ?i „Drain the swamp!", adic? „S? cur???m mla?tina!". Visez cu ochii deschi?i la gândul c? ?i poporul roman ?i-ar putea însu?i pe 11 decembrie dou? lozinci similare. Chiar putem, depinde de noi, s? facem din nou România Mare ! S? cur???m mla?tina! În ceea ce prive?te mla?tina, ea e reprezentat? ?i în România, ca ?i în Statele Unite, de oligarhia dominant? pan? acum ?i de cei care, din afara grani?elor, îi stau în spate ?i o mân?. Pentru a cur??a, deci, mla?tina, trebuie s? desfiin??m dou? binoame. De unul se vorbe?te atât de mult încât tot românul ?tie din cine este alc?tuit. ?i, mai ales, c? a ajuns s? struneasc? ?i s? c?l?reasc? ?ara în slujba Corpora?iei. Numai c? el va fi demontat de la sine, dac? ne vom îngriji, la vot, s? demont?m noi primul binom, de care mai pu?in? lume vorbe?te. ?i care lucreaz? tot pentru Corpora?ie. Cel pe care îl voi numi binomul Ciolannis. Asta presupune, între altele, s? intezicem accesul în parlament al partidului privat al Corpora?iei. Chiar este posibil. Acum, mai mult decât oricând. Fi?i siguri. O dovede?te panica ce a cuprins-o pe Alinu?a. De unde, în urm? cu câteva s?pt?mâni, „se d?dea b?rbat?", afirmând, ritos, c? dac? P.N.L. nu va face majoritatea care s? dea ??rii un nou guvern Ciolo? î?i va da demisia din fruntea partidului, acum, în s?pt?mâna care amenin?? s? preg?teasc? patimile pentru reprezentan?ii în România ai Corpora?iei, a l?sat-o un pic mai moale, schimbând placa. „Dac? nu facem majoritatea parlamentar?, r?spunderea nu este doar a Alinei Gorghiu". Haide?i, deci, s? facem România din nou Mare. S? cur???m mla?tina! Acum! A?a s? ne ajute Dumnezeu.

footer