Revista Art-emis
Unde e locomotiva? PDF Imprimare Email
Mihai Tudor, Germania   
Duminică, 04 Decembrie 2016 21:04

LocomotivaNu este o întrebare retoric?, a?teptându-?i înc? r?spunsul. Gara geme de c?l?tori înfrigura?i ?i deprima?i. Din p?cate, un tren nu se poate deplasa singur, având nevoie de o locomotiv? bun? ?i puternic?. Altfel, va zace în continuare, plin de rugin?, t?cut ?i singuratic, într-o gar? uitat? de lume. De unde s? lu?m locomotiva? O producem, o s? zice?i. Îi trebuie, îns?, fiabilitate, performan?? ?i un mecanic pe m?sur?. Mai are nevoie de drumuri care s?-i deschid? perspective ?i destina?ii noi. E foarte greu s? ai o locomotiv? bun?, pe care s? te po?i bizui. Dac? sunt perturb?ri în trafic, mul?i cred c? mecanicul este de vin? sau c? locomotiva nu-?i cunoa?te drumul. La fel de important este ca ?i trenul s? poat? ?ine pasul, altfel r?mâne uimit ?i dezorientat, ?i puf?ie ca un trabuc. De ce nu merge locomotiva? Pentru c? a stat prea mult timp în triaj. Trebuie recondi?ionat? ?i adaptat? la cerin?ele ?i standardele marilor companii feroviare din lume. Pentru c? oamenii trebuie din nou s? înve?e s? munceasc? ?i s-o preg?teasc? pentru viitor. Pentru c? întreg traficul trebuie reorganizat pe criterii moderne ?i eficiente. Pentru c? mecanicul, în primul rând, ca de altfel întreg personalul C.F.R., au datoria s? vegheze permanent la buna desf??urare a c?l?toriilor. Imagina?i-v? ce s-ar întâmpla dac? n-ar func?iona semnalul, s-ar deteriora terasamentul, locomotiva n-ar mai r?spunde la comenzi sau ar adormi mecanicul? Haos, dezastru, ruin?. Dar trenul? Ce ar trebui s? fac?? Trenul are nevoie de vagoane solide, compatimente elegante ?i curate, c?ldur? ?i lumin?, ?i trebuie s? încerce s? urmeze locomotiva oriunde e nevoie.

Unde merge oare locomotiva? Pe un drum bun? R?spunsul nu poate fi decât afirmativ, pentru c? nu exist? cale de întoarcere. Niciodat? ?i pentru totdeauna. Chiar dac? mecanicul e priceput, obi?nuindu-se deja cu traseul, este el într-adev?r cel dorit? S? spunem c? da, de?i drumul este foarte anevoios ?i necesit? construirea unei întregi infrastructuri care s? poat? r?spunde exigen?elor c?l?torilor. C?l?torii pl?tesc biletele ?i a?teapt? ca trenul s?-i duc? la destina?ie. Rapid ?i f?r? complica?ii. Ei nu în?eleg c?, dac? locomotiva nu are direc?ia, ritmul ?i viteza potrivite, trenul se poate pr?bu?i. Iar alte trenuri sunt greu de prins, mai ales c? sunt atât de rare... Ce trebuie s? facem pentru a putea c?l?tori cât mai lipsi?i de emo?ii ?i griji? S? c?ut?m o locomotiv? care s? nu ne în?ele a?tept?rile, capabil? s? accelereze ?i s? frâneze dup? cum o cer împrejur?rile, s? asigur?m trenului mersul de care avem nevoie, ?i s? avem încredere în ?elul c?l?toriei pe care o vom întreprinde, ?i c?reia trebuie s? ne dedic?m. Unii spun c? ar fi bun? o locomotiv? nou?, care s? d?râme totul în cale, al?ii vor locomotiva aceea veche care pocnea ?i huruia din toate încheieturile, sunt ?i voci care doresc o locomotiv? de tip str?in. Cert este faptul c? locomotiva cu care mergem st? s? se pr?bu?easc?, iar trenul poate deraia oricând.

Ce e de f?cut? Mecanicii de pân? acum n-au catadicsit decât s? dea vina pe defec?iunile ?i gre?elile anterioare, continuându-le seria cu rezultate prea pu?in mul?umitoare ?i ignorând senin ?i deta?at c?l?torii suferinzi ?i consterna?i. Nu ajunge s? construim doar g?ri ?i linii ferate, de?i sunt indispensabile, ?i nici s? ne mul?umim cu un personal bine calificat, dac? nu avem locomotive care s? pun? întreg traficul în mi?care. Locomotiva poate fi schimbat? dac? mecanicul ?tie unde ?i cum s? o conduc?. Viteza este îngrijor?tor de mic?, disfunc?ionalit??ile traficului sunt, de asemenea, mari, încât c?l?torii, dispera?i ?i revolta?i, au început de mult ?i tot mai des s?-?i caute alte mijloace de locomo?ie, de care pot fi cu adev?rat mul?umi?i. Nimeni nu ?tie unde e locomotiva aceea care s? poat? str?bate obstacolele ap?rute în cale ?i s? g?seasc? ie?irea din tunel. E greu s? mai tolerezi locomotive prost conduse de mecanici slab preg?ti?i ?i incompeten?i, care nu se gândesc decât cum s? r?mân? cât mai mult la cârma trenului.

Amintirea stadiului de degradare a g?rilor actuale, al re?elei ferate insuficiente, sau anevoioasa func?ionare a structurilor de conducere sunt la fel de insuportabile. Toate ne conduc la aceeasi simpl? ?i grav? concluzie: nu am g?sit locomotiva c?reia s?-i vin?, odat? pentru totdeauna, un mecanic de hac. Poate c? ar trebui s? „import?m" unul, ca la începuturile c?ilor ferate, dar unui mecanic str?in nu i se potrivesc o locomotiv? ?i un tren care nu cunosc nici m?car regimurile de vitez?. M? încearc? un gând dureros la vechea ?i atât de melancolica noastr? gar?. De ce nu putem circula ?i noi, ca al?i c?l?tori, de ce trebuie s? a?tept?m la nesfâr?it prin sta?ii, de ce biletele de c?l?torie sunt tot mai scumpe, de ce pentru unii trenurile sunt atât de rare, ?i, mai ales, unde este locomotiva? Îmi revine mereu, obsesiv, aceast? întrebare, dar încerc s? o alung ?i s? m? lini?tesc. Ce altceva a? putea face? Sunt multe semnale care tind s?-i anun?e prezen?a, dar toate se pierd într-o suspect? nep?sare ?i apatie. Pu?ine sunt locomotivele care încearc? s? g?seasc? solu?iile optime pentru desf??urarea normal? ?i civilizat? a traficului. Cele mai multe se preocup? de bulversarea lui, chiar întreruperea sa, împiedicând sau izolând activitatea celorlalte. Tr?iesc, totu?i, cu speran?a c?-?i vor aduce aminte mai des de c?l?torii obosi?i ?i tri?ti, ?i nu vor uita c? facem parte din acela?i tren, pe care îl dorim ?i a?tept?m s? soseasc? cât mai curând, sau cât mai e timp... Pân? atunci a?tept?m semnalul, semnalul unei locomotive adev?rate ?i c?ut?m un mecanic potrivit.

footer