Revista Art-emis
Morala de campanie PDF Imprimare Email
Eugen Zainea   
Miercuri, 30 Noiembrie 2016 21:10

Eugen Zainea, art-emisÎn ultimii ani, cet??enii României au fost realmente bombarda?i cu o adevarat? campanie, chipurile „anticorup?ie", declan?at? ini?ial de fostul pre?edinte Traian B?sescu. Datorit? „succesurilor" ob?inute în plan politic de acesta împotriva adversarilor, cu sprijinul unei p?r?i a justi?iei ?i al institu?iilor de for??, campania a fost preluat? din mers de domnul Iohannis, care i-a ad?ugat nuan?e ?i lozinci noi. Cum pare, de acum, absolut firesc, trânta cu corup?ia devine mai însufle?it?, cu accente vehemente, violente chiar, în aceast? perioad? de campanie electoral?. Crezând domnia sa c? astfel de ie?iri „dau bine" la opinia public?, dl Iohannis a înv??at un termen pe care îl folose?te din ce în ce mai des în interven?iile sale: „penalii". Numai c? fie ?i cea mai sumar? trecere în revist? a ocaziilor în care a utilizat în ultima vreme aceast? expresie dovede?te c? în capul dumisale exist? grave confuzii relative la în?elesul exact al termenului. Foarte recent, purt?toarea de cuvânt a dlui pre?edinte a anun?at c? Liviu Dragnea, Victor Ponta ?i C?lin Popescu T?riceanu nu figureaz? pe lista invita?ilor la parada militar? ?i la recep?ia oferit? cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Na?ional? a României. Pentru a justifica acest gest reprobabil (?inând cont c? este vorba de persoane care de?in func?ii de demnitate public?-deputa?i, senatori, doi dintre ei fiind liderii a dou? partide parlamentare care, potrivit sondajelor, au ?anse foarte mari de a alc?tui dup? alegeri o coali?ie de?inând majoritatea în parlament, care l-ar obliga constitu?ional pe dl Iohannis s? le atribuie guvernarea ?i s? le accepte propunerea de prim ministru-) nu doar la adresa persoanelor în cauz?, ci chiar ?i la adresa s?rb?torii na?ionale în sine, care-sper?m-nu a fost înc? „privatizat?" de domnul Iohannis precum oarece case din Sibiu, se furnizeaz? explica?ia c? „este vorba despre ni?te criterii care au stat la baza întocmirii listei cu invita?i ?i nu pot ?i nici nu vreau s? v? ascund faptul c? în constituirea acestor criterii care au fost luate în calcul bineîn?eles c? în primul rând este vorba despre criteriul ca acea persoan? s? de?in? o func?ie în stat, dar s? ?i respecte ni?te criterii de integritate, iar aici vorbim despre inexisten?a unor probleme penale".

In acest caz, avem de-a face cu mai multe probleme. De principiu. Fiindc? dou? dintre persoanele în cauz? sunt cercetate în dosare penale sau au în curs procese pe rolul instan?elor. Numai c? noi ?tiam c? într-un stat de drept, orice cet??ean beneficiaz? de prezum?ia de nevinov??ie pân? la pronun?area de c?tre instan?e a unei condamn?ri definitive ?i irevocabile. Deci, nici m?car folosirea termenului „penali" nu este motivat? ?i acceptabil? în absen?a unei astfel de hot?râri, cu atât mai pu?in folosirea ca pretext pentru m?suri discriminatorii de genul celei la care ne referim. (Ca s? nu mai vorbim c?, a?a cum vom discuta ceva mai departe, în cazuri „speciale", chiar ?i sentin?ele definitive ?i irevocabile se pot dovedi a nu fi atât de...definitive ?i, mai ales, irevocabile. Evident c? nu pentru oricine. În orice caz, nu pentru omul simplu, de pe strad?. Fiindc?, vorba fabulistului, egalitatea este pentru dul?i, nu pentru c??ei...). Dar decizia dlui Iohannis este atât de bizar? ?i, am zice, impulsiv? ?i hazardat? încât, dac? ar fi s? aplic?m aceea?i m?sur? pentru toat? lumea, ar trebui s? constat?m c? atât parada, cât ?i recep?ia ar trebui s? se desf??oare în absen?a dlui pre?edinte! ?i asta nu atât din cauz? c? dumnealui era, potrivit modului s?u de gândire ?i interpretare, cât se poate de „penal" atunci când a candidat la pre?edin?ie-fiind judecat de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie într-un dosar de incompatibilitate, în care (ce întâmplare!), pronun?area a fost amânat? succesiv pân? dup? alegeri, domnul Iohannis fiind... achitat dup? ce devenise pre?edinte!
Ci fiindc? ?i în momentul de fa??, domnul pre?edinte se afl? într-o situa?ie cel pu?in paradoxal? ?i stânjenitoare. Pentru c? domnia sa a fost condamnat definitiv ?i irevocabil prin sentin?a unei Cur?i de Apel s? restituie o cas? dobândit? (zic instan?ele!) prin folosirea de acte false, trebuind s? înapoieze ?i o foarte important? sum? de bani („doar" 320 de mii de euro! Din care întreprinz?toarea familie Iohannis a mai cump?rat trei case!) încasat? timp de mai bine de un deceniu în urma acestei manopere frauduloase! ?i aici, ajungem la referirea noastr? anterioar?. Fiindc? domnul pre?edinte, moral cum îl ?tim, nu este de acord cu sentin?a. ?i, pre?edinte fiind, nu pensionar, sau profesor stagiar, medic rezident ori femeie de serviciu, î?i poate permite s? nu fie de acord. A?a c? i s-a acceptat accesul la o cale excep?ional? (nu la îndemâna tuturor, ci doar a celor „ale?i" de...soart?!) de atacare a sentin?ei „definitive ?i irevocabile". C? doar e pre?edinte, nu c??el! Ba, mai mult de atât, fiind dumnealui nemul?umit de faptul c? ni?te am?r??teni de judec?rori bra?oveni ?i-au permis s?-l condamne pe ditamai pre?edintele, pentru ca nu cumva s? se repete afrontul, a ob?inut ?i str?mutarea procesului la o alt? instan??. Care o fi, poate, mai „mizericordioas?" cu prea descurc?re?ul ?i apuc?torul pre?edinte. Numai c? ?i aici ar fi dou? mici probleme:
- prima ar fi c?, pân? una-alta sentin?a nu tocmai... definitiv? ?i irevocabil? e, totu?i, sentin??, spune c? familia preziden?ial? s-a folosit de fals pentru dobândirea unui bun care nu i se cuvenea de drept ?i de pe urma lui a ?i ob?inut o gr?mad? de b?net. Deci, deocamdat?, pân? când om vedea cât de mizericordio?i or fi noii judec?tori, domnul Iohannis pare a fi penal de-a dreptul! F?r? ghilimele;
- a doua ar fi c? unui om serios (pe deasupra ?i german de na?ionalitate!), nu prea îi st? bine, pân? când aceast? spe?? nu va fi rezolvat? (?i s? sper?m c? într-adev?r definitiv ?i irevocabil. ?i... nemizericordios!) s? se afi?eze (?i înc? ?i cu ?âfn? mare!) în postura de president... moral al statului cu care este în litigiu! Nu de alta, dar asta chiar c? miroase (?i înc? foarte urât!) a...incompatibilitate!

?i fiindc? suntem la capitolul incompatibilitate, în care domnul Iohannis pare a fi expert, s? mai amintim doar c?, în ciuda faptului c?, potrivit constitu?iei, exercitarea atribu?iei de pre?edinte exclude ocuparea altor func?ii :„În timpul mandatului, Pre?edintele României [...] nu poate îndeplini nici o alt? func?ie public? sau privat? (art. 84, alin.1 din Constitu?ia României"), pre?edintele nostru a devenit, dup? alegere ?i depunerea jur?mântului, membru în Consiliul European pentru Rela?ii Externe, al?turi de alte personalit??i de pe continent, dar fiind unicul ?ef de stat în func?ie. ?i mai trebuie ad?ugat c?, (evident c? e tot o... coincidem??, ca ?i toate celelalte), acest Consiliu num?r? printre finan?atori pe cine crede?i? Sörös Foundations Network! Dealtfel, pân? la descoperirea cazului ?i izbucnirea recent? a scandalului (când domnul Iohannis a fost, rapid ?i discret, radiat din componen?a acestui organism), domnia sa a fost coleg de Consiliu cu George Sörös ?i cu fiul acestuia...

S? mai spunem c? aceast? retoric? a „anticorup?iei" ?i a „penalilor", pe lâng? c? nu prea are leg?tur?, cum demonstram mai înainte, cu defini?ia statului de drept, dar devine ?i infantil? în astfel de situa?ii, mai ales c? ?i atunci când a decis s?-l numeasc? pe dl Ciolo? prim ministru al „guvernului meu", acesta avea o plângere penal?, tergiversat? ?i aceea îndelung ?i rezolvat?, nu mai încape îndoial? c? tot favorabil, mai ales c? ea a fost „rezolvat?" (evident c? e vorba tot de o simpl? coinciden??!), abia dup? investirea dlui Ciolo?.

?i dac? atât domnul pre?edinte cât ?i domnul prim ministru sunt atât de intransigen?i când e vorba de „lupta împotriva corup?iei" („?i d?-i ?i lupt?, ?i lupt? ?i d?-i!"), de morali ?i de... „nepenali", s? ne mai mir?m c? ?i alia?ii domniilor lor în aceast? lupt? tragicomic? se comport? absolut la fel? Bun?oar? doamna Matilde Clotilde Armand, fosta candidat? a salvamarilor României la prim?ria sectorului 1 al Bucure?tilor, din pozi?ia de director în România (?i coordonator ?i pentru Bulgaria!) al unei firme franceze, „Egis", s-a num?rat printre beneficiarii celei mai mari ?epe suportate de ?ara pe care acum, al?turi de domnul Nicu?or Dan, dore?te s? o salveze integral, nu doar pe buc??i. Anume autostrada „Bechtel". Firma condus? în România ?i Bulgaria de dna Matilde Clotilde (activitate dual? pentru care dumneaei încasa cam 100 de mii de euro pe an!) a încheiat un contract prin care se angaja fa?? de statul român s? verifice ?i s? garanteze pentru corectitudinea, în toate privin?ele, a partenerului str?in. Inclusiv pentru calitatea lucr?rilor, a?a cum chiar dumneaei declara în vremea campaniei pentru alegerile locale: „Eu regret foarte mult acest contract cu Bechtel, noi n-am f?cut decât s? verific?m c? Bechtel face lucr?ri de calitate ?i cantit??ile sunt corecte. Regret acest contract, noi am ap?rat interesele românilor. Dup? ce s-a reziliat contractul cu Bechtel erau multe de f?cut. Erau 900 de contracte de chirii pentru organizarea ?antierului. Era de f?cut inventar pentru tot ce era acolo". Iar verific?rile au fost f?cute cu atâta seriozitate, responsabilitate, competen?? ?i, b?nuim, bun? credin?? încât, dac? nu ne în?eal? memoria, o por?iune a buc??elei de autostrad? pe care a catadicsit Bechtel s? o realizeze cu bani cât pentru una pân? la... Paris s-a surpat, de cât de bine a fost construit?. ?i controlat?! Oare, pentru asta, nu s-ar fi cuvenit o autosesizare a Parchetului, un dosar penal ?i ni?te condamn?ri pentru prejudiciile suportate de statul român? Mai ales c? valoarea contractului, încasat? de la statul român de firma francez? condus? în România ?i Bulgaria de doamna Matilde Clotilde a fost de 213 milioane de lei! Poate tocmai de aceea, acum, doamna vrea s? salveze întreaga Românie de corup?ie... Nu ne r?mâne decât s? sper?m c? românii vor fi suficient de în?elep?i pentru a în?elege c? nu astfel de persoane reprezint? solu?ia problemelor multe ?i grave ale ??rii.

footer