Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 23 Noiembrie 2016 20:24

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisOare ce e mai bine, s? ne repro??m c? am cheltuit inutil pentru ap?rare ?i nu am avut nici un r?zboi, sau s? ne repro?eze copiii c? i-am l?sat f?r? ap?rare, înconjura?i de du?mani?

Prin anul 2013 începusem s? m? întreb ?i s? întreb cine conduce sau influen?eaz? destinele armatei deci ?i politica de ap?rare. Printre cei g?si?i de mine responsabili se aflau persoane sau grupuri de persoane ?i interese din întreaga societate. Bineîn?eles c? întreb?rile sau constat?rile mele au trecut, s-au citit sau nu, calvarul ap?r?rii na?ionale a continuat, dezastrul s-a amplificat. Pe atunci armata se afla în 40% stare de operativitate, azi suntem sub 30 iar c?l?toria continua, ca s? îl parafrazez pe Rebengiuc. Sâmb?t? 19.11.2016 am fost invitat telefonic la emisiunea „Ora Armatei" unde gazda, domnul Cristian Dumitra?cu m-a întrebat ce p?rere am despre necesitatea aloc?rii a 2% din buget, armatei. Întrebarea, adresat? unui militar este pur ?i simplu retoric? pentru c? fie ?i numai din spirit de corp, a? fi spus c? sunt de acord, chiar dac?, a?a cum spunea un bun amic, fostul spirit de corp al armatei tinde s? se transforme în spirit de ba?c? pentru conducere ?i spirit de turm? pentru executan?i, dar asta e alt? poveste. Întrebarea nu a fost pus? îns? retoric, nici proste?te, pentru c? prin cercurile înalte, foarte înalte, acest subiect, ca ?i cel al anul?rii unor taxe sau cre?terii salariilor sau punctului de pensie, a devenit subiect de campanie electoral?, moned? de schimb, obiect de ?antaj, sau, culmea, poate chiar problem? a Cur?ii Constitu?ionale. În emisiune m-am ferit s? nominalizez persoanele sau personajele care joac? ap?rarea ??rii la ruleta ruseasc? folosind-o în campania electoral? cu o nesim?ire criminal?, pentru a nu da o culoare politic? emisiunii. Dar pe de alt? parte m? întreb de ce mai tot spunem c? armata nu face politic? atâta vreme cât este condus? ?i distrus? de politicieni. Dac? armata e apolitic?, ce caut? politicienii în structurile de conducere ale armatei? Eu în?eleg c? conducerea politic? a armatei se realizeaz? prin controlul Parlamentului asupra activit??ii armatei l?sând îns? armata s? se ocupe de ap?rarea ??rii. Dar la noi strategia de ap?rare este realizat? de deputa?i cu preg?tire auto, frizeri, buldozeri?ti, fântânari „Dorei" în orice sector i-ai pune s? lucreze.

Declara?ii iresponsabile

Pentru c? poate nu toat? lumea cunoa?te, o s? amintesc c? domnul Iohannis, în special dup? alegerile din S.U.A., poate speriat de faptul c? proteja?ii lui Soros, printre care se num?r?, vor fi sco?i de la inima fratelui mai mare, s-a gr?bit s? dea asigur?ri c? el ?i România lui vor da tot ce le va cere Înalta Poart?, mai ales sub planul contribu?iei la eforturile „N.A.T.O." privind „pacea în lume" deci va m?ri cheltuielile militare, pentru contracararea amenin??rilor de la grani?ele de Est ale N.A.T.O., lucru spus de altfel înc? din Iunie 2016 cu ocazia botezului Comandamentului Multina?ional de la Bucure?ti: „România î?i asum? în continuare s? fie un furnizor de securitate în regiune, un aliat predictibil ?i un pol de stabilitate la extremitatea estica a spa?iului euroatlantic, zon? supus? provoc?rilor ?i amenin??rilor"[1]. S? fiu sincer nu o s? în?eleg în veci cum po?i fi pol de stabilitate în regiune când tu instalezi sisteme „antirachet?" care pot deveni în câteva secunde arunc?toare de rachete, aduci armament ?i tehnic? militar? blindat?, înfiin?ezi unit??i ?i comandamente militare în zon?. De când e lumea ?i P?mântul, înarmarea provoac? înarmare, mai ales asupra cuiva care se simte ?i este vizat ?i amenin?at, nu creeaz? stabilitate ci tensiune ?i team?.

De?i aceast? declara?ie era dat? acum 4 luni, de?i politica cre?terii cheltuielilor de ap?rare (cu amendamentul c? nu cu scopul înt?ririi for?elor armate sau înzestr?rii, ci doar al particip?rii la aplica?iile N.A.T.O. ?i demonstr?rii obedien?ei) fusese discutat? de mult în C.S.A.T., domnul Ponta, (cel sub a c?rui domnie, prin U.S.L. ?i ministrul Dobri?oiu î?i propunea chiar el s? creasc? fondurile alocate armatei pân? la 2% din P.I.B.,) se treze?te acum, în plin? campanie electoral? s? combat? acest obiectiv, îngrijorat - vezi Doamne - de grija fa?? de s?n?tate ?i educa?ie, salarii ?i taxe, pe care de altfel le-a uitat cât a fost la putere. Dac? ar fi f?cut-o cu un argument care ?ine de o analiz? realist? sau strategic?, a? fi în?eles, inclusiv schimbarea de orientare, dar domnul Ponta vine cu un argument pur ?i simplu idiot. Spune domnia sa c? nu mai e nevoie de înzestrarea armatei „în condi?iile în care principalul nostru aliat N.A.T.O. în Marea Neagr? Turcia (care aloc? peste 15 miliarde) are deja o rela?ie privilegiat? cu Rusia" dar ?i „în care tensiunea f?r? precedent din 2015-16 dintre S.U.A. ?i Rusia are toate ?ansele s? fie inversat?!"[2].

La ora aceasta România nu î?i poate asigura singur? nici m?car necesarul de hârtie igienic? pe o perioad? de trei luni

Oameni buni, ace?ti doi indivizi a c?ror viziune nu merge mai mult de un pas, fie el ?i „pas cu pas", au fost, sunt ?i vor s? mai fie la conducerea României. Unul se gr?be?te s? garanteze (cum a garantat ?i flota N.A.T.O. la Marea Neagr?,) m?rirea bugetului ap?r?rii, pentru a se men?ine în gra?iile noului sultan, cel?lalt se treze?te s? renun?e la cre?terea bugetului ap?r?rii, pentru c? a auzit el c? Putin ?i Trump beau cafeaua împreun? în Alaska în fiecare diminea??. Diletantism ?i incon?tien?? cât cuprinde, la amândoi. Pentru amândoi, ap?rarea ??rii, politica de ap?rare, strategia de ap?rare a ??rii se stabilesc în func?ie de culoarea p?l?riilor sau lungimea fustelor primelor doamne, de starea de mahmureal? de luni diminea?a, rezultatul partidelor de solitaire jucate pe calculator sau de mai ?tiu eu ce evenimente de cartier. Eu ?tiam c? ap?rarea na?ional? se planific? în func?ie de necesit??ile ?i starea real? a dot?rii ?i preg?tirii armatei, indiferent de simpatiile de moment, prin moment în?elegând nu secunde ci perioade mari, de zeci de ani timp necesar atingerii obiectivelor sub toate aspectele, politic, economic, militar. ?ara nu se ap?r? cu 2 fregate, 5 corvete, sau 6 sicrie zbur?toare contractate peste noapte de o clic? de impoten?i pu?i pe c?p?tuial?, sicrie care oricum vor fi b?gate din 2 în 2 ani la retehnologizare, ci în baza unei analize profunde ?i a unor eforturi constante ?i neîntrerupte care s? duc? la scopul propus, respectiv posibilitatea asigur?rii propriei ap?r?ri, f?r? nici un sprijin din afar? pe o perioad? de cel pu?in 3 luni de r?zboi conven?ional, indiferent împotriva cui timp în care este de presupus c? alia?ii ?i-ar defini pozi?ia fa?? de conflict. Asta în varianta unor conflicte sau semnale premerg?toare, c? dac? e s? fim ataca?i direct, f?r? preaviz, dar mai ales prin mijloace neconven?ionale, nici Fra?ii Jderi ?i nici Fra?ii Buze?ti nu ne-ar mai putea ap?ra. La ora aceasta România nu î?i poate asigura singur? nici m?car necesarul de hârtie igienic? pe o perioad? de trei luni. Dar cine s? urm?reasc? a?a ceva?

Pentru România, ?i dronele cump?rate de pe „Ocazii.ro" sunt O.Z.N.-uri

Domnii cita?i mai sus urm?resc doar s? î?i apere pe o perioad? cât mai mare propriile pozi?ii, scaune, dosare, libert??i ?i averi. Aici cu adev?rat ac?ioneaz? ?i gândesc strategic ?i pentru asta nu precupe?esc nici un efort, î?i aranjeaz? dispari?ia dosarelor înc? de azi, pentru vremurile când nu vor mai fi la putere ?i nu vor mai avea imunitate. V? aminti?i una din gafele cârpaciului Du?a? Spunea la un moment tot prin 2013, c? teritoriul na?ional ne este survolat de obiecte zbur?toare neidentificate. Lumea l-a luat la mi?to, pentru c? to?i s-au gândit la nave extraterestre ne?tiind c? în fond, în limbaj de specialitate, O.Z.N. înseamn? orice obiect care nu poate fi identificat atât ca apartenen?? cât ?i ca tehnologie. Ori, s? fim reali?ti, la ora aceasta cu tehnica pe care o avem dar mai ales pe care o producem, pentru noi ?i dronele cump?rate de pe „Ocazii.ro" sunt O.Z.N.-uri.

Armata, o juc?rie politic?

Domnii Ponta ?i Iohannis, cu o filozofie pompieristic?, se contreaz? politic pe cei 2%, ca ni?te copii pe o juc?rie, pentru c? pentru ei, ap?rarea ??rii, securitatea na?ional? sunt juc?rii, obiecte supuse negocierilor privind accesul la putere ?i chiar vânz?rii, iar soarta ??rii ?i strategia de ap?rare se schimb? dup? cum bate vântul. Pentru ei, ca ?i pentru B?sescu, suveranitatea este nu doar negociat? ci chiar ofertat? celor care îi ridic? ?i îi ?in în scaun. Auzi domnule, nu mai avem nevoie de armat?, pentru c? ru?ii se în?eleg acum bine cu turcii ?i se vor în?elege ?i cu Trump, sau avem nevoie de armat? pentru a ne ap?ra de ru?i. Dar dac? nu existau ru?ii, ce f?ceam domnule Iohannis, desfiin?am total armata? Dar ce, lumea a început ?i s-a sfâr?it cu ru?ii? La ora asta suntem înconjura?i, a?a cum am fost mereu, de ??ri care nu ne prea au la inim?, la unii chiar le st?m în gât dar dumneavoastr? v? uita?i numai peste Prut, pentru c? acolo se uit? Big Brother. A?i uitat c? pân? acum 28 de ani aveam un alt „C?????? ????", iar actualul frate era pisica neagr? cu care ne speria t?tuca. Nu înv???m nimic din istorie, nici m?car faptul c? nimic nu e ve?nic, nici via?a de apoi. În diploma?ie, sau politic? exist? un dicton care spune c? nu e bine s? închizi niciodat? definitiv o u?? ?i s? arunci cheia, pentru c? nu se ?tie niciodat? când vei fi nevoit s? te întorci. La fel de valabil este ?i reversul, adic? nu e bine niciodat? s? deschizi toate u?ile unui prieten pentru c? nu se ?tie când î?i va deveni du?man ?i nu vei mai avea cum sau unde s? te ascunzi. La ora asta îns? politicienii României duc cea mai antina?ional? politic? economic? financiar? dar mai ales militar?, l?sându-se totalmente descoperi?i, manevra?i, dirija?i ?i condu?i de actualii „prieteni" renun?ând la orice urm? de ra?iune ?i prevedere, de parc? ar l?sa deschis? u?a de la frigider. La o analiz? impar?ial? moral? ?i juridic?, aceste fapte s-ar înscrie f?r? îndoial? în defini?ia tr?d?rii intereselor na?ionale. Dar, cine s? mai constate asta când ei se bat pentru putere?

D?m bani, dar cui?

?i mai e un aspect pe care v?d c? cei doi mari coco?i nu îl discut?. Oricâ?i bani ar fi aloca?i M.Ap.N., la fel de important este ce se face cu ei, cine ?i cum îi gestioneaz?. P?i dac? ajung iar pe mâna lui Zisu care v?d c? înc? rezist?, semn c? Oprea nu e mort, sau a doamnei Otilia, o alt? marionet? a lui Oprea, atunci sunt gata s? îl sus?in ?i eu pe Ponta ?i s? spun c? armata nu are nevoie de 2%, eu nu a? da nici 1%. Dac? ne uit?m în ograda doamnei Otilia constat?m c? va gestiona mai mult de jum?tate din bugetul armatei, pentru c? are în subordine ?i control presa, rela?ia cu parlamentul, toate activit??ile de protocol, calitatea vie?ii militarilor, pensiile, infrastructura, ROMAVIA, fondurile care se dau O.N.G.-urilor ?i asocia?iilor militarilor, fondurile pentru veterani, deci cam tot ce se poate pierde f?r? urm?. Poate, zic poate, dar nu cred, cineva ar întreba de ce nu ar fi bun? doamna Otilia s? gestioneze nu doar finan?ele ci ?i activitatea acestor structuri? R?spunsul îl d? o informa?ie ap?rut? în media: „Ministerul de Externe a propus-o pe Otilia Sava, secretar de stat in M.Ap.N., pentru postul de consul general la Manchester, potrivit unor surse guvernamentale. Propunerea a venit dup? ce, s?pt?mâna trecut?, Guvernul a trimis la post al?i 11 consuli. De aceast? dat?, propunerea a stârnit controverse ?i, în final, premierul a amânat decizia, solicitând M.A.E. criterii transparente de selec?ie a celor care vor pleca în posturile de consuli. Otilia Sava este secretar de stat pentru rela?ia cu Parlamentul în M.Ap.N., îns? a fost ?i coordonator al Departamentului de Ap?rare al U.N.P.R., fostul partid al lui Gabriel Oprea. În plus, Otilia Sava este so?ia lui Sorin Sava, fostul purt?tor de cuvânt al S.R.I."[3]. Adic? propunerea nu a fost transparent? ?i nu a îndeplinit criteriile de competen?? ?i profesionalism? Ce legi au fost respectate? „Legile iubirii"?[4]

S? m? ciupeasc? cineva. Persoana aceasta, prin conduita, activitatea ?i rela?iile ei nu reprezint? garan?ii pentru a fi trimis? Consul într-un ora? oarecare din lume, fiind amânat? (deocamdat?)pentru verific?ri suplimentare, dar este bun? s? conduc?, controleze jum?tate din armat?? În ce ?ar? tr?im? Asta ca s? nu mai spun c? pe vremea h?tm?niei boierului Oprea, doamna Oti se afla în conflict de interese, fiind concomitent membr? a Departamentului Ap?rare al U.N.P.R. ?i sef departament la M.Ap.N.. Chiar nu vede nimeni? Domnilor Motoc, Ciolo?, Iohannis, a?i orbit? P?i dac? am ajuns s? fim trata?i oficial de aceast? manier?, iar secretarii de stat din M.Ap.N. nu sunt buni nici de consuli, cine, cum ?i pe ce principii face selec?ia celor care sunt promova?i în armat?? Pe ?pag? sau ?antaj? Dac? tot am vorbit despre înzestrarea armatei, cu referire în special la modul în care s-a f?cut alegerea variantei F16 din Portugalia, (nu face nimeni investiga?ii s? afle cum s-a schimbat votul de la Grippen la F-16 într-o noapte?) poate ar trebui s? ?tie românii ?i în ce condi?ii Polonia a cump?rat un num?r de 48 F-16 noi[5]. Ve?i vedea diferen?a între un guvern ?i un pre?edinte responsabil (m? refer la Polonia) ?i o conducere tr?d?toare, corupt? ?i total dezinteresat? de ap?rarea grani?elor. Iar marele câ?tig?tor al acestei afaceri p?gubitoare pentru statul român este în liberate. Babiuc ?i Cioflin? au f?cut pu?c?rie pentru infinit mai pu?in, dar ei nu au dat diplome de doctori, grade ?i medalii procurorilor, politicienilor ?i lucr?torilor din servicii[6].

Ce rost mai are?

Pentru domnul Ponta, care se preface îngrijorat de soarta doctorilor ?i profesorilor încercând s? ia de la ap?rare, o replic? pe m?sura logicii sale de pisic: De ce s? d?m bani în înv???mânt atâta vreme cât pe de o parte scoatem pro?ti cu doctorate (suntem campioni la num?rul de analfabe?i cu diplom? de licen??) iar pe de alt? parte cei cu adev?rat preg?ti?i pleac? în str?in?tate pentru c? în ?ar? nu au unde lucra? În ceea ce prive?te grija fa?? de sistemul sanitar, de ce s? mai investim în spitale de vreme ce toat? lumea se duce s? se opereze în str?in?tate (am în?eles c? ?i domnul Ciolo? î?i caut? disperat un spital), la marile accidente apel?m la spitalele din ??rile vecine, iar internarea în spitale aduce cu sine infec?ii ?i boli suplimentare? A?a s-ar pune problema în viziunea domnului Ponta. De aici s-ar trage concluzia c? nu mai are rost s? facem nimic, s? investim în nimic, decât în propriile averi. ?i, din câte se vede clasa politic? asta face. ?ara e plin? de Klau?i ?i Victori. Revenind la întrebarea dac? trebuie acorda?i cei 2%, r?spunsul difer?, în func?ie de cine îl d?. Pentru un om responsabil având viziunea real? a rolului armatei dar ?i a st?rii actuale a capacit??ii de ap?rare, r?spunsul nu poate fi decât unul singur: „De ce doar atât?". Un individ normal al României de azi, din cei care î?i petrec zilele între o bere ?i o linie, cu ochii la telenovele ?i urechile la manele ar r?spunde : „De ce m? întrebi pe mine?" Iar un ?ef de partid de stat sau de guvern, un ministru, un parlamentar sau ales local, ar r?spunde: „De ce s? mai d?m armatei? Ce nevoie mai avem de ea, c? doar suntem în N.A.T.O.?". Înfiin??m Garda Na?ional? ?i ne ap?r? numai pe noi.
----------------------------------------------
[1] http://www.aktual24.ro/romania-nu-se-lasa-intimidata-de-rusia-iohannis-vom-creste-in-continuare-cheltuielile-pentru-aparare/
[2] http://radu-tudor.ro/e-mare-nevoie-de-2-din-pib-pentru-aparare-victor-ponta/
[3]http://www.wowbiz.ro/secretar-de-stat-la-aparare--otilia-sava-nu-a-mai-fost-trimisa-consul-la-manchester--dar-are-din-ce-trai-vezi-ce-avere-are_196487.html
[5]http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7069026-studiu-caz-varsovia-bucuresti-cum-obtinut-polonia-investitii-6-3-mld-dolari-dupa-cumparat-avioane-16-noi-3-5-mld-dolari.htm
[4] http://www.in-cuiul-catarii.info/2016/05/09/otilia-sava-undercover-11024
[6] http://www.stiripesurse.ro/secretele-fabricii-de-generali-cum-a-ajuns-romania-campioana-la-generali-denun-la-dna_987768.html

footer