Revista Art-emis
In c?utarea adev?ratului Donald Trump PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 20 Noiembrie 2016 19:21

Donald Trump-The Art of The Deal, art-emisCei ce reu?esc s? se mai sustrag?, m?car din când în când, de sub vraja acaparatoare a internetului, bibliotecile ?i libr?riile le ofer? o prodigioas? literatur? despre pre?edintele - înc? în a?teptare - al Statelor Unite. Frunz?rind febril prin acest noian de pagini, publicistul francez Marc Epstein (?i nu este singurul) se întreba stupefiat, cu câteva zile înainte de alegeri: „Cu toate insultele, amenin??rile, exprim?rile vulgare, cu toate acuza?iile de agresiune sexual?, formul?rile xenofobe ?i rasiste, cu tot ce a putut zice ?i face, Donald Trump va deveni oare al 45-lea pre?edinte al Statelor Unite? Cum s-ar putea c? un om atât de imprevizibil ?i de extravagant s? conduc? ?ar? cea mai puternic? din lume?" Întreb?ri pe cât de catastrofal exprimate, pe atât de retorice ?i inutile acum: uite c? se poate. Vorba (înc?) pre?edintelui Obama: „We can!". Alt ziarist, tot francez, Rene Chiche, pune o întrebare ?i mai cumplit? în titlul c?r?ii sale: „Trebuie s? ne temem de Donald Trump?". R?spunsuri pot veni ?i de la c?r?ile în materie ap?rute ?i înainte, ?i dup? abia încheiatele alegeri americane.

Intrând în via?? social?, pe urmele tat?lui, c? agent imobiliar, Nr. 1 de azi al Americii ajunge mare miliardar în Manhattan la nici 25 de ani, iar peste al?i câ?iva ani devine „întruchiparea unei anume idei a visului american: omul de afaceri charismatic ?i manipulator, un self made man în stare s? vând? ap? ?i unuia care se îneac?, omul care nu datoreaz? nimic nim?nui" (mali?ioasa caracterizare apar?ine tot unui autor francez, de la ziarul „Le Monde". Peste al?i câ?iva ani, ziaristul american Tony Schwartz devenea negri?orul care i-a confec?ionat o autobiografie („Donald Trump, the Art of the Deal") care poveste?te o via?? ?i carier? de succes, dar ofer? ?i re?eta succesului. Cartea a avut un succes imens ?i un profit pe m?sur?, de milioane, ceea ce nu l-a împiedicat pe Schwartz ca tocmai în toiul cursei pentru Casa Alb? s? se autodenun?e (desigur, o alt? afacere a autorului) ca autor al unui text mincinos de la un cap?t la altul.

Alte biografii, mai aproape de adev?r, r?mân totu?i, în mare, favorabile atipicului - totu?i - protagonuist, care a decis s? între la Cas? Alb? înafara sistemului tradi?ional, ca om politic „curat" ?i neîndatorat nim?nui, deasupra oric?ror aranjamente sau partide politice. El a mers pe nemul?umirea acelei mari p?r?i a electoratului care nu a primit nimic din dezvoltarea economic? înfloritoare a Americii, care r?mâne paralizat? de o clasa politic? încremenit? la pârghiile, ?i ele în?epenite, ale Congresului. Populism, pur ?i simplu - exclam? dezinvolt diver?i exege?i. Da, observ? al?ii, dar când acest populism ajunge la jum?tate din num?rul cet??enilor unei ??ri, nu e cumva altceva? Ba da, intervine istoricul Robert Paxton, este „extremism de centru". Sau chiar „un nou fascism", pluseaz? necru??tor politologul Robert Kagan.

Al?ii îl citesc printr-o cu totul alt? gril? pe controversatul om planetar al zilei. Rezumând mesajul c?r?ii sale ap?rut? în Fran?a sub titlul „America paralizat?", Rene Chiche afirm?: „Pentru a-l în?elege pe Trump, po?i merge ?i la scrierile sale. În aceast? carte, fostul democrat ?i finan?ator de campanii electorale explic? în ce fel a ajuns s? resping? aceast? clasa politic?, una care vorbe?te mereu f?r? a face îns? ceva. Iar el face, pentru ca ?i America s? aib? de câ?tigat. Se g?sesc, în aceast? carte, principalele teme ale campaniei sale: zidurile care asigura bun? vecin?tate, o armat? ?i o economie puternice, alia?i care s? pl?teasc? umbrela american?, disciplin?, energiile ce trebuie exploatate indiferent de costul lor, valorile cre?tine ?i valorile banului. Toate acestea, pentru a reda Americii m?re?ia". R?mâne de v?zut dac? în discursul s?u de învestitur?, pre?edintele Americii Donald Trump va prelua oficial ?i în mod public acest program atât de frust exprimat. Iar dac? ar fi de glumit, totu?i, pe o tema atât de grav?, am observa c? de obicei dup? alegeri nu numai alesul victorios î?i reseteaz? discursul ?i programul; ?i înver?una?ii s?i detractori de pân? mai ieri î?i ml?diaz? ori întorc cu 180 de grade spusele ?i scrisele.

footer