Revista Art-emis
Tagma jefuitorilor fa?? cu poporul PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 13 Noiembrie 2016 19:55

Petru Romo?anDup? Brexit a venit ?i alegerea lui Donald Trump în America. Castelele din c?r?i de joc ale Sistemului, ale Sistemelor se pr?bu?esc unul dup? altul. Poporul î?i arat? din nou peste tot puterea. O adev?rat? revolu?ie pa?nic?. Tot ce a mai reu?it Sistemul în ultimul an a fost s?-l reinstaleze, penibil, pe perimatul Mariano Rajoy în Spania, unde capitalul german face legea. În aprilie-mai viitor, în Fran?a, Marine Le Pen, din partea Frontului Na?ional, va intra foarte probabil în turul doi al alegerilor preziden?iale, ?i deci va putea s? le câ?tige. Singurul care o poate bate ?i merit? s-o fac? e fostul prim-ministru François Fillon, un conservator autentic. Dac? va câ?tiga Marine Le Pen, Frontul Na?ional va declan?a referendumul deja anun?at de renun?are la euro ?i abandonare a U.E. Pân? atunci se vor derula alegerile din Republica Moldova vecin?, alegerile din Bulgaria vecin?, referendumul decisiv din Italia (4 decembrie 2016), alegerile din Olanda (15 martie 2017) ?i, în cele din urm?, chiar ?i alegerile din Germania (septembrie-octombrie 2017), care conduce înc? cu mâna de fier a austerit??ii Uniunea European?, alegeri cu o anun?at? cre?tere important? a populi?tilor (Af.D.), a conservatorilor clasici.România va fi ultima care va renun?a la limba de lemn a globaliz?rii ?i la „political correctness". Românii au fost ultimii din Est care s-au lep?dat de comunism. ?i nici m?car n-au f?cut-o singuri. ?i nici sincer, ?i nici pân? la cap?t. La fel cum ?i Imperiul Roman a ajuns în Dacia abia când începuse s-o ia la vale ?i avea vistieriile goale. Ca ?i Imperiul American de azi.

În America se profileaz? o solu?ie guvernamental? nici democrat?, dar nici prea republican?. Vom avea confirm?ri dup? ce pre?edintele Donald Trump î?i va anun?a guvernul. Dar Newt Gingrich, Rudi Giuliani sau Michael Flynn sunt mai degrab? personalit??i independente decât solda?i disciplina?i ai Partidului Republican. Da, lumea se schimb? ?i nu ?tim prea bine încotro se duce. Ce e sigur deocamdat? e c? oamenii Sistemului plâng, manifesteaz? grotesc ?i ies lamentabil din prima scen?, nu f?r? s?-i apostrofeze pe Trump, pe Putin ?i pe oricine are sus?inerea popular?. La Bucure?ti se a?teapt? o victorie consistent? a P.S.D.--ului ?i o clar? marginalizare a pre?edintelui Klaus Iohannis ?i a premierului etichetat fraudulos „tehnocrat" Dacian Ciolo? (ultimele dezv?luiri de pres? ni-l confirm? ca veritabil „nepot al Vulpii"...). Deocamdat?, singurul „merit" al celor doi e c? s-au urcat cu mult tupeu pe emo?ia public? creat? prin tragedia de la Colectiv ?i ne-au dat un lamentabil „guvern al meu". Dar e limpede c? nu au fost adu?i în capul mesei de vreo nevoie popular? (pove?ti cu Facebook, diaspora, tineri frumo?i ?i liberi în strad?, consult?ri cu societatea „civil?" etc.), ci de interesele tagmei jefuitorilor externi ?i interni. ?i câte nu vom mai auzi în anii care urmeaz?! Armatele de oengi?ti, propagandi?ti, manipulatori de profesie se vor da de ceasul mor?ii s? ne conving? de binefacerile Sistemului stabil, de fericirea men?inerii statu quo-ului, cu avantajele care decurg. Pentru ei ?i numai pentru ei. Poporul geme sub crize, sub taxe, sub interdic?ii f?r? num?r. Odat? cu ie?irea Marii Britanii din U,E,, cu alegerea neobi?nuitului Donald Trump la Casa Alb?, lumea se schimb? brutal, f?r? întoarcere. Dar schimbarea radical? - reevaluarea pozitiv? ?i necesar? a statului, preeminen?a na?iunilor, respectul pentru op?iunile populare, reg?sirea valorilor morale tradi?ionale (familie, lege, justi?ie, credin??) pe care s-a cl?dit lumea - va lua timp.

footer