Revista Art-emis
Pericolul dodonist PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 09 Noiembrie 2016 18:19

Prof. univ. dr. hab. Valeriu Dulgheru, art-emisSuntem pe ultimii metri ai campaniei electorale la preziden?iale. Spuneam odinioar? c? actuala campanie electoral? este una dintre cele mai murdare de la independen?? încoace. Ma?ina goebelsovist? de dezinformare ?i minciun? a lui Dodon ?i Plahotniuc a lucrat la putere maxim?. A avut la îndemân? un instrument de promovare a minciunilor - holdingul din cele vreo ?apte televiziuni ale lui Plahotniuc, cele dou? televiziuni ale lui Dodon ?i zecile de posturi ruse?ti de televiziune. În aceast? campanie murdar? pro-Dodon s-au implicat în cea mai mare m?sur? conducerea de vârf din Kremlin (financiar, logistic, propagandistic, ideologic - mult mai direct decât în alte d??i!). Ceea ce este deosebit de grav sub aspectul moralit??ii cre?tine este implicarea în modul cel mai direct, murdar ?i scandalos (lucruri neconcepute pentru înalte fe?e biserice?ti, destina?ia c?rora este s? aduc? în popor înv???tura lui Hristos nu s? serveasc? diavolul). Dup? ce patriarhul Kiril l-a binecuvântat pe Dodon la pre?edin?ie, a urmat chemarea cu text deschis în biseric? a mitropolitului Vladimir de a-l vota pe „marele cre?tin" Dodon. Exemplul ?efilor l-a urmat episcopul de B?l?i ?i F?le?ti Marchel, care a excelat în minciuni ?i insinu?ri cu un discurs ?inut împreun? cu al?i trei fe?e biserice?ti pe fundalul ro?u (culoarea electoral? a lui Dodon!), care numai cre?tin ortodox nu poate fi numit, lucru nedemn pentru o înalt? fa?? bisericeasc?. „Avem de ales un pre?edinte din dou? candidaturi. Un cre?tin sau un necre?tin. Un patriot sau un nepatriot", îndemnând credincio?ii s?-l voteze pe candidatul Igor Dodon la alegerile preziden?iale din 13 noiembrie, atacând-o pe Maia Sandu cu acuza?ii inventate de min?ile bolnave ale unora, cu acuza?ii „neortodoxe", necre?tine. „Rug?m s? veni?i la alegeri ?i s? face?i alegerea corect?. Sfânta biseric? nu se implic? în politic?... Ea supravegheaz? latura moral? ?i religioas? a întregii societ??i (a?a ar fi corect! - n.n.). Biserica mai are o sfân¬t? dato¬rie de a l?muri oam¬nilor pe cine s? voteze... (unde este scris acest lucru, în ce carte sfânt?? - n. n.)"... Igor Dodon, pe care-l credem cre?tin ?i patriot, regulat se împ?rt??e?te, frecventeaz? biserica, este prieten al bisericii.... Dac? o vota?i pe Maia Sandu, v? asuma?i mult? osând? ?i mare p?cat în fa?a lui Dumnezeu" a finalizat acest „propov?duitor cre?tin".

Cine este acest Markel? Are un trecut tumultuos implicat în mai multe activit??i necre?tine. „Ziarul de Gard?" a scris în 2014: „...Preasfin?itul locuie?te într-o cas? de milioane, la B?l?i. Imobilul de lux, cu dou? niveluri, a fost trecut, în vara anului 2014, pe numele unui tân?r de doar 20 de ani, în urma semn?rii unui contract de între?inere pe via??. ?i b?iatul, student la drept, dar ?i mama acestuia, au refuzat s? ne spun? care este rela?ia dintre tân?r ?i episcopul Marchel, cunoscut pentru implicarea sa în mai multe scandaluri cu iz politic, fapte pentru care a fost chiar urm?rit penal de c?tre procurori. Marchel, în virtutea func?iei pe care o de?ine nu are dreptul bisericesc s? aib? via?? de familie sau copii...". ?i atunci noi, cre?tinii adev?ra?i, nu pretinsul cre?tin socialist Dodon, ne întreb?m: cu ce drept moral acest Markel arunc? cu piatra în doamna Maia Sandu? Fiind o înalt? fa?? bisericeasc? se vede c? nu cunoa?te îndemnul lui Iisus Hristos: „Cel f?r? de p?cat dintre voi s? arunce cel dintâi piatra asupra ei"... Ei, mustra?i fiind de cuget, ie?eau unul câte unul, începând de la cei mai b?trâni ?i pân? la cel din urm?, ?i a r?mas Iisus singur ?i femeia, stând în mijloc" (Ioan 8,9). De fapt de ce ar trebui s? ne mai mire imoralitatea unor slujitori ai bisericii când însu?i mitropolitul Vladimir se posteaz? împreun? cu comunistul V. Voronin pe fundalul secerii ?i ciocanului - simbol satanist al celora pe care i-a anatemizat ultimul patriarh al Rusiei, Tihon.

S? vedem înc? o dat? cât de cre?tin este acest comunist socialist Dodon, cât de cre?tin poate fi acest Pavlik Morozov încorsetat fiind în chingile metalice ale ideologiei marxist-leninist-ateist-satanice, pe care a îmbr??i?at-o înc? din copil?rie (?i o mai promoveaz? ?i ast?zi). Am mai scris despre aceste lucruri absolut incompatibile: s? fii adept al ideologiei satanist-marxist-leniniste ?i în acela?i timp s? fii bun cre?tin cum afirm? fe?ele biserice?ti Kiril, Vladimir, Markel ?.a. În a. 2010 d?dea jur?mânt de credin?? pe veci lui Lenin, înv???turii lui, înclusiv, despre rolul religiei: „Întregul nostru program este bazat pe o concep?ie ?tiin?ific? despre lume... Propaganda noastr? include în mod necesar ?i propagarea ateismului (V.I. Lenin. Socialismul ?i religia). În C?l?uza ateistului se spune: „?tiin?a ?i religia sunt legate de dou? concep?ii despre lume diametral opuse...". Pentru oricine este clar c? ceea ce fac acum înaltele fe?i biserice?ti este promovarea politic? a celora pe care ultimul patriarh (adev?rat !) al Rusiei ia anatemizat la 19.01.1918, anatem? care nici pân? ast?zi nu a fost ridicat?. Lua?i în considera?ie acest lucru stima?i mireni!
Devenind deputat în acela?i ani pe listele P.C.R.M. a mai dat un jur?mânt „M? oblig s? nu uit c? votul frac?iunii Partidului Comuni?tilor ?i votul meu personal întotdeauna trebuie s? reprezinte o pozi?ie unic?. M? oblig s? nu uit c? înc?lcarea angajamentului în cauz? reprezint? cea mai grav? crim? moral? împotriva intereselor Partidului Comuni?tilor, împotriva a mii de sus?in?tori, care mi-au încredin?at dreptul de a ac?iona în numele lor". Doar peste un an de zile a uitat de jur?mântul dat, p?r?sindu-?i bosul. Acela?i jur?mânt a dat când a intrat în Partidul Sociali?tilor al V. Abramciuc ?i V. Krâlov în 2013 ca la scurt timp dup? alegerea lui în fruntea partidului, procedând ca puiul de cuc, ca un veritabil Pavlik Morozov, ia alungat pe cei doi din propriul partid. Acela?i lucru va face ?i cu încrederea Dumneavoastr? stima?i aleg?tori dac?, nu dea Domnul, îl ve?i pe Dodon în func?ia de pre?edinte pe 13 noiembrie, în ziua de Duminic? care în traducere din latin? înseamn? ziua Domnului (unica denumire cre?tin? a zilelor s?pt?mânii). Ar fi un mare p?cat. Dodon nu are nimic sfânt, tr?d?rile fiind esen?a firii lui, crezul lui, despre acest lucru spunând însu?i cel care-l cunoa?te cel mai bine, care a înc?lzit ?arpele la pieptul lui „Din tr?d?tori ca ace?tia s? ias? pre?edinte?".

S? încerc?m s? abord?m o alt? latur? a portretului candidatului la pre?edin?ie I. Dodon, aducând ?i alte argumente pentru a nu fi votat Dodon. Înc? nu a devenit pre?edinte îns? deja a reu?it (în stilul mentorilor s?i!) s? strice rela?iile cu vecinii. În adresa României Dodon ?i vale?ii s?i au f?cut mai multe declara?ii ?i ac?iuni provocatoare: a se vedea ruperea h?r?ii României Mari de c?tre holopul s?u Batrîncea, declara?ia tâmpit? a lui Dodon c? nu „va admite ca talpa jandarmului român s? calce p?mântul Moldovei (ciubota moscalului poate c?lca p?mântul Moldovei!). Mai recent, prin declara?iile tâmpite referitor la Crimeea a deteriorat grav rela?iile cu vecinul din est - Ucraina. Aceasta ?i-a rechemat de urgen?? ambasadorul la Kiev „pentru consult?ri" exprimându-se diplomatic îns? este clar c? e în semn de protest. Rada Ucrainean? l-a declarat pe Dodon persoan? indezirabil? pe teritoriul Ucrainei ?i a anun?at c? „...c? dac? la conducerea Republicii Moldova va fi ales pre?edinte Igor Dodon, care în campania electoral? a recunoscut Crimeea, regiunile Lugansk ?i Done?k ca fiind parte a Federa?iei Ruse, Ucraina va închide frontiera pentru cet??enii Republicii Moldova ?i ace?tia vor putea intra pe teritoriul Ucrainei doar în baza vizelor conform practicii statelor europene, inclusiv din Spa?iul Schengen...". Gândi?i-v? bine stima?i aleg?tori pe cine vota?i duminic?. În primul rând cei care, aflându-V? la hotar cu Ucraina, deplasându-v? pân? acum relativ u?or la Odesa, Moghiliov, L'vov, ce ve?i face dup? alegeri? Ucraina nu e Republica Moldova. Demonstreaz? acest lucru ?i în r?zboiul ei cu Rusia. S? fim siguri c? a?a va fi. Dac? va fi ales pre?edinte Dodon va fi vai de capul nostru cum ar spune maestrul.

Întrebat în una din emisiuni de dezbateri electorale ce a f?cut Rusia pentru Republica Moldova de la independen?? încoace însu?i Dodon nu a putut spune nimic concret, în afar? de declara?ii sterile despre raiul rusesc, care va fi construit în acest col? de ?ar? dac? ne vom întoarce cu fa?a spre Rusia. Dimpotriv? pre?ul la gazul natural ?i petrol importat în Republica Moldova s-a m?rit de zeci de ori. Pe timpul guvern?rii comuniste cu ministrul finan?elor I. Dodon pre?ul la gazul natural dep??ise 400 $/1000m3 ?i era mai mare decât pre?ul de vânzare pentru ??rile europene. Dar Rusia, singur? aflat? sub aspect economic în situa?ia noastr?, nici nu poate cu nimic ajuta Republica Moldova s? ias? din aceast? groap? economic?. Ce ne a?teapt? în Rusia ne spune Alexei Isaev, un salvator din cadrul Serviciului Situa?iilor Excep?ionale din Moscova, rus get-beget ?i mare patriot al ??rii sale: „Din p?cate, în Rusia, producerea ?i industria sunt la un nivel foarte sc?zut. Foarte pu?ine medicamente, electronic? se produc aici. Multe lucruri necesare pentru via?? erau importate, iar analoagele lor nu se produc în Rusia. Dolarul a crescut de dou? ori, salariile au r?mas acelea?i. Veniturile oamenilor au sc?zut. S? g?se?ti de lucru este mai complicat". Acesta este raiul spre care ne îndeamn? Dodon?

Totodat?, ajutorul venit sub diferite forme din partea Uniunii Europene, S.U.A. ?i România în ultimii 25 de ani (atât de blama?i de t?lâmbul Dodon ?i st?pânii lui din Kremlin) dep??e?te mai multe miliarde de dolari. S-au construit drumuri, diverse edificii cu menire social?: ?coli, gr?dini?e de copii ?i centre culturale. S? lu?m doar ultimul act de binefacere al României: deschiderea acestei bijuterii a ora?ului Chi?in?u, Muzeul de Arte, pentru renovarea c?ruia România a acordat un milion de euro. În stadiu de realizare se afl? renovarea S?lii cu Org? din Chi?in?u ?i reconstruirea Teatrului „B.P.Ha?deu" din Cahul, de asemenea prin dona?ii române?ti. Au fost donate microbuze pentru ?colile reformate. Au fost acordate diverse subven?ii pentru sus?inerea agriculturii, unele sectoare atingând standarde europene în calitate. Au fost realizate o serie de proiecte în domeniul eficien?ei energetice, iriga?iei etc. „Uniunea European? a investit mult în Republica Moldova, crede în parcursul european al acesteia ?i dore?te ca Moldova s? fie condus? de un Pre?edinte pro-European, dar decizia este a cet??enilor Republicii Moldova. Ei ?tiu omul în care au cea mai mare încredere, în a c?rui competen?? ?i integritate pun baz?" declar? Ziegfried Mure?an, europarlamentar P.P.E., vicepre?edintele comisiei bugetare a Parlamentului U.E.

„Dodon va ?ine Republica Moldova în zona gri a influen?elor oligarhice, a culiselor murdare ?i opace, care aduc profit unui num?r foarte restrâns de politicieni ?i clien?i. Maia Sandu are puterea celor f?r? de putere ?i, pe aceast? baz?, poate aduce o via?? mai bun? tuturor cet??enilor", crede europarlamentarul din partea P.P.E. Cristian Preda. Stima?i tineri ?i b?trâni, b?rba?i ?i femei, s? demonstr?m c? ne-am înv??at s? separ?m grâul de neghin?, s? deosebim binele adev?rat de cel simulat, adev?rul de minciun?. S? vot?m Maia Sandu!

footer