Revista Art-emis
Norocul se nume?te Maia Sandu PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 09 Noiembrie 2016 18:07

Maia Sandu, art-emisFra?ilor,
Eu, profesorul Ion Coja, îndr?znesc s? m? amestec de aici, din Bucure?ti, în problemele pe care le ave?i dumneavoastr? de rezolvat acolo, la Chi?in?u, peste Prut. Nu sunt un om care s? m? bag acolo unde nu-mi fierbe oala ?i s? dau sfaturi cui nu are nevoie de pove?ele mele! Dar eu sunt cel care înc? dinainte de 1990 ?i pân? azi am afirmat mereu c? voi, basarabenii, v-a?i dovedit dup? 1940 a fi purt?torii celui mai autentic patriotism românesc. Eu i-am zis na?ionalism, cu un cuvînt care îi sperie pe du?manii no?tri. Du?manii popoarelor ?i ai adev?rului! Am afirmat ?i afirm în continuare c? în Republica Moldova, dincolo de Prut cum prive?ti de la Bucure?ti, acolo bate acum inima românismului. De la dumneavoastr? primim de zeci de ani lec?ii de tenacitate ?i în?elepciune româneasc?. Lec?ii de sacrificiu pentru cauza na?ional?! V? mul?umesc înc? o dat?!

Cu ani în urm? am scris manifestul „?coala Basarabean?", prin care justificam în detaliu afirma?iile de mai sus. Da, se dovede?te mereu c? este rândul Basarabiei s? poarte stindardul reînvierii duhului românesc, al afirm?rii sale în istoria lumii! A?a cum, sunt convins, o ve?i face ?i la alegerile din 13 noiembrie, când votul dumneavoastr? va demonstra întregii lumi c? mafia politic? nu este invincibil?, oricât de bine pus? la punct ar fi strategia mafiot? de fraudare a alegerilor. Noi, aici la Bucure?ti, nu ne-am învrednicit s? ducem pân? în turul doi un candidat valabil la func?ia de pre?edinte al ??rii. Un candidat onorabil. Noi am avut mereu de ales între dou? rele, între doi candida?i unul mai corupt decât cel?lalt, mai mincinos, mai str?in de interesele Neamului!

Duminic?, dumneavoastr? basarabenii, români, ru?i, ucrainieni, g?g?uzi, ave?i norocul de a putea s? v? da?i votul unui candidat onest, competent, dedicat interesului na?ional, public, c?ruia nu i se pot repro?a abateri de la conduita de politician, de candidat la func?ia suprem? în stat. Norocul dumneavoastr? se nume?te Maia Sandu!

Prin votul pe care i-l ve?i da doamnei Maia Sandu, prin impunerea ei la pre?iden?ia Republicii Moldova, dumneavoastr? ve?i face un mare serviciu românilor de pretutindeni! ?i nu numai! Ve?i demonstra lumii întregi c? se poate! Se poate ca jocul democra?iei, întemeiat pe sistemul electoral al alegerilor, s? aduc? în fruntea societ??ii persoane ca Maia Sandu, oameni incoruptibili, oameni demni de încrederea aleg?torilor, a poporului. Doamna Maia Sanduse confrunt? duminic? cu un reprezentant al sistemului mafiot, a c?rui carier? politic? seam?n? tras? la indigou cu cariera corup?ilor care la Bucure?ti au ajuns pre?edin?ii ??rii. Dumneavoastr? ave?i posibilitatea s? vota?i dup? pofta inimii ?i a credin?ei dumneavoastr? în for?ele Binelui, în victoria acestora în confruntarea cu R?ul! Cu oligarhii f?r? Dumnezeu, f?r? mam?, f?r? tat?, care nu cunosc decât valoarea banului ?i-?i închipuie c? dac? au pus mâna pe banii no?tri, ne pot cump?ra ?i votul!

Fra?ilor,
Nu v? l?sa?i manipula?i de fastul cheltuielilor electorale, al puterii pe care oligarhii au c?p?tat-o prin banii fura?i din buzunarele dumneavoastr?! Mai puternic decât depozitele lor bancare este votul dumneavoastr?! Este voin?a dumneavoastr? de a tr?i în normalitate, în respectul pentru banul cinstit, dobândit prin munc? ?i talent!

Dac? o ve?i alege pe Maia Sandu, nu mai conteaz? cine vrea sau nu ca Basarabia s? se uneasc? cu România! Cu Maia Sandu pre?edint? a Republicii Moldova v? asigur c? în curând o vom dori s? ne fie ?i nou? pre?edinte, la Bucure?ti, în locul fanto?ei în func?iune. Adic? vom dori Unirea României la Republica Moldova, c?ci iat?, noi, dincoace de Prut, nu ne-am învrednicit s? na?tem ?i s? vot?m un candidat de calibrul ?i de gra?ia doamnei Maia Sandu. Dac? Maia Sanduva ajunge pre?edinte la Chi?in?u, sunt convins c? în cel mai scurt timp doamna Maia va fi recunoscut? de toat? suflarea, de la Nistru pân? la Tisa, ca pre?edinte al tuturor românilor! Aceasta este miza alegerilor din 13 noiembrie! O miz? cu ecou european, planetar, dac? prin votul dumneavoastr? ve?i da de p?mânt cu impostorii, cu corup?ii ?i tr?d?torii de ?ar? care s-au coalizat împotriva doamnei Maia Sandu. Nu i-ar mai r?bda p?mântul ?i bunul Dumnezeu!
7 noiembrie 2017

footer