Revista Art-emis
Au ?i mor?ii nevoie de un pre?edinte PDF Imprimare Email
Victoria Popa, Chi?in?u   
Duminică, 16 Octombrie 2016 18:35

Sectia de votare 0În toate listele de aderen?i ai candida?ilor la preziden?ialele din 30 octombrie figureaz? ?i sus?in?tori de pe lumea cealalt? Pân? în prezent, cei mai mul?i apar în listele sus?in?torilor pentru candidata Mi?c?rii „Ravnopravie" la preziden?iale, Inna Popenco. În listele celorlal?i candida?i se reg?sesc câte 2-3 mor?i, a spus secretarul Comisiei Electorale Centrale (C.E.C.), Veaceslav Agrigoroae. Func?ionarul declar? cu franche?e: „Nu facem din asta tragedie". Directorul de Programe al Asocia?iei Promo-Lex, Pavel Postic?, calific? apari?ia mor?ilor în liste drept o practic? rea ?i vicioas?. Potrivit lui Postic?, problema rezid? în prevederile Codului electoral care admite la colectarea semn?turilor persoane neautorizate direct de c?tre C.E.C.. „În listele candidatei Mi?c?rii „Ravnopravie", Inna Popenco, au fost depistate 43 de suflete moarte", a declarat Veaceslav Agrigoroae, secretar C.E.C.. Reprezentan?ii autorit??ii electorale au calificat abaterea drept „fals în acte" ?i c? urmeaz? s? fie sesizate institu?iile de drept. Reprezentan?ii Mi?c?rii „Ravnopravie" sus?in c? cineva încearc? s? le ?tirbeasc? din imagine. Inna Popenco e a cincea în buletinul de vot, dup? Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Iurie Leanc? ?i Andrei N?stase. Au mai depus liste cu semn?turi la C.E.C. Dumitru Ciuba?enco, Maia Sandu ?i Igor Dodon.

„Mor?i sunt, dar nu în cantit??i mari"

Potrivit secretarului C.E.C., el nu a participat la verificarea tuturor listelor, dar a luat cuno?tin?? de listele informative. „Mor?i sunt, dar nu în cantit??i mari, ca s? nu facem din asta tragedie. Este tragedie c? se g?sesc în liste, dar am în vedere c?, în compara?ie cu ace?tia 43, la al?i candida?i s-au g?sit în cantit??i mai mici, câte 2-3 persoane. La to?i candida?ii care s-au înregistrat pân? acum sunt mor?i. Nu s-au g?sit mor?i doar pe listele PD, din cele procesate pân? acum. Despre restul listelor nu putem spune nimic. În prezent, ele se proceseaz?. Ne vom expune pozi?ia dup? ce va fi finalizat procesul de verificare a listelor de subscrip?ie", ne-a spus Agrigoroae. Domnia sa nu ne-a putut informa îns? în ce sate apar în liste cei mai mul?i mor?i care ar fi semnat. „Nu pot spune. M? dep??e?te. Nu m-am documentat deoarece informa?ia pe care o de?in este una general?, în care s-au prezentat cifre, dar nu pe localit??i. Fiecare membru r?spunde de un anumit candidat de la care a recep?ionat aceste acte. În acest moment, nu ?tiu cum este posibil de identificat pe cale electronic?", sus?ine func?ionarul de la C.E.C.Potrivit lui, se va scrie „o adresare c?tre PG s? investigheze". „Doar c? acest lucru va fi f?cut atunci când vor fi procesate listele de subscrip?ie la to?i candida?ii care le vor prezenta. Cu aceast? cifr? general? vom identifica ?i localit??ile, ?i persoanele care au colectat aceste date ?i vom face un demers la Procuratura General?. Asta se va întâmpla pân? la alegeri", ne-a asigurat Veaceslav Agrigoroae. Potrivit domniei sale, cercet?rile P.G. vor ar?ta cine sunt persoanele moarte care se reg?sesc în liste, iar colectorii vor da explica?ii: cum au nimerit în aceste liste persoane moarte. Deceda?ii au fost identifica?i de sistemul electronic când au fost introduse în program listele. Sistemul electronic scoate în eviden?? ?i alte gre?eli din listele de subscrip?ii.

Cum reu?esc s? semneze ?i mor?ii?
„Mor?i în liste mai pot ap?rea, pentru c?, pân? pe 29 septembrie 2016, grupurile de ini?iativ? pentru sus?inerea candida?ilor la preziden?iale pot prezenta listele de subscrip?ie", relev? secretarul C.E.C..Potrivit lui Oleg Brega, candidat care a ie?it benevol din cursa preziden?ial?, listele de subscrip?ie sunt eliberate colectorilor de la C.E.C., fiecare fiind numerotat?. Colectorii sunt legitima?i de c?tre C.E.C. Ace?tia merg prin sate ?i colecteaz? semn?turi. Mor?ii se pot reg?si în listele de subscrip?ie din cauza buletinelor de identitate, a datelor personale care se afl? fie la rude, la familie, fie la reprezentan?ii administra?iei publice locale. Colectorii au sarcina de a aduna semn?turi pentru un anumit candidat ?i, desigur, un num?r cât mai mare.

Codul electoral permite implicarea persoanelor neautorizate de C.E.C.

Referindu-se la mor?ii care apar în listele de subscrip?ie ale candida?ilor înregistra?i la func?ia de pre?edinte al Republicii Moldova, directorul de Programe al Asocia?iei Promo-Lex, Pavel Postic?, afirm? c? „este o practic? rea ?i vicioas?, din punctul nostru de vedere. Cred c? organele de drept trebuie s? se sesizeze ?i s? cerceteze fiecare caz în parte. Problema rezid? în prevederile Codului electoral care permite implicarea la colectarea semn?turilor a altor persoane desemnate, de obicei, de acei colectori înregistra?i oficial de c?tre C.E.C. Noi, în rapoartele noastre, am men?ionat deja acest lucru, c? la colectarea semn?turilor sunt implicate ?i persoane neautorizate direct de c?tre C.E.C. Odat? ce aceste persoane nu au o responsabilitate direct? în fa?a C.E.C.-ului, probabil î?i permit s? fac? anumite falsuri în aceste liste de subscrip?ie".

Sentimentul de fric? într-o societate bolnav?

Solicitat de „Jurnal de Chi?in?u" s? comenteze informa?ia oferit? de secretarul C.E.C., Veaceslav Agrigoroae, precum c? în toate listele de subscrip?ie ale candida?ilor la func?ia de pre?edinte se reg?sesc persoane decedate, iar la P.D. nu sunt, analistul politic Oazu Nantoi a relevat: „Societatea moldoveneasc?, dac? poate fi aplicat termenul « socio » pentru adun?tura asta de oameni nenoroci?i, este profund otr?vit? de neîncrederea reciproc?, neîncrederea în institu?iile statului etc. Prin urmare, orice informa?ii care apar, în special cele legate de campania electoral?, sunt interpretate în fel ?i chip. Eu, cel pu?in în calitate de biet cet??ean, îmi dau bine seama c? termenele în care au fost prezentate semn?turile în sus?inerea candidatului P.D., Marian Lupu, vorbesc cel pu?in de folosirea abuziv? a factorului administrativ. În aceast? situa?ie, pe mine m? intereseaz? mai pu?in acele suflete moarte, dac? ?inem cont de faptul c? sondajele prezentate de N.D.I. în toamna anului 2015 ?i în prim?vara anului 2016 demonstreaz? dublarea sentimentului de fric? în societate". Analistul consider? c? aceast? modalitate de înaintare a candida?ilor prin colectarea semn?turilor „este apriori una care îi pune sub lovitur? pe candida?ii nedori?i de guvernare ?i permite tot soiul de interpret?ri ?i abuzuri". „În situa?ia când realiz?m ?an?o? foaia de parcurs care trebuie s? ne aduc? de c?p?stru în viitorul nostru luminos european. În repetate rânduri, am auzit c? acela?i P.D. colecteaz? semn?turi în sus?inerea unor candida?i f?r? ca s? fie indicat numele candidatului pe list?. Acesta este un fel de P.C.R.M. în versiunea Partidului Comunist Reformator din 30 noiembrie 2010. Asta vorbe?te despre faptul c? societatea moldoveneasc? este grav bolnav? ?i nu ?tiu când va veni momentul îns?n?to?irii", a punctat Nantoi.

footer