Revista Art-emis
Istorie mentalit??i ?i tradi?ii PDF Imprimare Email
Vasile Balboja   
Duminică, 02 Octombrie 2016 16:49

Vasile Bolboja, art-emisMentalitatea unui popor f?urit? în decursul a multor sute de ani, pentru unele chiar în milenii, este evident? ?i azi. Marile metropole au ?i ast?zi acea mentalitate dominat? de superioritatea de alt?dat?. Care nu se ?terge cu una cu dou?. A se vedea retragerea bogatei Marii Britanii din Uniunea European? care are în componen?? ?i ??ri mai s?race. Istoria lumii este extrem de complex?, de complicat?. Mari puteri trecute, dar r?mase în istorie, nu se împac? cu statutul actual. Adic? acela care a stabilit cu totul alte criterii de suprema?ie mondial?, mai ales, dup? cele dou? mari cataclisme mondiale: Primul R?zboi Mondial ?i Al Doilea R?zboi Mondial. În nici un caz, unul colonial cu armate bine echipate c?rora b??tina?ii nu le puteau opune prea mult? rezisten??. Subiectul rândurilor noastre, dup? aceast? sumar? divaga?ie teoretic-istoric?, este unul clar: evenimentele din coasta sud-estic? a Europei, generat? de gravele evenimente din Turcia, care continu?, dureros-uman! „Fenomenul Turcia" nu este, totu?i, singular, printre evenimentele atât de agitat-contemporane. Au fost mari imperii care au dominat, ca s? ne exprim?m global, „Bazinul meditarenean & Orientul Apropiat ?i Mijlociu": egiptean, persan, grecesc, macedonean ?i mai ales cel roman. Numele acestuia din urm?, cel mai extins în antichitate : Imperiul Roman. Dar pe la începutul secolului 14 a ap?rut o for?a de sorginte asiatic?, otomanii. Care au atacat violent, persistent, tenace, jum?tatea de sud-est a Europei. Începutul a fost prin celebra b?t?lie de la Kosovopolje (Câmpia Mierlei) din 1389. Apogeul a fost în 1453 cand Mahomed al II-lea, a cucerit Constantinopolul. Era capitala ?i ultima redut? a Inperiului Roman de R?s?rit, care, între timp, devenise Imperiul Bizantin. Ascensiunea Imperiului Otoman a continuat, consecvent, tenace ?i a ajuns, în 1683 pân? la por?ile Vienei. Apoi încet, încet, marele Imperiu Otoman s-a restrâns. La început din Ungaria (fusese tranformat?, par?ial, în 1541, în pa?alâc, dupa b?t?lia din 1526 de la Mohacs). Apoi Ungaria s-a al?turat Imperiului Habsburgic. În anul 1829, dup? pacea de la Adrianopol, Grecia ?i-a c?p?tat independen?a, iar în 1877, ?i România. Ne le mai enumer?m ?i pe celelalte ??ri din sud-estul Europei care au sc?pat de „jugul turcesc".

Au venit alte timpuri ?i toate ??rile lumii au trebuit s? ?in? pasul cu noile tendin?e moderne. Inclusiv Turcia. Care sub bagheta lui Mustafa Kemal Ataturk, în 1923, s-a înscris pe un drum modern european. Dar mentalitatea oamenilor simpli, impregna?i de istorie ?i de tradi?ii, nu poate s? ?in? pasul cu considerentele moderne, alimentate persistent cu informa?ii materiale ?i diplomatice a?a cum cere capitalismul modern! ?i în multe ??ri, în distonan?? cu deciziile conducerilor trec?toare, poporul „gânde?te" ?i ac?ioneaz? „altfel". Exemplul cel mai clar ?i recent este cel amintit mai sus: Marea Britanie.. Un altul este poporul turc. Care, în profunziunea sa istoric-mo?tenit?, nu a uitat divergen?ele cu popoarele din sudul Asiei Mici. Nu le poate uitas/evita nici pe cele cu Grecia. De?i Grecia este o ?ar? eminamente european?, integrat? în U.E. ?i N.A.T.O. iar Turcia îi este partener? in N.A.T.O. Poporul, în esen?a sa, re?ine, incon?tient, unele dintre mo?tenirile sale. ?i Turcia a re?inut ?i se comport?, la baz?, ca o ?ar? care nu ?ine cont de perceptele europene. A?a cum nu a ?inut cont nici în cei aproape 500 de ani în care a avut „sub talpa sa" sud-estul Europei, inclusiv România. Apartenen?a Turciei la N.A.T.O. se datoreaz? unei situa?ii simple: teritorial este vecin? ?i se afl? în „coasta" fostei U.R.S.S., marea rival? a protectoarei Turciei, S.U.A. Evident S.U.A. nu puteau s? rateze ocazia, atunci când condi?iile istorice au permis, pentru a implanta „un pinten" în chiar coasta marii sale rivale. Rândurile noastre sunt generate de permanentele (?i istoricele) dispute din sud-estul extrem al Europei, generate de Turcia, care în urm? cu vreo o sut? cinci zeci de ani ne era un adversar istoric redutabil, dar lumea se schimb?.

footer