Revista Art-emis
Bere german? la tot poporul PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 14 Septembrie 2016 13:51

Petru Romo?anPrea pu?in? lume, fie ?i luminat?, a priceput un lucru atât de simplu, dar atât de consistent. La câ?iva ani de la aderarea noastr? la U.E., cu complicitatea sau prin intermediul lui Traian B?sescu (adic? el n-ar fi fost decât un mesager), dublat de contribu?ia altor factori discre?i de decizie, pe noi a început s? scrie din ce în ce mai ap?sat „Germania". Înc? din 2008-2009, întreaga noastr? politic? în interiorul UE a fost aliniat? foarte disciplinat la cea a Germaniei. Vechile noastre ata?amente la Fran?a sau la Marea Britanie, cu o tradi?ie care ne duce pân? la B?lcescu ?i Ion Ghica, au fost date uit?rii. Suntem de departe cei mai fideli parteneri, de fapt, subalterni ai Germaniei. F?r? t?r?boi, f?r? discursuri, dar, foarte probabil, cu în?elegeri ce nu sunt f?cute publice. Germania are cea mai mare contribu?ie net? la bugetul U.E., adic? peste 15,6 miliarde de euro în 2015, însemnând 21 % din bugetul total. Dup? un raport intern al Ministerului de Finan?e german (f?cut public la 10 septembrie 2016 ?i citat de „Der Spiegel" ?i „Le Figaro Économie"), începând din 2019, anul prev?zut pentru ie?irea Marii Britanii din U.E., contribu?ia german? la bugetul comunitar va cre?te cu 4,5 miliarde de euro, adic? va deveni 25 % din întreg. Marea Britanie a fost al doilea contributor net, cu 12,7 miliarde de euro. În schimb, principalul beneficiar a fost Polonia, cu o alocare net? de 10,4 miliarde de euro. Cea mai atins? de Brexit dintre ??rile europene este chiar Germania. Pentru 2017, F.M.I. estimeaz? o sc?dere a PIB-ului ??rii cu 0,4 % din cauza Brexit-ului. Anul 2016 nu se mai pune la socoteal?, pentru c? jocurile erau deja f?cute. Impactul Brexit-ului asupra Chinei ?i S.U.A. e nesemnificativ. Principalii perdan?i ai Brexit-ului, în afar? de Marea Britanie îns??i, vor fi ??rile europene dezvoltate, în frunte cu Germania ?i Fran?a.

Care va fi influen?a acestor schimb?ri asupra României ? Paradoxal, va fi mai ales una politic?. Dac? Germania devine contributoare la bugetul UE la nivel de 25 %, controlul Berlinului, cu sau f?r? Angela Merkel, asupra ??rilor marginale sau mai slabe va cre?te exponen?ial. Concret, Germania nu se va mai mul?umi s?-i aib? în România doar pe Klaus Iohannis, Dacian Colo? ?i guvernul s?u fantom? fabricat de aceea?i Germanie prin Bruxelles, adic? prin al s?u Jean-Claude Juncker, sau pe antrenorul echipei na?ionale de fotbal. Germania î?i va pune în România arenda?i peste tot. Asta dup? ce va încerca ?i, probabil, va reu?i s? procedeze în mar? for?at la regionalizare/federalizare pentru a conduce direct din regiuni. În plus, Ungaria va primi ?i ea astfel satisfac?ie. Filosofia Berlinului în germanizarea rapid? ?i f?r? prea multe comentarii a U.E. ?i mai ales a ??rilor expuse ca România e una de întreprindere. Adic? Germania a început deja s? gestioneze Europa ca pe o companie german?. F?r? s?-?i pun? probleme militare sau diplomatice, care sunt de resortul S.U.A.-Germania este, ca ?i Japonia, începând din 1945, protectorat american. Un protectorat obligat la eficien?? maxim? pentru a-?i mul?umi st?pânul, aflat ?i el în cea mai grav? criz? de la cel de-al doilea r?zboi mondial încoace - o criz? multipl?.

Influen?a unei ??ri dezvoltate, cum este Germania, asupra uneia aflate perpetuu „în curs de dezvoltare", cum e România, nu e neap?rat sau în sine un lucru r?u. S-a întâmplat de atâtea ori în atâtea locuri ?i o s? se mai întâmple. Dar criza devastatoare prin care trece România de mul?i ani ne spune altceva. Am r?mas f?r? industrie, f?r? cadre, exportate cu sutele de mii, am pierdut ?i pierdem p?duri ?i p?mânt, ?i nu peste mult? vreme nu vom fi decât îmb?trâni?i ?i s?raci. Alian?a e un lucru, exploatarea sângeroas? e altceva (a?a cum au fost h?cuite p?durile române?ti de o firm? austriac?). Dup? câte ?tim, idealul nostru european n-a fost acela de a intra în Uzina Europa (un fel de Volkswagen sau Mercedes!) cu 25 % capital german. Mai are rost s? d?m bani pe alegerile parlamentare ? De ce nu ne-ar da Germania o list? cu deputa?i ?i senatori, cu un guvern al c?rui prim-ministru nu poate fi decât Dacian Ciolo? (variante de lucru: Virgil Ardelean, Ioan Rus, Vasile Dîncu-cel-f?r?-de-care-nu-se-poate), cu un antrenor la echipa de tenis, unul la echipa de handbal ?i unul la caiac-canoe etc.?

footer