Revista Art-emis
Declara?ii ?i gargar? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
MarĹŁi, 06 Septembrie 2016 18:09

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisDeclara?ia ambasadorului S.U.A. la Ki?in?u a eliberat energiile patriotarde ale multor politicieni de pe ambele maluri ale Prutului. Ini?ial am zis s? nu m? leg de subiect, pentru c? eu nu sunt politician, iar patriotismul nu se calculeaz? în declara?ii, dar v?zând c? patriotarzii nu se mai opresc mi-am spus c? e timpul s? li se pun? stop, pentru c? marea majoritate a celor care s-au declarat leza?i de declara?ia lui Pettit, una declar? ?i alta simt, sau mai pe române?te, spun c? îi doare inima de soarta neamului românesc dar durerea o simt de fapt în cot sau cel mult în p?r?ile ascunse soarelui.

Patriotul cu dou? cet??enii

Unul dintre ei, primul care s-a sim?it dator s? sfor?ie ca un arm?sar în c?lduri ?i s? dea cu copita în stânga ?i în dreapta, este tocmai cel care îi critic? pe al?i politicieni mai mult sau mai pu?in sc?p?ta?i, ca el, c? vor s? se reafirme, adic? domnul B?sescu, zis B?se. Domnul B?sescu a uitat c? a promis c? dup? ce pleac? de la Cotroceni se las? de politic? ?i acum se vrea pre?edinte ?i în Moldova ultima sa „mare iubire", dup? moldoveanca Elena. Fiind acum pe jum?tate ?i cet??ean al Republicii Moldova, domnul B?se, se simte dator s? reac?ioneze la declara?ia domnului Pettit ?i s? condamne cu mânie vaporean? lipsa de... delicate?e a ambasadorului, spunând c? declara?ia acestuia este un „afront grosolan adus istoriei României." S? avem pardon domnule B?sescu, fost pre?edinte al României, fost coordonator al diploma?iei, actualmente gargaragiu, dar mie mi se pare c? cel mai mare afront adus istoriei României a fost chiar... recunoa?terea de c?tre România a noului stat Moldova. P?i, când tu ca român accep?i c? exist? un alt stat locuit de români care de fapt este bucat? rupt? din România, ?i accep?i oficial, prin declara?ii oficiale, acte semnate ?i diploma?ie oficial?, c? acolo este alt stat care vorbe?te alt? limb?, de?i e aceea?i limb?, ce preten?ii po?i s? ai de la un str?in a c?rui istorie na?ional? începe acum 200 de ani?

Un alt afront adus Istoriei României, domnule B?se, este momentul în care domnia ta a declarat c? România trebuie s? cedeze din suveranitate ?i s? î?i subordoneze interesele, celor ale Statelor Unite ale Europei. ?i, cel mai clar ?i mai recent afront adus de domnia ta personal, este cererea de primire a cet??eniei moldave. P?i cum, lumin??ia ta, militezi pentru unitatea de neam ?i teritoriu, dar ceri cet??enia unui stat pe care vrei s? îl dizolvi spre... slava românismului interna?ional? Asta este cea mai mare curv?r?sie politic? ?i numai un personaj de teapa dumitale o putea gândi. Deci matale te ceri cet??ean moldovean, ca de acolo din interiorul ??rii s? lup?i pentru dizolvarea statului? Alooooooooooooo, vede cineva absurdul situa?iei? P?i cum, vrei Unirea, vrei România Mare, dar î?i împar?i cet??enia statutând astfel desp?r?irea celor dou? ??ri nu numai în fapt dar ?i în inima ta? Ori român ?i moldovean e tot una ?i atunci nu ai nevoie de cet??enia moldav?, pentru c? e ca ?i cum ai accepta separarea lor, ori sunt dou? lucruri diferite ?i atunci nu mai vorbi de unitate. Curat murdar!

Mutul amu?it

Dar nu numai ex-pre?edintele României joac? la dou? capete, ci ?i actualul. Îmi amintesc c? pe vremea când era înc? un pârlit de candidat la pre?edin?ie, declara s?se?te c? prima vizit? pe care o va face oficial ca pre?edinte al românilor, va fi în Republica Moldova, la fra?ii români. Bineîn?eles c? nu a fost a?a, prima vizit? a f?cut-o la cei care l-au pus pe scaun, pentru a primi firmanul de domnie ?i instruc?iunile de exploatare a juc?riei primite cadou. ?i-a mai adus aminte de Moldova cu ocazia alegerilor locale ?i gata. Lui, cel pu?in, nici nu îi po?i cere mai mult, limba lui matern? nu e limba român?,iar el are dubl? cet??enie din n?scare. În plus, el este mo?tenitorul Grupului Etnic German, nu al Marii Adun?ri Na?ionale de la Blaj. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Ei bine, actualul coordonator al Diploma?iei române?ti, nu a auzit ce a spus ambasadorul Pettit, deci nu are ce comenta. P?i cum s? ia el atitudine împotriva unui oficial american, c? doar americanii sunt singurii care îl mai bag? în seam?. Dac? se ceart? cu ei, cine îl mai ?ine în scaun? Norocul lui c? e recunoscut ca un tip care „vorbe?te mult", mai ales „liber" deci e posibil ca lumea s? nici nu bage în seam? c? el tace din la?itate. Apropo, îmi amintesc declara?ia pre?edintelui Iohannis, dup? e?ecul Summitului de la Var?ovia, trâmbi?at de noi ca un mare succes: „Moldova inclus? datorit? insisten?elor României". Inclus? în ce, nu spunea domnul Iohannis, dar din declara?ia domnului James Pettit, rezult? c? dac? Moldova o ia pe urmele României, va intra în ceva care miroase. Din nou, sau iar??i, domnul Iohannis o ia peste bot, a?a pe mute?te. Despre ceilal?i declarangii nici nu e cazul s? mai coment?m, indiferent cine sunt ei, sunt în plin? campanie electoral?, pot spune orice, e prost cine îi bag? în seam?.

Dac? nema putirin?a, ce mai chichirez gâlceava?

Dar ia s? vedem ce a spus monsieur Pettit, s? vedem dac? merit? s? ne sup?r?m ?i mai ales, de ce: „Moldova nu este România, Moldova î?i are propria sa istorie ?i propriile sale provoc?ri, printre care este faptul c? Moldova este o ?ar? multietnic? cu oameni care vorbesc limbi diferite ?i desigur, mai este ?i problema transnistrean?, care nici m?car nu este sub controlul guvernului central, dar care are nevoie de un statut special, dar un statut special în cadrul Republicii Moldova. Consider c? este foarte important ?i aceasta, desigur, este politica noastr?, cred c? ?i politica de aici. Moldova trebuie s? r?mân? un stat suveran ?i independent în cadrul unor grani?e sigure. Al?turarea României de exemplu, ca o cale de a intra în U.E. sau pentru orice alt motiv, nu este o alegere practic? ?i nu este o alegere care va face lucrurile mai bune aici, în Moldova". Ce a spus domnul ambasador, ne convine sau nu, este diplomatic sau nu, este adev?rat!

Da, Moldova are - ?i cu acordul României - o istorie-e adevarat recent? - diferit? de a României deci nimic gre?it. C? domnul Pettit crede c? istoria lumii a început dup? r?zboiul de secesiune, sau c? statele Europei s-au format dup? ce au aruncat ei bombele la Hiro?ima ?i Nagasaki, nu e vina lui, a?a cred cam to?i americanii, în special cei din Administra?iile S.U.A., deci nu poate fi urecheat dac? nu ?tie c? al?ii au existat ca popor pân? s? dispar? pieile ro?ii. Declara?ia sa privind istoria Moldovei arat? de fapt limitele sale, poate nu trebuie s? îl cert?m, ci s? îi spunem c? nu toate statele au cartea de istorie cât revista play-boy de groas?.
Da, este adev?rat, problema Transnistrean? exist?, iar S.U.A. nu a luat niciodat? ?i din câte se vede nici nu va lua nici o atitudine vizavi de aceast? situa?ie, chiar dac? vede ?i admite c? se va acutiza, poate chiar cu acordul tacit al S.U.A. De aici moldovenii pot în?elege c? sunt, de fapt, vându?i ru?ilor. Da, Republica Moldova este o ?ar? multietnic? a?a cum ?i viitoarea brigad? româno-bulgar? de la Craiova, este multina?ional?. Dac? accept?m eufemismul „multina?ional" pentru o brigad? compus? din contingentele a dou? ??ri, atunci trebuie s? accept?m ?i componen?a multietnic? a unei ??ri unde se vorbesc dou? limbi. Da, Moldova este la aceast? or? un stat suveran, independent, cu o Constitu?ie ?i conducere proprie, orice declara?ie contrar? poate fi considerat? o înc?lcare a tratatelor la care ?i România ?i Moldova sunt semnatare. Numai un referendum ar putea schimba situa?ia, dar dup? experien?a din Crimeea cine ne garanteaz? c? nu se va spune c? nu este legal ?i cine ne garanteaz? c? va fi acceptat de marile puteri? Mai departe, insinu?rile domnului ambasador pot fi opinii personale sau indica?ii de la Centru ?i este treaba Departamentului de Stat s? l?mureasc? pân? unde ceea ce a spus mister Petit reprezint? punctul oficial ?i unde începe incompeten?a sa. Deci este absurd s? cerem NOI, românii, sau România, retragerea sa de la post, ar fi un amestec nepermis în problemele Republicii Moldova, respectiv rela?iile bilaterale moldavo-americane. C? S.U.A. duce o politic? duplicitar?, c? nou? ne spune c? ne sus?ine în sentimentele ?i dorin?ele noastre de unire, dar de fapt face altceva, sau moldovenilor le spune c? nu ar fi recomandat s? fie lâng? noi, nu trebuie s? ne mire, a?a a f?cut întotdeauna, a?a au f?cut ?i fac toate marile puteri, pro?ti suntem noi dac? punem botul ?i ne vindem independen?a ?i suveranitatea pe ni?te declara?ii de dragoste de moment. A?a c? dac? asta e diploma?ia ?i nu putem schimba nimic, de ce ne d?m coco?i, doar pentru a ne face campanie electoral??

Adev?rul nev?zut din spatele declara?iei

Totu?i, declara?ia domnului Pettit are o latur? care trebuie studiat? profund de politologi, diploma?i, politicieni, servicii secrete ?i armat?, pentru c? dac? Departamentul de stat nu se delimiteaz? de acest aspect, va trebui s? ne revizuim atitudinea ?i politica fa?? de S.U.A. Este vorba de sfatul pe care îl d? domnul ambasador Moldovenilor, ?i anume: „Al?turarea României de exemplu, ca o cale de a intra în U.E. sau pentru orice alt motiv, nu este o alegere practic? ?i nu este o alegere care va face lucrurile mai bune aici, în Moldova". Ei, bine, stima?i români dar mai ales stima?i conduc?tori ai României, acest sfat ne arat? nu (numai) faptul c? S.U.A. , prin ambasadorul s?u dore?te ca România ?i Moldova s? r?mân? separate, ci mai ales faptul c? S.U.A. consider? România un stat nociv care nu aduce nimic bun Moldovei ?i c? soarta, viitorul României nu sunt deloc de împ?rt??it. Asta ne arat? de fapt nu doar p?rerea S.U.A. vizavi de România, ci ?i inten?iile sale. Mai adânc, sau mai concret, ambasadorul S.U.A., în mod voalat sf?tuie?te pe moldoveni s? se delimiteze de România dac? vor s? le fie bine, pentru c? soarta României nu va fi demn? de urmat. Ei bine, aici ar trebui s? caute politicienii României s? l?mureasc? lucrurile, dar eu cred c? sunt clare. Mai clar de atât nu se putea spune. În rest, ap? de ploaie ?i vorbe de clac?.

?i totu?i, cât de par?ivi suntem noi românii, când l?tr?m la declara?iile câte unui reprezentant str?in, care nu are nici o obliga?ie fa?? de noi, istoria, independen?a sau poporul nostru, în timp ce dormim ?i ne facem c? nu vedem cum cei ale?i, care au datoria moral? ?i obliga?ia constitu?ional? s? respecte, apere ?i iubeasc? istoria, ?ara, suveranitatea ?i independen?a na?iei, le încalc? ?i î?i bat joc de ele primii, la ad?postul imunit??ii dar ?i al la?it??ii ?i indiferen?ei noastre. Sunt convins c? dac? zvonul cu mutarea rachetelor de la Incirlik în România se va concretiza, când vor afla - dac? vor afla vreodat? -, românii vor da vina pe Erdogan, c? nu le-a mai ?inut la el. ??tia suntem noi!

footer