Revista Art-emis
Declara?ia Uniunii Scriitorilor din Moldova PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
MarĹŁi, 06 Septembrie 2016 17:38

Declara?ia Uniunii Scriitorilor din MoldovaDeclara?ia Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova cu privire la afirma?iile ambasadorului S.U.A. în Republica Moldova, James D. Pettit

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova, întrunit expres într-o ?edin?? l?rgit?, se vede nevoit s? ia atitudine fa?? de declara?iile sfid?toare de adev?r ?i v?dit nediplomatice ale ambasadorului SUA în Republica Moldova, James D. Pettit, f?cute la un post public de televiziune cu acoperire na?ional?, declara?ii ce ating tocmai „sfânta sfintelor", adic? valorile identit??ii na?ionale române?ti, unitatea de limb?, istorie ?i cultur?, care au stat la temelia Mi?c?rii de eliberare na?ional?, începute ?i consolidate în anii '80 ai secolului al XX-lea tocmai în jurul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Pe deplin con?tien?i de situa?ia complicat? la ora actual? în Europa ?i de necesitatea de a nu o înr?ut??i, împ?rt??im totu?i convingerea c? anume în acest context se cer declara?ii verificate ?i echilibrate. Lupta cu „imperiul r?ului", formula apar?inând pre?edintelui american de atunci Ronald Reagan, includea, de la bun început, respingerea falsurilor referitoare la anexarea, în 1812, a Basarabiei la Rusia ?arist?, ?i a celor staliniste privind existen?a celor dou? limbi ?i dou? popoare, ?i impunea lichidarea consecin?elor odiosului Pact Ribbentrop-Molotov din anul 1939. Amintim c? în?elegerea perfid? dintre cei doi tirani - Stalin ?i Hitler - a provocat declan?area celui de-al doilea r?zboi mondial prin împ?r?irea sferelor de influen??, ocuparea statelor baltice, dezmembrarea Poloniei, iar teritoriul dintre Prut ?i Nistru (ieri Basarabia istoric?, azi Republica Moldova), fiind rupt de la Patria-mam? - România.

Miza Mi?c?rii de eliberare na?ional? ?i ideile de baz? ale Declara?iei de Independen?? a Republicii Moldova, din 27 august 1991, vizau, prin excelen??, desprinderea de „imperiul r?ului", revenirea în timp „la spa?iul istoric al devenirii noastre na?ionale" ?i sprijinul acordat de cea mai democratic? ?ar? din lume - S.U.A. Regret?m, între altele, c? domnul Ambasador nu a citit, precum se vede, Declara?ia de Independen??, documentul edificator pentru întemeierea statului modern Republica Moldova. ?i iat? c?, ad advérso, tocmai un diplomat american, dup? 25 de ani de Independen?? sfâ?iat? de r?zboaie, de separatism, de embargouri ?i blocade economice dinspre Rusia, vine nitam-nisam, (în preajma campaniei electorale!) s? fac? jocul Rusiei ?i s? anuleze orice speran?? în libertate ?i unitate na?ional? cu ni?te declara?ii trase la indigo din ma?in?ria propagandei kaghebiste: „Moldova nu este România", „Moldova î?i are propria ei istorie", „Al?turarea (sic!) de România nu este o alegere practic?", „este important ca moldovenii s? se recunoasc? a fi moldoveni, o na?iune aparte", sau „Moldova, ?ar? multietnic?"?!

Subliniem pentru Excelen?a Sa c? niciun diplomat american, începând cu Mary Pendleton ?i terminând cu William H. Moser ?i cu Secretarul de Stat al S.U.A., John F. Kerry, care ne-a vizitat republica, nimeni ?i niciodat? nu ?i-a permis un asemenea afront - ingerin?? în realit??ile noastre (e adev?rat, complexe ?i sinuoase), dar nutrite de speran?a ie?irii la limanul european ?i revenirii în hotarele fire?ti ale na?iunii române.

Este straniu ?i faptul c? interviul lui James D. Pettit nu con?ine nicio aluzie la retragerea armatelor ruse de pe teritoriul nostru în conformitate cu Acordul de la Istanbul, 1999, ?i la perspectiva ader?rii Republicii Moldova la N.A.T.O., în schimb, stimuleaz? poftele separatiste („Transnistria trebuie s? aib? un statut special"), dezgolind astfel ineficien?a explicabil? acum a formatului „5+2" în reglementarea conflictului transnistrean. S? fie toate acestea rodul unui spirit ignorant sau al unor idei fundamental gre?ite? S? fie oare pozi?ia oficial? a Departamentului de Externe al S.U.A.? A?tept?m o atitudine net? de la instan?ele menite a clarifica ?i spulbera nedumeririle noastre. Iar pe ambasadorul S.U.A. în RM, dac? nu va fi revocat între timp, îl invit?m la o discu?ie în cadrul Uniunii Scriitorilor (Români!) din Republica Moldova, în urma c?reia poate î?i va lichida lamentabilele caren?e de necunoa?tere a istoriei românilor basarabeni din actuala Republic? Moldova. Deocamdat?, ne limit?m a taxa ?i contesta gafa diplomatic? monumental? a unui func?ionar american care ni se pare a nu fi înv??at nimic din cei aproape doi ani de sejur pl?cut la o margine de Europ?[1].

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova
30 august 2016
----------------------------------
[1] www.ipn.md

footer