Imprimare
Andreea Arsene   
Duminică, 21 August 2016 17:00

Andreea Arsene, art-emis„Ori învingem noi ?i lumea se va purifica, ori înving ei ?i devenim sclavii lor", spunea Mare?alul de o?el. A avut dreptate sau nu Antonescu, cu toate gre?elile lui? De ce am insistat în mai multe articole asupra perioadei istorice de sub conducerea Mare?alului Antonescu? Pentru c? este esen?ial de cunoscut faptul c? aceast? perioad? a constituit un moment de mare cotitur? în istoria zbuciumat? a neamului nostru, care a culminat cu sfâr?itul libert??ii poporului român. Pentru bie?ii manipula?i cu min?ile înce?o?ate, care apleac? urechea la propaganda sionist?, afirm: în realitate, Antonescu nu a fost ucis pentru a?a zisele crime de r?zboi, ci fiindc? reprezenta pentru sovietici o piedic? serioas? în calea instal?rii comunismului în România înc? din timpul primului r?zboi mondial când bol?evicii ?i-au trimis agen?ii în România ca s? agite spiritele în rândul popula?iei prin propagand? ?i prin amenin?area armei; atunci, bravul locotenent Ion Antonescu a contracarat ac?iunea bol?evicilor prin întocmirea unui plan de lupt? defensiv care, pus în practic?, s-a finalizat cu expedierea permanent? a inamicilor în patria lor de origine. ?i, ca un alt argument puternic, Ion Antonescu nu a fost condamnat la moarte imediat ce a fost arestat, de?i s-ar fi putut întâmpla. Sovieticii l-au ?inut aproape doi ani ostatec în arest în U.R.S.S, plimbându-l cu schimbare de domiliciliu de la o loca?ie luxoas? la altele mai modeste, fiind momit cu diverse promisiuni tentante ca s? fie convins s? tr?deze România. Cum nu a convenit s?-?i tr?deze ?ara ?i princiipile onoarei militare, a ales moartea. Dispari?ia fizic? l-a în?l?at în Pantheonul ilu?trilor eroi ai neamului. Sovieticii care au hot?rât executarea Mare?alului pe baza rechizitoriului care-l încrimina pentru fapte antisemite abominabile, au dispus ei în?i?i, la ordinul lui Stalin în 1949, ca to?i evreii din Uniunea Sovietic? s? fie aresta?i, ancheta?i, tortura?i, închi?i în lag?re ?i uci?i. Dar cine i-a mai tras la r?spundere pe ace?tia? Comunitatea Intena?ional? a închis ochii ?i s-a pref?cut c? nu are cuno?tin?? despre ororile dezl?n?uite din dispozi?iie date de Stalin. Dac? este s? facem o compara?ie între Stalin ?i Hitler în ceea ce prive?te dimensiunea atrocit??ilor umane produse în timpul conducerii lor, Stalin îl dep??e?te categoric cu un scor foarte mare pe Hitler. Stalin, fiara ro?ie, a comandat crime în mas? de ordinul zecilor de milioane împotriva propriului s?u popor, pe când Hitler s-a mul?umit s?-i nimiceasc? doar pe du?manii declara?i ai na?iunii sale.

Istoria Universal? fabricat? de str?inii declara?i ostili românit??ii, în dispre?ul lor p?rtinitor au minimalizat meritele românilor emblematici care au condus ??rile Române în vremurile istorice de demult. Au auzit europenii ?i mai ales cei din Apus, de numele domnitorilor români ?tefan Cel Mare, Mihai Viteazul, Mircea Cel B?trân, Ioan Corvin? Apologe?i cre?tini, care au fost considera?i la acea vreme unii dintre cei mai mari ap?r?tori ai civiliza?iei cre?tine europene. În schimb, au auzit despre sângerosul „Dracula" ?i mult mai pu?in despre Vlad ?epe?, c?ruia i s-a distorsionat imaginea real? fiind transformat într-un vampir diabolic, deoarece avea un crud sim? al drept??ii care îi cerea s? aplice legile f?r? tocmeal?, acolo unde incoruptibila ?i demna sa conduit? moral? îi cereau s? o fac? în mod just. Politica de cruciad? a voievozilor români a avut ecou în toat? Europa la acea vreme. Îns? acel ecou s-a stins în timp, în?bu?it fiind de interesele meschine ale puterilor str?ine care ne-au folosit ?i aruncat la groapa de gunoi a istoriei lor mincinoase.

Ce s-ar fi f?cut ace?ti europeni arogan?i cu puternice resentimente anti-române?ti, dac?, un român cum a fost Iancu Corvin, care, prin marele s?u talent strategic militar, n-ar fi reu?it s? stopeze înaintarea trupelor otomane conduse de Sultanul Mohamed al II-lea în drumul c?tre cucerirea Belgradului? Ioan Corvin a fost cel dintâi comandant de o?ti din Europa, care a reu?it s?-l înfrâng? pe cuceritorul Constantinopolului, Mehmed II, în luna Iulie a anului 1456. Aceast? victorie a decis soarta lumii cre?tine f?când ca expansiunea otoman? s? se opreasc? din avânt pentru o perioad? lung? de timp. Istoricii maghiari îl revendic? pe Ioan Corvin ca fiind un principe ungur, numindu-l Janos Huniady, dar adev?rul este c? acesta era român la origine, n?scut la Cluj. Familia lui Iancu Corvin a fost foarte detestat? de c?tre nobilimea maghiar?, pentru c?, români fiind, ajunseser? s? aib? mare influen?? atât în Transilvania cât ?i la Budapesta. Unul dintre fiii lui Ioan Corvin, Matei, român ?i el, a fost singurul rege str?lucit pe care l-a avut Ungaria. Matei ?i-a recunoscut descenden?a latin?; însu?i numele de Corvin (Corvus) provine din latin?: corbul cu inel în cioc a reprezentat blazonul familiei Corvine?tilor.

O dinastie sclipitoare de principi cu descenden?? româneasc? ai c?rei membri s-au stins rând pe rând în condi?ii suspecte, dar cei mai mul?i dintre ei au fost otr?vi?i. Desigur c? nobilimea maghiar? n-a avut nici un interes s?-i p?streze pe tronul Ungariei pe urma?ii cu origini române?ti ai lui Ioan Corvin. Istoricul Neagu Djuvara, un „cumanofil" înr?it, al?turi de al?ii falsificatori ai istoriei noastre, s-a chinuit s? dovedeasc? originea cumano-maghiar? a lui Ioan Corvin prin încercarea de a schimonosi numele descenden?ilor s?i. Iat? aici ce abera?ii: ?erb, bunicul lui Iancu, devine Sorb sau Csorba (Ciorba ?); Voicu devine Vajk (s? nu uit?m c? ?i pe primul rege al Ungariei l-a chemat ini?ial tot Voicu, datorit? mamei lui Sarolta); Elisabeta Mu?in?, so?ia lui Iancu de Hundoara, devine Erzsebet Morzsinai; Radu, unchiul lui Iancu, devine Rados; Mare, unchiul lui Iancu, devine Magos (de fapt în limba maghiar? magos înseamn? tot „mare"); imagina?ia autorului se va bloca îns? la numele m?tu?ii lui Iancu, Candachia, vechi nume românesc pe care nu l-a putut maghiariza, din p?cate; toate numele fra?ilor ?i surorilor lui Iancu sunt maghiarizate ?i chiar slavonizate (Ivan); inclusiv copiii lui au numele maghiarizate, Laszlo (Vasile, Ladisl?u) ?i Matias (Matei).

Primul str?mo? cunoscut a lui Iancu de Hunedoara este Cneazul Costea care este pomenit în documentele timpului, în anul 1360, împreuna cu nepo?ii s?i: ?erb, B?lata, Nan ?i Radu, ca fiind proprietari în ?ara Ha?egului a localit??ilor R?chitova ?i Lunca. Tat?l lui Iancu, Voicu a fost cneaz la rândul lui ?i a luat în c?s?torie pe Elisabeta Mu?in?, descendent? a celebrei familii de cnezi din Hateg, Mu?in? de Rac. (Fragment din sursa „Istoria Furat?"). Exist? multe capitole ale istoriei române?ti care au fost inten?ionat m?sluite. Cum am men?ionat anterior, capitolele de istorie universal?, dedicat? românit??ii, scrise de c?tre autori str?ini sau de c?tre istorici români detractori, fac o imens? deturnare de la realitate. Ace?ti istorici, în dispre?ul lor pentru românitate, în relat?rile lor cu privire la istoria românilor, din rea voin??, superficialitate, ignoran?? ?i denaturare inten?ionat? a surselor veridice, schimonosesc adev?rul istoric. Pentru c? în lupta lor furibund? de a desfiin?a ?i r?pune poporul român, n-au avut sor?i de izbând?, le-a r?mas doar s? ne nedrept??easc?, minimalizându-ne frapant rolul pe scena istoriei. La ce redresare ne putem a?tepta, când profesorii de istorie din ?colile generale, licee ?i facult??i, urm?resc directivele impuse de c?tre ministerul educa?iei subordonat, desigur, altor ierahii piramidale care, la rândul lor, fac jocul Ocultei? Câ?i dintre ace?ti profesori de istorie au interesul s? le insufle elevilor ?i studen?ilor sentimentul de patriotism sau mândrie na?ional?? Nu cumva orele lor de istorie predat? se rezum? doar la interesul de a-?i primi lunar leafa am?rât?? De ceva timp s-au ridicat voci care au scos la suprafa?? falsurile istorice, iar tic?lo?i?ii vându?i ai neamului, de teama de a nu fi pu?i în situa?ia de a permite s? se fac? prea cunsocut? istoria real?, vor merge pân? în acel punct paroxistic încât o vor interzice total în ?coli, ca ?i religia. Deja, de ani de zile, se opereaz? sinistru pentru ?tergerea identit??ii na?ionale în mod treptat, pentru ca, actualmente, s? se ajung? la faza absurd de interzicere a simbolurilor na?ionale, iar mâine vom fi pu?i la zidul infamiei ?i b?tu?i fiindc? ne-am n?scut români.

footer