Revista Art-emis
Mihai, un r?t?cit prin Istorie, care a avut ghinionul s? fi fost rege PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 21 August 2016 16:20

Mihai ?i Petru GrozaDespre opiniile prezentate în articolele revistei ART-EMIS am primit - firesc - suficiente mesaje pro ?i contra, adep?ii fanatici ai unor institu?ii expirate nefiind lips? la apel. Unele bloguri - interesate nu doar „profesional", ci ?i din motive mult mai „palpabile" - le-au preluat ?i le-au „valorificat", la propriu. Jungla „on-line" abund? în adep?i ai „socializ?rilor", în profitori de succese facile ?i în lotrii diversifica?i pe categorii ?i specializ?ri. Nu ducem lips? nici de atacuri „amicale" (exemplu recent: codul apar?inând - cel pu?in aparent - numitului Ba?ilov Jurii Alekseevici, din Moscova, trecut pe lista neagr? a unor site-uri, care tot încearc? s? intre pe fereastr?)[1].

Circul penibil ?i doliul na?ional declarat pentru o „persoan? biped?" f?r? cet??enie român? care nu a fost niciodat? regina cuiva, au ?inut capul de afi? al multor televiziuni ?i publica?ii din România (a nu se în?elege c? ar fi ?i române?ti). V? prezent?m un text ap?rut în prim?vara acestui an - autor Dan Alexe -, care întrege?te imaginea nud?, real? a reprezentan?ilor unei „case regale" fantom? ?i parazit?. Respect?m „ad-literam" scriitura autorului, al?turând ?i dou? succinte dar semnificative comentarii, pe care le recomand?m... regali?tilor sinceri. (Redac?ia).

„Mihai e un r?t?cit prin istorie, nici m?car gre?eli nu po?i spune c? a f?cut. Ar fi fost acceptabil ca ?ofer ?i s-ar fi putut bucura de via?? dar, soarta a vrut altfel! A avut ghinionul s? fi fost rege".

Despre fostul rege Mihai pentru monarhi?tii sinceri...

„Sunt ireverent ?i nep?s?tor vizavi de persoana fostului suveran al României ?i e foarte bine c? am putut vexa pe unii monarhi?ti sinceri care nu î?i imagineaz? goliciunea personajului ?i felul în care el nu a fost niciodat? la în?l?imea rolului lui. L-am întâlnit ?i intervievat de trei ori, la Lausanne ?i Bruxelles. De fiecare dat? a fost pentru mine un ?oc ?i o dezam?gire. Prima oar? a fost în 1989, la Lausanne, când, împreun? cu Opera?iunea Villages Roumains, la care am fost membru fondator (pornit? din Belgia, Villages Roumains a fost o mi?care cet??eneasc? european? prin care localit??i occidentale adoptau sate române?ti amenin?ate de « sistematizarea » lui Ceau?escu, pentru a le împidica demolarea) am mers cu to?ii s?-l întâlnim pe rege la Lausanne. Aveam noi ideea romantic-subversiv? de a-i cere regelui Mihai al României s? citeasc? un mesaj adresat na?iunii române, în cele trei principale limbi vorbite în România, româna, maghiara ?i germana, cerându-le locuitorilor României s? realizeze oroarea distopiei comuniste. Soseam noi la Lausanne din Belgia, ?ar? în care suveranul ?i familia regal? vorbesc cu to?ii din copil?rie cele trei limbi na?ionale: flamanda (olandeza), franceza ?i germana. E natural aici ca suveranii s? vorbeasc? limbile supu?ilor. Prima dezam?gire masiv? a fost s? descoperim c? regele nu ?tie nici maghiara nici germana... Bun, maghiara s? zicem c? în?elegem, dar germana?!... Adic? un Hohenzollern nu ?tie germana? Nu, nu ?tie, regele Mihai e un român f?r? mare cultur?, nu ?tie germana, vorbe?te doar român? ?i francez? (prin for?a lucrurilor, mai ales tr?ind în Elve?ia francofon?) ?i care, cum aveam s? descop?r imediat, nici m?car nu ?i-a înv??at fetele române?te. Prima mare dezam?gire, atunci înainte de « Revolu?ia » din 1989, a fost s? descop?r c? acest om nu vorbise române?te cu copiii lui. Despre ce patriotism ?i dorin?? de sprijinire a ??rii l?sate în urm? vorbim? Nu-?i înve?i copiii române?te?

A doua masiv? dezam?gire a fost când l-am v?zut în direct la TV pe canalul na?ional fran?uzesc A2, în decembrie 1989, intervievat live, tot din Lausanne, despre evenimentele de la Timi?oara. România este subiectul num?rul 1 mondial, iar jurnalistul francez încerca s?-l fac? pe Mihai s? spun? ceva interesant: - « Maiestate, se petrec lucruri m?re?e în ?ara dumneavoastr?? Care v? e pronosticul? ». A molf?it ceva aproape inaudibil: - « N-am nici o speran??, nu se va schimba nimic »". Am realizat atunci c? în deceniile de dup? r?zboi lui nu-i p?sase niciodat? de România, nu luase niciodat? pozi?ie împotriva regimului de acas?, de parc? nu era ?ara lui, ba chiar, cum am zis, nu-?i înv??ase fetele române?te. Apoi, l-am mai intervievat, pentru »«Europa Liber?", ?i când a venit la Bruxelles în 1993 la înmormântarea regelui Baudouin al Belgiei, al c?rui v?r era el, cum sunt mai toate familiile regale din Europa legate între ele. Din nou, m-a frapat nepl?cut moroc?no?enia lui, lipsa lui de emo?ie, vocabularul s?rac, lipsa de cultur? ?i cuno?tin?e elementare vizavi de Belgia, Europa, trecutul colonial al ??rilor europene, dispozitivul politic mondial. Cât despre episodul semn?rii abdic?rii, felul în care l-a descris chiar el în multe interviuri e dincolo de grotesc:
- « Petru Groza m-a rugat s?-i pipai buzunarul. Am simtit ca are un pistol acolo!... » sau « Petru Groza a venit cu un pistol în buzunar. M-a pus s? i-l pip?i »[2]. P?cat c? « majestatea sa » nu mergea la cinema. A ratat momentul de a-l pip?i pe Groza ?i de a-l bloca la rândul lui prin celebra replic? a lui Mae West: «Is that a gun in your pocket, or are you just happy to see me? ». Un om incult, r?u vorbitor, cu maniere robotice, n?scut în locul nepotrivit, care nu ?i-a înv??at fetele române?te, care n-a avut niciodat? un discurs coerent despre locul României în U.E., despre România ?i Moldova, despre islam ?i imigra?ie, despre Rusia, despre nimic, despre nimic, despre nimic... A?a c? nu caut s? m? scuz fa?? de cei pe care i-am r?nit postând glume pe Facebook despre buletinul medical al acestui îmbuibat incult ?i moroc?nos ?i f?r? umor ?i f?r? empatie ?i f?r? discurs social, care n-a ?tiut s? fie la în?l?imea rolului s?u istoric[3].

Pe lumea cealalt?, Mare?alul nu-?i va putea organiza o primire triumfal?, nu pentru c? nu te-ar fi iertat, ci pentru c? tu, pân? nu î?i recuno?ti public crimele ?i infatuarea, nu vei putea merge în lumea drep?ilor[4]

„Despre mor?i, numai de bine. Cât înc? nu ai murit, pamfletul este acceptabil (nu ?i de bigo?i). Maiestate, ai leucemie, o s? te duci! Ce s?-i faci, a?a e via?a, dar ce se face ?ara f?r? tine? Aproape o mie de oameni vor lacrima la catafalcul t?u ?i o mul?ime de gur?-casc? vor auzi pentru prima oar? de tine! Când o regina din stup moare, stupul se destram?. Noi, sper?m, c? monarhia s? nu fie de esen?? divin?, altfel ne asteapt? aceea?i soarta cumplit?. Am mai trecut o data prin asta, deci sper?m cinstit. De altfel, ce ne-a adus noua monarhia, si ce ne-a luat? N-i l-a luat (poate impropriu spus) pe unificatorul de ?ara Cuza Ioan. Ne-a mai luat c?teva vagoane cu valori, în afara de sutele de mii de ofi?eri ?i osta?i abandona?i ru?ilor prin semnarea unui tratat mult mai prost decât cel al Mare?alului Antonescu (citi?i istoria din documente, nu din pove?ti). ?i n-i l-a mai luat pe acest mare patriot ?i om de viziune ?i l-a predat ru?ilor care l-au respectat ca om ?i nu ?i-au mânjit sângele cu el. L-au predat slugilor s?-?i fac? treaba murdar? cu el -. În demnitatea lui de soldat, Antonescu a refuzat apriori gra?ierea, dar ca om, presupun c? nu ar fi vrut s? moar?. Infamul rege b?use cerneala, a?a c? stiloul lui nu a putut mâzg?li o semnatur? pe acea gra?iere. Salva armelor l-a murd?rit irevocabil pe infam. Acum, cu sânge albastru, la leucemia m?riei sale s-ar cuveni un transplant. Dar de unde sânge albastru? De unde? To?i cei care te-au iubit au sânge negru spre ro?u! De la ciocarlia, sau de la p(a)ia?a lambrino, slabe speran?e! (sunt foarte foarte ocupa?i cu D.N.A.-ul. Poate de la rudele de sânge de peste ocean? Din p?cate, sunt ocupate cu luptele de câini sau de coco?i (de, sânge de r?zboinici incurabili!)".

Ai fost ?i tu o victim?, ?i s-a l?sat vreme s? te îndrep?i, dar n-ai ?tiut s? o folose?ti[5]

„Mare om (f?r?) mare caracter ai fost majestate! ?i Dumnezeu te-a blestemat s? nu ai mo?tenitori b?rba?i la tron (nu se ?tie care). ?i a?a, cu tine se stinge pentru totdeauna fantoma monarhiei în ?ara asta. A?teptam nep?s?tori marea parad?, singura în care ai speciali?ti. Mâna ta nu va deveni niciodata moa?te, nici pentru un popor de idio?i cu atât mai pu?in pentru un popor de vi?? nobil? cum este cel român. Pe lumea cealalt?, Mare?alul nu-?i va putea organiza o primire triumfal?, nu pentru c? nu te-ar fi iertat, ci pentru c? tu, pân? nu î?i recuno?ti public crimele ?i infatuarea, nu vei putea merge în lumea drep?ilor, ci doar în seol. Acolo, con?tiin?a ?i se va trezi ?i vei regreta amarnic toate câte le-ai f?cut cu strâmb?tate, dar prea tarziu. Ai fost ?i tu o victim?, ?i s-a l?sat vreme s? te îndrep?i, dar n-ai ?tiut s? o folose?ti". 

--------------------------------
[1] Atac http://www.ip-finder.me/46.161.9.35/
[2] Poveste emis? de cet??eanul Mihai dup? re-venirea în ?ar?
[3] Dan Alexe https://cabalinkabul.wordpress.com/2016/03/03/o-precizare-despre-regele-mihai-pentru-monarhistii-sinceri/
[4] Comentariu la textul citat.
[5] Ibidem

footer