Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Andreea Arsene   
Duminică, 14 August 2016 20:35

Arsene Andreea, art-emisÎnc? din timpurile preistorice, omul, ca specie biologic?, s-a situat deasupra tuturor celorlalte mamifere. Datorit? inteligen?ei superioare condus? de ra?iune, a sim?it nevoie s? se deta?eze mult în ierahia stabilit? de natur? anterior. Filozoful grec Platon relateaz? în scrierile lui despre o perioad? foarte favorabil? a umanit??ii, numit? „epoca de aur", considerat? prima er? a lumii, desigur într-un stil mai mult legendar, îns? exist? ?i un adev?r la mijloc. Se spunea c? în acea vreme oamenii tr?iau într-o des?vâr?it? armonie cu zeii, animalele ?i natura. Omul recuno?tea domina?ia ?i superioritatea zeilor, iar animalele se comportau cu oamenii ca ?i cum ace?tia ar fi avut un ascendent asupra lor... Aceste calificative ierarhice erau, se pare, stabilite printr-o în?elegere comun?, emerit?, lispit? de divergen?e sau situa?ii conflictuale. Legenda spune c? aceast? epoc? s-a sfâr?it atunci când a ap?rut vrajba între oameni ?i zei... Cam tot pe atunci, se spune, s-ar fi scufundat legendarul continent Atlantida. Într-jun sens realist, acei zei erau tot oameni, dar î?i supuneau semenii prin prisma superiorit??ii ierarhice. Se pare c? din acel moment istoria s-a scris în tumultul b?t?liilor ?i r?zboaielor purtate de-a lungul vremurilor.

Domina?ia omului puternic, care se considera superior asupra omului slab pe care îl consider? inferior, este diferendul a constituit baza tuturor r?zboaielor din cele mai vechi timpuri pân? în prezent. Adev?rul este c? superioritatea pe care ?i-o adjudec? omul lider în dorin?a lui de a-?i domina semenul slab nu are nici o valoare real?, ci totul const? în satisfacerea unor dorin?e orgolioase de stâpânire ?i expansiune prin puterea inteligen?ei strategice ?i a armelor. Începând cu Ginghis Han, Iulius Cezar, Alexandru Macedon, Suleyman Magnificul, Petru Cel Mare, Napoleon Bonaparte ?i mergând pân? la Hitler (Stalin - n.r.), istoria universal? i-a consemnat pe ace?tia ca fiind cei mai mari cuceritori ai lumii. Inteligen?a expansiv? ?i talentul strategic militar i-a impulsionat s? mearg? foarte departe cu planurile lor de a cuceri lumea. Unii au sfâr?it în glorie, al?ii au fost învin?i spre gloria altora, pentru c? ?i-au dep??it limitele. Îns?, în cazul ultimilor doi fo?ti mari conduc?tori, Napoleon Bonaparte ?i Adolf Hitler, care, în cele din urm?, au fost învin?i, analele istorice ni-i prezint? în termeni nu tocmai elogio?i, dar, în memoria popoarelor pe care le-au cârmuit, au r?mas întip?ri?i ca personalit??i deosebite.

În istoria neamului românesc au existat dou? personalit??i marcante care au avut tendin?e expansioniste: regele Burebista care, în jurul anului 48 î.d.C., reu?e?te s? creeze Dacia Mare, ajutat fiind de c?tre Preotul Deceneu s? uneasc? toate triburile dacice. Aceast? uniune s-a efectuat pe cale pa?nic? dar ?i prin r?zboi. Cauzele apari?iei statului dac au fost: unitatea etnica ?i lingvistic? a dacilor; pericolele care amenin?au Dacia (cel?ii dinspre Vest, romanii dinspre Sud); apari?ia unei personalit??i politice ?i militare remarcabile. Burebista ?i-a întins regatul, la mijlocul secolului I î.d.C., de la Dunarea Mijlocie ?i Morava (Vest), Mun?ii Balcani (Sud), Marea Neagr?, Bug (Est), Carpa?ii nordici (Nord). Burebista a murit asasinat în urma unui complot al nobililor geto-daci din regat, care nu vroiau s? se supun? regelui, având dorin?a de a p?stra autonomia unora dintre triburile aflate în p?r?ile m?rgina?e ale regatului dacic.

A doua personalitate a istoriei române?ti care a dus r?zboiul mai departe de grani?ele ??rii din ra?ionamente strict militare, a fost Mare?alul de o?el al României, Ion Antonescu. Asaltul s-a petrecut în perioada 14 august-16 octombrie 1941. În ciuda tuturor contesta?iilor ?i criticilor aduse fostului mare om de stat, ac?iunea a fost o mare izbând?, o lec?ie strategico-militar? dat? ru?ilor, care ne-au socotit întotdeauna un popor slab ?i, ca atare, ne-au subjugat rupând buc??i mari din teritoriul nostru str?bun. Un alt motiv pentru care a fost cucerit? Odesa, este aceea c? reprezenta o baz? de opera?ii foarte important? pentru sovietici. Odesa a mai fost numit? „perla comunit??ii evreie?ti din U.R.S.S." La Odesa s-a n?scut Zeev Jabotinski, întemeietorul sionismului revizionist, militant fervent pentru dreptul la întemeierea unui stat evreiesc pe tot cuprinsul Palestinei istorice, astfel c? Jabotinski este continuatorul politicii pro-sioniste promovate de peredesorului s?u cunoscut ca adev?ratul p?rinte al sinonismului mondial, Theodor Hertzl, n?scut la Budapesta. În 1909 Jabotinski devine ?eful grup?rii paramilitare ?orenim. Jabotinski mai înfiin?eaz? în Palestina Legiunea Iudaic?, dar care a fost desfiin?at? de britanici, ca mai târziu s? fie reînfiin?at? sub denumirea Hagana, grupare militar? care a constituit nucleul ce a dus la formarea puternicei armate israeliene din ziua de ast?zi.

Un alt evreu n?scut la Odesa a fost Lev Tro?ki, cel care a de?inut func?ia de Comisar Al Poporului pentru politica extern? a U.R.S.S., apoi fondator ?i Comandant al Armatei Ro?ii în timpul conducerii U.R.S.S. de c?tre un alt evreu, Lenin. Tro?ki, du?manul lui Stalin, (evreu ?i el la origine) î?i trimite securi?tii s?-l asasineaze în timpul cât acesta se afla în exil în Mexic. Revenind la conflictul româno-sovietic, în ziua de 26 -27 iunie 1940, sovieticii dau ultimatumul României pentru ca popula?ia româneasc? s? p?r?seasc? teritoriile Basarabiei, Bucovinei ?i ?inutulului Her?ei ocupate de armata sovietic? în urma pactului Ribbentrop-Molotov semnat în data de 23 august 1939. În timpul evacu?rii popula?iei române?ti din teritoriile men?ionate, comisarii sovietici, în marea lor majoriatate evrei, au ordonat crime odioase de ordinul zecilor ?i sutelor de mii, împotriva românilor care au fost impu?ca?i, sfârteca?i în buca?i ?i jefui?i de bunurile lor. Detractorii fiin?ei na?ionale române?ti, filo-sioni?tii, invoc? f?r? neru?inare implicarea României în Holocaustul împotriva evreilor. Conspira?ia criminal? a acestor du?mani ai românismului nu cunoa?te limite.

Aceea?i conspira?ie evreiasc? l-a condamnat la moarte pe Mare?alul Ion Antonescu, care, în pledoaria lui din timpul falsului proces care i s-a înscenat, a argumentat foarte just ce fel de cauze l-au determinat s? ac?ioneze pentru ap?rarea românit??ii. Masacrele împotriva evreilor? Dar ce spune?i despre masacrele împotriva românilor interprinse de c?tre evreii diabolici, inumani? De ce nu recunoa?te?i c? din toate ??rile europene din timpul celui de al doilea r?zboi mondial, România a fost singura ?ar? care, prin bun?voin?a aceluia?i Mare?al, numit criminal de r?zboi, a salvat via?a a sute de mii de evrei, care ar fi putut fi preda?i nazi?tilor. De ce Ungaria, care sub conducerea Amiralului Horthy Miklos, fiind una dintre primele ??ri europene care au legiferat m?suri antisemite, n-a fost tras? la r?spundere m?car în aceea?i m?sur? ca ?i România? În timpul guvern?rii lui Horthy, numai din Transilvania de Nord ocupat? de unguri, au fost trimi?i la moarte peste 166.000 de evrei. Ce a avut de spus Ellie Wiesel despre acestea, el care sus?inea revizionismul maghiar, el, escrocul dovedit, care a furat indentitatea unui evreu închis în lag?rele de concentrare naziste ?i care, ani buni s-a luptat s? dovedeasc? implicarea României în holocaustul evreiesc?

Miklos Horhy pe timpul guvern?rii sale, de asemenea, a ordonat crime odioase împotriva românilor din Transilvania de Nord aflat? sub ocupa?ie ungureasc?. Redau un fragment dintr-o carte scris? de Radu Theodoru, cu titlul „Urma?ii lui Atilla" în care este scris? chiar m?rturia unui maghiar cu privire la crimele groaznice s?vâr?ite împotriva românilor ardeleni din timpul sângeroasei ocupa?ii hortiste: „Oamenii sunt închi?i cu sutele, cu miile sunt b?tu?i, sunt tortura?i în mod cumplit. Asasinatele ?i execu?iile se ?in lan? ?i toate acestea doar pentru c? unica vin? a nenorocitelor victime este aceea de a se fi n?scut români... pe p?mântul Golgotei din Transilvania, unde vântul sufl? le?urile celor spânzura?i, unde cadavrele martirilor asasina?i cu o s?lbatic? cruzime vestesc c? instinctul bestial s-a eliberat ?i barbarismul ?i r?zbunarea joac? dansul s?lbatic al mor?ii... A chinui... cu un vandalism necru??tor oameni lipsi?i de ap?rare este nemaiîntâlnit în istoria statelor civilizate ale Europei. Nu-mi r?mîne altceva decât s? m? ru?inez c? m-am n?scut secui-maghiar ?i s? reneg faptul c? am înv??at prima oar? s? m? rog lui Dumnezeu în limba maghiar?".

De ce Horhy, la fel ca ?i Mare?alul Fran?ei, Philipe Petain, ?eful regimului de la Vichy, care s-a f?cut vinovat c? a dispus deportarea a sute de mii de evrei în lag?re, n-au avut soarta trist? a Mare?alului Antonescu? Atât Miklos cât ?i Petain au beneficiat de clemen?? fiind amnistia?i de la pedeapsa cu moartea. În timpul procesului intentat Mare?alului Antonescu ?i colaboratorilor s?i, când i s-a cerut s? jutifice actele incriminatorii s?vâr?ite de armata român? împotriva popula?iei civile din Odesa, acesta a v?dit minciuna acuzatorilor printr-un r?spuns simplu. „Eu am ordonat represalii ?i nu masacre, iar lupta noastr? a fost împotriva partizanilor comuni?ti care au s?vâr?it crime împotriva ofi?erilor ?i solda?ilor armatei române, aruncând în aer Comandamentul Militar Român, deci nu confunda?i!". Conduc?torul statului român, Ion Antonescu, nu era nebun a?a cum au tot afirmat detractorii s?i. Avea perfect? dreptate când sus?inea c? lupta lui ?i a poporului lui nu este împotriva slavilor, ci împotriva evreilor. „O lupt? pe via?a ?i pe moarte din care au ie?it înving?tori evreii care ne conduc pân? în prezent. Înving?torii ne-au rescris istoria plin? de falsuri. Înving?torii ne-au dezbinat ?i ne-au împins în pragul pierderii identit??ii na?ionale ?i al destructur?rii statale. Doar istoria lor este « cea mai frumoas? poveste »", a?a cum sus?ine  Adrian Cioroianu, cel care ne servea istorie cu por?ia, de câte cinci minute...
- Va urma -

footer