Revista Art-emis
Ana de Bourbon-Parma - Adev?ruri ascunse PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 10 August 2016 22:37

ZiareAm primit la redac?ie un mesaj, text semnat de Dr. Gheorghe Funar, pe care vi-l prezent?m spre lectur?. Nu ne permitem s? coment?m, s? sus?inem sau s? contrazicem autorul, l?s?nd concluziile la aprecierea cititorilor, deci concluziile v? apar?in. S? nu uit?m, totu?i, c? „pân? nu faci foc, nu iese fum!". (Redac?ia).

În dup?-amiaza zilei de 1 august 2016 mass-media româneasc? a anun?at c?, în Elve?ia, a decedat regina Ana a României. De atunci ?i pân? în ziua de 13 august a.c, când a fost stabilit? arbitrar ziua înmormânt?rii, românii au fost „bombarda?i" cu o mul?ime de informa?ii neadev?rate, respectiv c?: principesa Ana de Bourbon-Parma s-a c?s?torit cu regele Mihai; regina Ana a fost nevoit? s? munceasc? ?i s? creasc? g?ini, iar so?ul ei s? lucreze într-un atelier de tâmpl?rie în Anglia; cele cinci fete ale sale sunt principese ale României, dintre care Margareta este mo?tenitoarea tronului României. Poporul Român a fost ?i este manipulat ?i min?it prin omisiune! Conform Constitu?iei României, art.31, alin.4: „Mijloacele de informare în mas?, publice ?i private, sunt obligate s? asigure informarea corect? a opiniei publice". În cazul principesei Ana, c?s?torit? Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen, au fost înc?lcate aceste prevederi constitu?ionale, f?r? ca s? intervin? Consiliul Na?ional al Audiovizualului (C.N.A.). De ce tace C.N.A.?

În leg?tur? cu principesa Ana de Bourbon-Parma, c?s?torit? Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen, au fost ascunse multe adev?ruri, dintre care men?ionez urm?toarele:
- Principesa Anna Antoinette Francoise Charlotte Zita Marguerite de Bourbon-Parma s-a n?scut la Paris (la 18 septembrie 1923), într-o familie de evrei ?i a avut cet??enia francez?, elve?ian?, englez? ?i, se pare, israelian?.
- Principesa Ana nu a solicitat niciodat? cet??enia român? ?i a refuzat s? înve?e Limba Român?, urma?? a Limbii Primordiale a Geto-Dacilor. Singurul ei interviu dat la Televiziunea Român? s-a desf??urat în limba francez?. Principesa Ana a fost str?in? de Neamul Românesc, de Limba Român? ?i de România!
- Principesa Ana nu s-a c?s?torit, la 10 iunie 1948, cu Regele României, ci cu cet??eanul Mihai Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen care niciodat? nu a fost încoronat Rege al României. Prin?esa Ana nu a avut niciodat? coroan? regal?! Ea s-a c?s?torit în Grecia, la 10 iunie 1948, dar nu în Biseric?, ci în palatul unei rude din partea lui Mihai Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen. C?s?toria lor a avut loc dup? ce România a devenit Republic?, la 30 decembrie 1947. Pân? acum, înc? nu a fost g?sit certificatul lor de c?s?torie. A?a sus?ine unul dintre fiii nerecunoscu?i de Mihai Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen, cel din Germania. Cel de la S?vâr?in, înc? p?streaz? t?cerea. Niciodat? Mihai Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen nu a depus, în Parlamentul României, jur?mântul prev?zut de Constitu?ie pentru a deveni Rege al României. Mihai Eitel von Hohenzollern - Sigmaringen nu a fost rege constitu?ional al României! Ca urmare, Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie (D.N.A.) trebuie s? se autosesizeze ?i s? cerceteze toate retroced?rile ilegale de palate, castele ?i zecile de mii de hectare de terenuri agricole ?i p?duri c?tre autointitulata „cas? regal?".
- Principesa Ana, împreun? cu so?ul ei, s-a pronun?at pentru dezmembrarea teritorial? a României! Ea a fost de acord cu Declara?ia de la Budapesta, din 16 iunie 1989, privind anexarea Ardealului la Ungaria. Aceast? Declara?ie de la Budapesta a fost semnat? de c?tre Mihai Eitel von Hohenzollern - Sigmaringen ?i so?ia lui, la re?edin?a lor de lâng? Geneva, în ziua de 4 iulie 1989! Pe Declara?ia de la Budapesta apare ?i semn?tura ei, al?turi de al?i tr?d?tori de Neam ?i ?ar?! Pentru c? a ac?ionat împotriva integrit??ii teritoriale a României, Guvernul Ciolo? a hot?rât ca ziua înmormânt?rii principesei Ana, c?s?torit? Eitel von Hohenzollern –Sigmaringen, o cet??ean? str?in?, s? fie declarat? zi de doliu na?ional. Cei care se vor duce la înmormântarea acestei str?ine la Curtea de Arge? înseamn? c? sunt de acord ?i ac?ioneaz? pentru dezmembrarea României.
- Titlurile pe care le atribuie cu generozitate ucenicii lui Iuda pentru: Mihai Eitel von Hohenzollern – Sigmaringen, rege al României; Principesa Anna Antoinette Francoise Charlotte Zita Marguerite de Bourbon-Parma, majestatea sa, regin? a României; Margareta, principes? mo?tenitoare a României; Elena, principes? a României; Irina, principes? a României; Sofia, principes? a României; Maria, principes? a României, nu au nicio acoperire legal? ?i sfideaz? Poporul Român ?i Constitu?ia ??rii noastre. În articolul 1 din Constitu?ia României, la alin.2 ?i 5 scrie foarte clar: „Forma de guvern?mânt a statului român este republica" ?i „În România, respectarea Constitu?iei, a suprema?iei sale ?i a legilor este obligatorie".
- În România nu exist? „cas? regal?" ?i nici „familie regal?". Cele cinci fiice ale familiei Mihai ?i Ana Eitel von Hohenzollern – Sigmaringen ?i so?ii lor nu au niciun temei legal s? fie jignite cu titlul de Alte?? Regal? (A.S.R.). Cele cinci fete ale r?posatei Anna nu s-au n?scut într-o familie regal?.
- Principesa Ana nu a fost s?rac? dup? c?s?torie ?i nu a trebuit s? creasc? (câteva zile) pui de g?in? pentru a asigura supravie?uirea familiei sale. Autointitulata „cas? regal?" în Republica România a omis s? fac? cunoscut românilor c? pentru serviciile aduse Uniunii Sovietice, Mihai Eitel von Hohenzollern – Sigmaringen a fost l?sat s? plece din România, în 11 noiembrie 1947 ?i 3 ianuarie 1948, cu dou? trenuri cu circa 20 de vagoane pline cu bunuri din patrimoniul na?ional. De asemenea, acela?i Mihai Eitel von Hohenzollern – Sigmaringen a beneficiat din partea regimului comunist din România de 10.000 dolari U.S.A. pe lun?, precum ?i de o rent? viager? substan?ial? din partea Uniunii Sovietice pentru titlul de erou al U.R.S.S., dup? ce a contribuit decisiv la c?derea României în lag?rul socialist ?i dup? ce a trimis la Moscova (în 14 septembrie 1944) cele 300 pl?ci mari de aur din Tezaurul de la Sinaia. Pentru actele de tr?dare na?ional?, Mihai Eitel de Hohenzollern-Sigmaringen a primit de la conduc?torii comuni?ti ai Uniunii Sovietice o tinichea „Ordinul Pobeda" ?i dou? avioane pentru familia sa.
Principesa Ana, so?ul ei ?i al?i apropia?i au beneficiat ilegal de Palatul Elisabeta din Bucure?ti ?i de acoperirea tuturor cheltuielilor de c?tre contribuabilii români. Cet??eanul Mihai Eitel de Hohenzollern-Sigmaringen nu a fost niciodat? ?ef al Statului Român ?i în mod ilegal i-au fost asigurate multe privilegii.
- To?ii regii României, începând cu Karol Eitel Friedrich Zephyrnus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, precum ?i toate reginele au fost evrei ?i evreice. Prin Constitu?ia României s-a interzis regelui s? se c?s?toreasc? cu o românc?. Toate aceste adev?ruri au fost ascunse, pân? acum, Poporului Român!
- Principesa Ana, c?s?torit? Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen, a fost de religie romano-catolic?.

La slujba religioas? din localitatea Morges, în Elve?ia, din 3 august a.c., în înc?pere nu a existat nicio cruce, iar la eveniment au participat doar ?apte persoane. Au lipsit so?ul Mihai ?i dou? dintre fiicele decedatei. Participan?ii la aceast? slujb? nu ?i-au f?cut cruce. La slujba religioas? din Elve?ia, în localitatea Morges, nu a participat niciun reprezentat al autorit??ilor centrale ?i locale, nici m?car gardianul de la Prim?rie. De ce în România se procedeaz? altfel? Pre?edintele României nu s-a dus în Brazilia la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice, pentru a fi al?turi de delega?ia ??rii noastre, dar la Curtea de Arge? se preg?te?te s? mearg? la înmormântarea unei str?ine de Neamul Românesc. Ca simplu cet??ean o poate face. Ca Pre?edinte al României are obliga?ia ?i a jurat s? respecte Constitu?ia României.

Elve?ienii nu o revendic? pe principesa Ana ?i nu au decretat zi de doliu na?ional. Nu au zile de doliu na?ional pentru ea nici Fran?a, nici Marea Britanie, nici Israelul. De ce este pedepsit Poporul Român cu aceast? înmormântare a unei cet??ene str?ine de Neam ?i ?ar?? Cui folose?te? Persoanei decedate? Conducerii vremelnice a României?
- Fiica principesei Ana, Margareta Duda, autointitulat? principes? mo?tenitoare a României, a f?cut cunoscut programul funeraliilor din ?ara noastr? ?i a stabilit intervalele orare ?i zilele în care se pot prezenta condolean?e ?i se pot depune flori de c?tre Pre?edin?ii României ?i Republicii Moldova, premieri, mini?tri, parlamentari, ambasadori etc. Au fost anun?ate regulile, restric?iile ?i interzicerile pentru pres? ?i cet??eni la palatele din Bucure?ti, Sinaia ?i la înmormântare. Pentru cet??eana interna?ional? care a murit în Elve?ia, unde a tr?it peste 60 de ani, familia Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen a anun?at c? a preg?tit un program macabru în România, pentru perioada 9-13 august a.c. Se ?tie c?, la cre?tini are loc înmormântarea a treia zi dup? deces. Este posibil s? dureze ?apte zile formalit??ile pentru incinerare în Elve?ia? Va spune adev?rul doamna Margareta Duda (fiica decedatei) sau îl vor afla ziari?tii? Cu siguran?? se va afla Adev?rul când vor ap?rea mul?i succesori ai averii uria?e, cea mai mare din România, adunat? de Mihai ?i Ana Eitel von Hohenzollern – Sigmaringen. Circul „regal" este posibil s? înceap? din 13 august a.c., dar f?r? participarea lui Mihai Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen.
- La niciun deces nu s-a întâmplat, pân? acum, ca moarta s? fie ?inut? 10 zile pân? s? fie înmormântat?.Fetele r?posatei au urm?rit s? tulbure lini?tea românilor în timpul Postul Adormirii Maicii Domnului. Sicriul principesei Ana, conform programului anun?at, este ?inut în Elve?ia pân? în 9 august, iar înmormântarea a fost stabilit? pentru ziua de 13 august a.c. De ce aceast? întârziere? Pe surse, s-a aflat c? principesa Ana a fost incinerat?. Pentru aflarea adev?rului e obligatoriu ca preotul de la Curtea de Arge? s? cear? s? vad? decedata. Dac? se confirm? c? a fost incinerat?, atunci acesta nu are voie s? oficieze slujba de înmormântare. Dup? canoanele Bisericii Orodoxe Române nu se face slujba de înmormântare ?i nici nu se pun par?stase pentru persoanele decedate care au fost incinerate.
- Principesa Ana a fost de religie romano-catolic?. Dup? moartea ei, în Elve?ia, slujba religioas? a fost oficiat? la Biserica romano-catolic?. Firesc, dac? familia sa a hot?rât s? o înmormânteze în România, la Curtea de Arge?, slujba de înmormântare trebuie s? o oficieze tot Biserica romano-catolic?. Pentru marele actor ?i patriot român Radu Beligan, cel mai longeviv actor din lume, în ziua înmormânt?rii sale nu a fost decretat doliu na?ional. Pentru cet??eana str?in? Anna Antoinette Francoise Charlotte Zita Marguerite de Bourbon-Parma, c?s?torit? Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen, Guvernul României a hot?rât ca ziua de 13 august s? fie zi de doliu na?ional, f?r? s? verifice m?car ce cet??enie a avut decedata ?i f?r? s? ia la cuno?tin?? c? ea nu a fost regin? a României, ea necunoscând nici Limba Român?. Aflând adev?rul depre decedata din familia Eitel von Hohenzollern-Sigmaringen ?i din respect pentru Poporul Român, Guvernul poate ?i trebuie s? anuleze hot?rârea sa privind doliu na?ional din 13 august a.c. pentru o cet??ean? din Europa care a decedat la frumoasa vârst? de 92 de ani.Pentru aceast? str?in? care a tr?it si a decedat în Elve?ia a fost hot?rât? zi de doliu na?ional în România, la fel ca pentru vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, s-a dat o nou? lovitur? Bisericii noastre Na?ionale.
Pân? în 13 august a.c. se afl? Adev?rul despre r?posata din Elve?ia pe seama c?reia a fost pus la cale un balamuc macabru nemaîntâlnit la nicio cas? de nebuni din Uniunea European?.
Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos a spus c? Adev?rul ne ajut? s? fim oameni liberi în Gr?dina Maicii Domnului. Dumnezeu s? o odihneasc? ?i s?-i ierte p?catele!
Dr.Gheorghe Funar, Cluj-Napoca, 7 august 2016

footer