Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Sorin Muncaciu   
Miercuri, 27 Iulie 2016 20:39

Planul Schuman 1950Jean Monnet este, f?r? doar ?i poate, p?rintele spiritual al Uniunii Europene. A fost martor la Primul R?zboi Mondial ?i pacea care a urmat, apoi, r?zboiul civil din Spania ?i cel de Al Doilea R?zboi Mondial. Aceste evenimente au indus în con?tiin?a lui Monnet dou? obsesii. Prima, faptul c? devastarea prin conflagra?ie a Europei nu trebuie s? se mai repete. A doua, democra?ia nu are ce c?uta într-o nou? structur? politic? european? deoarece, Hitler ?i Musolini au venit la putere prin vot democratic. Poporul german, disperat în urma p?cii de la Versailles ?i Republicii de la Weimar a crezut în promisiunile populiste ?i na?ionaliste predicate de Hitler. În 1946, Monnet are îns? o nou? dilem?: Cum pot fi na?iunile blocate s? se re-înarmeze pe ascuns? R?spunsul a venit spontan legat de statutul regiunii Saar. Monnet î?i începe cruciada prin intermediul unui plan, „theory of l'engrenage", adic?, trecerea regiunii carbonifere germane Saar sub protectorat francez, pentru a controla produc?ia industriei grele germane. Tensiunile între Germania ?i Fran?a au reînceput, dar Monnet a reu?it s? impun? Germaniei „The Ruhr Agreement", în 1947 (81), ca o condi?ie a recunoa?terii Republicii Federale Germania ca stat.

Schumann Plan 1950

Aceast? idee, a controlului înarm?rii statelor prin controlul c?rbunelui, fierului ?i o?elului a constituit baza strategiei lui Monnet, numit „Schumann Plan", din 1950, adic?, de a creea Comunitatea European? a C?rbunelui ?i O?elului, la început, între Fran?a ?i Germania. Monnet a înteles s? nu repete gre?eala p?cii de la sfâr?itul Primului R?zboi Mondial. De aceea, a considerat Germania partener egal („Peace can be founded only on equal rights"). Astfel, prin contribu?ia francezului, ministru de externe, Schumann, a germanului Hallstein, a italianului De Gasperi ?i a belgianului Spaak s-a constituit „European Coal and Steel Community" (E.C.S.C.) în 1951. Interesant este c?, Anglia a refuzat s? participe invocând suveranitatea na?ional?. Ulterior, în 1958, E.C.S.C. a evoluat în Pia?a Comun? (European Economic Community) dup? tratatul de la Roma din 1957.

Suveranitatea national? a statelor este un impediment în federalizarea Europei

Prima obsesie a lui Monnet l-a determinat s? devin? arhitectul Uniuni Europene. A doua obsesie l-a convins s? exclud? democra?ia, ca principiu de baz?, din aceast? nou? arhitectur? european?, citez: „There will be no peace in Europe, if states are reconstituted on the basis of national sovereignty...the countries of Europe are too small to guarantee their peoples the necessary prosperity and social development. The European states must constitute themselves into a federation". Cu alte cuvinte, suveranitatea national? a statelor este un impediment în federalizarea Europei. ?i totu?i, cum pot fi statele na?ionale ?i cet??enii europeni determina?i s? accepte abolirea suveranit??ii na?ionale ?i a independen?ei de ac?iune ?i legiferare, pentru a se supune unui guvern federal, unei birocra?ii ne-alese în mod democratic? R?spunsul se afl? într-un alt citat, cu o autenticitate discutabil?, atribuit lui Monnet: „Europe's nations should be guided towards a super state without their people understanding what is happening. This can be accomplished by successive steps each disguised as having an economic purpose, but which will eventually and irreversibly lead to federation [...]". Deci, f?r? ca na?iunile s? în?eleag? c?, procesul de integrare european este constituit din pa?i cu scop economic, dar care în ultim? instan??, s? le duc? pe un drum ireversibil c?tre federalizare.Nu vreau s? fiu un comentator mali?ios dar, ultima dat? când ni?te state au încercat s? ias? dintr-o federa?ie s-a terminat cu r?zboiul de secesiune în Satele Unite din 1860-65. Aceasta este crunta realitate! Uniunea Europeana a fost creat? ?i func?ioneaz? pe principiul prevalen?ei super-statului elitelor ?i birocra?ilor europeni, popoarele fiind induse s? considere c? au reprezentare democratic? când, de fapt, ideea de baz? este ca oligarhia, reprezentat? prin birocra?ia tehnocra?ilor, s? conduc? destinele na?iunilor europene. Actele de consultare democratic? gen referendum, de exemplu referendumul din Grecia propus de Papandreu, cele pentru Constitu?ia European? sau, cel de acum din Marea Britanie, fiind obiectul unor reac?ii dure de respingere din partea birocra?ilor de la Bruxelles. Începând din 1954, elita european? reprezentat? de Bilderberg boys a organizat, pas cu pas, integrarea economic? ?i monetar? a ??rilor europene, cu scopul ascuns al integr?rii politice treptate, prin ?tirbirea succesiv?, par?ial? a suveranit??ii na?ionale. În timp ce, Tratatul de Func?ionare al Uniunii ?i celelalte tratate dezv?luie o organiza?ie birocratic? alc?tuit? din tehnocra?i, în care democra?ia este exclus?, Parlamentul European neavând dreptul s? propun? legisla?ie ci, numai s? aprobe propunerile Consiliului European.

Reprezentan?ii statului român predic? valorile democra?iei ?i statului de drept ?i ignor? atacul asupra suveranit??ii na?ionale ?i independen?ei poporului român. U.E., o federa?ie supra-stat, în care democra?ia este exclus?

România este îndesat? adânc în „Remainia" de c?tre o clas? politic? inept? si ignorant?, declara?ia Pre?edintelui României, dup? Brexit, este o mostr? de credulitate izvor?t? din ignoran?? ?i stupiditate. Politica extern? româneasc? este un exemplu de „Exercise in futility", în care reprezentan?ii statului român predic? valorile democra?iei ?i statului de drept, în timp ce, ignor? atacul progresiv asupra suveranit??ii na?ionale ?i independen?ei poporului român, prin adoptarea treptat?, f?r? s? crâcneasc?, a integr?rii României într-o federa?ie supra-stat, din care democra?ia este exclus?. Este absurd, s? nu în?elegem care este viitorul ??rii într-o federa?ie, a c?rei scop final este disolu?ia tuturor na?iunilor europene într-o dictatur? a oligarhiei.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer