Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Acad. Eugen Mih?escu   
Joi, 21 Iulie 2016 12:08

Brancu?i - Domni?oara PoganyCând Constantin Brancu?i s-a întors în ?ar?, la sfâr?itul anilor '30, ca s? supravegheze instalarea ansamblului de la Târgu Jiu, aflat din nou acas?, le-ar fi spus alor s?i: „V-am l?sat s?raci ?i pro?ti ?i v-am g?sit mai s?raci, ?i mai pro?ti!". E valabil ?i azi. În plus, Brâncu?i ar putea ad?uga „?i mai ho?i!". Nu i-ar fi trecut îns? prin cap b?trânului ce zvârcolire avid? de parale vor stârni pu?inele lucr?ri r?mase întâmpl?tor în ?ar?. A b?nuit el ?i de aceea a l?sat mo?tenire statului francez lucr?rile din atelierul s?u parizian. E o mare minciun? c? ar fi oferit opera sa României ?i a fost refuzat. Nici vorb?! Comuni?tii nu puteau aprecia opera lui Brâncu?i ?i el ?tia asta foarte bine. În anii '50, „lumina?ii", academicienii epocii s-au adunat ca s? discute dac? lucr?rile olteanului merit? s? fie expuse în Muzeul Na?ional de Art?. Adic? dac? merit? s? fie luate de pe butoiul cu varz? (unde „Cumin?enia p?mântului" a stat în saramur? pe post de bolovan) ?i puse pe socluri ca s? le vad? clasa muncitoare! Iar ast?zi, to?i urma?ii lui Ca?avencu de la conducerea României îndeamn? ??ri?oara s? deschid? pungu?a cu doi bani ?i s? r?s-r?scumpere ceva ce e deja proprietatea statului de mult? vreme. Cum dracu' de a disp?rut taman chitan?a care atesta acest lucru? Oare Ministerul Culturii s-o fi gândit s? trimit? fotografia sculpturii lui Brâncu?i la grani?e? Sau va ie?i ?i aceasta ilegal din ?ar? ca „Domni?oara Pogany"? În loc s? fac? apel la patriotismul românilor ca s? fure, tot de la ei, milioanele pretinse de nu se ?tie ce „mo?tenitori", guvernan?ii ar fi trebuit s?-i trag? la r?spundere pe cei care au permis, în anul 2000, furtul celebrei lucr?ri în bronz. Domnul ministru Ion Caramitru, care acum se laud? c? doneaz? bani pentru „Cumin?enia p?mântului", nu face ni?te pu?c?rie pentru c? a pierdut „Domni?oara Pogany"? Urma?ul lui la conducerea Ministerului Culturii ?i Cultelor, colegul lui de „Lovilu?ie", l-am numit pe Rrrr?zvan Theodorescu recuno?tea c? „Domni?oara Pogany" a fost scoas? ilegal din ?ar? pentru c? „au existat complicit??i în interiorul ministerului". Cu toate acestea nu a f?cut nici el nimic pentru a încerca recuperarea lucr?rii. Ba, acum se zbate din r?sputeri pentru Caramitru ca s?-l bage în Academia Român?. Pe cine? Pe cel care, în decembrie 1989 a dat ordin s? se trag? cu tunul în Muzeul Na?ional de Art? ?i în Biblioteca Universitar? ?i apoi a închis ochii - ?i a deschis buzunarul? - când „Domni?oara Pogany" p?r?sea România printr-un act de contraband?? O mân? o spal? pe cealalt?, oare? De Rrr?zvan Theodorescu m? voi ocupa îns? într-un articol aparte...

La Istanbul - unde, zilele acestea, are loc a 40-a reuniune a Comitetului U.N.E.S.C.O. pentru Patrimoniul Mondial -, o echip? de ?mechera?i, trimi?i din ?ar? tot pe banii no?tri, încearc? s? fac? lobby ca s? ob?in? „numai" vreo 100 de milioane de euro pentru a duce la bun sfâr?it compromiterea, distrugerea, în spiritul ?i semnifica?ia ei, a operei monumentale a lui Constantin Brâncu?i de la Târgu-Jiu. Cu un an în urm?, la Bonn, reprezentan?ii României au depus un „dosar" atât de prost întocmit încât a reu?it s? ob?in? recomandarea ca opera respectiv? s? NU fie trecut? în prestigioasa list? a patrimoniului U.N.E.S.C.O. În acel document, o capodoper? (fie ea ?i neîncheiat? ambiental), cu un parcurs de peste un kilometru ?i jum?tate, cuprinzând „Masa T?cerii", „Poarta S?rutului" ?i „Coloana f?r? Sfâr?it" - poate cea mai important? oper? monumental? a secolului al XX-lea -, era prezentat? drept „un monument funerar", iar numele autorului, Constantin Brâncu?i, „p?rintele sculpturii moderne" cum se spune, nici m?car nu ap?rea în titlul „dosarului" respectiv! În acest dezastru cultural, pentru care nimeni n-a dat înc? socoteal?, e implicat de dou? decenii noul consilier preziden?ial Sergiu Nistor, arhitect care n-a construit în via?a lui nimic, dar s-a lipit permanent de posturi oficiale cu surse grele de gologani. Pe vremea când eu eram ambasadorul României la U.N.E.S.C.O., l-am cunoscut ?i eu pe Sergiu Nistor. Atunci nu avea gu?? ?i morg? de înalt func?ionar al Statului. Mai tân?r ?i mai sub?irel se învârtea pe la Ecole de Chaillot la Paris ?i îmi promitea s? fac? rost de finan?are pentru refacerea s?lii de teatru din Palatul Behague, ambasada României din capitala Fran?ei. Nu a f?cut nimic nici el ?i nici ambasadorii care mi-au urmat, pentru c? nu a existat posibilitatea „sifon?rii" fondurilor respective. Spre deosebire de „restaurarea" „Coloanei f?r? sfâr?it" din anii 2000, unde Sergiu Nistor a reu?it s? controleze fondurile împrumutate de la Banca Mondial?, francezii nu dau niciun sfan? dac? lucr?rile nu se fac cu speciali?tii ?i oamenii lor. Au v?zut ei prea bine ce se întâmpl? când vin echipe din România ?i dau cu bronz de sobe pe stucaturi...

?i acum, la Istanbul, pentru ce fac „lobby" impostorii care ne reprezint?? Ce vor s? arate lumii? O monstruozitate, proiectul unui arhitect, Dorin ?tefan - ce, se pare, a câ?tigat un „concurs" organizat la nivel local -, în care parcursul de la Târgu-Jiu va deveni un ghiveci indigest pres?rat cu sculpturi de Brâncu?i! ?i asta, desigur, va costa peste 100 de milioane de euro deja anun?ate, sau poate „mai mult", adic? probabil vreo 200. Cu ce rezultat? Masacrarea ora?ului ?i compromiterea definitiv? a operei lui Brâncu?i! Poate fi l?sat? la nesfâr?it o asemenea comoar? na?ional?, de valoare universal?, pe mâna unora ca Sergiu Nistor, Dorin ?tefan, Nicolae Mischie, Toni Grebl?, Ion C?linoiu, Florin Cârciumaru? (Mischie ?i Grebl? au fost condamna?i la pu?c?rie cu executare.) Guvernul ??rii trebuie s? preia în administrare, fie ?i temporar, opera monumental? a lui Brâncu?i de la Târgu-Jiu ?i s? organizeze, sub auspiciile U.N.E.S.C.O., un Concurs Interna?ional pentru ca mari arhitec?i s? poat? veni cu solu?ii extraordinare ?i legitime. Organiza?ia Na?iunilor Unite pentru Educa?ie, ?tiin?? ?i Cultur? nu va deveni complice acceptând compromiterea operei lui Brâncu?i. Tot ce vom reu?i este s? ne facem de râs în frunte cu noul Delegat Permanent al României, Adrian Cioroianu. Dar asta nu e o noutate. Cioroianu e cunoscut pentru gesturile deplasate pe care le-a avut în compania unor ?efi de state pe vremea când era ministru la Externe. S? ne mai mire declara?ia prin care se ar?ta mul?umit dac? „înscriem pe lista U.N.E.S.C.O. doar Coloana"? Ad?ugând servil, a?a cum trebuie s? fie orice func?ionar român de „succes": „s? vedem ce vor prefera cei care decid".

Sunt împ?cat c? m?car to?i ace?ti corbi au renun?at s? încerce s?-l dezgroape pe Brâncu?i din Cimitirul Montparnasse pentru ca s?-l aduc? în Hobi?a lui natal?, acolo unde casa p?rinteasc? i s-a transformat în ruine ?i nicio bocitoare nu se va g?si s? vin? s?-i pun? flori pe mormânt. Poate c? aceast? ?ar? a noastr? este bletemat? ca s? nu se poat? mândri c? are în patrimoniu operele unuia dintre cei mai celebri români. Poate c? este blestemat? ca s? nu mai existe cu totul. Într-acolo ne îndreapt? inexorabil tic?lo?ii care ne conduc.

Not?: Lucr?rile celei de a 40-a reuniuni a Comitetului U.N.E.S.C.O. pentru Patrimoniul Mondial s-au întrerupt pe 17 iulie din cauza evenimentelor de la Istanbul. Duminic?, Le Corbusier, arhitect de origine elve?ian?, a fost admis pe celebra list?, iar restul candida?ilor se vor discuta într-o reuniune extraordinar? în septembrie la Paris.

footer