Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Luni, 20 Iunie 2016 07:54

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisDe ce se plimb? Iohannis

Iohannis, mutu, cum îi spune o ?ar? întreag?, era recunoscut ca pre?edintele care tace ?i se plimb?. Cele dou? „calit??i" ale sale sunt cunoscute ?i de necontestat. Plimb?rile lui, sau „vizitele oficiale" cum îi place lui s? le declare, au toate câte un scop, chiar dac? altul decât cel declarat oficial, dar scop. Prima lui vizit? în S.U.A. a avut drept scop primirea firmanului, a direc?iei de deplasare ?i bineîn?eles depunerea jur?mântului de credin??. Vizita în Fran?a a avut ca scop demonstrarea apuc?turile lipsite de elegan?? ale domnului Iohannis, cea din Serbia a fost planificat? pentru a-i da ocazia consilierului de tain? s? mai a?ipeasc?. Vizita în Israel din Martie nu s-a desf??urat a?a doar ca s? plâng? la zid sau s? lase un bile?el cu dorin?a de a fi ales în al doilea mandat, ci pentru a i se spune ce poate sau nu poate s? fac? doamna Kovesi cu colegii din Mossad care îi cic? o spionau ?i ce anume au voie s? spun? despre ei, ca s? îi fac? ?i ei imagine, dar s? nu o strice nici pe a „spionilor". ?i imediat dup? întoarcerea în ?ar?, au fost „aresta?i" cei patru evangheli?ti care de fapt erau trei, Luca ?i Matei. E drept, cele mai multe vizite au avut ca scop îns?, scoaterea în lume a primei profesoare norocoase din România ?i a genunchilor de capr?... neagr?, simbolul Carpa?ilor. Dup? toate aceste vizite, mai mult sau mai pu?in, dar de cele multe ori mai pu?in, benefice românilor, cu sau f?r? rost, dar mai mult f?r?, domnul pre?edinte p?stra o t?cere nu doar proverbial? ci ?i justificat?: nici nu ?tia ?i nici nu avea ce s? spun?, pentru c? fie era umilitor s? spun? c? a fost chemat la ordin, fie nu putea spune c? a plecat pentru c? nu ?tie ce s? fac? la Cotroceni ?i nu poate face fa?? problemelor de conducere real? a ??rii.

Mai bine t?cea

Ei bine, domnul Iohannis, cel care ?tie s? tac? atât de bine, cred c? ?tie el de ce tace. Mai bine s? fie enervant ?i s? îl certe românii c? nu spune nimic, decât c? spune prostii. Cine l-a pus domnule s? dea el explica?ii ?i s? se laude cu vizita în Bulgaria ?i marea victorie, crearea marii flote a M?rii Negre? Este clar pentru toat? lumea c? ideea cre?rii unei flote N.A.T.O. în Marea Neagr? nu apar?ine nici României, cu atât mai pu?in lui Iohannis, el a primit mutarea în plic, el a fost pus s? cear?, s? propun? acest plan, ca s? nu spun? lumea c? S.U.A vrea s? î?i parcheze portavioanele într-o zon? în care nu prea are ce c?uta conform tratatelor interna?ionale. Dar dac? statele riverane o cer, a?a cum „cet??enii sectorului patru" i-au cerut lui Piedone s? candideze la prim?rie sau cum de?inu?ii din pu?c?rii "au cerut" men?inerea ?efului ANP în func?ie, atunci N.A.T.O, adic? S.U.A nu au ce face ?i în virtutea art 5 se sacrific?. Ei bine,domnul Iohannis nu a putut s? nu cear? ajutorul N.A.T.O. pentru un plan de supraveghere ?i practic înarmare a M?rii Negre, mai ales c? i s-a cerut s? cear? asta, numai c? a vorbit a?a cum vorbe?te el, f?r? s? îl în?eleag? nimeni. Dup? ce s-a dus în Bulgaria ?i a discutat despre un plan de securizare a M?rii Negre f?r? a specifica la ce anume se refer?, vine acas? ?i declar? c? a c?zut de acord cu oficialii bulgari pentru înfiin?area unei flote a N.A.T.O. în Marea Neagr?.

Reac?ie surpriz?

Numai c? premierul bulgar, auzind ce vrea domnul Iohannis, neag? un asemenea acord. Surpriz? total?, pentru c? atât SUA cât ?i Iohannis, crezuser? c? oficialii bulgari, lua?i prin surprindere, nu vor nega, de team? s? nu creeze un conflict diplomatic ?i vor înghi?i g?lu?ca. ?eap?! Conducerea Bulgariei a pus înainte de orice interesele ??rii, neacceptând jocul murdar al partenerilor ?i a respins categoric ?i ferm orice idee de a vedea nave militare americane spionând plajele de nudi?ti din Bulgaria. ?tiind c? orice prezen?? a unei nave americane în Marea Neagr? ar constitui nu doar o provocare la adresa Rusiei ci ?i un real pericol pentru toate ??rile riverane, Bulgaria a respins un asemenea plan. Domnul Iohannis, cel care a vorbit când trebuia s? tac?, acum d? vina pe comunicare, vezi Doamne, nu s-a în?eles bine ce a vrut el s? spun?, c? el de fapt dorea o cooperare în cadrul unor exerci?ii între flotele militare ale României, Bulgariei ?i Turciei. Hai s? fim serio?i, care flot? militar? român?? P?i ce noi avem flot?? Poate cea a trafican?ilor de calcan, c? cele dou? fregate care fac mândria marinei militare române sunt lansate la ap? pe rând, ca s? nu se scufunde amândou? odat?, când una e pe ap?, cealalt? e la "modernizat", adic? în repara?ii capitale. Asta o ?tiu ?i Bulgarii ?i mai ?tiu c? aplica?iile navale comune româno-bulgaro-turce ar însemna c? Turcia ?i Bulgaria s? pun? la dispozi?ie navele, iar România apele. Iar pentru exerci?ii militare comune nu era nevoie de discu?ii între pre?edin?i, toate celelalte s-au f?cut pân? acum prin M.Ap.N., M.A.E. ?i structurile N.A.T.O. De când discut? pre?edintele statului planificarea unor exerci?ii militare? Penibil! Dup? un pre?edinte care a f?cut s? dispar? o flot? f?r? urm?, acum avem unul care inventeaz? flote care nu exist?. Domnule ce noroc pe România, s? fie condus? de magicieni. Dac? „ideea pre?edintelui Iohannis" ar fi dar roade, s-ar fi constatat apoi c? de fapt nu prea avem cu ce contribui ?i am fi cerut ajutor prietenilor strategici care ar fi permanentizat astfel prezen?a " r??oilor buc?tari" în Marea Neagr?. De altfel domnul Ciolo? proasp?t chemat pentru instruc?iuni în S.U.A., tocmai anun?ase, complementar, „dorin?a" României de a face lustrui bocancii a 5.000 de militari americani. Asta dup? ce fusesem asigura?i, ca ?i în cazul refugia?ilor, c? în România nu vor fi decât câteva sute de militari americani. Cei de pe navele militare se iau în calcul? De altfel,sub un pretext sau altul prezen?a navelor americane în Marea Neagr? nu mai este o surpriz? pentru nimeni, dar ei voiau s? fac? din asta nu doar un obicei, ci o obliga?ie. Indiferent c? Bulgarii au spus una ?i au decis alta, pentru c? s-au l?sat intimida?i de ru?i sau le-au f?cut jocul pentru a face N.A.T.O. de râs, Iohannis a dat dovad? de o lips? cras? de cunoa?tere a diploma?iei ?i jocurilor politice ca ?i a procedurilor diplomatice, care au f?cut din el, dar ?i din România, un subiect de zeflemea în diploma?ia european?.

Gaf?, incon?tien?? sau...?

Acum domnul Iohannis se d? de ceasul mor?ii pentru c? în dorin?a sa de a ar?ta Licuriciului cât de umil poate s? fie ?i românilor ce mare "strateg" ?i ap?r?tor al grani?elor este, în loc s? îi lase mai întâi pe speciali?ti s? discute planul, s? stabileasc? detaliile ?i el s? mearg? –dac? ?inea neap?rat s? ias? în fa??- doar la final la semnarea protocoalelor, s-a gr?bit s? anun?e el, ceea ce nu era de fapt nici stabilit ?i nici m?car discutat. Flota N.A.T.O. a M?rii Negre era doar în capul lui ?i al Licuriciului iar bulgarii nu ?i-au dat acordul pentru a?a ceva. Acum nu numai c? s-au f?cut de râs ?i au ridicat ru?ilor mingea la fileu, dar au compromis total orice proiect în acest sens ?i i-au sup?rat ?i pe turci, care - în parantez? fie spus, prin 2010, pe vremea lui Iuscenko, lucrau la un plan de ap?rare comun? Turcia-Rusia-Ucraina în Marea Neagr?. Bineîn?eles c? colegilor americani nu le-a convenit ?i a?a a fost schimbat? direc?ia Ucrainei iar Iuscenko debarcat. V? mai aminti?i discu?iile dintre Ambasadorul S.U.A. în Ucraina ?i madam Nulland, pe timpul „euromaidanului"? V? aminti?i celebrul Fuck the U.E.? E momentul s? v? reaminti?i dac? a?i uitat. Nimic nu e întâmpl?tor. Ei bine, S.U.A. a preluat ideea unei flote de ap?rare a M?rii Negre, dar au schimbat juc?torii ?i direc?ia. Ce ne-am face dac? ne-am trezi acum cu un ruso-maidan la contrapartid?? Spuneam acum ceva timp c? domnul Iohannis trebuie s? fie atent s? nu se transforme Marea Neagr? în Marea Ro?ie. V?d c? nu numai c? nu încearc? sa evite, dar chiar lucreaz? intens la aceast? transformare. Ale cui interese le urm?re?te domnul Iohannis, c? ale României în nici un caz.

?i Iohannis minte, nu e a?a?

Degeaba declar? domnul Iohannis c? el de fapt voia doar exerci?ii navale comune, c?ci pe data de 12 Mai, declara sus ?i tare într-o conferin?? de pres? comun? cu secretarul general N.A.T.O., c? la summitul de la Var?ovia România dore?te s? creeze „cadrul unei prezente aliate navale permanente la Marea Neagra" mai bine spus, s? oficializeze ini?iativa. De fapt ?i domnul Stolenberg declarase cu aceea?i ocazie c? „Am crescut prezen?a în Marea Neagra ?i am f?cut acest lucru pentru ca am c?zut de acord ca dup? anexarea ilegal? a Crimeii de c?tre Rusia ?i destabilizarea din estul Ucrainei, unde Rusia îi sus?ine pe separati?ti, am decis s? implement?m acest sistem de reasigurare în partea estic? a Alian?ei. Ca parte din aceast? ac?iune de reasigurare face parte ?i cre?terea for?ei navale în Marea Neagra". Se mai îndoie?te cineva asupra ini?iatorului ?i inten?iilor reale? Ce exerci?ii comune, ce cooperare maritim?, se dore?te o for?? naval? S.U.A., denumit? eufemistic N.A.T.O., în Marea Neagr?.

Dac? vre?i o ultim? ?i suprem? dovad? c? Iohannis a comis o gaf? diplomatic? ?i c? de fapt inten?ia era crearea unei flote N.A.T.O. în Marea Neagr?, nu cum spune acum, c? voia doar exerci?ii comune româno-bulgare, v? recomand s? citi?i Priorit??ile strategice ale M.Ap.N., postate pe site-ul Guvernului, unde la capitolul „Constituirea de structuri multina?ionale pe teritoriul" g?sim urm?torul text care nu las? loc de nici o interpretare: « Lansarea ini?iativei pentru constituirea unei Grup?ri navale N.A.T.O. în Marea Neagr?, denumita generic Flotila Aliat? in Marea Neagr? / Black Sea Flotilla »". A?a era trecut pe site-ul guvernului la data post?rii documentului. Acum, dup? izbucnirea scandalului s-a schimbat modificarea, la capitolul respectiv scrie " demersuri pentru constituirea unei grup?ri navale în Marea Neagr?, dup? modelul grup?rilor navale N.A.T.O.". Deci se refac documente ca s? salveze aparen?ele. C? era vorba de nave militare americane ?i nu române?ti, o dovede?te ?i faptul c? la rubrica costuri privind ini?iativa, era ?i înc? este trecut" f?r? costuri, ceea ce înseamn? c? era vorba de navele altora, nu ale României, pentru c? nu po?i concepe o astfel de ini?iativ? f?r? costuri. Ei bine, Iohannis a ?inut s? lanseze el ini?iativa, ca s? se laude el cu un mare succes, dar a f?cut-o în stil propriu, nu pas cu pas cum se laud?, ci ciob?ne?te, ca la Jina. Iar acum spune c? : „Nu creeaz? nimeni o flot? N.A.T.O., asta este o prostie. N.A.T.O. nu poate ?i nu dore?te s? între?in? o flot? proprie în Marea Neagr? [...] ini?iativa vizeaz? exerci?ii, training comun al for?elor navale". Cum creeaz? Iohannis o flot? proprie f?r? costuri, numai el ?tie. Pân? acum se spune c? B?sescu este cel mai mincinos pre?edinte. Ei nu, Iohannis nu este de acord.

Tot r?ul „spre bine"

Cine crede?i c? va fi g?sit vinovat pentru e?ecul demersului lui Iohannis? Ghici ghicitoarea mea. Pun pariu c? S.I.E., mai concret domnul M.R.U. care nu are nici o vin? aici, dar prostia lui Iohannis a venit la timp pentru a regla cearta dintre M.R.U. ?i Kovesi iar acum nimeni nu îl va mai învinui pe Iohannis c? l-a demis pe ?eful S.I.E. Adev?rul e c? oricât ar da al?ii vina pe consilieri, mini?tri, sau ?efi de servicii secrete, în fapt toat? lumea ?tie c? Iohannis este cel care a vrut s? fac? acea vizit? chiar dac? i s-a spus c? nu este a?a protocolul, chiar dac? i s-a spus c? trebuie mai întâi discutat între speciali?ti, el a vrut s? mearg?, ca s? pun? în aplicare planul partenerului strategic ?i s? ia o bil? alb? de la el. Tot el s-a gr?bit s? anun?e c? au c?zut de acord, de?i nu avea nimic concret, i s-a p?rut lui c? e bine s? se împ?uneze crezând c? bulgarii nu vor nega ?i nu vor refuza cererea S.U.A. A mai crezut el c? bulgarii sunt ca românii ?i îi vor înghi?i toate fi?ele ?i prostiile, pentru c? el este Iohannis. Uite c? s-a în?elat, iar prostia lui va duce la c?derea unor capete care nu au nici o vin?, pentru c? este ?tiut c? el nu ascult? de nimeni. Decât de Licurici. Se pare c? f?r? s? vrea, dintr-o prostie, încercând s? se afirme drept „salvatorul na?iunilor de la Marea Neagr?", domnul Iohannis a reu?it s? rezolve problema M.R.U. Kovesi, f?r? s? vrea, fabricându-?i un motiv de a-l demite pe incomod. La barza chioar?... Una peste alta, românii trebuie s? ?tie ce vor: vor s? îl aud? pe Iohannis vorbind, sau nu, pentru c? iat?, când vorbe?te spune numai prostii ?i creeaz? conflicte diplomatice. El, s?racu', nu are nici o vin?. Atâta ?tie, atâta face!

Bibliografie web
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20994694-vrea-obtina-romania-summitul-crucial-nato-din-iulie-mandatul-validat-urmatoarea-sedinta-csat.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20730713-romania-vrea-flota-nato-marea-neagra.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21085633-klaus-iohannis-nu-creeaza-nimeni-flota-nato-asa-numita-initiativa-navala-care-prezentat-liderilor-bulgari-referea-colaborare-zona-exercitiilor-comune.htm
http://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/16-01-15-07-42-39MApN_Plan_strategic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CL_GShyGv3o

footer