Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Sebastian Pop   
Miercuri, 01 Iunie 2016 10:03

Poligon, art-emisSebastian Pop, locuitor al Aradului, pasionat de tir sportiv, a fost marcat de o experien?? tr?it? la Timi?oara. F?r? a comenta stilul ?i obiectivitatea relat?rii, apreciem c? experien?a ultimelor evenimente din Europa ?i din România, oblig? autosesizarea institu?iilor abilitate ale statului pentru ap?rarea siguran?ei na?ionale. Nu poate fi exclus ca astfel de „întâmpl?ri" s? nu fie solitare, ceea ce ridic? serioasele semne de îngrijorare fa?? de „generozitatea" Pre?edintelui României de a primi „cote obligatorii" de migran?i, impuse de U.E. Obedien?a ?efului statului ?i a prim-ministrului României fa?? de Bruxelles. Textul pe care vi-l supunem aten?iei a ap?rut cu dou? luni în urm?[1] ?i, f?r? a v? alarma, v? propunem s?-l citi?i. L?s?m concluziile la aprecierea dumneavoastr?. (Redac?ia).

„M-am mai enervat eu pe multe chestii în ultima vreme dar pe asta trebuie sa v-o povestesc neaparat... Fus?i la tir asear? în Timi?oara impreuna cu Robert Fundeanu. Nu la camioane (T.I.R.), la poligon de tir unde tragi cu arma letal? într-o ?int?, asistat de un instructor. Demult vroiam s? merg dar tot timpul intervenea câte ceva a?a c?, ieri am sunat pentru o programare ?i am g?sit doua locuri de la 21:45. Am ajuns la cl?direa de lâng? « Iulius Mall » pu?in înainte de ora stabilit? ?i am parcat în curte cumincior. Cl?direa trebuie sa fi fost ceva depozit sau fabric? ceau?ista pentru c? tradi?ionalul lift de marf? (nefunctional) str?juia o fost? ramp? de înc?rcare care te ducea cu gândul înapoi, în timp în anii 80-90. Urm?rind indicatoarele, am ajuns la etajul trei în fa?a unei u?i metalice cu vizor care se deschide doar pe din?untru, de deasupra c?reia ne urm?rea o camera de luat vederi cu infraro?u. Sun ?i dup? câteva secunde ni se deschide. Un tip foarte amabil ne pofte?te în?untru ?i ne recomand? o cafea sau ceva r?coritor pân? ne înregistreaz? documentele. În interior cred c? erau ?ase mese rotunde cu câte 5-6 scaune, câteva înc?lzitoare cu gaz ?i o mul?ime de materiale ?i regulamente despre arme de foc. Am ales repede o revist? de pe masa despre « Glock »[2] ?i o r?sfoiam cu mare interes a?teptând cu ceva emo?ie prima tragere cu muni?ie real?. Nu, nu am f?cut armata în uniforma statului, am f?cut-o mai târziu, dup? facultate, la « Coca-Cola », în costum. Am parcurs procedurile de înregistrare ?i preg?tirea teoretic?. Intre timp zona de tragere s-a eliberat ?i a venit rândul nostru.

Ca arma de tragere am ales un Glock 34, arma de 9 mm, un fel Glock 17 dar cu ?eav? mai lung?. Este una din cele mai bune arme de tir. Mi-a pl?cut simplitatea ?i claritatea explica?iilor instructorului atât despre arm? cât ?i despre reguli, un profesionist în adev?ratul sens al cuvântului. C??tile pe urechi, primul glon? pe ?eav?, iau linia de ochire... foc! A fost secunda în care mi-am dat seama ca filmele sunt pove?ti, mi-am dat seama c? cel mai important lucru poate fi la un moment dat doar de care parte a ?evii stai. Am cerut permisiunea s? ne facem câteva poze, c? doar avem telefoane performante ?i trebuia s? ne l?ud?m ?i noi pe unde am fost ?i ce am f?cut, ca to?i b?ie?ii când dau de o „juc?rie" nou?. Am tras fiecare câte 30 de gloan?e ?i la final cu ?intele în mân?, foarte mândri am ie?it din poligon în sala, ca s? st?m cumin?i la o mas?, s? fum?m o ?igar? ?i, evident s? împ?rt??im experien?ele. Trecem în sala ?i, în drum spre masa noastr? din cap?t, vedem la o alta, în a?teptare, urm?torul grup, patru de data asta. I-am auzit vorbind ?i în lumina nu foarte puternic? am v?zut ni?te ochi care ne priveau, studiind în acela?i timp ?intele pe care noi le purtam foarte mândri. Cei patru p?reau a fi arabi.

Ne-am a?ezat la mas? amândoi, am înghe?at efectiv. Arabi, în România, la ora 22:40 se antreneaz? cu arme letale în poligon! Trebuie c? s-a v?zut ceva grav pe fa?a noastr? de vreme ce indivizii nu ne-au mai aruncat nici m?car o privire înainte de a intra s? trag?, înso?i?i de celalalt instructor. Ei bine, ne-am cam speriat! ?i pe bun? dreptate, zic eu. Instructorul, vizibil nelini?tit, ?i-a cerut scuze dar trebuia s? intre în poligon s? nu-l lase singur pe colegul lui cu noii clien?ii. Am plecat ?i în drum spre casa ne-a luat durerea de cap pe amândoi. Dup? o vreme, înc? ?oca?i, am început s? rememor?m câteva detalii: grupul de dinaintea noastr? erau de fapt tot arabi, dou? femei ?i patru b?rba?i, instructorul nostru era înarmat (lucru de care ne-am dat seama când am v?zut tocul ie?ind discret de sub geac?). Sentimentul nostru a fost cel de fric?, am sim?it pericolul fizic. Când ai motocicleta ?i treci de primii 4.000 kilometri ajungi s? sim?i fizic pericolul în trafic. Cunosc?torii ?tiu bine despre ce vorbesc. M-am sim?it la fel, dar la intensitate ori 10. Deci! Din 12 clien?i dup? ora 21, zece sunt arabi care se antreneaz? în poligon, cu arm? letal?, la mine în ?ara,! Vorbind cu instructorul, am aflat ca în ultimele dou? luni de zile, 80% din clien?i sunt arabi. Evident ca ?tiu ?i „organele" noastre abilitate. Trebuie s? precizez ca e destul de plin la ei ?i greu î?i po?i face programare zi pe zi. Nu ?tiu dac? realiza?i ce v? povestesc eu aici, dar lucrurile nu stau chiar roz. Acum dou? s?pt?mâni am fost în Serbia via Ungaria ?i am v?zut celebrul gard al lui Orban de la grani??. V?zând arabii încolona?i la linii de tragere mi-am dat seama ca acel gard, acel soldat înarmat pân?-n din?i care p?ze?te frontiera nu e deloc o exagerare! Sunt singurii care au în?eles ce se întâmpl? ?i fac ceva.

Am un mesaj pentru ziari?tii manipulatori, pentru cei cu „pacea mondial?" ?i pentru prietenii mei: în timp ce mul?i din b?ie?ii no?tri se penseaz?, î?i descoper?/aranjeaz? b?rbile ?i frezele, în timp ce mul?i plâng de necazul refugia?ilor ?i ziari?tii se întrec în p?reri care mai de care, pro ?i contra migra?ie, în timp ce primarul ora?ului meu cheam? ?i cere migran?i în Arad, arabii stau încolona?i, barba?i ?i femei, la poligonul de tir cu arm? letal? ?i se antreneaz? cum sa ne fac? g?uri în pantalonii strech ?i bufan?i! Prin urmare, de s?pt?mâna viitoare, angaja?ii mei vor avea sesiuni lunare de team building la poligon. Eu personal m? las de fumat ?i de vreme ce un glon? costa 1 leu pot s? trag lunar cel pu?in 500. M-a prins, mi-am descoperit o nou pasiune ?i clar m? apuc de tir sportiv. De ce? Pentru c? e legal ?i e pe banii mei, m?i fra?ilor! De aia!

Un poli?ist roman trage lunar maxim 10 cartu?e, pentru c? nu sunt bani. Un arab, la mine în ?ar?, trage 50, la dou? zile. În timp ce poli?istul care trebuie s? ne apere ?i s? se apere, trage din an în pa?ti cu o arm? de 400 de lei, „studentul" str?in se antreneaz? cu una de 900 €. Deci nu avem s? d?m un leu pentru un glon? tras de poli?ist dar avem 200, pentru un metru de bordur? rutier??! M? întreb: „studen?ii" ?ia, chiar ?i-au descoperit pasiunile to?i deodat? ?i nu mai pot dormi noaptea dac? nu trag cu arma?! Poate îmi r?spunde cineva. Unii nu o s? citeasc? pân? la cap?t, al?ii vor spune c? exagerez. Eu v? spun c? am v?zut privirea ?lora ?i nu am fost singurul, am v?zut ce fac ?i, de mâine, ?tiu ce fac eu! Îi rog înc? o dat? pe iubitorii p?cii mondiale, pacifi?tii, integratorii de migran?i musulmani s? se ab?in? de la comentarii, f?r? s? doresc s? îi jignesc într-un fel... ?tiu ce vorbesc. Am fost acolo, am v?zut! Pentru cei care totu?i insist? în p?reri gre?ite ?i, în continuare, vor purta ochelari de cal, le comunic ca le respect p?rerea, dar [...] o am ?i eu pe a mea. Ar mai fi multe de spus dar cred c? e destul".
Grafica - Ion M?ld?rescu
------------------------------------------------
[1] http://infoalert.ro/2016/04/04/nu-vrem-sa-va-alarmam-dar-cititi-urgent-asta-se-intampla-in-romania-la-timisoara/
[2] Pistolul GLOCK „Safe Action" este arm? reprezentativ? ?i u?or de mânuit din categoria pistoalelor de mici dimensiuni. din întreaga lume. Este folosit agen?ii poli?iei, unit??ilor speciale, serviciilor militare ?i de securitate din multe state ale lumii.

footer