Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Liviu Tofan   
Miercuri, 04 Mai 2016 21:37

Radio Europa liber? 2Lucky sfideaz? Securitatea, amenin?ând, în scris, c? va informa Radio „Europa Liber?" despre cazul s?u de „drepturile omului" dac? nu i se aprob? emigrarea. Securitatea reac?ioneaz? la 18 ianuarie 1978 prin deschiderea Dosarului de Urm?rire Informativ? nr. 1103 privind „Bubu" (numele de cod dat lui Lucky în acest dosar). Lucky este „avertizat", asta însemnând c? trebuie s? suporte discu?ii cu diver?i securi?ti, între care ?i colonelul Ioan Poian?. Cu toate acestea, securi?tii sunt lua?i prin surprindere aflând, tardiv, c? Lucky - cu o „voin?? inexorabil?", nu-i a?a - chiar a trimis o scrisoare la „Europa Liber?". Scrisoarea, în care Lucky î?i revendic? imperativ dreptul de emigrare în R.F.G., i-a fost citit? într-o emisiune difuzat? pe 4 martie 1978. Prompt, el este amendat cu 500 de lei în baza legii 23/1971. Este vorba despre faimoasa „Lege privind ap?rarea secretului de stat în R.S.R.", al c?rei articol 14 spunea a?a: „Se interzice cet??enilor români de a avea orice fel de leg?tur? cu posturile de radio ?i televiziune ori cu organele de pres? din str?in?tate, care, prin ac?iunile lor, desf??oar? o activitate de def?imare sau contrar? intereselor statului român".

De?i declar? la Securitate c? în perspectiv? „nu m? voi antrena în nici un fel de discu?ii sau aprecieri de natur? politic?", Lucky face exact invers, ?i asta cât se poate de ostentativ ?i de public. Adic?, face caz permanent de actul s?u de mare curaj de a scrie la „Europa Liber?", „aduce injurii regimului", cum precizeaz? notele informative, ba se declar? chiar „disident" în gura mare - în barul plin de lume de la „Împ?ratul Romanilor", desigur. A?a se face c?, la un moment dat, Securitatea pare s? cedeze. Un raport din iulie 1978 propune închiderea Dosarului de Urm?rire Informativ? nr. 1103, respectiv abandonarea cazului lui Lucky, pentru c? s-au f?cut interven?ii ?i s-a dat aviz pozitiv de c?tre comisie pentru a primi aprobare de plecare. Culmea, chiar ?eful Securit??ii jude?ului Sibiu cere la Bucure?ti, în octombrie 1978, s? se urgenteze aprobarea emigr?rii lui Lucky în vederea prevenirii s?vâr?irii de c?tre acesta a unor eventuale ac?iuni f??i?e [...]. Lucky a învins. S-a luat de piept cu Securitatea ?i a îngenuncheat-o. Bravo lui, am putea zice. În februarie 1979, Lucky ?i familia sa pleac? în Germania ?i se stabilesc în ora?ul Nürnberg din Bavaria, la nord de München. Datorit? originii etnice germane a so?iei, beneficiaz? imediat de ajutoare speciale pentru integrarea în societate, inclusiv cet??enia german?.

Ce am putea spune, în acest punct al pove?tii, despre Lucky? Ce fel de om este el? Un temerar? Un ?mecher? Un lupt?tor, un semi-interlop, un z?natec sau un cabotin b?ftos? Poate ne ajut? aceast? autocaracterizare dintr-o declara?ie dat? la Securitate: „Favorizat de fizic ?i dotat cu o inteligen?? speculativ?, marcat de ne?ansa debutului meu în via?? (condamnarea din 1967 - n.a.), lipsit de capacitate volitiv?, am ajuns s? m? ancorez într-un mediu abject, vizând confortul material, urm?rind doar pl?ceri primare care nu reclamau nici un efort. Dar, aceast? existen?? cu tent? parazitar? venea în contradic?ie cu idealul meu existen?ialist, cu educa?ia primit?". Chestia cu idealul lui existen?ialist e nostim?, dar... nu, nu cred c? ne ajut? s? ne l?murim asupra lui Lucky. Ne-ar ajuta îns? deslu?irea episodului mai de la început, cînd Lucky scap? de procuratura militar? ?i de închisoare pe motiv de „psihopatie impulsiv? cu mitomanie". De?i anchetatorii ?tiu c? simuleaz?. De?i fapta este deosebit de grav?. De?i are antecedente penale. De neîn?eles, spuneam. S-ar în?elege îns? foarte u?or dac? am accepta ideea c? pe Lucky îl scap? nu „psihopatia", ci Securitatea. Nu Securitatea aia banal?, ca s?-i zic a?a. Nu cea cu care se r?zboie?te el mai tîrziu pentru un pa?aport. Ci o parte mai special? a Securit??ii, s?-i spunem D.I.E. (de la Direc?ia de Informa?ii Externe, ulterior C.I.E.), ?i care vede „poten?ialul" lui Lucky de aventurier, cinic, inteligent, pref?cut ?i lipsit de scrupule - taman bun pentru un anumit gen de misiuni dubioase ?i „deplin conspirate".

?i ce altceva ne-ar mai putea ajuta? P?i, ne-ar ajuta s? afl?m, de pild?, de?i nici un document (disponibil) nu consemneaz? asta, c? în 1972-1973, Lucky era din nou la armat?. Ciudat, doar fusese clasat inapt cu doar un an înainte. ?i totu?i, era la armat?. Mai r?u chiar, la un batalion disciplinar. Batalion de pedeaps?, cum i se mai spunea, deoarece acolo ajungeau solda?ii pedepsi?i pentru diverse delicte sau cei cu cazier. ?i pentru ce fusese pedepsit, chipurile, Lucky? Dac?-l întrebai, î?i povestea c?, pe când f?cea armata la Oradea, fusese implicat în deturnarea unui avion. Aici ar trebui precizat c?, atunci când îi construie?ti unui agent o „legend?", e bine s? incluzi în biografia m?sluit? cât mai multe elemente reale, verificabile. Deturnarea unui avion românesc de la Oradea, în mai 1971, era un element real. De?i presa comunist? nu a scris, evident, nimic, despre asta, mai toat? lumea, cel pu?in din zona Oradea, ?tia despre cei ?ase români (de na?ionalitate maghiar?) care deturnaser? cursa Oradea-Bucure?ti ?i fugiser? în Austria. Iar Lucky chiar s-a aflat la Oradea în acel moment - element real. Doar c? furierul Lucky, militar în termen la UM 01731, nu avea nici o leg?tur? cu cei ?ase. El zicea îns? c? da, avea, ?i c? detesta regimul comunist fiind un legionar înfl?c?rat din tat? în fiu. ?i iat? înc? un element real ?i verificabil - cel cu tat?l legionar. ?i uite a?a - o inven?ie ici, un element real colo - se construie?te biografia fals? a agentului care, mai tîrziu, în misiune undeva într-o ?ar? din vest, va cî?tiga încrederea oamenilor afirmînd, credibil ?i pe alocuri chiar verificabil, c? familia sa a avut de suferit din cauza comuni?tilor, c? el a fost urm?rit ?i persecutat de Securitate, c? a fost n?p?stuit de autorit??i din fraged? tinere?e, c? - ce mai - chiar ?i „Europa Liber?" s-a ridicat în ap?rarea sa. S? nu-l crezi c?-i b?iat bun?

Dar ce c?uta totu?i Lucky în acel batalion disciplinar? În afar? de o legend?, un agent „deplin conspirat" mai are nevoie ?i de o preg?tire special?. El trebuie s? ?tie s? mânuiasc? diverse tipuri de arme, s? foloseasc? explozibili, s? conduc? diferite tipuri de vehicole, s? deprind? diverse trucuri. Batalionul disciplinar era acoperirea perfect? pentru antrenamentul pe care îl primea Lucky în timp ce solda?ii cu pedepse reale mergeau zilnic la munci grele pe ?antierele din zon?. Dup? toate datele, Lucky se afla în plin program de instruire/preg?tire ca „ilegal", urmând s? devin? ofi?er ?i s? fie trimis în misiune ca spion într-o ?ar? occidental?. La un moment dat intervine îns? ceva ce-l va duce, cum ne arat? evolu?ia sa ulterioar?, pe o alt? traiectorie, chit c? înrudit? cu cea de „agent deplin conspirat". Un indiciu despre ce anume ar fi putut produce cezura în cariera lui de „ilegal" al spionajului românesc g?sim într-un document intitulat „Raport al generalului Gheorghe Manea cu privire la activitatea Brig?zii „U" - unitatea ofi?erilor „ilegali" - în perioada 1974-1978". Într-adev?r, în mai 1974, la conducerea UM 0190/U din spionajul românesc este numit colonelul - pe atunci - Gheorghe Manea în locul generalului Romeo Popescu. Conducerea superioar? nu p?rea prea mul?umit? de eficien?a acestui sector de elit?. Relatând care era starea de lucruri ?i ce fel de m?suri de îmbun?t??ire a luat el ca nou ?ef al Brig?zii „U", Manea face urm?toarea afirma?ie: Am reanalizat de asemenea ?i situa?ia fiec?rui ofi?er „S" ce se afla în reg?tire. Am g?sit câ?iva care ridicau probleme din punct de vedere al încrederii politice ce li se putea acorda (de exemplu, unul era fiul unui legionar) sau nu aveau calit??i pentru munca informativ? extern?. Pe ace?tia, f?r? a face o campanie, în mod treptat, i-am trecut în rezerv? [...].

Probabilitatea ca „fiul unui legionar" s? fie chiar Lucky al nostru este foarte mare: anul 1974 se potrive?te perfect, iar num?rul celor „afla?i în preg?tire" la acel moment era foarte mic. Faptul c? printre ei se g?sea tocmai un fiu de legionar i-a s?rit în ochi generalului Manea ?i i-a oferit un bun prilej de a-?i eviden?ia vigilen?a ideologic?. Oricum, Lucky nu este abandonat de Securitate, ci reciclat. Ar fi fost p?cat, nu-i a?a, s? se iroseasc? acel „poten?ial uman" ?i tot instructajul investit deja în viitorul agent cu o mic? pat? la dosar. Ca „profil", cum se spune, Lucky este buc??ic? rupt? din „Venus 2". A?a s-a numit o opera?iune de infiltrare în occident a unor agen?i ai Securit??ii, sco?i din ?ar? mai ales prin intermediul unor c?s?torii care le facilitau „dincolo" integrarea, cum a fost ?i în cazul lui Lucky. Cei din „Venus 2" nu erau ofi?eri ca „ilegalii" adev?ra?i (vezi Matei Pavel Haiducu ?i Afacerea T?nase ), ci doar un fel de colaboratori permanen?i buni la toate, eventual chiar dispensabili. Zeci ?i zeci de asemenea agen?i au împînzit occidentul în anii '70 ?i '80, subminând diaspora româneasc?, spionându-i pe emigran?i, dezbinându-i pe românii din exil prin intrigi, diversiuni ?i escrocherii, provocând tensiuni ?i suspiciuni prin zvonuri ?i calomnii. Dar astea erau doar m?run?i?uri. Un ultim detaliu despre Lucky înainte de emigrarea sa în Germania: din toamna lui 1978, el furnizeaz? Securit??ii din Sibiu note informative olografe sub numele conspirativ „Florin"[1].
- Va urma -
----------------------------------------------
[1] „Expres Magazin", editia tip?rit? nr. 4/ iulie 2014 ?i în edi?ia on-line din 2 august 2014 http://www.expresmagazin.ro/potretul-unui-agent-al-securitatii-trimis-in-germania-sa-l-asasineze-pe-emil-georgescu-de-la-radio-europa-libera-spionul-de-ieri-milionarul-de-azi/

footer