Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Mircea Popescu   
Miercuri, 20 Aprilie 2016 12:27

Nu 84,2%, NU!, art-emis„84,6% dintre români nu sunt de acord ca refugia?ii/imigran?ii s? se stabileasc? în România - sondaj « INSCOP Research »"[1].

Dup? rezultat drastic al sondajului I.N.S.C.O.P., oficialit??ile statului român, puse în fa?a unei voin?e populare au obliga?ia organiz?rii unui referendum în problema migran?ilor. Ungaria ?i-a securizat grani?ele, iar Bulgaria a afi?at pe ?osele sale interne, bennere sugestive care ar putea fi luat ca exemplu (foto). Nimeni nu i-a acuzat de na?ionalism sau rasism! A-?i ap?ra „?ara ?i nevoile ?i neamul" nu înseamn? nici ur?, nici intoleran??, ci asigurarea securit??ii na?ionale ?i a supravie?uirii Neamului Românesc! (Redac?ia).

În data de 18 aprilie 2016, „I.N.S.C.O.P. Research" a dat publicit??ii rezultatele unui sondaj realizat la comanda cotidianului „Adev?rul" pentru a vedea câ?i dintre români sunt de acord cu stabilirea migran?ilor musulmani în România. Rezultatul este cu adev?rat edificator, 84,6% sunt împotriv? ?i numai 11% sunt favorabili. Bun, bun, sondajul spune un lucru despre op?iunea na?ional?, dar ce putem face practic pentru stoparea invaziei islamiste în Romania? Dup? pozi?iile adoptate pân? acum, dintre înal?ii demnitari ai statului ?i reprezentan?i parlamentari, europarlamentari membrii ai partidelor ?tim sigur c? în procentul de 11% al cvelor care au aprobat ?i chiar ?i-au f?cut vocea auzit? în favoarea accept?rii cotelor de emigran?i sunt: Pre?edintele României - Klaus Iohanis, fostul Prim Ministru - Victor Ponta, Pre?edintele Senatului - C?lin Popescu-T?riceanu, pre?edinta Partidului M10, europarlamentar - Monica Macovei, europarlamentar - Renate Weber, europarlamentar - Norica Nicolai, europarlamentar - Theodor Stolojan, europarlamentar - Adina V?lean, europarlamentar - Mircea Diaconu, europarlamentar - Victor Bo?tinaru, europarlamentar - Ramona M?nescu

Am ales doar un num?r simbolic de 11 personalit??i politice „solidare" cu directivele Bruxelles-ului, dar în opozi?ie clar? cu voin?a propriului popor. Desigur, sunt mai mul?i politicieni ?i activi?ti din O.N.G.-urile stipendiate de cercuri liberale interna?ionale sau de moguli din aceea?i categorie, cum ar fi extremistul neo-ultraliberal George Sörö?. Poate una dintre figurile etalon ale politicilor sörö?iste, inclusiv în aceast? problem? a accept?rii migran?ilor, este Alina Mungiu-Pippidi, care argumenteaz?: „Unii lideri iresponsabili ai acestor ??ri, printre care ?i a noastr?, denun?? în?elegerile europene ?i caut? scuze - c? nu sunt în Schengen, sau c? refugia?ii nu vor s? vin? la ei, ci la al?ii, ca s? se derobeze de obliga?iile lor umanitare. Se invoc? mari temeri identitare, de î?i vine s? crezi c? o s? le fure cineva pe Sfânta Paraschiva sau tirajele neepuizate din Dan Puric. C? a?a vezi c? prostia ?i neîn?elegerea nu vin de la Dumnezeu, ci de la oameni. Doi copii de culori diferite, ce s? mai spun de religii, se joac? imediat unul cu altul f?r? teama c? se contamineaz?"[2].

Chiar a?a, doamn? Pippidi, neacceptarea unei invazii de tip islamic, a unor oameni dintr-o cultur? total diferit? de cultura româneasc? ?i european?, a unei popula?ii care refuz? de zeci de ani s? se integreze acestei culturi europene, vezi Fran?a, Belgia, Anglia, Olanda înseamn? „derobare de obliga?ii umanitare"? Numele ?i func?iile personalit??ilor enumerate spun totul, deoarece respectivii se încadreaz? în procentul minorit??ii de 11% care se opune voin?ei majorit??ii de 84,6% din popula?ia României. Cu o pozi?ie similar? cu cea a unei O.N.G..-iste din tab?ra lui Sörö?, oare câ?i dintre respectivii politicieni sunt stipendia?i din exterior de c?tre acest extremist neo-ultraliberal, du?man declarat al politicilor na?ionale? Ace?ti pigmei politici au preten?ia s? decid? destinele na?iunii române astfel încât s? contribuie, în numele mult trâmbi?atei „solidarit??i europene", chiar ?i la modificarea structurii demografice a României. S? ne mai mir?m oare c? exist? o falie atît de adânc? ?i de larg? între lumea politic? ?i marea mas? a cet??enilor României, dar ?i c? românii sunt condu?i de ni?te auti?ti care prin asemenea pozi?ii antina?ionale î?i pierd legitimitatea? ?i atunci, pe bun? dreptate ne putem întreba: „Ce au în comun ace?tia cu poporul român pe care consider? c?-l reprezint? ?i ce putem face ca s? trecem dincolo de bariera unor simple sondaje pentru a-i împiedica pe conduc?torii-auti?ti ai statului ?i ai partidelor politice s? ignore voin?a na?iei? "

Ei bine, vin alegerile cu o campanie de??n?at? în care abund? atacurile ab hominem, în loc s? se confrunte ideile ?i programele. În aceste condi?ii, afar? de manifesta?ii, o alt? solu?ie democratic? ar trebui s? fie penalizarea prin vot. În cazul discutat, candida?ii ar trebui s? fie întreba?i în adun?rile cu aleg?torii, sau în spectacolele televizate în care sunt prezenta?i ca personaje principale, despre pozi?ia lor fa?? de acceptarea migran?ilor pe teritoriul României, despre atitudinea fa?? de ridicarea unei Mega Moschei în capitalal României cre?tine. Practic, loialitatea fa?? de România prin respectarea jur?mântului fa?? de Constitu?ia României care prin Art. 3 Par. (4) precizeaz? clar: „Pe teritoriul statului român nu pot fi str?mutate sau colonizate popula?ii str?ine." Dac? înc? avem democra?ie ?i nu diktat, atunci votul popular va trebui s? demonstreze c? România - 84,6% este mai puternic? decât Soro? - 11% !
Grafica - Ion M?ld?rescu
---------------------------------------
[1] http://www.agerpres.ro/social/2016/04/18/sondaj-inscop-84-6-dintre-romani-nu-sunt-de-acord-ca-refugiatii-imigrantii-sa-se-stabileasca-in-romania-12-08-39
[2] vezi „Primim câ?i refugia?i trebuie" (citi?i inclusiv comentariile): http://www.nasul.tv/alina-mungiu-pippidi-primim-cati-refugiati-trebuie-nu-va-e-rusine/

footer