Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Viktor Orban, Ungaria   
Duminică, 03 Aprilie 2016 14:09

Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei„Omerta" mass-media din România

Un discurs incomod pentru deciziile arbitrare ?i d?un?toare ale conglomeratului european U.E. circul? pe internet. Un discurs la fel de incomod ?i pentru prea-pleca?ii servitori oficiali instala?i la pupitrele de comand? ale României, vreme de 26 de ani. Un discurs prea pu?in v?zut ?i auzit, prea pu?in comentat, aproape neluat în seam? de „turma de oi condus? spre pr?pastie de ni?te ciobani tâmpi?i"!. Cu atât mai regretabil, cu cât referirea premierului ungur la ?ara noastr? este, în egal? m?sur?, ?i umilitoare ?i real?. În discursul rostit la 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a adresat na?iunii sale, referindu-se la criza migran?ilor, prilej cu care a denun?at „puterile obscure" ce controleaz? valurile milioanelor de n?v?litori, dorind s? transforme Europa în ruin?. Viktor Orban a declarat c? „a venit timpul s? se trag? alarma" ?i europenii „s? se adune alia?i", pentru a preveni distrugerea Europei, c? liderii U.E. ?i cet??enii europeni nu mai pot tr?i în dou? lumi separate. Dup? cum relateaz? M.T.I., citat? de Mediafax, într-un discurs rostit în fa?a Parlamentului Ungariei, Viktor Orban a afirmat: „[...] Refuz s? transform Ungaria în România", voi respinge orice proceduri extraordinare menite s? acorde unor comisii parlamentare puterea autorit??ilor responsabile de aplicarea legii. V? întreba?i ce caut? discursul unui neprieten al românilor în revista ART-EMIS? R?spunsul este simplu: de-a lungul Istoriei, ungurii au f?cut mult r?u românilor, dar asta nu trebuie s? ne orbeasc? ra?iunea ?i, când au dreptate, trebuie s? recunoa?tem, s?-i respect?m ?i s?-i sus?inem. Instinctul de conservare i-a trezit la realitate pe polonezi, slovaci, austrieci ?i alte na?ii europene. Interesele pe termen lung ale popoarelor se ridic? deasupra celor de conjunctur?. Românii dorm incon?tien?i sub amenin?area imensului „drob de sare" care st? s? le cad? în cap ?i, când „?ara arde-n foc", oficialii no?ti se piapt?n?! In timp ce Premierul ungar se preocup? de soarta poporului ?i a ??rii sale, premierul României ne intoxic?, vorbind anapoda despre „cartelelor telefonice române?ti implicate în organizarea atentatelor teroriste din Europa", iar Iohannis se prezint? cu nevasta la un summit interna?ional unde „prima doamn?" n-avea ce c?uta. Ar trebui ca Pre?edintele, Guvernul ?i Parlamentul României s? ia no?i?e din discursul premierului Ungariei, ?i s? înve?e nu doar lec?ia Demnit??ii Na?ionale, ci solu?ia salv?rii de la pieire a Neamului Românesc. Reamintesc cuvintele fostului Pre?edinte al Poloniei, Lech Kaczynski, pentru care a pl?tit cu via?a: „Nu tot ce este bun pentru Uniunea European? este bun ?i pentru Polonia!". Pentru a reveni la normalitate, România nu are nevoie de oameni obedien?i Occidentului precum Iohannis, Ciolo? ?i ga?ca lui de „tehnocra?i", ci de oameni cu coloan? vertical? drept?, asemenea lui Putin, Viktor Orban, Beata Szyd?o, Andrzej Duda (a nu se confunda cu g?g?uzul Duda de la „casa regal?"), români care s? apere interesele ??rii, nu pe cele ale corpora?iilor transna?ionale! (Ion M?ld?rescu, ART EMIS).

15 martie 2016. Discursul prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban
Statele Unite ale Europei - un plan pe care nu l-a autorizat nimeni!

Doamnelor ?i domnilor,
Destinul ungurilor este legat de cel al na?iunilor europene ?i a devenit în asemenea m?sur? o parte a Uniunii încât ast?zi nici un singur popor - inclusiv poporul maghiar - nu poate fi liber dac? Europa nu este liber?. Europa de ast?zi este fragil?, slab? ?i bolnav? ca o floare mâncat? de un vieme ascuns. Ast?zi, la 168 de ani dup? marile R?zboaie de Independen?? ale popoarelor europene, Europa, casa noastr? comun?, nu este liber?!
Doamnelor ?i domnilor,
Europa nu este liber?! Pentru c? libertatea începe cu rostirea adev?rului. Ast?zi, în Europa, este interzis s? spui adev?rul. Chiar dac? este f?cut? din m?tase, o botni?? r?mâne o botni??!
Este interzis s? spui c? nu sunt refugia?i ?i c? migra?ia este o amenin?are pentru Europa!
Este interzis s? spui c? zeci de milioane (de migran?i - n.r.) sunt gata s? se îndrepte spre noi.
Este interzis s? spui c? imigra?ia aduce crime ?i teroare în ??rile noastre!
Este interzis s? ar??i c? masele de oameni care sosesc dintr-o alt? civiliza?ie pun în pericol felul nostru de via??, cultura noastr?, obiceiurile noastre ?i tradi?iile noastre cre?tine!
Este interzis s? ar??i c? cei care au ajuns aici mai întâi ?i-au construit deja propria lor lume, separat?, numai pentru ei, cu legi ?i idealuri proprii, mult deosebite de structura veche de un mileniu a Europei!
Este interzis s? ar??i c? nu este un lan? accidental ?i neinten?ionat de consecin?e, ci o opera?iune planificat? ?i orchestrat? dinainte; o mas? de oameni s-a îndreptat c?tre noi!
Este interzis s? spui c? în Bruxelles se pun la cale planuri pentru a aduce str?inii aici cât mai repede posibil ?i a-i a?eza printre noi!
Este interzis s? ar??i c? scopul instal?rii oamenilor aici este de a transforma peisajul religios ?i cultural al Europei ?i de a-i construi funda?iile etnice - elinimând astfel ultima barier? a interna?ionalismului: statele na?iuni!
Este interzis s? spui c? Bruxelles-ul devoreaz? în mod invizibil din ce în ce mai multe felii din suveranitatea noastr? na?ional? ?i c? la Bruxelles mul?i lucreaz? acum la un plan pentru Statele Unite ale Europei - un ploan pe care nu l-a autorizat nimeni!

Imigra?ia în mas? este un curent lent de ap? care erodeaz? tenace ??rmurile noastre

Doamnelor ?i domnilor,
Du?manii de ast?zi ai libert??ii sunt croi?i altfel decât conduc?torii regali ?i imperiali din trecut sau decât cei care au condus sistemul sovietic; ei folosesc un set de instrumente diferit pentru a ne aduce la supunere. Ast?zi, nu ne mai bag? în închisori, nu ne mai deporteaz? în lag?re de concentrare ?i nu mai trimit tancuri s? ocupe ??rile dornice de libertate. Ast?zi, artileria presei interna?ionale, bombardamentele, denun?urile, amenin??rile ?i ?antajul sunt suficiente - sau au fost, pân? acum. Popoarele Europei se trezesc încet, se adun?, ?i în curând vor câ?tiga teren. Grinzile Europei care se sprijin? pe suprimarea adev?rului scâr?âie ?i se frâng. Popoarele Europei par s? fi în?eles în sfâr?it c? viitorul le este amenin?at: nu doar prosperitatea, vie?ile confortabile, slujbele le sunt amenin?ate, ci îns??i securitatea noastr? ?i ordinea pa?nic? a vie?ilor noastre este amenin?at?. În sfâr?it, popoarele Europei, care au mo??it în abunden?? ?i prosperitate, au în?eles c? principiile vie?ii pe care Europa le-a construit sunt în pericol de moarte. De data aceasta, pericolul nu ne amenin?? a?a cum o fac r?zboaiele sau calamit??ile naturale, tr?gându-?i brusc covorul de sub picioare. Imigra?ia în mas? este un curent lent de ap? care erodeaz? tenace ??rmurile noastre. Este mascat sub o cauz? umanitar?, dar adev?rata lui natur? este ocuparea de teritorii. Iar teritoriul câ?tigat de ei este pierdut de noi. Mul?imi de ap?r?tori ai drepturilor omului obseda?i simt nevoia irepresibil? de a ne pune la punct ?i a ne acuza. Sus?in c? suntem xenofobi înr?i?i, dar adev?rul este c? istoria na?iunii noastre este una de ospitalitate ?i de întrep?trundere a culturilor. Cei care s-au gândit s? vin? aici ca membri noi ai familiei, ca alia?i sau ca refugia?i care se temeau pentru vie?ile lor au fost primi?i ?i l?sa?i s?-?i fac? un c?min nou. Îns? cei care au venit aici cu gândul de a ne schimba ?ara, a o schimba dup? propria lor concep?ie, cei care au venit cu violen?? ?i împotriva voin?ei noastre au fost întotdeauna primi?i cu ostilitate.

Nu trebuie s? permitem Bruxelles-ului s? se plaseze deasupra legii. Nu le vom permite altora s? ne spun? pe cine trebuie s? lu?m pentru a deveni apoi noi în?ine str?ini în ?ara noastr?

Doamnelor ?i domnilor, la început au vorbit despre câteva sute, o mie sau dou? mii de oameni reloca?i. Îns? nici un singur lider responsabil european nu ar îndr?zni s? jure c? aceste dou? mii nu vor cre?te pentru a ajunge în final zeci sau sute de mii.
Dac? vrem s? oprim aceast? imigra?ie în mas?, trebuie mai întâi s? oprim Bruxelles-ul. Principalul pericol pentru viitorul Europei nu provine de la cei care sosesc aici, ci de la interna?ionalismul fanatic al Bruxelles-ului. Nu trebuie s? permitem Bruxelles-ului s? se plaseze deasupra legii. Nu vom importa în Ungaria crima, terorismul, homofobia ?i anti-semitismul care d? foc la sinagogi. Nu vor fi cartiere în care legea s? nu poat? fi aplicat?, nu vor fi dezordini în mas?. Nu vor fi revolte de imigran?i aici ?i nu vor fi bande care s? ne amenin?e femeile ?i fiicele. Nu le vom permite altora s? ne spun? pe cine trebuie s? lu?m pentru a deveni apoi noi în?ine str?ini în ?ara noastr?. La sfâr?it, ne vom trezi c? ni se va spune s? ne facem bagajele ?i s? plec?m de pe propriul nostru p?mânt. De aceea, respingem planul for?at de reinstalare ?i nu vom tolera nici ?antajurile, nici amenin??rile.
A venit vremea s? tragem clopotul de alarm?.
A venit vremea opozi?iei ?i a rezisten?ei.
A venit vremea s? ne adun?m împreun? cu alia?ii no?tri.
A venit vremea s? ridic?m steagul na?iunilor mândre.
A venit vremea s? împiedic?m distrugerea Europei ?i s?-i salv?m viitorul.
În acest scop, indiferent de simpatiile politice, chem?m to?i cet??enii din Ungaria s? se uneasc? ?i toate na?iunile din Europa s? se uneasc?. Liderii ?i cet??enii Europei nu mai trebuie s? tr?iasc? în dou? vie?i diferite. Trebuie s? restaur?m unitatea Europei. Noi, popoarele Europei, nu putem fi libere individual dac? nu suntem libere împreun?. Dac? ne unim for?ele, vom reu?i; dac? tragem în direc?ii diferite, vom e?ua. Împreun? suntem puternici, dezbina?i suntem slabi. Fie to?i împreun?, fie deloc - aceasta este legea de ast?zi.

For?e mondiale ascunse, f?r? chip precis, vor elimina tot ce este unic, autonom, tradi?ional ?i na?ional

Maghiari, în 1848 era scris în cartea destinului c? nimic nu se poate face împotriva Imperiului Habsburgic. Dac? atunci ne-am fi resemnat, soarta ne-ar fi fost pecetluit?, iar marea german? i-ar fi înghi?it pe unguri. În 1956, era scris în cartea destinului c? trebuie s? r?mânem o ?ar? ocupat? ?i sovietizat?, pân? când patriotismul se va fi stins în fiecare maghiar. Dac? atunci ne-am fi resemnat, soarta ne-ar fi fost pecetluit?, iar marea sovietic? i-ar fi înghi?it pe unguri. Ast?zi este scris în cartea destinului c? for?e mondiale ascunse, f?r? chip precis, vor elimina tot ce este unic, autonom, tradi?ional ?i na?ional. Vor amesteca culturile, religiile ?i popula?iile, pân? când mândra noastr? Europ?, cu multe fe?e, va sfâr?i lispit? de sânge ?i docil?. ?i dac? abdic?m de la crezul nostru, soarta ne va fi pecetluit?, ?i vom fi înghi?i?i în enormul pântece al Statelor Unite Europene. Sarcina care le revine poporului maghiar, na?iunilor central-europene, celorlalte na?iuni europene care nu ?i-au pierdut înc? bunul sim? este s? înfrâng?, s? rescrie ?i s? transforme soarta care ne este h?r?zit?. Noi, ungurii ?i polonezii, ?tim cum s? facem asta. Am fost înv??a?i c? numai cine poate privi primejdia în fa?? poate fi numit brav. De aceea, trebuie s? scoatem vechea virtute a curajului din mâlul uit?rii.
Mai întâi, trebuie s? turn?m o?el în coloanele noastre vertebrale ?i s? r?spundem clar, cu voce suficient de puternic? pentru a fi auzi?i de departe, celei mai importante, singurei întreb?ri cu adev?rat importante pentru soarta noastr?. Întrebarea de care depinde dac? viitorul Europei r?mâne în picioare sau se pr?bu?e?te este aceasta:
„Vom fi sclavi sau oameni liberi?". Aceasta este întrebarea! V? rog s? r?spunde?i.

Not?: subtitlurile apar?in redac?iei ?i au fost extrase din text, iar filmul - subtitrat în limba român? - al discursului lui Viktor Orban poate fi vizionat pe YouTube[1]
---------------------------------------------
[1] https://www.youtube.com/watch?v=TCjT1qL84XU Orban March 15 Speech Romanian subtitles

footer