Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Mihai Ivan, Spania   
Miercuri, 30 Martie 2016 19:02

Tricolor-tradi?iiNe g?sim într-un moment crucial din istoria ??rii noastre care a cunoscut perioade de r?zboaie ?i tensiuni interne. Provinciile române?ti de odinior?, ingenios divizate administrativ de cerin?ele momentului istoric, erau aruncate sub controlul puternicilor vremii, care tr?iau în huzur ?i împ?r?eau poporului tirania fiscalit??ii ?i a s?r?ciei prin complicitatea arga?ilor locali... ca ?i ast?zi, de altfel! Diferen?a fa?? de acele timpuri rezid? în faptul c? ast?zi, românii au posibilitatea s? se autoexileze în Occident. La ad?postul bramburelii unei na?iuni lipsite de lideri competen?i, de proiecte viabile ?i a c?rei busola a încetat s? mai indice „nordul", ?ara întreag? este jecmanit?, deopotriv?, de str?ini ?i politicienii autohtoni, alia?i prin interesul câ?tigului sigur ?i rapid. În timp ce personajele tranzi?iei noastre interminabile se sfâ?ie între ei printre pupitre ?i microfoane, românii sunt lipsi?i de minima asiten?? juridic?, social?, cad prad? traficului interna?ional de persoane, sunt batjocori?i, în?ela?i ?i istovi?i de precarietatea situa?iilor pe care le accept? în lupta disperat? pentru supravie?uire. Exodul sirienilor ne impresioneaz?, dar pe acest fond se promoveaz? interese oculte cel propriu ne las? indiferen?i pentru c? el este invizibil ?i nu este de notorietate, îl cunosc doar familiile ai c?ror copii sunt pe drumuri ?i printre str?ini. Capitalele Europei sunt ticsite de românce care, lipsite de locurile de munc? din ?ar?, excluse din statistici ?i abandonate de politicieni, au fost l?sate în voia sor?ii, iar acum î?i vând trupul str?inilor.

Nicicând istoria contemporan? a României nu a cunoscut amploarea unui asemenea fenomen. România este divizat? ?i prin cre?terea distan?ei dintre categoriile sociale, iar cei pleca?i în afara grani?elor ??rii sunt mai dispersa?i ca oricând. Cei r?ma?i acas? se tem s? ne cear? ajutorul, iar noi n-am înv??at ?i nu ?tim, înc? s?-l oferim. Ei ?tiu c? plecarea noastr? este motivat?, dar, fapt real, am l?sat în urm? familii dezmembrate, lipsite de repere într-o societate dezumanizat?. Este imposibil de acceptat ?i împotriva celor mai elementare norme morale ?i civice ca într-o Românie „european?" s? existe sate neelectrificate, localit??i din care canalizarea ?i ap? potabil? lipsesc. Deficitul de medici - ?i ei obliga?i s?-?i practice profesia pe meleaguri str?ine -, ?i poli?i?ti nu apar în discursurile politicienilor, mult prea ocupa?i cu asiguararea bun?st?rii personale ?i a familiilor lor. Micii meseria?i, profesioni?tii necesari pentru existen?a unei dinamici economice ?i sociale de proximitate, adev?ratul motor al societ??ilor vii ?i avansate, vector de echilibru ?i armonie civic? s-au „volatilizat". Incompetenta clasa politic? actual? ?i-a creat propriile g??ti de golani deveni?i lideri peste noapte, diletan?i de carier? care n-au ezitat s? ne împroa?te cu noroi, s? ne vâre degetul în ochi de la distan??, s? ne ponegreasc? fiin?ele dragi r?mase acas?. Numai în?elegându-ne, iubindu-ne ?i unindu-ne vom forma acea for?? social? necesar?, capabil? s? r?stoarne starea de lucruri actual? care ne-a fost impus? de voturile câ?tigate pe mici ?i bere! Numai împreun? vom putea recupera o Românie frumoas? în care experien?? noastr? de via?? s? prind? contur. Dezbina?i, r?mânem asemenea firelor de praf, plimbate de colo pân? colo de cea mai mic? suflare de vânt! Sunt sigur c? putem re-construi ?ara, pentru c? exist? oameni care gândesc ca mine, iar pentru o nou? Românie, este nevoie de voin??, t?rie ?i determinare, atribute pe care românii le au, altfel nu ar fi supravie?uit în ace?ti 26 de ani de batjocur?.

Am suportat destul efectele nocive ale r?ut??ii, mâr??viei, la?it??ii ?i l?comiei profitorilor. Românii au r?bdat destul! E timpul c? vocea lor s? fie auzit? ! E timpul românilor care cred într-o alfel de Românie, cu cet??eni demni, puternici ?ilupt?tori. E timpul s? strig?m la unison: putem învinge! Ne vrem copiii înapoi! Ne vrem familiile reunite nu doar de s?rb?tori, dorim s? fim st?pâni la noi acas?, destul ne-au condus al?ii, str?ini de Glie, Neam ?i Credin??! Cunosc opinia multora care afirm? c? nu se poate schimb? nimic, c? doar bunele inten?ii ?i atitudinea pozitiv? nu sunt suficiente. În timpuri de jale ?i prigoan? haiducii formau rezisten?a, arma eficace împotriva tiraniei ?i a corup?iei. Lupta lor asigura pemanen?a spiritului ?i al fiin?ei na?ionale. Dac? dorim ca în urm?torii ani s? mai exist?m c? na?iune, cei afla?i în afara grani?elor geografice oficiale ale României suntem datori s? ne implic?m nu doar prin sprijinul material trimis celor de-acas?, ci direct, prin participarea la via?a politic? a ??rii. Putem s? le d?m încredere celor de acas?, s? le insufl?m speran?a schimb?rii pozitive, s?-i convingem c? împreun? putem readuce na?iunea la locul ce i se cuvine între popoarele europene, c? nimeni nu ne d? dac? noi nu cerem. Nu putem fi învin?i înainte de a lupta, tot a?a cum nu putem muri înainte a fi tr?it, ascunzându-ne frustr?rile, prin nep?sare ?i indiferen??.

Clasa politic? actual? nu ne reprezint?! Este o mafie politic? alc?tuit? din cet??eni „români" doar cu buletinul. Am str?b?tut drumurile Europei, i-am traversat frontierele, am fost martor al umilin?elor la care sunt supu?i românii, c?rora li se cer bani, sunt verifica?i în mod umilitor. Am fost maertor al ru?inii ?i furiei pe care o simt, motiv pentru care mul?i prezint? documentele de identitate cu emblem? ??rii cu susul în jos. Politicienii, în schimb, la trecerea frontierelor arboreaz? infatuarea, iar la ad?postul imunit??ii diplomatice, flutur? pa?aportul cu emblem? unei ??ri bolnave, s?r?cite, marginalizate ?i cu viitor incert. Tragedia de la „Colectiv" - o alt? „oportunitate" a profitorilor momentului a fost manipulat? ?i, din supap? de evacuare viselor trunchiate ?i a frust?rilor acumulate, a folosit altor scopuri. Nu putem permite ca aceste mor?i s? se iroseasc? în zadar precum evenimentele din decembrie 1989. Nu trebuie s? mai toler?m injusti?ia de a fi condu?i de o clasa politic? putred?, aservit? intereselor altora. Ajunge atâta suferin?? ?i umilin?? ! A sosit timpul s? ne rec?p?t?m demnitatea ca popor, s? avem t?ria de a spune lucrurilor pe nume celor care ne vor cu c?lu? în gur? ?i buni numai pentru a pl?ti impozite, iar ei s? huzureasc? în paradisuri tropicale.

Mesajul meu se adreseaz? tuturor celor care simt ?i gândesc române?te: îi chem pentru a ne face auzi?i ca o singur? voce, pentru a arat? c? ne pas?, c? suntem patrio?i ?i c? putem reconstrui o ?ar? într-o Europ? care s? fie obligat? ne asculte ?i s? ia în seam? poporul român! Un popor milenar ?i european, o entitate ce înseamn? mai mult decât o statistic? rece, pe o coal? de hârtie!

footer