Revista Art-emis
Hans Klemm ?i invazia PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 13 Martie 2016 19:45

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisOrient?ri

De nu mai ?tiu când, ?ara în care tr?iesc este gubernat?. De?i învinuit? c? pe timpul comuni?tilor ?ara ar fi fost condus? de ru?i realitatea era alta. Da, a fost condus? de comuni?ti, dar nu de ru?i de?i era penetrat? de agen?i pro sau filoru?i mai activi sau conserva?i, mai pe ascuns sau mai pe fa??. Dar de la Gheorghiu Dej încoace, comunist? sau nu, România nu a fost nici pro rus?, nici guvernat? de ru?i, nici dirijat? m?car. Odat? cu lovitura de stat din '89, ?i nu sunt singurul care consider? c? a fost o „lovilu?ie", România a trecut de la stadiul de stat independent la cel de stat controlat, îndrumat, dirijat, iar acuma deja guvernat de al?ii, str?ini nu doar ca interes, de nevoile ?i interesele neamului ci ?i ca origine. La început, câ?iva ani se p?rea c? ?ara se r?stoarn? iar? spre r?s?rit. Dup? câ?iva ani de mineriade ?i rea?ez?ri ?ara a fost echilibrat?, fo?tii secretari de partid ?i securi?ti au p?r?sit partidul unic ?i au împânzit toate partidele, indiferent de culoare, fiecare cu „diziden?ii", imigran?ii, emigran?ii ?i mutan?ii lui, în care se revedeau concurând pe acelea?i func?ii, fo?ti sefi de servicii secrete, fo?ti nomenclaturi?ti, cu clien?ii, turn?torii, „ilegali?tii" lor, condamna?i politic transforma?i de cei care i-au închis în infractori de drept comun, sau infractori de drept comun transforma?i în "de?inu?i politici" de cei care i-au eliberat, un amalgam de ho?i, tor?ionari, rebeli, neadapta?i, turn?tori, foarte rar con?tiin?e adev?rate, în care nimeni nu mai ?tia cine e el, dar ?tia foarte bine cine e cel de lâng? el. A?a am intrat în „rândul lumii" ?i am fost primi?i în structurile Euro-Atlantice.

Cap compass

Odat? primi?i s-a schimbat direc?ia, orientarea, s-au schimbat st?pânii, dirijorii, p?pu?arii, dar oamenii no?tri au r?mas aceia?i. Cei de stânga au b?tut mâna cu cei de dreapta în numele „interesului na?ional" dar mai ales a bugetului personal, în a?a fel încât afacerile s? le mearg? indiferent cine ar veni la putere. Nu mai conta cine conduce, nu mai conteaz? spre ce se îndreapt? ?ara, important este ca lor s? le fie bine. V?zând ei, noii dirijori ai viitorului României cum st? treaba, ?i-au dat seama c? cu a?a oameni pot face orice cu ?ara, nu se va opune nimeni, fie pentru c? erau prea ocupa?i s? se pricopseasc? ei, fie ca erau gata s? primeasc? un „ce profit" ca s? închid? ochii ?i s? uite c? se devalizeaz? o ?ar?, se pierde un neam, s? astup? ?i închide o istorie. Ani la rând indiferent cine a venit la putere sau ce partid a „câ?tigat" alegerile,dirijorul a fost acela?i, firmanul a venit de la aceea?i poart?, to?i guvernatorii mergeau s? ia lumin? dup? alegeri din acela?i loc, aceia?i samsari ?i c?ut?tori de oportunit??i ?i resurse ne scormoneau p?mântul sub legi din ce în ce mai permisive date de slugi din ce în ce mai docile. A?a am ajuns s? ne distrugem industria, industria de ap?rare, sistemul educa?ional, cel de s?n?tate, încât ne mor copii ?i dup? o lun? nu ?tim ce îi omoar?, s? ne trimitem solda?ii s? moar? pe p?mânturi str?ine ap?rând nici ei nu ?tiu ce, în vreme ce acas? nu mai are nici cine nici cu ce s? apere grani?ele, a?a c? au venit al?ii, cu tancuri cu tot, s? ne „apere" de noi în?ine dar mai ales s? ne asmut? împotriva altora pentru ca apoi s? ne vând? material de r?zboi într-un conflict pe care ei l-au provocat, pretinzând c? ne ap?r?. ?i pentru a pune capac la toate, ?tiind c? cei de mult st?t?tori pe acest p?mânt, fie se vor omorî între ei de pro?ti ce sunt, fie vor pleca în alte p?r?i de s?r?cie, fie vor muri în r?zboaiele altora degeaba, s-au gândit ei s? preg?teasc? noua na?iune, noii cet??eni ai României, noua religie ?i un nou motiv de conflicte, pe refugia?ii arabi veni?i sau de fapt trimi?i cu scop ?i ordine clare, pentru a coloniza viitorul vid demografic, pentru c? dac? ritmul de plecare, raportul dintre decese ?i na?teri vor continua în ritmul actual, românii mai au câteva genera?ii pentru a spune c? sunt majoritari ?i în sfâr?it î?i vor vedea visul cu ochii, vor putea avea ?i ei un partid al na?ionalit??ilor minoritare, vor fi ?i ei invita?i s? guverneze, vor putea înclina balan?a guvern?rii ?i pune condi?ii pentru a forma majoritatea, sau se vor chinui s? între în parlament, dar poate între timp legile se vor schimba ?i Constitu?ia la fel ?i minoritarii vor avea acelea?i drepturi pe care le au în ??rile europene acuma, nu cele speciale pe care le au în România, deci nu vor mai avea ?ansa s? fie întreba?i ce vor. .

Ce ?anse avem

În câteva genera?ii în România vom avea trei na?ionalit??i mari, cea rrom? sau indian?, cea maghiar? ?i cea musulman?. Românii vor fi ?i ei acolo, ni?te minoritari mu?i.
De unde ?tiu asta? De la domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucure?ti, care la rândul lui ?tie de la Bond, James Bond. Domnul Klem, urmând tradi?ia predecesorilor s?i, nu se poate ab?ine s? nu î?i bage nasul unde nu îi fierbe oala, sau cum spunea tata mare, unde se bag? musca, ?i s-a trezit discutând esoteric, virtual ?i filosofic, cu renumitul agent secret. Astfel, excelen?a sa musca, ne d? lectii de conduit? european?, ne cere s? accept?m poten?iali asasini ?i terori?ti în ?ar? ca cet??eni ale?i pe sp?rânceana domnului Ciolo?, în timp ce - culmea - colegii s?i de cet??enie ne cer trupe care s? lupte împotriva fra?ilor acestora, r?ma?i acas? s? î?i apere p?mântul de invazie str?in?. Cu alte cuvinte ni se cere s? ad?postim vânz?torii de ?ar? ?i s? omorâm patrio?ii. Înteresant mod de a schimba scara valorilor într-o ?ar? ajuns? f?r? Dumnezeu de?i Papa a numit-o Gr?dina Maicii Domnului.

Ipocritul

Ipocrizia domnului Klemm, cel care se treze?te primind scrisori de la agentul 007, merge pân? la batjocur? confirmând într-un fel cele spuse de colegul Daren, cel care de pe pozi?ia de fost reprezentant al serviciiloe secrete americane în România spunea c? la noi justi?ia urmeaz? linii politice trasate de servicii ?i ?efi de stat. Ipocritul domn Klemm, ne cere s? primim "antreprenori" arabi selec?iona?i ?i exporta?i în România de alte state, pentru prop??irea neamului românesc, dar nu uit? s? pomeneasc? despre corup?ia din România. Iat? ce subtil ne impune domnul Klemm s? primim senini ?i senili refugia?ii repartiza?i de serviciile screte germane ?i americane, to?i unul ?i unul, instru?i în lupta împotriva ru?ilor ?i b?g?ri de fitile, dar mai ales s? nu ne revolt?m, s? nu facem scandal, pentru c? numai a?a putem sc?pa de corup?ie. De corup?ia autohton?, înlocuit? de cea din afar?: „Cei care î?i caut? o nou? cas? aduc cu ei energie ?i idei, spirit antreprenorial ?i entuziasm. Nu considera?i acest lucru o poten?ial? povar? pentru societate, ci o poten?ial? resurs?. L?sa?i-i pe ace?ti imigran?i s? devin? parte a acestei noi Românii pe care o crea?i, una lipsit? de corup?ie, în care principiile statului de drept se aplic? tuturor cet??enilor ?i fiec?ruia în parte ?i în care fiecare membru al societ??ii are ocazia de a contribui la vibranta cultur? ?i economie a României"[1]. P?i eu nu în?eleg, dac? s?rmanii refugia?i au fugit de s?r?cie, de unde au ei bani s? investeasc? în România? Le d? ambasada S.U.A.? Auzi, „s? contribuie la vibranta cultur? ?i economie a României". Cât dispre? ?i cât? b?taie de joc din partea celor care au contribuit din plin la distrugerea acestei culturi ?i economii pentru c? tot ce s-a f?cut de 25 de ani încoace s-a f?cut la îndemnurile ?i sub condi?iile impuse de democra?ia Euro-Atlantic?. Dar culmea impertinen?ei domnului Klemm este s? pomeneasc? de Einstein sau al?i „refugia?i" de renume pe care marea America i-a adoptat de-a lungul istoriei, îns? f?r? a spune nimic despre impunerea vizelor pentru românii care vor s? migreze în S.U.A., despre faptul c? cei care s-au dus în America, s-au dus de bun? voie, nu au fost repartiza?i de al?ii din afar?, nici nu au fost primi?i pân? ce S.U.A. nu a calculat ce pot scoate de la ei ?i dac? merit? s? investeasc? în ei, nu s? investeasc? refugia?ii în America.

Nu energia ?i entuziasmul i-a interesat pe americani când i-au r?pit ?i adus în America pe Oppenhaimer, Fermi, Tesla, sau când au adus în ?ar? fo?tii savan?i ai lui Hitler de exemplu, ci dorin?a de a pune mâna pe lucr?rile ?i mintea lor. Tesla în momentul când nu a mai percutat ?i a realizat ce se inten?ioneaz? cu descoperirile lui, s-a opus ?i a fost g?sit mort în apartamentul s?u, iar caietul cu însemn?rile sale a disp?rut. De asemenea domnul Klemm nu spune nimic despre marea migra?iune de „refugia?i" trimi?i din pu?c?riile din Europa la începuturile coloniz?rii Americii, nici despre ce au f?cut apoi ace?tia cu localnicii, câte triburi de indieni b??tina?i indieni au fost masacrate de .. „refugia?ii europeni" ?i nici cum ?i-au declarat „refugia?ii" independen?a deci cum au furat o ?ar? care nu era a lor dar pe care au f?cut-o a lor pentru c? ?tiau s? trag? cu pistolul.

No, thanks, but no!

Cam asta este viziunea ?i valorile pe care domnul Klemm le recomand? românilor, cam asta ar vrea el s? se întâmple cu românii dup? musulmanizare. Cu ce drept se amestec? domnul Klemm în via?a mea, cu ce drept vine el s? îmi bage pe gât ?i în cas? „entuziasm ?i spirite antreprenoriale" f?r? s? m? întrebe dac? sunt de acord? Nu am cerut nici sfaturi, nici idei, nici ajutor din partea domnului Klemm, a?a c? îl rog respectuos s? î?i vad? de ?ara sa ?i problemele personale. Nici pe vremea lui Suleiman, turcale?ii nu ne spuneau pe cine s? punem jude, sau paharnic, sau serdar, de?i ar fi avut posibilitatea. Numai c? domnitorii de azi nu se ridic? nici m?car la nivelul domnitorilor fanario?i, sunt mult mai câino?i fa?? de bietul român decât to?i fanario?ii la un loc mai avizi de averi ?i mai indiferen?i la durerile ?i valorile na?iei. Din cauza asta î?i permite domnul Klemm s? se bage ca musca...?tie el unde.
-----------------------------------
[1] http://www.ziuaveche.ro/opinie/james-bond-si-invazia-musulmana-276763.html/

footer