Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 06 Martie 2016 20:13

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisMedia româneasc? a prezentat evenimentul moden al anului, lansarea c?r?ii poli?istului Godin?, eroul din Bra?ov, „majurul" care s-a luat la lupt? cu ditamai reprezentan?ii conducerilor poli?iei ?i a altor institu?ii, pentru c? nu a binevoit s? închid? ochii la abaterile de circula?ie ale so?ului unei persoane sus puse. Cazul se ?tie, nu îl mai dezvolt. Domnul Godin? care pe lâng? curaj ?i coloan? are cu adev?rat ?i talent literar, s-a apucat s? pun? pe hârtie ceea ce ini?ial pusese numai pe Facebook, cu mult umor ?i satir? cât cuprinde. Cu aceste trei calit??i e u?or s? susci?i interesul presei avid? de subiecte „senza?ionale" dar în aceea?i m?sur? ?i r?zbunarea ?efilor care se v?d amenin?a?i. P?i ce se face Poli?ia Român? dac? mai apare un Godin? ?i prin Dolj, prin Bucure?ti, prin Constan?a, prin Cluj sau mai ?tiu eu prin ce alte garnizoane prin care au fost, de exemplu, comisarii ministrului ap?r?rii? Sau câ?i Godin? s-or afla prin armat? care abia a?teapt? s? se fac? auzi?i? La lansare am v?zut ?i figura sup?rat? a premierului, extrem de furios c? trebuie s? participle la acest debut literar care nu a picat tocmai bine pentru guvern. Explica?ii date presei ?i ceva m?suri de anun?at. Dar ce s? fac?, era subiectul zilei ?i nu putea lipsi. La noi conducatorii fac ceea ce d? bine pe sticl?, nu ce trebuie.

Senza?ionalul românesc

Era s? spun c? nu în?eleg de ce presa îl prezint? acuma pe Godin? drept un caz deosebit, când a?a ar trebui s? fie to?i func?ionarii sau lefegii, ca s? folosesc un termen deja explicat, adic? to?i cei care primesc leaf? de la stat? De ce ne mir?m ?i ni se pare extraordinar, când practic acesta ar trebuie s? fie un fenomen firesc, iar anormal ?i senza?ional ar trebui s? fie exact cazul ?efului poli?iei Bra?ov. Numai c? România nu este o ?ar? civilizat?, România nu este o ?ar? european?, România nu este o ?ar?, România este orice, numai o ?ar? nu ! Poate e o gubernie, poate este un pa?alâc, poate o Raia, poate este o regiune, poate este un experiment, poate un laborator în care se testeaz? toate nenorocirile lumii, toate crizele financiare, toate mi?c?rile sociale, toate distrugerile calculate sau nu, toate Codexurile, toate toxinele ?i medicamentele lumii, to?i viru?ii, tot, inclusiv r?bdarea cet??eanului. În aceste condi?ii nu ar trebui s? ne mire nici faptul c? ?eful lui Godin?, „inspectorul ?ef" de la Bra?ov, în loc s? î?i prezinte demisia, intr? în concediu pentru a nu mai putea fi g?sit de pres?, pentru a nu da aexplica?ii, pentru a a?tepta s? treac? ufa. Dar aici nu este numai el de vin? ci ?i cei care i-au aprobat sau chiar ordonat concediul în loc s? îl demit? pur ?i simplu, sau cel pu?in s? îl suspende pân? la terminarea cercet?rilor. Nu, nu aveau cum s? îi cear? demisia, pentru c? ?i ei, cei care l-au sf?tuit s? plece în „concediu", la rândul lor au f?cut ?i fac la fel, dar la alt nivel. C? este a?a, o spune chiar domnul Tob?, cel care declar? cu senin?tate c? to?i mini?trii de interne din 2005 încoace au beneficiat de escorte ale poli?iei în deplas?rile lor, dar nu a spus dac? de la restaurant sau de la serviciu, este îns? clar c? în acelea?i condi?ii ca ?i Oprea, deci Oprea este nevinovat în opinia domnului Tob?, pentru c? nu a f?cut altceva decât ce au f?cut ?i ceilal?i.

O declara?ie cu tâlc

Extrem de gre?oas?, de par?iv? ?i de corupt? aceast? declara?ie a domnului Tob?, care în felul acesta îl scoate practic pe Oprea din cauz?, dând instan?ei s? aleag? între a-i condamna pe to?i mini?trii de interne din ultimii 10 ani ( ceea ce este nu doar absurd dar ?i imposibil), sau a-i l?sa nepedepsi?i, deci ?i pe Oprea. Aceast? declara?ie aparent incriminatoare pentru to?i mini?trii de interne este în fapt salvarea lui Oprea, iar Tob? nu a f?cut altceva decât s? execute ?i el un ordin politic, acela de a-l disculpa pe Oprea ?i a-i da la un eventual proces un argument c? nu a f?cut nimic "senza?ional" a f?cut ce au f?cut to?i. Tob? a spus clar, dac? el a f?cut abuz, to?i au f?cut abuz, atunci judeca?i-ii pe to?i. Este dac? vre?i aceea?i tactic? pe care o aplic? ?i parlamentarii pentru care se cere retragerea imunit??ii, când spun mai mult sau mai pu?in mascat, colegilor lor: „?i voi ve?i fi ca mine pentru c? ?i eu sunt ca voi, a?a c? vede?i ce vota?i". Deci domnul Tob? nu a dat dovad? de curaj când a spus ce a spus, el practic a încercat s? acopere abuzul lui Oprea. Numai c? Oprea „a avut ghinionul s? fie contemporan" cu groapa în care a c?zut Gigin?. Atâta tot. Nici o remu?care, nici un regret, nici o clipire de ochi, doar o privire înspre frez?.

Diferen?? de o groap?

C? am ajuns la Gigin?, un alt „majur" al poli?iei române care a f?cut ?i el rating televiziunilor libere, dar post mortem, se poate spune c? el se afl? la polul opus celui în care se afl? Godin?. Dac? Godin? a refuzat s? execute un ordin ilegal dat de ?eful inspectoratului, Gigin? nu a avut curaj s? fac? acela?i lucru când i s-a spus s? o calce, pe ploaie, ca s? ajung? „?efu" acas? de la întâlnirea cu dom Rare? Bogdan omul pre?edintelui. Deci avem în fa?? doi poli, unul al accept?rii ordinelor ilegale, care au dus unde au dus, ?i altul al refuzului execut?rii unor ordine ilegale ?i scoaterii cazului în media, ca protec?ie. Aparent Godin? a câ?tigat, dar nu v? bucura?i. Nici nu ?ti?i ce va urma pentru el. În primul rând o „promovare" care îl va scoate de la serviciul în teren ?i îl va duce pe o func?ie mai mare, ca post, dar de la care nu va mai putea scrie decât despre ?oareci, praf, dosare ?i fi?ete. Apoi cu timpul, pentru c? nu se va g?si nici o func?ie în Bra?ov pe care s? fie promovat, la valoarea lui, i se va cere s? î?i caute de lucru prin ?ar?, dar cine s? primeasc? un sparg?tor de reguli la el în jude?? ?i uite a?a, domnul Godin? în câ?iva ani î?i va c?uta de lucru, chiar dac? acuma nici nu se gânde?te la asta ?i nu s-a gândit niciodat? serios la o demisie. Eu zic s? vând? acuma câte c?r?i apuc?, cât e fierul cald, c? dup? o lun? , sau pân? la alegerui, lumea va uita de el, va fi un „simplu majur" ?i gata. ?eful lui va ie?i poate la pensie, dar pentru pu?in timp, pentru c? la „calit??ile ?i fidelitatea" lui, va fi repede angajat la o regie sau deconcentrat probabil chiar la o firm? privat? de paz? ceva, dar nu va r?mâne „nepedepsit". Revenind la cei doi poli, se poate spune f?r? nici o gre?eal? c? între Gigin? ?i Godin? este diferen?? de o groap?. Stabili?i dumneavoastr? care.

Dac? cineva mai are cumva dubii vizavi de direc?ia în care merge Poli?ia Român? sub Tob?, sau crede c? fabulez, uita?i-v? la lista cu cei „elibera?i de sub contract" recent din conducerea M.I. ?i ve?i vedea numele unui om exemplar, Chestor Principal Gelaledin Nezir. Acest om era înc? tân?r, nu avea vârsta de pensionare ?i nici m?car o pat? în toat? cariera sa. ?i totu?i a fost „l?sat la vatr?" pentru c? nu se înscrie în „modelele" promovate, sus?inute ?i dorite de Tob?. Cine crede?i c? va face pui în cuibarul lui Tob?, Gigin? sau Godin??

footer