Revista Art-emis
Ce zice?i, s? m? bucur? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 21 Februarie 2016 20:54

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisCând în 89 Ceau?escu era dat jos cu concursul concentrat al serviciilor marilor puteri, m-am bucurat ?i nu prea. M-am bucurat pentru c? speram la o via?? mai bun?, nu m-am bucurat pentru c? a fost omorât ca un câine în baza unui proces care a ar?tat c?tre ce ne îndrept?m. ?i nu m-am mai bucurat pentru c? am schimbat un comunist convins cu un comunist pârât, dar tot comunist.

Când au început protestele în Pia?a Universit??ii m-am bucurat ?i nu prea. M-am bucurat pentru c? am crezut c? cei care au ie?it urm?resc to?i o via?? ca afar?, nu m-am bucurat pentru c? am realizat c? de fapt cei care se considerau partide istorice nu vor decât s? ia ele puterea. ?i nu m-am mai bucurat pentru c? am constatat, privind la cei care se declarau occidentali, liberali sau ??r?ni?ti erau tot comunisto-securi?ti dar masca?i, din cei care împânzeau pe vremuri diaspora pe post de cârti?e.

Când au început mineriadele m-am bucurat ?i nu prea. M-am bucurat pentru c? ini?ial am crezut c? e o mi?care spontan? a unor oameni cu sim? civic. Nu m-am bucurat pentru c? pân? la urma s-au dovedit a fi ni?te unelte folosite pentru înlocuirea altor unelte. ?i nu m-am mai bucurat pentru c? am constatat c? nici „intelectualitatea" ?i nici cei din clasa de jos nu sunt ce par a fi.

Când americanii s-au oferit s? ne ajute s? ne „restructur?m" armata ?i societatea, m-am bucurat ?i nu prea. M-am bucurat pentru c? am crezut c? vom deveni o armat? supl?, echipat?, c? militarii vor deveni ceea ce sunt militarii în armatele occidentale, iar ap?rarea ?i securitatea statului vor deveni litere de lege. Nu m-am bucurat pentru c? am realizat c? de fapt tot ce se dore?te este decimarea armatei- pentru care americanii au pompat bani grei inventând categoria disponibiliza?i- distrugerea industriei proprii de armament ?i subordonarea intereselor na?ionale intereselor americane, nici m?car NATO. ?i nu m-am mai bucurat pentru c? de fapt în loc s? ne recâ?tig?m demnitatea ?i locul în lume, am devenit vaca de mult a celor care ne priveau a?a cum ne-au privit timp de 2000 de ani, adic? o bucat? de p?mânt pentru care al?ii se b?teau între ei.

Când România a fost invitat? s? adere la structurile Euro-Atlantice ?i apoi acceptat?, m-am bucurat ?i nu prea. M-am bucurat pentru c? speram c? România va fi primit? ca o ?ar? cu drepturi egale, c? va fi ajutat? s? î?i dezvolte industria, economia, c? vor disp?rea toate obiceiurile balcanice ?i vom avea conduc?tori cu deschidere c?tre civiliza?ie. Nu m-am bucurat pentru c? am constatat c? de fapt România a fost invitat? ?i acceptat? pentru resursele ei, nu pentru dezvoltarea ei, c? românii sunt privi?i doar ca o for?? de munc? ieftin?, umilit? sau carne de tun în conflictele pe care N.A.T.O. ?i Europa le deschidea în diferite anotimpuri, mai ales Prim?vara. ?i nu m-am mai bucurat pentru c? în loc s? dispar? corup?ia ?i corup?ii, ace?tia au înflorit, pentru c? cei din afar? aveau nevoie de oameni corup?i ca s? poat? conduce ?ara prin ei ?i ca atare se asigurau c? oricine va fi votat de popor, ale?ii s? fie cât mai corup?i ?i coruptibili.

Când România a început s? participe la misiunile „umanitare" interna?ionale m-am bucurat ?i nu prea. M-am bucurat pentru c? asta însemna c? militarii români vor intra în contact cu militari ai altor ??ri, vor câ?tiga experien?? ?i vor vedea cum se lupt?, chiar ?i pentru pace, în zone de conflict, în plus, vor câ?tiga ?i ei ceva bani în plus ?i nu vor mai fi nevoi?i s? cear? case de la un stat care nu mai avea ce s? le ofere ?i abia avea bani pentru v?ruitul de pa?te al gardurilor unit??ilor militare. Nu m-am bucurat pentru c? am realizat c? de fapt militarii români erau trimi?i în zonele cele mai fierbin?i, la sacrificiu, acolo unde alte ??ri nu se prea înghesuiau s? î?i trimit? oamenii. A?a s-a întâmplat în Bosnia, în Irak, în Afganistan, în Albania. ?i nu m-am mai bucurat pentru c? datorit? proastei echip?ri, a condi?iilor în care erau obliga?i s? lucreze, a misiunilor prea multe ?i prea repede acceptate de comandan?ii români ai deta?amentelor, a fricii împins? pân? la la?itate de a nu accepta o misiune atunci când oamenii erau prea obosi?i, prea surmena?i sau nu erau asigurate condi?iile optime pentru desf??urarea misiunii, am avut mai multe incidente ?i pierderi de vie?i omene?ti decât alte contingente. De la un timp dup? atâtea experien?e cu un pas înainte ?i doi înapoi am început s? nu mai v?d nici un motiv de bucurie.

Când am auzit c? prietenul strategic va instala un scut antirachet? la Deveselu nu m-am bucurat deloc, pentru c? ?tiam c? acesta pe de o parte nu ne ajut? pe noi românii cu absolut nimic, fiind prea aproape de lovitur? pentru a o putea contracara, iar pe de alt? parte vom fi primii viza?i în cazul unui conflict Ruso-american, tocmai pentru c? acest scut trebuie distrus în perspectiva loviturilor ce ar urma s? fie apoi trimise altor ?inte.

Când a început revolu?ia portocalie în Ucraina nu m-am bucurat de loc pentru c? am ?tiut c? este b?gat? mân? str?in? plin? de bani pentru a împinge grani?ele N.A.T.O. cât mai aproape de Rusia ?i România va fi folosit? ca baz? de plecare la ofensiv?, cap de pod, teatru de opera?ii ?i ?ap isp??itor, iar flota M?rii Negre a ru?ilor ?i Marea Neagr? obiect de disput?. ?i nu m-am mai bucurat pentru c? am ?tiut c? interesul „occidental" nu era pentru „emanciparea" bie?ilor Ucraineeni ci pentru grani?a lor cu Rusia.

Când a început „achizi?ionarea" de tehnic? „modern?" pentru armata român? nu m-am mai bucurat de loc, pentru c? în frunte armatei deja erau politicieni sau fo?ti generali de paie care erau mai interesa?i de ob?inerea unor avantaje financiare sau politice pentru ei ?i partidul lor, decât de dotarea armatei cu tehnic? competitiv?. A?a ne-am procopsit cu sicrie plutitoare sau zbur?toare care înainte chiar de a intra în lucru trebuie s? sufere repara?ii, repara?ii care se fac apoi din doi în doi ani sub pretextul „îmbun?t??irii" performan?elor. ?i nu m-am mai bucurat pentru c? în fapt asta însemna c? nimeni nu mai acord? nici o privire produc?iei autohtone de tehnic? militar?. Singurul armament care se mai face în România sunt copiile dup? celebrele Kala?nikovuri care se fabric? la comand? ?i aprovizioneaz? mi?c?rile teroriste, a?a cum s-a constatat recent dup? atentatele din Fran?a ?i de aiurea.

Când S.U.A. prin N.A.T.O. a decis ocuparea unor teritorii din România fost? independent? ?i suveran? prin instalarea unor baze ?i comandamente americane nu m-am mai bucurat, pentru c? efectiv nu le v?d rostul, în fapt aceste nu pot ap?ra România, pentru c? nu au cum dar din nou, ca ?i scutul de la Deveselu, ca ?i baza de la Mihail Kog?lniceanu, constituie provoc?ri la adresa Rusiei ?i ca atare obiective ale loviturilor acestora. Nu m-am mai bucurat ?i pentru c? ?tiam c? dac? de ru?i am reu?it s? sc?p?m ?i s? îi scoatem din ?ar?, de americani nu vom mai sc?pa niciodat?, pentru c? Gheorghiu Dej a murit, ur?i nu mai avem pentru a organiza partide de vân?toare, iar fetele ?i vinul sunt oricum la dispozi?ia ocupantului, nu mai e nevoie s? îi fie oferite pentru a-l convinge s? semneze retragerea. Acum suntem anun?a?i c? S.U.A. a multiplicat de patru ori investi?iile la grani?ele de Est a alian?ei sub pretextul „descuraj?rii" unor presupuse inten?ii ale Rusiei de a ataca vezi Doamne, cuceririle democra?iei. Îmi amintesc c? atunci când Rusia invadat Cehoslovacia, fiind gata s? invadeze ?i România, N.A.T.O. nu a mi?cat un deget, a organizat olimpiade ?i s-a bucurat c? a luat mai multe medalii prin lipsa ru?ilor de la competi?ie, ar?tând superioritatea sportului capitalist. Îmi mai amintesc c? atunci când Rusia ?i-a mobilizat trupele la grani?a cu Ucraina în urma infuziei de capital financiar ?i uman american pentru schimbarea regimului, acea mi?care a fost numit? agresiune, provocare. Acum aceea?i mi?care, dar din partea cealalt? e numit? „descurajare" când mie mi se pare o provocare clar? care nu va aduce nimic bun, ci alte provoc?ri de o parte ?i de alta, pe spinarea ??rilor gazd?. Ce spune?i, trebuie s? m? bucur, sau s? m? întristez, c? nu mai ?tiu ce s? fac.

De asemenea mai aud c? România va trimite din nou oameni în Irak pentru a-i instrui pe tovar??ii Irakieni s? lupte împotriva ISIS. Ini?ial nu ?tiam de ce e nevoie de instructori români, ne?tiind c? au devenit atât de specializa?i în acte de terorism dar apoi mi-am dat seama c? au fost ale?i pentru c? românii sunt de fapt speciali?ti în lupta împotriva propriilor cona?ionali. P?i este notoriu faptul c? în nici o ?ar? nu exist? atâta dezbinare ?i autodistrugere ca în România, atâta lupt? între partide, sindicate, grupuri, grupule?e, activi ?i rezervi?ti, civili ?i militari, profesori cu doctori, judec?tori ?i procurori între ei, etc etc. Deci alegerea românilor pentru a-i înv??a pe irakieni s? lupte cu irakienii este just?. Dar tot nu ?tiu, trebuie s? m? bucur c? din nou românii sunt trimi?i s? lupte în r?zboaie care nu le apar?in? ?i ca un corolar suntem anun?a?i c? toate cheltuielile pentru aceast? misiune vor fi suportate de M.Ap.N. Un nou motiv de „bucurie". Acum este clar pentru toat? lumea de ce a fost m?rit bugetul Armatei? Unii, mai slabi de înger se speriaser? c? pentru înzestrarea armatei, echiparea militarilor, sau - ?i mai r?u- salarii ?i pensii. Glume?ilor! Afl?m de pe diferite surse c? pe lâng? tehnic?, tunuri, tancuri americane cu muni?ie german?, vom primi ?i militari, trupe din Anglia Germania ?i S.U.A. ca s? ne apare grani?a de est. Împotriva cui, c? pân? la EuroMaidan nu ne amenin?a nimeni, Ru?ii cump?rau de la noi toate combinatele siderurgice f?r? s? ne atace, ne d?deau gaze f?r? s? le cerem ?i ne supravegheau f?r? avioane militare. De când cu „democratizarea" Ucrainei ?i m?surile „propuse" de B?sescu împotriva Rusiei, urmate de amenin??ri belicoase ?i lipsite de suport efectiv la adresa lui Putin, Mama Rusia ?i-a adus aminte de noi, dar noi tot nu ne l?s?m, umbl?m cu curul gol pe lâng? barier?. M? întreb eu a?a ca prostul e cazul s? m? bucur c? ne vin trupe str?ine în ?ar? f?r? s? le cear? nimeni? Eu nu mai ?tiu sigur, poate îmi spune cineva ce prev?d tratatele interna?ionale cu privire la trimiterea de trupe militare pe teritoriul unui stat, sau ce prevede Constitu?ia României cu privire la acela?i aspect ?i dac? suntem cumva în stare de r?zboi, necesitate, lovitur? de stat, tulbur?ri sociale, conflict la grani?? cu alt stat, invazie, sau ceva asem?n?tor. Cum adic? noi accept?m trupe str?ine în ?ar? pentru c? acele trupe au considerat c? vom fi ataca?i ?i ei trebuie s? ne apere? Exist? o cerere a Parlamentului României trimis? c?tre O.N.U., privind un conflict existent cu cineva ?i noi, rpomânii, nu ?tim? Exist? o rezolu?ie O.N.U. privind trimiterea de trupe str?ine pe teritoriul României? Dac? nu, ce s? fac, s? m? bucur sau s? m? îngrijorez?

Acum dup? ce am re-v?zut toate astea, ?tiu ?i de ce a trebuit s? „restructur?m" armata ?i de ce nu mai avem industrie de r?zboi, ?tiu de ce nu mai avem avia?ie ?i de ce avem dou? fregate ve?nic în repara?ie, ?tiu de ce nu mai fabric?m tancuri ?i de ce la Marea Neagr? avem baz? american?, ?tiu de ce ne trimitem solda?ii s? lupte pe teritoriu str?in ?i de ce rezerva armatei practic nu mai exist? ?tiu ?i de ce cariera militar? a fost batjocorit? ?i adus? în pozi?ia în care nu mai atrage pe nimeni, ?tiu ?i de ce au fost corupte vârfurile armatei ?i de ce unii conduc?tori din armat? cer s? nu mai fie prezentate în presa militar? subiecte care „nu sunt de actualitate" adic? tradi?iile militare, ?tiu de ce sunt adu?i la conducerea M.Ap.N. ?i a serviciilor secrete alogeni, „multi-cet??eni" sau agen?i dubli ?i de ce resursele de petrol ?i gaze au fost concesionate reprezentan?ilor acelora?i armate care acum ne vor „ap?ra" grani?a. P?i dac? nu s-ar fi întâmplat toate astea, mai puteau ei acum, „prietenii strategici" s? î?i trimit? tancurile si avioanele ?i solda?ii s? ne apere? Nu, nu ar fi putut, pentru c? am fi avut armat? proprie, trupe proprii, industrie militar? proprie. Asta da strategie. Cum dracu' nu a v?zut-o nici unul din capetele luminate ale serviciilor speciale sau statului? Sau au v?zut, au ?tiu ?i au t?cut? Ce zice?i, s? m? bucur?

P.S.: Pentru cei care vor s? spun? c? m?sura aducerii de trupe str?ine în România este determinat? de amenin??rile recente ale Rusiei vizavi de România, amintesc c? de fapt aceast? m?sur? nu este determinat? de inten?iile Rusiei ci de ale altcuiva, deoarece înc? de acum un an Iohannis promulga o lege privind ocuparea ?i tranzitarea României de c?tre trupe str?ine[1].
-------------------------------------------------
[1] http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/iohannis-a-promulgat-legea-privind-stationarea-si-tranzitul-trupelor-straine-pe-teritoriul-romaniei-1371403

footer