Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 25 Noiembrie 2015 23:14

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisNu exist? în lume un popor cum este poporul român. Tragedia de la Club Colectiv a dat ocazia apari?iei unor reac?ii atât ale cet??enilor de rând cât ?i ale unor politicieni, care arat? mizeria ?i sublimul unui popor care nu a încetat ?i nu va înceta s? uimeasc? niciodat? pe cei care îi urm?resc sau îi influen?eaz? destinul, fie c? sunt simpli vecini, prieteni - din ce în ce mai pu?ini -, ?acali sau corbi, pândind agonia sau distrugerea. Parc? nic?ieri în lume nu exist? la alt popor atâta m?rire ?i decaden??, pur ?i infect, curaj ?i la?itate, înger ?i demon, convie?uind, manifestându-se deopotriv?, în acela?i timp, la cote înalte ?i sensibil egale, urm?ri ale acelora?i evenimente.

Accident sau premeditare?

Pu?ini se a?teptau la reac?ia de protest a popula?iei, dup? accidentul de la Club Colectiv dar adev?rul e c? acest accident a scos la iveal? - chiar dac? mul?i încearc? s? pun? batista pe ?ambal ?i s? particularizeze cazul- ni?te obiceiuri ?i racile ale sistemului, care nu numai c? nu pot fi numite accidente dar se pot încadra juridic în termenul de premeditare. Pentru c? atunci când tu ca func?ionar al statului fie c? e?ti primar, consilier, pompier, arhitect, controlor, ?tii c? nerespectarea unor reguli poate duce la accidente ?i totu?i le incalci cu bun? ?tiin?? de dragul unor ?p?gi sau din ordin politic, asta nu se mai num?te accident ci vin?, culp?, inten?ie. Faptul c? unii mint cu bun? ?tiin?? ?i afirm? c? nu aveau cuno?tiin?? de acest club pentru ca apoi s? se afle c? de fapt pompierii fuseser? în control ?i c? sunt mii, poate zeci de mii de loca?ii, plecând de la stadioane, pân? la ?coli ?i spitale care func?ioneaz? f?r? avizele sau îndeplinirea condi?iilor de securitate a cet??eanului cu ?tiin?a ?i sub obl?duirea autorit??ilor ?i a celor care aveau datoria s? le închid? sau s? informeze pentru ca organele competente s? le închid?, asta face din acest accident un caz comun, dar cu trimiteri la dreptul penal. Iar cei care încearc? s? acopere aceste crime cu premeditare nu sunt doar cei c?rora le-a c?zut guvernul acum o s?pt?mân? ci ?i cei care au condus înaintea lor ?i vor s? conduc? acuma dup? ei, împreun? cu cei care îi dirijeaz? din fruntea statului. To?i se dau acuma revolu?ionari, în toate partidele ?i structurile au ap?rut „protectori" ?i „combatan?i" care deschid gura de?i le pute a usturoi de la dou? po?te.

Cine pap? „profiterol"?

Domnul Zgonea vorbe?te de parc? nu ar fi f?cut parte din partidul care l-a ?inut în bra?e pe multiplul criminal Oprea, vorbind despre tragedie ca ?i când el a locuit pân? acuma pe Marte ?i a venit într-o fug? când a auzit ce s-a întâmplat, s? dea ?i el o mân? de ajutor, „s? pun? o clan??" ceva.

Madam Macovei, cea care f?cea lobby pe la Bruxelles când cu suspendarea lui B?sescu ?i spunea c? statul de drept este amenin?at pentru c? lumea vrea capul lui B?se, dup? ce instrodusese un sistem juridic aservit puterii, acuma vorbe?te depre EI, cei care sunt r?i, introducându-se cu de la sine putere în categoria NOI cei care am suferit ?i suferim. S?raca de ea, cât a suferit ea la alegeri c? nu a ajuns pre?edinte! Acuma este gata s? îi pupe t?lpile lui Iohannis, numai s? prind? ?i ea un loc în guvernul de „tehnocra?i". Auzi glum?, Monica Macovei tehnocrat ! O s? moar? curcile de râs ?i nu mai avem ce t?ia de Thanks Giving Day.

Domnul Mihai cel care pân? acuma ne vorbea despre casa regal?, iar acum despre familia regal?, pentru c? el nu are cas? regal? are case, multe ?i scumpe, se bag? ?i el în seam? ?i se „împrietene?te" cu tinerii povestind el cum atunci când a vândut ?ara comuni?tilor pentru un vagon de tablouri ?i dou? de ma?ini, tot tân?r ?i neajutorat era ?i el ?i tot tineri erau ?i cel care îl sprijineau, (f?când referire probabil la Bodn?ra?, P?tr??canu, Aldea, S?n?tescu, Negulescu) deci iat? c? exist? o leg?tur? indestructibil? între el ?i tineri. ?i pentru c? se poart? România fiec?ruia, le spune ?i el tinerilor s? î?i ia ?i ei ?ara lor a?a cum ?i pre?edintele a luat-o pe a lui: „Când am întors ?ara de partea Alia?ilor, pentru salvarea existen?ei Statului român, aveam 22 de ani. Aceea?i vârst? o aveau ?i cei care se adunau, exact acum 70 de ani, la 8 noiembrie 1945, în Pia?a Palatului Regal, pentru a-?i ap?ra libertatea. Sunt sigur c? tân?ra genera?ie va ?ti s? g?seasc?, în România ei, justa m?sur? între atitudinea civic? ?i institu?iile Statului". Dup? cum se vede, fiecare împarte România cum vrea el ?i î?i ia partea lui de Românie, cu p?duri ?i castele cu tot, îndemnând ?i pe al?ii s? fac? la fel. Par?iv îndemn, penibil? încercare de a se include în rândul tinerilor manifestan?i, la 90 de ani, numai ca s? aib? ?i el partea lui de Românie. Eu îi propun M?riei Sale s? î?i ia scumpa familie, s? o împart? pe "sectoare", care prin Bug, care prin Tatra, care prin închisori, care prin ?ar?, s? cumpere 3 vagoane de lumân?ri ?i unul de chibrite ?i s? fac? un tur pe la mormintele celor 180.000 de solda?i trimi?i în prizonierat la 23 August când a dat armata pe mâna ru?ilor f?r? s? semneze Armisti?iul ?i dup? ce pup? toate oasele ?i aprinde câte o lumânare la fiecare mormânt s? vin? acas? s? mai aprind? una pentru sufletul s?u, l?sând România în grija românilor c? de tr?d?tori suntem s?tui.

Domnul Oprea, cel care nu a ?inut de scaunul de ministru dar nu s-a dat jos de pe el decât formal ?i decât dup? ce Ponta l-a pierdut pe al s?u for?at de înc?p??ânarea ?i jocul lui la dou? capete, se preface c? lupt? ?i el cu „sistemul" dar continu? s? semneze documente ca vice prim ministru conducând „ancheta" în cazul Gigin? ?i al Clubului Colectiv", punând la dispozi?ia justi?iei „toate documentele pe care justi?ia le cere ?i îl disculp? sau acoper? pe el". Bun b?iat, ?sta da interes na?ional !

Domnul Iohannis, pre?edintele unei Românii luate înapoi, pe care numai el o ?tie, dar de care ?ine strâns cu din?ii, dup? ce le-a dat ordin manifestan?ilor s? vin? la el la Cotroceni, selectând îns? el cine merit? s? intre ?i cine nu, a ajuns la concluzia c? trebuie s? se mai gândeasc?, s? se mai consulte. Partidele l-au l?sat cu fundul în balt?, ?i cei de stânga ?i cei de dreapta, la fel cum liberalii ?i ??r?ni?tii l-au l?sat pe Carol al II-lea în 1940, din la?itate. A?a au procedat ?i cei de acuma, pentru c? nu se simt în stare s? fac? fa?? provoc?rilor situa?iei în care se afla ?ara. Carol a avut un om la care s? apeleze, Ion Antonescu iar acesta a fost nevoit o perioad? s? guverneze cu legionarii, pentru c? altfel nu avea suport politic. Ast?zi, reeditând istoria, partidele politice i-au întors spatele de?i pân? acuma se b?teau care s? guverneze. Numai c? nici unul nu vrea s? guverneze cu sabia lui Damocles deasupra capului, dar mai ales pentru c? nici un partid nu are oameni s? fac? un guvern curat, dat nici Iohannis un premier curat. Domnul Iohannis îndeamn? ?i el tinerii s? fac? un partid nou, poate tot cu crucea în mân? sau poate cu m?rul. ?i uite a?a va organiza consult?ri pân? cade drobul de sare de pe sob?. Dac? tot vorbim de repetarea istoriei, s? nu trecem cu vederea faptul c? ast?zi, Iohannis a îndemnat tinerii s? î?i ia soarta în mân?, s? nu mai lase „corup?ia s? ucid?", s? î?i asume pe deplin rolul de cet??eni activi, a?a cum ?i Iliescu, cu 25 de ani înainte îi chema pe al?i cet??eni de n?dejde s? fac? acela?i lucru. Tot ca Iliescu, Iohannis a mul?umit apoi tinerilor ?i a venit victorios în mijlocul lor. M? a?tept ca peste 20 de ani cercul s? se închid?, domnul Iohannis s? nege ?i el c? i-a chemat ?i s? fie învinuit de copii lui Koco, de infrac?iuni împotriva umanit??ii sau a României de dincolo de Cotroceni.

În România, nesim?irea a atins sublimul ridicol

Dar dintre to?i cei care încearc? s? profite de valul de proteste, f?r? îndoial? cel mai nesim?it ?i mai par?iv, care oricum oricât ar fi încercat cineva nu l-ar fi putut întrece, inegalabilul, vierme albitor de oase este f?r? îndoial? traian b?sescu. Cu un tupeu pur ?i simplu incalificabil, acesta joac? acuma rolul patriotului, min?ind cu atâta neru?inare încât m? mir c? nu se deschide p?mântul în fa?a lui s?-l înghit?. Sincer, dac? mi-ar spune cineva c? s-a spart oglinda când s-a b?rbierit sau s-a scobit în urechi, nu m-a? mira, pentru c? la cât este de pervers ?i de tupeist cred c? nici câinii nu i-ar lua o bucat? de salam din mân?, de team? s? nu fie otr?vi?i. Dup? ce timp de 9 ani ne-a vorbit despre necesitatea ced?rii de suveranitate, despre Statele Unite ale Europei, despre binefacerile integr?rii europene, despre importan?? penetr?rii p?mântului românesc cu sondele Chevron, despre inutilitatea minelor de aur care trebuiesc date spre exploatare altora, despre necesitatea particip?rii României la crimele din Afganistan ?i puparea curului partenerului strategic, dup? ce a numit la justi?ie pe cine voiau americanii, acuma domnul B?sescu vine ?i ne spun? c? „Pot fi ?i politici în care alia?ii vor s? te vad? slab. Ambasadorul S.U.A. practic a spus: « sta?i în strad?, s? destabiliz?m ?i România, c? nu ne ajunge Republica Moldova ?i Ucraina »". Auzi?i tupeu de ordinar, auzi?i cum mu?c? mâna care l-a hr?nit timp de 10 ani ?i face pe patriotul, pe na?ionalistul, numai pentru c? a sim?it el c? tinerii nu sunt prea încânta?i de bazele militare americane din România iar de când Vadim Tudor nu mai e, trebuie s? îi ia cineva rolul ?i electoratul nu? Dup? ce spune c? nu e nici o problem? dac? ne pleac? doctorii din ?ar?, „dac? vor s? plece, treaba lor, s? plece" acuma mizerabilul schim? foaia ?i le plânge de mil?: „Marea problem? e cu ace?ti demagogi care ne spun « lua?i refugia?i sau v? t?iem fondurile de coeziune! ». Ace?ti demagogi ne iau mii de doctori, mii de ingineri IT, mii de speciali?ti în orice alt domeniu. România trebuie s? înceap? s? se apere. Eu am spus asta de câteva ori în Consiliul European. Ambasadorii ie?eau s? consolidieze mesajele mele nu s? aibe ini?iativ? ?i poate pe urm? s? ias? pre?edintele s? spune ce a zis ambasadorul. Acum a r?mas spa?iul gol. Dac? nu joac? politicieni, joac? ambasadorii. Nu vreau s? fiu jignitor, dar s? spun: obr?znicia, ac?iunea unor ambasadori a unor state de multe ori în ultimele luni e f?r? mandat de mesaj. Ambasadorul spune: « sta?i în strad? s? destabiliz?m ?i România c? nu ne ajunge Republica Moldova ?i Ucraina. Ar fi trebuit s? fie chemat la Ministerul de Externe ?i aten?ionat »"[1].

A?i v?zut undeva în lume, în istoria unui stat un demagog mai mare decât acest vierme? Nu spun c? nu ar avea dreptate în ceea ce spune dar s? spun? el asta, el care f?cea numai ce spunea Gittenstein, Barroso, Nulland, Hillary ?i care se milogea pe la Sarkozy ?i Berlusconi s? îl bage în seam? f?când na?iunea de râs? Nu cred c? mai exist? în lumea asta un alt exemplar care s? îl egaleze, iar în România, nesim?irea a atins sublimul.

Spune?i genera?iilor viitoare c? noi ne-am f?cut datoria!

To?i ace?ti indivizi enumera?i mai sus, împreun? cu cei de lâng? ei, du?mani sau prieteni, colegi de partid sau opozan?i politic, se prefac c? vor schimbare, se prefac c? au în?eles ce vor românii, se prefac c? lupt? împotriva corup?iei, dar de fapt o men?in, a?a cum Oprea, campionul corup?ilor e men?inut nu doar în libertate ci chiar la putere, semnând în continuare documente oficiale ale guvernului de?i a delegat responsabilit??ile de ministru de interne lui Boto?, dar ?i-a p?strat atribu?iunile ?i ?tampila de vice prim ministru, conducând în fapt guvernul, pentru c? Iohannis are nevoie de el. Mai crede cineva în b?ile de mul?ime ale pre?edintelui, mai crede cineva în justi?ie ?i pedepsirea vinova?ilor? În Pia?a universit??ii, dup? 5 zile au mai r?mas o mie de oameni. Asta a fost, minunea s-a terminat, mi?carea a fost confiscat? de Iohannis, cine va mai r?mâne de acuma pe strad? ?i va cere schimbarea clasei politice, va fi considerat provocator, destabilizator, golan. Vor fi accepta?i numai cei care au în?eles ?i pus în practic? îndemnul domnului pre?edinte din seara zilei de 1 noiembrie 2015, la fel cum au în?eles îndemnul ?i „tinerii" care voiau s? fac? plaj? în noiembrie '89. De acuma încolo nu ne r?mâne decât s? num?r?m zilnic trupurile cadavrelor celor deceda?i ?i s? l?crim?m duios, repetând satisf?cu?i ?i mândri mesajul scris pe frontispiciul Monumentului Eroilor de la Muzeul M?gura: „Spune?i genera?iilor viitoare c? noi ne-am f?cut datoria!". Nu exist? în lume ...
-----------------------------------------
[1] http://m.b1.ro/stiri/politica/basescu-pot-fi-si-politici-in-care-aliatii-vor-sa-te-vada-slab-ambasadorul-sua-practic-a-spus-video-130365.html

footer