Revista Art-emis
Anticonstitu?ionala Lege 217/2015 PDF Imprimare Email
Corneliu Florea, Canada   
Miercuri, 11 Noiembrie 2015 19:10

Legea 217/2015, Templu, Minaret, Coran, Talmud... art-emisF?r? dezbateri publice, f?r? dezbateri parlamentare, f?r? s?-?i aminteasc? o clip? de Constitu?ia României pe care a jurat credin?? poporului român, Klaus Johannis, ca cel mai umil func?ion?ra? de Bruxelles, a promulgat o lege profund antidemocratic?, anticonstitu?ional? ce limiteaz? libert??ile cet??enilor români la fel sau chiar mai abuziv decât sub dictatura comunist?. Aplicarea unei astfel de legi va duce la perturb?ri ?i consecin?e negative în societatea româneasc? pentru c? încalc? flagrant drepturile esen?iale a fiec?rui cet??ean prev?zute în Constitu?ie ?i în Declara?ia Universal? a Drepturilor Omului - ONU 1948, în efect ?i în prezent. Fosta Ordonan?? de Urgen?? a Guvernului 31/2002, la rândul ei profund anti cet??eneasc?, motivat? s? previn? ?i combat? infrac?iunile de genocid contra umanit??i, acum l?rgit? ?i îndesat? cu pedepse, a devenit Legea 217/2015. Întâi, e o mare ru?ine o asemenea lege în lumea secolului al XXI-lea! Al doilea, nu era nici o urgen?? pentru c? nu erau semne de vreun genocid în România atunci, cum nu sunt nici acum! Al treilea „genocid contra umanit??ii" e un pleonasm ce demonstreaz? gradul de cultur? al guvernului de atunci ?i a lui Klaus Johannis de acum. DEx: Genocid - crim? comis? cu inten?ia de a distruge un grup uman, na?ional, etnic. Unde e crima comis?, cine a fost grupul cu asemenea inten?ii înf?ptuite, Herr Klaus? Ah, preventiv? P?i, dac? începe?i s? promulga?i legi de prevenire, azi mâine ne trece?i la alimenta?ia ra?ional?, pe cartele precum Ceau?escu, s? preveni?i indigestiile ?i obezitatea, diabetul ?i guta. Legea 217/2015 o ?ine înainte cu „genocidul contra umanit??ii", o situa?ie extrem de grav?, pentru c? e în joc umanitatea (dup? DEx înseamn? totalitatea oamenilor, omenirea) nu a?a un grupule? de câteva milioane ci toate cele ?apte miliarde, afar? de cei ce îl produc! Cine sunt cei din România care pl?nuiesc un genocid cât sfâr?itul omenirii? Legea îi precizeaz?, sunt forma?iunile ?i organiza?iile fasciste, legionare, rasiste, xenofobe. Sfâr?itul omenirii cu ??tia! Mai ales cu legionarii, care-s numai umbre. Legea 217/2015 e înarmat? ?i împotriva umbrelor: o organiza?ie cu caracter fascist, legionar, rasist, xenofob este orice grup format din trei sau mai multe persoane. Nu ?tiu care-i situa?ia cu alte grupuri, dar nu ?tiu s? mai fie trei legionari codreni?ti valizi în via?? porni?i pe un genocid. Ultimului legionar din veghea gard? a murit în urma cu doi ani, tr?gând cortina „G?rzii" dup? el. Acea mi?care national-cre?tin? româneasc? este nerevenibil?, istoria nu se poate clona!

Promulgata lui Herr Klaus, trece de grupul de trei la o persoan? vinovat? de s?vâr?irea unor infrac?iuni de genocid umanit??ii. Nu scap? nimeni, vii sau mor?i! Ridicul? promulgare, dac? ne întreb?m ?i r?spundem, cu cartea de istorie în mân?, despre „genocidele" din România?! Istoria re?ine bine: comuni?tii au pedepsit crunt pe mul?i români pentru asemenea incrimin?ri, nu au a?teptat dup? Legea 217/2015, care, acum, vrea s?-i mai pedepseasc? înc? odat?, dezgropându-i ?i spânzurându-i precum au f?cut englezii cu Cromwell. Îi dezgroap? Alexandru Florian, pre?edintele de la I.N.S.H.R.-„Elie Wiesel", omul cu ideea acestei legi, Crin Antonescu care a preluat ?tafeta de la el ?i a dus-o în parlament, cu surle ?i tobe, ?i Klaus Johannis. Apoi, vor spânzur? oasele ?i le vor incinera, iar cenu?a o vor arunca la canal. Legea actualizeaz?, ce se tot actualizeaz?: fasci?tii, legionari, rasi?tii ?i xenofobii sunt ?i antisemi?i ?i incit? la antisemitism.
Articolul 1: reglementeaz? interzicerea forma?iunilor fasciste, legionare, rasiste pe teritoriul României ca s? previn? genocidul contra umanit??ii, adic? a întregii omeniri.
Articolul 4: se pedepse?te cu închisoare, pân? la 3 ani, pentru confec?ionarea ?i r?spândirea de simboluri fasciste ?i legionare.
Articolul 5: se pedepse?te cu închisoare, pân? la 3 ani, pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de s?vâr?irea unor infrac?iuni de genocid contra umanit??ii! Acest articol (ca ?i altele - n.r.), contravine Constitu?iei României, Articolul 30, care consfin?e?te dreptul de exprimare liber? ?i interzicea cenzurii de orice fel, iar ca fapt de cultur? general?; adev?ratul cult al unei persoane îl hot?r??te, în timp, istoria, nu propaganda de moment (s? ne reamintim de Hitler, Stalin ?i ceilal?i). ?i înc? ceva, în Secolul al XXI-lea, f?când istorie cum trebuie, nu se mai fac proscrieri de personalit??i ca în Imperiul Roman nici Inchizi?ie ca în Evul Mediu Catolic, nici nu se mai ard sau distrug c?r?i ca vremea lui Hitler ?i Stalin sau a dictaturi comuniste postbelice din România, impus? de Moscova, E penibil, la fel ca în comunism, s? o lu?m din nou cu schimbatul numelor de str?zi, cu d?râmatul de busturi ?i statui ca s? prevenim genocidul împotriva umanit??ii! Asemenea decizii nu sunt metode de prevenirea genocidurilor ci acte ilegale împotriva identit??ii istorice a unui popor!
Articolul 6: se pedepse?te cu închisoarea, pân? la 5 ani, dac? în public se neag? sau minimalizeaz? holocaustul. Holocaustul evreilor nu se poate nega, e un adev?r istoric odat? pentru totdeauna, iar necunosc?torii ai acestui adev?r, nu trebuie s? fie închi?i ci pu?i s? citeasc? ?i s? conspecteze cel pu?in o sut? de c?r?i din milionul scris despre holocaust. ?i ca s? înve?e bine istoria acelor timpurii, s? citeasc? despre toate holocausturile din Secolul al XX-lea, nu doar despre cel evreiesc.

Am fost curios ce reac?ie a stârni în mass-media aceast? lege ce, sub pretextul „prevenirii unui genocid", de fapt limiteaz? drastic libert??ile de con?tiin?? ?i exprimare a cet??enilor. În „Observator Cultural", Liviu Ornea ?i-a intitulat comentariul „217 / 2015, o lege inutil?" ?i se teme c? textul legii îng?duie orice fel de interpret?ri, de abuzuri. Deci nu este inutil? pentru cei ce au ini?iat-o, clar, din moment ce Liviu Ornea se teme. Continu? cu un mare adev?r: Nu sub amenin?area pedepsei va sc?dea num?rul „antisemi?ilor", dimpotriv?. Legea asta nu face decât s? alimenteze „antisemitismul", latent, filo legionarismul. Bine comentat! În „Cotidianul", Radu Ulmeanu scrie „Ru?ine, domnule Florian" în care îi reaminte?te lui Alexandru Florian, fiul nomeclaturistului comunist Radu Florian profesor de marxist leninist la Universitatea Bucure?ti, multe fapte reale din deceniul V ?i VI din România. Frumos din partea autorului, dar trebuia s? ?tie c? fiii nomenclaturi?tilor nu au ru?ine ?i astfel parvin ?i acum. În „Adev?rul" Alex ?tef?nescu semneaz? articolul „Poate sunt eu nebun" (!) Poate, pentru c? ?i nebunilor, câteodat?, le sar din cap adev?ruri: O lege care pedepse?te anumite opinii - opinii, nu fapte - cu închisoarea este în esen?a ei stalinist? ?i nu poate fi acceptat? de o societate democrat?. Dup? aceast? afirma?ie just?, îi spun c? titlul e prost ales... sau e un scut preventiv. Asfel î?i permite urm?toarea constatare: prea pu?ini intelectuali protesteaz? împotriva legii 217/2015, referindu-se numai la intelectualii s?i bucure?teni. Adaug, dup? cele ap?rute pe Internet, c? în Diaspora Român?, majoritatea intelectualilor care l-au votat pe Klaus Joiannis, acum, dup? promulgarea acestei nelegi, îl critic? vehement iar Forumul Româno-American i-a adresat un protest, prevenitor, la care m-am al?turat ?i io.

În încheiere, m-a amuzat subtilitatea cu care Augustin Buzura a reac?ionat la aceast? lege, narând în „Cultura" lui o anecdot?: „Un ardelean urm?re?te intrigat un neam? (nu-i d? nume - nota cititorului) care nu contenea s? fac? flot?ri. Dup? ce se s?tur? de a?teptat, ardeleanul î?i ia inima în din?i ?i îl bate pe um?r: domnule, muierea o plecat de mult!". Bravo, Gusti, sper c? neam?ul s? priceap? ceva ?i s? se opreasc? din flot?ri.

P.S. - Aceasta e a doua variant?, pentru c? în prima am fost neclar pentru unii, iar cineva m-a tras de ureche, cum îmi permit s?-i spun academicianului Augustin Buzura „bravo Gusti". Simplu: am f?cut secundariatul în Clinicile Clujului, în discipline diferite, dar în acela?i timp ?i atunci a?a îi spuneam. Îl felicit sincer c? ajuns academician, dar io tot Gusti am s?-i spun. Servus!
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer